งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

๑๑. คุณพิจิตราฤทธิ์ ประภา ๑๒. คุณพดาลิมปสายชล ๑๓. คุณศิริชัยพุทธศิริ ๑๔. คุณอัครวุฒิศุภ อักษร ๑๕. คุณจันทิราโกมล ๑๖. คุณพนารัตน์ตัณฑ์ ไพบูลย์ ๑๗. คุณสมพรน้อยฉ่ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "๑๑. คุณพิจิตราฤทธิ์ ประภา ๑๒. คุณพดาลิมปสายชล ๑๓. คุณศิริชัยพุทธศิริ ๑๔. คุณอัครวุฒิศุภ อักษร ๑๕. คุณจันทิราโกมล ๑๖. คุณพนารัตน์ตัณฑ์ ไพบูลย์ ๑๗. คุณสมพรน้อยฉ่ำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ๑๑. คุณพิจิตราฤทธิ์ ประภา ๑๒. คุณพดาลิมปสายชล ๑๓. คุณศิริชัยพุทธศิริ ๑๔. คุณอัครวุฒิศุภ อักษร ๑๕. คุณจันทิราโกมล ๑๖. คุณพนารัตน์ตัณฑ์ ไพบูลย์ ๑๗. คุณสมพรน้อยฉ่ำ ๑๘. คุณกิตติพัฒนเจริญ ๑๙. คุณนิตยา พันธุเวทย์ ๑. คุณศรีวิชัย ทรงสุวรรณ ประธาน ๒. คุณเกษมจันทศร เลขานุการ ๓. คุณวิทยาพจนสุนทร ๔. คุณวีระนชัยอดุลยานุ โกศล ๕. คุณประนอมกาญจน วณิชย์ ๖. คุณสมบัติบุญไทย ๗. คุณกฤตยาเพ็ญ สมิทธา พิพัฒน์ ๘. คุณวันชัยพิทักษ์ พันธุ์ราช ๙. คุณรุ่งแสงแถบทอง ๑๐. คุณสราวุฒิ ศรีธ นานันท์

2

3  สปอตความยาว ๓๐ - ๔๐ วินาที ภาษากลางและ ภาษาต่างชาติ เช่น พม่า กัมพูชา  ต้องการข่าวแจกให้กับเครือข่ายสื่อมวลชน  เว็บไซต์ของเขตพื้นที่ต้องมีการอัพเดท ตลอดเวลา  ให้มีการสนับสนุนของรางวัล gift set เพื่อ แจกให้กับประชาชนที่มีการเข้ามาสอบถาม พูดคุย / ร่วมกิจกรรม ที่ทางสถานีจัดขึ้น

4  มีการสนับสนุนงบประมาณ หรืออาจทำ สัญญารายปีกับสถานีวิทยุในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์  จัดสัมมนากับเขต สคร. และสื่อมวลชนทุก แขนงรวมกัน โดยอาจจะมีการจัดอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง เพื่อเป็นการพบปะ และติดตามข่าวสาร  มีการส่งโทรสาร / อีเมล์ เมื่อมีข่าวเด็น ประเด็นร้อนมาที่สื่อท้องถิ่น เช่น นสพ. ท้องถิ่น หรือ วิทยุชุมชน  ทำวิทยุออนไลน์

5  ต้องแจ้งข้อมูลเหตุการณ์ทั้งก่อนเกิด สถานการณ์ ระหว่างเกิด และหลังเกิด โดยเฉพาะการช่วยเหลือประชาชนในการ ป้องกันควบคุมโรค  มีเจ้าหน้าที่ประจำติดต่อประสานงานให้ ข้อมูล สถานการณ์ เหตุการณ์กับ สื่อมวลชนอย่างต่อเนื่อง  มีการพัฒนาบุคลากรด้านการสื่อสาร  ข้อมูลต้องทันเหตุการณ์ สถานการณ์และมี ฐานข้อมูลที่ชัดเจน ถูกต้อง

6  มีความต่อเนื่องของการรณรงค์เรื่องโรคแต่ละโรค ทางสถานีโทรทัศน์  มีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายทั้ง เว็บไซต์ อีเมล์ เอกสารข่าว โทรศัพท์ และการพบปะพูดคุย  ให้ความรู้กับประชาชนด้วยเทคนิควิธีการที่ หลากหลายเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่ แตกต่างกัน  สื่อวิทยุ วิทยุชุมชน เคเบิลทีวี เป็นช่องทางสำคัญ ที่เข้าถึงประชาขนได้ง่ายต่อเนื่องรวดเร็วสื่อ หนังสือพิมพ์เป็นสื่อที่ตอกย้ำให้ประชาชนเกิด ความตระหนักรู้ เข้าไปสู่การปฏิบัติเพื่อป้องกัน ควบคุมโรค

7 สวัสดีครับ


ดาวน์โหลด ppt ๑๑. คุณพิจิตราฤทธิ์ ประภา ๑๒. คุณพดาลิมปสายชล ๑๓. คุณศิริชัยพุทธศิริ ๑๔. คุณอัครวุฒิศุภ อักษร ๑๕. คุณจันทิราโกมล ๑๖. คุณพนารัตน์ตัณฑ์ ไพบูลย์ ๑๗. คุณสมพรน้อยฉ่ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google