งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมชาย วิวัฒนวัฒนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมชาย วิวัฒนวัฒนา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สมชาย วิวัฒนวัฒนา

2 Brimson activity-Based cost report

3 (02)

4 www.fap.or.th  ติดตาม TAS  ค้นหา มาตรฐานการบัญชี

5 KPI  KRI

6 บัญชีบริหาร ไม่ยึดติดกับ TAS  อาจดัดแปลงรายจ่ายบางรายการ เพื่อให้ตัวเลขกำไรไปผลักดันพฤติกรรมของคนให้มุ่งสู่การนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ เช่น ค่าฝึกอบรม, R&D, Promotion , หนี้สงสัยจะสูญ , รายจ่ายที่ TAS 32 ให้ตัดจ่ายเพราะไม่เพิ่ม ป ส ภ สมควรหรือไม่ที่รายจ่ายเหล่านี้จะถือเป็น ค ช จ ในงวดที่เกิด ?

7 ต้องไม่เน้นที่การออก p/l แยกตามสายผลิตภัณฑ์ได้เท่านั้น แต่ต้องออก b/s แยกตามผลิตภัณฑ์ได้ด้วย

8 B/S (Business Unit A) A/R 120 A/P 400 Inventory 700 Net Assets
Equipment 1,200 Allocated Assets 8,000

9 ค่าใช้จ่ายสามารถผูกโยงกับกลยุทธ์ได้  ค ช จ แยกตามกิจกรรม

10 สรุป คชจ ของแผนกจัดซื้อ
BUDGET ACTUAL var เงินเดือน ค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ (2) ค่าไฟ

11 แผนกจัดซื้อ (activity-based cost report)
คัดเลือก supplier 1,200 ออก p/o 9,000 ติดตาม order ธุรการในแผนก 1,300

12 งบกำไรขาดทุน รายได้ =/= รายรับ ค่าใช้จ่าย =/= รายจ่าย กำไร =/= Net CF

13 งบกระแสเงินสด =/= งบประมาณเงินสด

14 งบกระแสเงินสด แสดงเงินที่เข้าออกในงวดที่ผ่านมา (past cash flows)
ไม่ต้องอาศัยสมมติฐานในการทำ ต้องทำตาม TAS 25 ทำโดยฝ่ายบัญชี อาศัยงบดุลเปรียบเทียบ/งบกำไรขาดทุนปัจจุบัน

15 งบประมาณเงินสด แสดงเงินที่คาดว่าจะเข้าออกในงวดอนาคต (future cash flows) อาศัยสมมติฐานในการทำ ทำตาม style ใคร style มัน ทำโดยฝ่ายงบประมาณ/การเงิน ทำเป็น 3 กรณี 1) Best Case 2) Worst case 3) Base Case

16 b/s ที่เป็น finance-based ต้องการ
ลดเงินจมใน working cap ผ่าน 1) ลดเงินจมในสินค้า 2) ลดเงินจมในบัญชีลูกหนี้ 3) ชะลอการจ่ายชำระหนี้ให้ supplier ไม่ถือครองเงินสดเยอะ หากไม่มี project ที่ต้องลงทุนเพิ่ม ควรหาทางคืนเงินกลับไปยังผู้ถือหุ้นในรูปเงินปันผล หรือลดเงินกู้ระยะสั้น เพื่อลดภาระดอกเบี้ย

17 แสดงเงินลงทุนออกมาให้เห็นเด่นชัดว่ากิจการได้มีการ diversify ไปสู่ธุรกิจใหม่ๆ เพื่อลดความผันผวนของกำไรหรือไม่

18 แสดงให้เห็นโครงสร้างเงินทุนที่แท้จริง (capital structure)  WACC (weighted average cost of capital)
นำไปสู่การคำนวณ EVA (economic value added)  RONA > WACC  มี value added

