งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 IS516 การสื่อสารคอมพิวเตอร์และและเครือข่าย (Computer Communication and Networks) Asst. Dr. Surasak Mungsing

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 IS516 การสื่อสารคอมพิวเตอร์และและเครือข่าย (Computer Communication and Networks) Asst. Dr. Surasak Mungsing"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1 IS516 การสื่อสารคอมพิวเตอร์และและเครือข่าย (Computer Communication and Networks) Asst. Dr. Surasak Mungsing E-mail:surasak.mu@spu.ac.th mungsing@gmail.com URL:http://www.spu.ac.th/teacher/surasak.mu

3 2 Course description (IS516) ศึกษาสถาปัตยกรรมของเครือข่ายและพิธีการสื่อสารแบบต่างๆ หลักการของการสื่อสารข้อมูล โปรโตคอลพื้นฐานและชั้นสูงที่ ใช้ในการติดต่อสื่อสาร ศึกษาอุปกรณ์สำหรับเครือข่ายสื่อสาร การเชื่อมโยงเพื่อสร้างเครือข่ายและรองรับข้อมูลในเครือข่าย การสวิตช์และจัดเส้นทาง เครือข่ายบริเวณเฉพาะที่ (Local Area Network) และบริเวณกว้าง (Wide Area Network) ความมั่นคงของข้อมูล การออกแบบระบบเครือข่ายเพื่อใช้งาน การใช้เครื่องมือวัดสมรรถภาพ การปรับแต่งเครือข่ายเพื่อ กระจายการใช้งานในเครือข่าย การเปรียบเทียบสถาปัตยกรรม ของเครือข่ายแบบต่างๆ กับระบบดั้งเดิมที่ใช้เครื่องใหญ่และ แบ่งกันใช้เวลา ศึกษาเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพร้อมยกตัวอย่าง ประกอบการเรียนการสอน มีการจัดกลุ่มนักศึกษาเพื่อสร้าง โครงงานเครือข่ายที่กำหนด

4 3 Objective เข้าใจสถาปัตยกรรมของเครือข่ายและโปรโตคอลที่ใช้ใน การสื่อสาร รู้จักอุปกรณ์สำหรับเครือข่ายและการเชื่อมโยงเพื่อสร้าง เครือข่าย รู้จักวิธีวิเคราะห์ประสิทธิภาพ การวัดประสิทธิภาพ และ การออกแบบระบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพสูง เข้าใจและเห็นความสำคัญของความมั่นคงของข้อมูล เข้าใจและเห็นประโยชน์ของเครือข่ายอินเทอร์เนต ฝึกปฏิบัติการออกแบบเครือข่ายที่กำหนด

5 4 Lecture schedule (Before Mid-term) WeekTopic 1 Course Overview and Introduction to Data Communication 2Computer Networks and Network Taxonomy 3The theoretical basis for data communication 4Networking Device and Software 5Guided Networks 6Switching and Routing 7Network Design 8 Mid-Term Examination

6 5 Lecture schedule (After Mid-term) WeekTopic 9Network Performance 10Internet and Applications 11Wireless Networks 12Network Security 13Network Systems and Services 14Group Project Presentation 15Term Paper Presentation 16Final Examination

7 6 Evaluation Mid-tern Exam 30 % Final Exam 40 % Term Paper &presentation 15 % Group report &presentation 10 % Participation 5 % Total 100 %

8 7 Text Data Communications and Networking, Behrouz A. Forouzan, Fourth Edition: McGraw Hill, 2007 Business Data Communications, William S. Stallings, Fifth Edition, Pearson Prentice-Hall, 2005 Computer Networks, Andrew S. Tanenbuam, Fourth Edition: Pearson PrenticeHall, 2003

9 8


ดาวน์โหลด ppt 1 IS516 การสื่อสารคอมพิวเตอร์และและเครือข่าย (Computer Communication and Networks) Asst. Dr. Surasak Mungsing

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google