งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Page 1 สรุปการรายงานผลการ ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อประจำเดือน เมษายน 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Page 1 สรุปการรายงานผลการ ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อประจำเดือน เมษายน 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Page 1 สรุปการรายงานผลการ ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อประจำเดือน เมษายน 2555

2 ช่องทางการ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ ต่างๆ โทรทั ศน์ วิทยุ หนังสือพิม พ์ เว็บไซ ต์ ข่าว เผยแพร่ กิจกรรม อื่นๆ

3 Page 3

4 Page 4 รวมผลประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค 3,552 ครั้ง รวมผลประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง 501 ครั้ง รวมผลประชาสัมพันธ์ประจำเดือนเมษายน 2555 4,053 ครั้ง

5 Page 5 การใช้ช่องทางในการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารข้อมูลข่าวสาร กรมทางหลวงชนบทประจำเดือนเมษายน 2555 1.0 2 36. 54 15. 59 31. 75 3.6 0 8.2 9 3.2 1 อื่นๆ วิทยุ โทรทัศ น์

6 Page 6 สรุปประชาสัมพันธ์ของหน่วงงาน ภายในกรมทางหลวงชนบท หน่วยงานที่มีการประชาสัมพันธ์มากที่สุด ประจำเดือนเมษายน - ส่วนกลาง :1. สำนักก่อสร้างทาง จำนวน 165 ครั้ง ( กิจกรรมมากที่สุด ) 2. สำนักบริหารกลาง จำนวน 46 ครั้ง ( สื่อเว็บไซต์มากที่สุด ) 3. สำนักสำรวจและออกแบบ จำนวน 33 ครั้ง ( นิทรรศการมากที่สุด ) - ส่วนภูมิภาค : 1. สทช. ที่ 5 จำนวน 343 ครั้ง ( ข่าวเผยแพร่มากที่สุด ) 2. สทช. ที่ 18 จำนวน 328 ครั้ง ( สื่อเว็บไซต์มากที่สุด ) 3. สทช. ที่ 8 จำนวน 317 ครั้ง ( ข่าวเผยแพร่มากที่สุด )


ดาวน์โหลด ppt Page 1 สรุปการรายงานผลการ ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อประจำเดือน เมษายน 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google