งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูธีระพล เข่งวา 1 สอนโดย … ครูธีระ พล เข่งวา โรงเรียนวังไกล กังวล ครูธีระพล เข่งวา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูธีระพล เข่งวา 1 สอนโดย … ครูธีระ พล เข่งวา โรงเรียนวังไกล กังวล ครูธีระพล เข่งวา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ครูธีระพล เข่งวา 1 สอนโดย … ครูธีระ พล เข่งวา โรงเรียนวังไกล กังวล ครูธีระพล เข่งวา

3 เรื่อง  ศาสนพิธี  ( ข้อปฏิบัติในการ เลี้ยงพระ ) 2 ครูธีระพล เข่งวา

4 ผลการเรียนรู้ที่ คาดหวัง  รู้และเข้าใจศาสน พิธีต่างๆ และปฏิบัติได้ อย่างถูกต้อง และปฏิบัติได้ อย่างถูกต้อง เหมาะสม เหมาะสม 3

5 ครูธีระพล เข่งวา อะระหังสัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พระผู้มีพระภาคเจ้า, เป็น พระอรหันต์, ดับเพลิงกิเลส เพลิงทุกข์สิ้นเชิง, ตรัสรู้ชอบ ได้โดยพระองค์เอง 4

6 ครูธีระพล เข่งวา พุทธัง ภะคะวันตัง อภิ วาเทมิ ข้าพเจ้าขออภิวาท พระผู้มี พระภาคเจ้า, ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน 5 ( กราบ )

7 ครูธีระพล เข่งวา สวากขาโต ภะคะวา ตา ธัมโม พระธรรม เป็น ธรรมที่พระผู้ มีพระภาคเจ้า, ตรัสไว้ดีแล้ว ธัมมัง นะมัสสามิ ข้าพเจ้านมัสการ พระธรรม ข้าพเจ้านมัสการ พระธรรม 6 ( กราบ )

8 ครูธีระพล เข่งวา สุปะฏิปันโน ภะคะวะ โต สาวะ กะสังโฆ พระสงฆ์สาวกของ พระผู้มี พระภาคเจ้า, ปฏิบัติดี แล้ว สังฆัง นะมามิ ข้าพเจ้านอบน้อม พระสงฆ์ ข้าพเจ้านอบน้อม พระสงฆ์ 7 ( กราบ ๓ ครั้ง )

9 ครูธีระพล เข่งวา 8

10 9

11 10 การถวายข้าวพระ พุทธ การถวายข้าวพระ พุทธ ข้อควร ปฏิบัติ ข้อควร ปฏิบัติ  การถวายพระพุทธ ถือเป็นหน้า ที่ของเจ้าภาพ  โต๊ะที่ตั้งสำหรับข้าว ควรปูด้วย ผ้าขาว

12 ครูธีระพล เข่งวา 11  อิมัง สูปะพยัญชะนะ สัมปันนัง สาลีนัง โอทะนัง อุทะ กัง วะรัง พุทธัสสะ ปูเชมิ. ข้าพเจ้าขอบูชาเครื่อง บริโภคแห่งสาลี อันถึงพร้อมด้วยแกงและ น้ำอัน ประเสริฐนี้แด่พระพุทธเจ้า คำถวายข้าวพระพุทธ คำถวายข้าวพระพุทธ

13 ครูธีระพล เข่งวา 12  เสสัง มังคะลัง ยา จามิ ข้าพเจ้าขอส่วน ที่เหลือ อันเป็น มงคล คำลาข้าวพระพุทธ คำลาข้าวพระพุทธ

14 ครูธีระพล เข่งวา 13 คือ วัตถุสิ่งของต่างๆที่ สมควร ถวายพระภิกษุสงฆ์ เพื่อใช้บริโภค ไม่ขัดแก่พระวินัย ปกติ หมายถึง เครื่อง เลี้ยงชีวิต 4 อย่าง ….

15 ครูธีระพล เข่งวา 14  จีวร

16 ครูธีระพล เข่งวา 15  บิณฑบาต

17 ครูธีระพล เข่งวา 16  เสนาสน ะ

18 ครูธีระพล เข่งวา 17  คิลานเภสัช

19 ครูธีระพล เข่งวา 18  จีวร  บิณฑบาต  เสนาสนะ  คิลานเภสัช

20 ครูธีระพล เข่งวา 19  จีวร  บิณฑบาต  เสนาสนะ  คิลานเภสัช

21 ครูธีระพล เข่งวา 20 คำกรวดน้ำแบบย่อ คำกรวดน้ำแบบย่อ  อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย  ขอผลบุญนี้จงสำเร็จแก่ ญาติทั้งหลาย ของข้าพเจ้า ขอให้ญาติ ทั้งหลายของ ข้าพเจ้าจงเป็นสุขเป็น สุขเถิด

22 ครูธีระพล เข่งวา 21 การกรวดน้ำ การกรวดน้ำ  เมื่อพระสงฆ์เริ่มกล่าว อนุโมทนาว่า … ยะถา วาริวะหา ….. ก็เริ่ม กรวดน้ำลง ในที่รองรับพร้อมกับ ตั้งใจอุทิศส่วน กุศลให้ผู้ล่วงลับไปแล้ว

23 ครูธีระพล เข่งวา 22 เทน้ำให้หมด ภาชนะแล้ว เทน้ำให้หมด ภาชนะแล้ว ประนมมือรับพร จนจบ ประนมมือรับพร จนจบ  เมื่อพระสงฆ์ รับ …………….. สัพพีติ โย ……………………. พร้อมกัน

24 ครูธีระพล เข่งวา 23 การส่งพระสงฆ์ การส่งพระสงฆ์  เจ้าภาพควรไปส่ง ท่านจนพ้น ประตูบ้านหากมี ยานพาหนะ รับ - ส่งก็จัดเตรียมไว ให้พร้อม และส่งท่านกลับ

25 ครูธีระพล เข่งวา พบกันใหม่ ศาสนพิธี ขอขอบคุณฝ่ายผลิต รายการทุกท่าน ขอขอบคุณฝ่ายผลิต รายการทุกท่าน 35


ดาวน์โหลด ppt ครูธีระพล เข่งวา 1 สอนโดย … ครูธีระ พล เข่งวา โรงเรียนวังไกล กังวล ครูธีระพล เข่งวา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google