19 NWC D 30 6% Fixed Assets 39 E %

20 WACC = 6% x (30/40) + 10% x (10/40) = 4.5% + 2.5% = 7%

21 RONA = กำไรก่อนหัก ดอกเบี้ยและภาษีเงินได้/Net Assets = 1/40 = 2.5% EVA = 2.5% - 7% = -4.5%

22 แสดง fixed asset ที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจแยกให้เห็นเด่นชัด ซึ่งอาจรวมถึง Leased Asset

23 EBITDA อย่างน้อยหากกิจการไม่ได้ทำงบกระแสเงินสด EBITDA พอจะเป็นตัวแทนคร่าวๆ ของกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน

24 กรณีที่เราประเมินผลเป็นแต่ละ business unit การใช้ EBIT อาจทำให้ไม่สามารถบอกได้ว่า BU ใด มีผลดำเนินงานดีกว่ากัน เพราะแต่ละ BU ย่อมได้ สท ถาวรมาต่างเวลา

25 Raw Mat Turnover = วัตถุดิบใช้ไป วัตถุดิบคงเหลือ = 300 = 30 รอบ 10
= วัตถุดิบใช้ไป วัตถุดิบคงเหลือ = 300 = 30 รอบ 10  365/30 = 12 วัน

26 W/P Turnover = ตท สินค้าผลิตเสร็จ W/P = 36 รอบ  365/36 = 10 วัน

27 F/G Turnover = ตท ขาย F/G  30 วัน

28 ซื้อ เบิกใช้ ขายได้ เก็บเงิน R/M

29 a/r turnover = ค่าขาย ลูกหนี้การค้า x 100/107

30 Quality of earnings กำไรจากการดำเนินงาน
= CFO กำไรจากการดำเนินงาน  กำไรฯ 1 บาท สามารถเปลี่ยนมาเป็นเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานได้กี่ ส ต.

31 Free cash flow กระแสเงินสดจากการดำเนินงานสุทธิจากรายจ่ายลงทุนเพื่อการเปลี่ยนแทน (แต่ในทางปฏิบัติ มักแยกรายจ่ายลงทุนเพื่อเปลี่ยนแทนออกจากรายจ่ายลงทุนเพื่อขยายกำลังการผลิตลำบาก จบลงด้วยรายจ่ายลงทุนทั้งหมด)  การรู้ free cash flow ทำให้รู้ว่ากิจการมีเงินสดจากการดำเนินงานส่วนเกิน free for

32 ลงทุนเพี่อขยายกำลังการผลิต จ่ายคืนหนี้ก่อนกำหนด
h ลงทุนเพี่อขยายกำลังการผลิต จ่ายคืนหนี้ก่อนกำหนด ซื้อหุ้นของ บ ตัวเองคืนกลับ จ่ายปันผล

33 CPN Securitization  แปลง สท ให้เป็นทุนในการดำเนินงานผ่านการขาย สินทรัพย์ เช่น ลูกหนี้การค้า อาคาร สิทธิการเช่า ให้กองทุน เพื่อไปออกหน่วยลงทุน และระดมเงินเข้ามาใช้ในกิจการ ทำให้ลดต้นทุนดอกเบี้ยลง

34 หลักการเงินเบื้องต้น (ดร. สันติ กีระนันท์)

35 Balanced Scorecard ดร. พสุ เดชะรินทร์

36 แบ่ง สท ไม่มีตัวตนเป็น 2 ชนิด
TAS 51 แบ่ง สท ไม่มีตัวตนเป็น 2 ชนิด มีอายุแน่นอน ให้ตัดจำหน่ายไปตามอายุสัญญาหรืออายุที่จะได้ ป ย แล้วแต่อายุใดจะสั้นกว่า และทบทวนด้อยค่าด้วย มีอายุไม่แน่นอน ไม่ต้องตัดจำหน่ายอีกต่อไป แต่ทบทวนด้อยค่า


ดาวน์โหลด ppt สมชาย วิวัฒนวัฒนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google