งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 2 ฟังก์ชันใน Visual Basic 6.0

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 2 ฟังก์ชันใน Visual Basic 6.0"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 2 ฟังก์ชันใน Visual Basic 6.0
สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วังอักษร ใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาเท่านั้น

2 ฟังก์ชัน และคำสั่ง ฟังก์ชัน หมายถึง ชุดคำสั่ง(Routine) ที่ใช้ในการทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยการส่งค่าที่ฟังก์ชันต้องการไปให้ เพื่อให้ฟังก์ชันคืนค่ากลับมา เช่น ฟังก์ชัน Mid$, Len, Format เป็นต้น บางฟังก์ชันสามารถเป็นคำสั่งได้ด้วย โดยเมื่อทำหน้าที่เป็นคำสั่งจะใช้ในการกำหนดค่าแทน เช่น ฟังก์ชัน “Date” เมื่อใช้ฟังก์ชันจะคืนค่ากลับมาเป็นวันที่ปัจจุบัน แต่ถ้าทำหน้าที่เป็นคำสั่ง จะใช้กำหนดค่าของวันที่ปัจจุบันแทน เป็นต้น คำสั่ง หมายถึง คำสั่งโดยทั่วไปที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมเช่น กลุ่มคำสั่ง Branching กลุ่มคำสั่ง Iteration กลุ่มคำสั่ง Conditional เป็นต้น

3 ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับ String
ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับตัวเลข ฟังก์ชันที่ใช้แปลงระหว่างตัวแปรต่างชนิดกัน ฟังก์ชันในส่วนนี้จะใช้สำหรับแปลงค่าของตัวแปร ซึ่งเก็บอยู่ในรูปแบบหนึ่งไปเก็บอยู่ในตัวแปรอีกรูปแบบหนึ่ง โดยยังคงค่าในตัวแปรนั้นไว้เช่นเดิม เช่น แปลงจากตัวแปรแบบ Double ไปเป็นตัวแปรแบบ Currency หรือ แปลงจากตัวแปรแบบ Integer ไปเป็นตัวแปรแบบ Double เป็นต้น

4 คำสั่งและฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับ Data และ Time
วันที่ที่ใช้อยู่ใน Visual Basic จะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ปี ค.ศ. 100 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม ปี ค.ศ ซึ่งรูปแบบของวันที่ที่ Visual Basic จัดเก็บ จะอยู่ในรูปของ Serial Number ซึ่งจะใช้เนื้อที่ในการเก็บเท่ากับ 8 Bytes ในหน่วยความจำ Serial Number นี้จะเป็นตัวเลขในลักษณะ Double-Precision Floating Point ที่ถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนก่อนจุดทศนิยมที่ใช้สำหรับเก็บตัวเลขที่ใช้แทนวันที่ และส่วนที่อยู่หลังจุดทศนิยมที่ใช้เก็บตัวเลขที่ใช้แทนเวลา เช่น จะหมายถึงวันที่ 30 ธันวาคม ปี ค.ศ (ตัวเลข 34391) เวลา 1:33 AM (ตัวเลข ) ในการนำเอาวันที่และเวลามาใช้กับตัวแปรใน Visual Basic ควรที่จะใช้กับตัวแปรประเภท Variant เนื่องจากในการใช้ฟังก์ชันต่างๆ กระทำกับตัวแปรที่ใช้เก็บวันที่หรือเวลา อาจจะใช้ประเภทตัวแปรที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงควรที่จะกำหนดให้ตัวแปรเป็นประเภท Variant เพื่อที่ Visual Basic จะได้แปลงวันที่และเวลาให้อยู่ในรูปที่ถูกต้อง

5 MsgBox MsgBox ใช้สำหรับเรียก Dialog Box ของ Windows ที่ทำหน้าที่ในการแสดง ข้อความเตือนขึ้นมาทำงาน โดยมีรูปแบบ ดังนี้ MsgBox ในรูปแบบของคำสั่ง จะมีรูปแบบดังนี้ MsgBox prompt[, buttons] [, title] [,helpfile, context] MsgBox ในรูปแบบของฟังก์ชัน จะมีรูปแบบดังนี้

6 Format ใช้สำหรับแสดงผลข้อมูลที่เป็นตัวเลขในรูปแบบต่าง ๆ ตามที่กำหนด ซึ่งมีรูปแบบดังนี้ Format(expression[, format[, firstdayofweek[, firstweekofyear]]])


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 2 ฟังก์ชันใน Visual Basic 6.0

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google