งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Computer What are they? – อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ที่ทำงานภายใต้คำสั่งงานที่เก็บอยู่ ในหน่วยความจำ โดยคอมพิวเตอร์ จะ สามารถรองรับ ข้อมูล หรือ Input ทำการประมวลผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Computer What are they? – อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ที่ทำงานภายใต้คำสั่งงานที่เก็บอยู่ ในหน่วยความจำ โดยคอมพิวเตอร์ จะ สามารถรองรับ ข้อมูล หรือ Input ทำการประมวลผล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Computer What are they? – อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ที่ทำงานภายใต้คำสั่งงานที่เก็บอยู่ ในหน่วยความจำ โดยคอมพิวเตอร์ จะ สามารถรองรับ ข้อมูล หรือ Input ทำการประมวลผล ข้อมูลด้วยวิธีทาง เรขาคณิต หรือทางตรรกศาสตร์ จากนั้นจะสร้างผลลัพท์ (output) ที่ได้จากการประมวลผล เพื่อเก็บไว้ใช้ต่อไป How do they work ? – คอมพิวเตอร์จะต้องทำงานภายใต้คำสั่งขั้นตอนการ ทำงานโดยละเอียด หรือ ที่เรียกว่า โปรแกรม หรือ Software นั่นเอง ก่อนที่การประมวลผลสำหรับงาน หนึ่ง ๆ จะเริ่มขึ้นนั้น จะ ต้องมีการบรรจุคำสั่ง หรือ Program ที่เกี่ยวข้องกับงาน นั้น ๆ จะถูกเรียกขึ้นมาเก็บ ไว้ในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ และ คอมพิวเตอร์ จะทำงานตามขั้นตอน ที่ถูกเรียกขึ้นมาเริ่มตั้งแต่ขั้นตอน แรก ไปจนถึงขั้นตอนสุดท้าย จนจบโปรแกรม

3 ระบบคอมพิวเตอร์ 1. ส่วนฮาร์ดแวร์ คือ อุปกรณ์ (Equipment) ต่าง ๆ ที่ เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ และ รวมถึง ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่ง ประกอบด้วย ส่วนรับข้อมูล (Input) ส่วนประมวลผลข้อมูล (System Unit) หน่วยความจำรอง (Secondary Storage) ส่วนแสดงผล (Output) Information Processing Cycle : Information Processing Cycle : Input Process Output Storage

4 ระบบคอมพิวเตอร์ 2. ส่วนซอฟท์แวร์ (Software) –System Software โปรแกรม ระบบ –Application Software โปรแกรมประยุกต์ Application Software Package Customized Software

5 ระบบคอมพิวเตอร์ 3. ส่วนข้อมูล (Data) 4. บุคลากรคอมพิวเตอร์ (Personel) Users --> Computer Expert

6 ประเภทของคอมพิวเตอร์

7 ตัวอย่าง Supercomputer Digital Equipment Corporation AlphaServer 8400 5/625: 14 DEC Alpha 21164 612.8 MHz scalar processors The 5/440 models (14 CPUs, 437 MHz) can be clustered to form a 64 CPU unit doing 24.700 GFLOPS. ที่มา : http://www.geocities.com/Athens/62 70/superp.html

8 คอมพิวเตอร์ในระดับ PC Workstation : High Performance PC (CPU,Display, Storage) Desktop Laptop Notebook Sub- Notebook Palmtop

9 Generation of Computer First Generation (1945-1956) Second Generation Computers (1956- 1963) Third Generation Computers (1964- 1971) Fourth Generation (1971-Present) Fifth Generation (Present and Beyond)

10 ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ 1. ความเร็ว 2. ความแม่นยำ 3. ความเชื่อถือได้ 4. หน่วยความจำ Computer Literacy - การมีความรู้ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และมีความสามารถที่จะ โต้ตอบกับคอมพิวเตอร์ เพื่อสั่งคอมพิวเตอร์ให้ ทำงานที่ต้องการได้ แต่ไม่ได้รวมถึงความสามารถที่ จะเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

11 ระดับการใช้ประโยชน์จาก คอมพิวเตอร์ 1. ระดับ Technology – ไม่มีการปรับปรุง หรือ เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงาน งาน ภายในองค์กรยังเหมือนเดิมทุกประการ แต่ทำงานได้เร็ว ขึ้น และบางครั้งถูกต้องขึ้น 2. ระดับ Methodology ( หรือ การ Re-engineering) – นำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาพัฒนากระบวนการทำงาน ให้ดีขึ้น กระชับขึ้น สะดวกและง่ายขึ้น – ลดขั้นตอนการทำงาน ใช้คนน้อยลง ในปริมาณงานที่ เท่ากัน ลดค่าใช้จ่าย 3. ระดับ Architecture – การออกแบบวิธีการทำงานใหม่หมด โดยอาศัย ความสามารถ และ คุณลักษณะของเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ และ การสื่อสารข้อมูล – ต้องอาศัยผู้มีความรู้ทั้งทางด้านเทคโนโลยี และ ทางด้านระบบงาน เป็นอย่างดี


ดาวน์โหลด ppt Computer What are they? – อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ที่ทำงานภายใต้คำสั่งงานที่เก็บอยู่ ในหน่วยความจำ โดยคอมพิวเตอร์ จะ สามารถรองรับ ข้อมูล หรือ Input ทำการประมวลผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google