งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชาคอมพิวเตอร์ จัดทำโดย นายดำรงเกียรติ อาศา นายปรมินทร์ สิ้นเซ่ง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชาคอมพิวเตอร์ จัดทำโดย นายดำรงเกียรติ อาศา นายปรมินทร์ สิ้นเซ่ง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชาคอมพิวเตอร์ จัดทำโดย นายดำรงเกียรติ อาศา นายปรมินทร์ สิ้นเซ่ง

2 คำอธิบายรายวิชา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจ ความหมาย บทบาท ความสำคัญ ผลกระทบ ลักษณะสำคัญ องค์ประกอบของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ บทบาทและประโยชน์ของระบบคอมพิวเตอร์ การนำเสนอข้อมูล โดยให้ผู้เรียนศึกษาข้อมูล สารสนเทศ องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ การประมวลผล ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้โปรแกรมพื้นฐาน ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป การประมวลคำ โปรแกรมกราฟิกอย่างง่าย คอมพิวเตอร์ระบบมัลติมีเดีย การใช้โปรแกรมนำเสนอในรูปแบบที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถใช้คำสั่งพื้นฐานของระบบปฏิบัติการและสามารถนำระบบการจัดการฐานข้อมูลมาใช้อย่างมีจิตสำนึกและใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า

3 หน่วยการเรียนรู้ ข้อมูลและสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ช่วยประมวลผลข้อมูล

4 ประเภทของคอม 1. ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ (Supercomputer) เป็นคอมพิเตอร์ที่มีประสิทธิภาพในการทำงานสูง มีขนาดของความจำมาก ตั้งอยู่ในห้องที่สามารถปรับอุณหภูมิได้ การใช้งานคอมพิวเตอร์ประเภทนี้มักในงานวิจัย เช่น การวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม การพยากรณ์อากาศ และงานอื่นๆที่มีการคำนวณซับซ้อน  2. เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (Mainframe Computer) เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่มีประสิทธิภาพรองลงมาจากซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ท่สามารถเชื่อมโยงกับคอมพิวเตอร์ปลายทางได้จำนวนมาก ทำให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้พร้อมกันหลายร้อยคน จึงมักใช้ในองคืกรขนาดใหญ่

5 3. มินิคอมพิวเตอร์ (Minicomputer) เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดกลางที่มีประสิทธิภาพน้อยกว่าเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ แต่สูงกว่าไมโครคอมพิวเตอร์ มักพบในองค์กรที่ใช้งานเฉพาะด้าน เช่น ประมวลผลงานบัยชี โดยนำไปเชื่อมต่อกับเครื่องปลายทางได้หลายคน โดยมีการประมวลผลที่อยู่ส่วนกลาง แล้วส่งผลไปที่เครื่องปลายทาง โดยที่เครื่องปลายทางไม่ต้องประมวลผลเอง 4. ไมโครคอมพิวเตอร์ (Microcomputer) เป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอย่างแพร่หลาย ทีทั้งคอมพิวตอร์ส่วนบุคคลแบบตั้งโต๊ะ ซึ่งเหมาะกับการทำงานในสำนักงาน สถานศึกษา ที่บ้าน หรือคอมพิวเตอร์แบบพกพาไปในสถานที่ต่างๆได้ เช่น       โน๊ตบุ๊ก เป็นต้น

6 อ้างอิง Cr. game


ดาวน์โหลด ppt วิชาคอมพิวเตอร์ จัดทำโดย นายดำรงเกียรติ อาศา นายปรมินทร์ สิ้นเซ่ง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google