งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พิริยาภรณ์ สังขปรีชา อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พิริยาภรณ์ สังขปรีชา อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พิริยาภรณ์ สังขปรีชา อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา
ผลของการใช้ผลพลอยได้จากการผลิตพลังงานชีวภาพจากข้าวสาลีต่อสมรรถนะทางการเจริญเติบโตของสุกรรุ่น พิริยาภรณ์ สังขปรีชา อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา

2 พลังงานชีวภาพ Biofuel คือ เชื้อเพลิงที่ได้จากชีวมวล (Bimass) หรือ สสารที่ได้จากพืชและสัตว์โดยมีพื้นฐานจากการสังเคราะห์แสง แล้วเก็บรวบรวมพลังงานจากดวงอาทิตย์เอาไว้ในรูปของพลังงานเคมี 

3 แหล่งวัตถุดิบการผลิตเอทานอล
วัตถุดิบที่ใช้ผลิตเอทานอลได้จากพืช 2 ประเภท คือ พืชที่ให้น้ำตาล ได้แก่ อ้อย และข้าวฟ่างหวาน พืชที่ให้แป้ง เช่น พืชหัว (tuber crop) ได้แก่ มันสำปะหลัง มันเทศ มันฝรั่ง และเมล็ดธัญพืช (cereal grain) เช่น ข้าว ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ ข้าวโพด

4 กระบวนการผลิตเอทานอลจากข้าวสาลี
ที่มา : Feed Opportunities from the Biofuels Industries (FOBI) , (2011)

5 การเปลี่ยนน้ำตาลกลูโคสเป็นเอทานอลโดยการหมักของยีสต์
C6H12O6 + ยีสต์------> 2C2H5OH + 2CO Kcal (กลูโคส) (เอทานอล) (คาร์บอนไดออกไซด์) 180 กรัม 2x46 กรัม 2x44 กรัม คิดเป็นร้อยละ 100 กรัม กรัม กรัม

6 DDGS Dried distillers’ grains with solubles
เป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิต Bio-Ethanol มีคุณค่าทางโภชนะเพียงพอที่จะเป็นอาหารสัตว์ได้ ผลพลอยได้ที่ออกมามีสัดส่วนของ โปรตีน ไขมัน และเยื่อใย เพิ่มมากขึ้น

7 DDGS Nutrient composition
ITEM% DDGS Nutrient composition Wheat1 Corn2 Sorghum3 DM 95 91.5 92 CP 38.6 28.8 45 EE 4.5 9.8 7 NDF _ 33.5 31 Crude fiber 7.2 Calcium 0.11 0.04 Phosphorus 0.9 0.8 0.48 ที่มา : 1 = May et al. (2010), 2 = Mohawk (2002) , 3 = Depenbusch et al. (2009)

8 ประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของสุกรรุ่น ที่ได้รับ Wheat DDGS ระดับที่แตกต่างกัน
Variable Wheat DDGS (g/kg) 5% 10% 15% 20% ADFI (g/d) Day 0–7 Day 8–14 Day 15– 21 Day 22– 28 226 444 638 847 227 421 622 861 232 433 620 840 205 402 598 839 191 318 360 496 ADG (g/d) 202 294 438 568 204 292 587 206 299 425 171 280 423 574 105 169 196 293 ที่มา : Avelar et.al (2010)

9 กราฟ ผลของการใช้ Wheat DDGS ต่อสมรรถนะทางการเจริญเติบโตของสุกรรุ่น
ที่มา : P. Cozannet, Y. Primot, C. Gady, J. P. Métayer, M. Lessire, F. Skiba and J. Noblet (2010)

10 สรุปและข้อเสนอแนะ อัตราการเจริญเติบโตต่อวัน ADG  พบว่าใช้ Wheat DDGS ที่ระดับ 0% 10% สุกรรุ่นมีเจริญเติบโตดีกว่า Wheat DDGS ที่ระดับ 15% และ 20% อัตราการกินต่อวัน ADFI  พบว่าไม่มีผลกระทบต่อปริมาณการกินของสุกรรุ่น ประสิทธิภาพการใช้อาหาร พบว่า Wheat DDGS ที่ระดับ 0% 5% 10% ดีกว่า Wheat DDGS ระดับ 20% ผลพลอยได้จาก DDGS มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นตามการผลิตเอทานอล วัตถุดิบตั้งต้นเดิมที่ใช้เป็นอาหารสัตว์จะมีราคาแพงและนั่นทำให้แนวโน้มการใช้ DDGS ในอนาคตเพิ่มขึ้น ความเป็นไปได้ในการใช้ DDGS เป็นอาหารสุกรเป็นไปในทางที่ดี ทั้งเรื่องของสมรรถนะการผลิตและคุณภาพเนื้อ DMI, ADG

11 กิตติกรรมประกาศ ผศ.พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ฉลอง วชิราภากร อาจารย์ประจำวิชา อ.ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง อาจารย์ประจำวิชา พี่ และเพื่อน ทุกท่าน

12 จบการนำเสนอ ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt พิริยาภรณ์ สังขปรีชา อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google