งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนาระบบการจดทะเบียนการเกิด สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนาระบบการจดทะเบียนการเกิด สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบทะเบียนราษฎร์ และ สถิติชีพ Civil Registration systems & Vital statistics
โครงการพัฒนาระบบการจดทะเบียนการเกิด สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โรงแรม Asia Airport บุญชัย กิจสนาโยธิน พบ. PhD.(Health Informatics) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 13 กรกฎาคม 2554

2 Vital events การเกิด (Live birth)
การตาย(Death) และสาเหตุการตาย(Cause of death) ทารกตาย (Fetal death) การแต่งงาน การหย่าร้าง

3 Civil Registration System
1909: Monarchy (King Rama V); Western colonization period the first registration law was enacted specified the preparation and maintenance of population registration and creation of birth and death registration. 1917, enforced births and deaths registration throughout the kingdom.

4 Civil Registration System
1936: The democratic revolution creation of a network of local registry office, acting registrars, laid down clear guidelines for the registration of birth, death, fetal death (for the first time) 1956 Comprehensive civil registration act increased number of registration offices spreading over the entire country

5 Civil Registration System
1972 Revise civil registration act (Military government) appointment hierarchy of registration authorities laid down clear procedures for vital registration specified types of informants place and time for registration, forms, functions, responsibility of registrars, and other requirement for registration. 1982 the Population Identification Number Project. Start of the computerized population database.

6 MOI Central Data Processing
<<BACK

7 Civil Registration System
National Authority: Bureau of Registration Administration Department of Local Administration, Ministry of Interior Operates and maintains the data base for the entire population of the country, and issues identity cards and household booklets

8 Citizen Identification Number
Citizen ID issues at the of birth registration Called 13 Digits number The number is needed when transact with government and many non government agencies: getting free healthcare services enrolling children to free education asking for bank account.

9 Citizen Identification Card
Typing machine ID card 1987 – 1996 Computer Printout ID card Current Smart card type ID card

10 การเกิดมีชีพ (Live Birth)
การเกิดมีชีพ ตามคำนิยามขององค์การอนามัยโลก หมายถึง เด็กที่คลอดออกมาแล้วมีลมหายใจ ชีพจรเต้น มีการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ ซึ่งอาการแสดงเหล่านี้ บ่งชี้ว่ามีชีวิต โดยไม่คำนึงถึงระยะเวลาที่ตั้งครรภ์

11

12 ระบบข้อมูลสถิติชีพของไทย
เริ่มมีการทำสถิติชีพในปี 2463 มีกองสถิติ กระทรวงสาธารณสุขในปี 2485 ปี 2546 ปรับโครงสร้างกระทรวง เกิดสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กลุ่มภาระกิจด้านข้อมูลข่าวสารสารสนเทศสุขภาพ

13 Ministry of Public Health Printed Annual Vital statistics report
สถิติชีพก่อนปี 2539 Ministry of Interior Central Registry Ministry of Public Health Compile, code, validate and process statistics Copy birth/death list for validation Printed Annual Vital statistics report Aggregated report by Province Send copy of death certificates Provincial Health offices Hospitals MOI Local Register Copy Birth/ Death list

14 Weakness of the systems
Discrepancy of birth/death counts between report from provincial health offices and MOI central registry Not timely: report lag time 2-3 years Cannot validate cause of death Need a lot of data entry personnel to enter data from hospital’s death certificate

15 Streamline vital event data
between MOI & MOPH 1996, The Ministry of Public Health has signed an agreement with the Department of Local Administration, Ministry of Interior, regarding utilization of data in the central registration database of the administration, in order to reduce redundancy of birth, death data. The Department of Local Administration, Ministry of Interior, will send the data relevant to death of all the persons who have been registered birth, dead from the central registration database to the Office of Permanent Secretary of the Ministry of Public Health.

16 Flow of vital event registration
Electronic file transfer monthly ICD-10 coding at MoPH (BPS) Ministry of Interior On-line system Death registration at district office or municipality Medical death certificate form (In-hospital) with COD Death notification form (Non-hospital) with COD Death certificate by doctor Death notification by village head Death inside hospital Death outside hospital 60% 40%

17

18 สถิติชีพหลังปี 2539 กระทรวงสาธารณสุข สถิติชีพ สปสช.
สำนักงานบริหารการทะเบียนMinistry of Interior Central Registry กระทรวงสาธารณสุข Ministry of Public Health Compile, code, validate and process statistics Electronic files สถิติชีพ Printed/ Web Vital statistics report Web entry Birth certificate (Start 2010) Report statistics back to provinces Data Sync. Web entry death certificates (start 2006) สปสช. National Health Security Office Provincial Health offices Hospitals

19 ข้อมูลในใบแจ้งเกิด วันเกิด สถานที่เกิด ข้อมูลพ่อ แม่ และผู้ทำคลอด
ข้อมูลเกี่ยวกับการคลอด ลำดับการท้อง, จำนวนทารก, อายุครรภ์ วิธีคลอด ภาวะแทรกซ้อน การเจ็บป่วยของแม่ ข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก เพศ น้ำหนักแรกคลอด

20 การใช้ประโยชน์ข้อมูลการเกิด หน่วยงานที่ใช้ประโยชน์
ใช้ในการนำไปอ้างอิงและเผยแพร่ จัดทำคลังข้อมูลสถิติสุขภาพ เพื่อการสืบค้น กระทรวงสาธารณสุข, สำนักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อพัฒนาและวิเคราะห์รายงานการเฝ้าระวังการตั้งครรภ์และคลอดในวัยรุ่น (10-19 ปี) และสถานการณ์ด้านการเจริญพันธุ์ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ติดตามการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดำเนินงาน โครงการเผ้าระวังและติดตามผล กระทบของวิกฤตเศรษฐกิจต่อสุขภาพและระบบสุขภาพ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) ดำเนินโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและตัวชี้วัด ด้านความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว สถิติการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ทารกนำ้หนักน้อยกว่า 2500 กรัม หน่วยงานด้านสาธารณสุข และสังคม


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนาระบบการจดทะเบียนการเกิด สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google