งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 3 ตัวแปร (VARIABLE). แบบข้อมูล (DATA TYPE ) แบ่ง ออกเป็น 3 ส่วน - แบบสเกลาร์ (SCALAR TYPE) - แบบสเกลาร์ (SCALAR TYPE) - แบบโครงสร้าง (STRUCTURE.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 3 ตัวแปร (VARIABLE). แบบข้อมูล (DATA TYPE ) แบ่ง ออกเป็น 3 ส่วน - แบบสเกลาร์ (SCALAR TYPE) - แบบสเกลาร์ (SCALAR TYPE) - แบบโครงสร้าง (STRUCTURE."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 3 ตัวแปร (VARIABLE)

2 แบบข้อมูล (DATA TYPE ) แบ่ง ออกเป็น 3 ส่วน - แบบสเกลาร์ (SCALAR TYPE) - แบบสเกลาร์ (SCALAR TYPE) - แบบโครงสร้าง (STRUCTURE TYPE) - แบบโครงสร้าง (STRUCTURE TYPE) - แบบพอยน์เตอร์ (POINTER TYPE) - แบบพอยน์เตอร์ (POINTER TYPE)

3 ข้อมูลแบบสเกลาร์ (SCALAR TYPES)  แบ่งเป็นส่วนย่อยๆ ได้อีก 2 ส่วนคือแบบ มาตรฐานและแบบผู้ใช้กำหนดเอง 1. แบบมาตรฐาน (STANDARD TYPE) 2. แบบผู้ใช้กำหนดเอง (USER DEFINE) - แบบกำหนดขอบเขต (SUBRANGE) - แบบกำหนดขอบเขต (SUBRANGE) - แบบผู้ใช้กำหนดใหม่ (ENUMERATE - แบบผู้ใช้กำหนดใหม่ (ENUMERATE

4  ข้อมูลแบบโครงสร้าง (STRUCTURE TYPE) แบ่งย่อยออกเป็น 4 ชนิด - RECORD - FILE - SET - ARRAY

5 กฏการตั้งชื่อ (IDENTIFILERS) ชื่อคือ คำที่ตั้งขึ้นเพื่อเป็นชื่อในส่วน ต่าง ๆ ของโครงสร้างในภาษาปาสคาล เช่น ชื่อของโปรแกรม โปรแกรมย่อย ตัว แปร ค่าคงที่ แบบของข้อมูล ฟิลด์ และ RECORD ซึ่งมีกฎเกณฑ์การตั้งชื่อดังนี้  ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร  มีความยาวไม่เกิน 127 ตัวแต่เครื่องจะรับความหมาย เพียง 63 ตัวแรก  ห้ามมีเครื่องหมายใด ๆ ยกเว้น “_” ขีดล่างได้  ห้ามมีช่องว่าง  ห้ามซ้ำกับคำเฉพาะในภาษาปาสคาล

6 คำในภาษาปาสคาล 1. คำสงวน (RESERVED WORD) เป็นชื่อหรือคำ ที่ใช้กำหนดรูปแบบต่าง ๆ ในโปรแกรม มีความหมาย และเงื่อนไขในการใช้ที่แน่นอน ซึ่งคอมไพเลอร์จะไม่ อนุญาตให้นำคำเหล่านี้ไปตั้งเป็นชื่อได้ คำเหล่านี้ ประกอบด้วย ABSOLUTEEXTERNAL NIL AND SHR NOT FILESTRING ARRAY FOROFTHEN BEGINFORWARD ORTO

7 2. คำมาตรฐาน (STANDARD WORD) ABS DOSEXITCODE INC PACKTIME SETINTVFC ADDR INSERT PARMCOUNT DSEG APPEND EOF INSLINE PARAMSTR SETTIME ARCTANEOLNIN PI SIN ASSIGNERASEINTR ABS DOSEXITCODE INC PACKTIME SETINTVFC ADDR INSERT PARMCOUNT DSEG APPEND EOF INSLINE PARAMSTR SETTIME ARCTANEOLNIN PI SIN ASSIGNERASEINTR ASSIGNCRT EXEC JORESULTPRED ASSIGNCRT EXEC JORESULTPRED BLOCK READ EXIT KEEP PTRSPTR BLOCK READ EXIT KEEP PTRSPTR BLOCK WRITE EXP KEYPRESSED RANDOM SQR BLOCK WRITE EXP KEYPRESSED RANDOM SQR CHDIRFILEPOS LENGTH RANDOMIZE SQRT CHDIRFILEPOS LENGTH RANDOMIZE SQRT CHR FILESIZE LN READ SSEG CHR FILESIZE LN READ SSEG


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 3 ตัวแปร (VARIABLE). แบบข้อมูล (DATA TYPE ) แบ่ง ออกเป็น 3 ส่วน - แบบสเกลาร์ (SCALAR TYPE) - แบบสเกลาร์ (SCALAR TYPE) - แบบโครงสร้าง (STRUCTURE.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google