งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบทดสอบชุดที่ 2 คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียวทำลงในกระดาษคำตอบที่กำหนดให้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบทดสอบชุดที่ 2 คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียวทำลงในกระดาษคำตอบที่กำหนดให้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบทดสอบชุดที่ 2 คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียวทำลงในกระดาษคำตอบที่กำหนดให้

2 1. ตามรูปให้รังสีตกอยู่ในแนวเส้นปกติจงหาขนาดของมุมสะท้อน
องศา องศา องศา องศา

3 2. "เส้นแนวฉาก“หรือ เส้นปกติ หมายถึงข้อใด
1. เส้นที่ลำแสงตกกระทบ 2. เส้นที่ลำแสงสะท้อน 3. เส้นรอยต่อระหว่างวัตถุ ๒ ชนิด 4. เส้นตั้งฉากกับผิววัตถุตรงตำแหน่งที่ลำแสงตกกระทบ

4 3. ข้อใดเป็นไปตาม "กฎการสะท้อนของแสง"
1. เมื่อแสงตกกระทบผิววัตถุ จะเกิดมุมตกกระทบ 2. เมื่อแสงตกกระทบผิววัตถุ จะเกิดมุมสะท้อน 3. เมื่อแสงตกกระทบผิววัตถุที่จุดใดก็ตาม จะเกิดเส้นแนวฉากเสมอ 4. เมื่อแสงตกกระทบวัตถุ มุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อน รังสีตกกระทบ รังสีสะท้อน และเส้นแนวฉากอยู่บนระนาบเดียวกัน

5 4. จากการทดลองเรื่องแสงที่ส่องผ่านตัวกลางต่างชนิดกันผลสรุปได้ดังข้อใด
1. เกิดการสะท้อนของแสง 2. เกิดการหักเหของแสงในตัวกลาง 3. เกิดการเลี้ยวเบนของแสง 4. เกิดการกระจายแสง

6 1. แสงจะหักเหออกจากเส้นแนวฉาก 2. แสงจะหักเหเข้าหาเส้นแนวฉาก
5. เมื่อแสงเดินทางจากตัวกลางที่มีความหนาแน่นน้อยไปยังตัวกลางที่มีความหนาแน่นมากกว่าผลข้อใดเป็นความจริง 1. แสงจะหักเหออกจากเส้นแนวฉาก 2. แสงจะหักเหเข้าหาเส้นแนวฉาก 3. แสงจะสะท้อนออกจากเส้นแนวฉาก 4. แสงจะกระจายเป็นสีรุ้ง

7 6. จากภาพข้อใดเป็นผลจากการที่แสงเดินทางจากแท่งพลาสติกสู่อากาศ
1. 2. 4. 3.

8 7. ข้อใดเป็นเป็นลักษณะเดียวกับการมองเห็นปลาที่อยู่ในน้ำ
2. 1. 4. 3.

9 8. จากภาพมุมใดคือมุมหักเห
1 2 3 4 1. หมายเลข 1 2. หมายเลข 2 3. หมายเลข 3 4. หมายเลข 4

10 9.จากภาพเป็นการเดินทางของแสงในข้อใด
1 2 3 4 1. น้ำไปสู่อากาศ 2. น้ำไปสู่แก้ว 3. อากาศไปสู่แก้ว 4. พลาสติกไปสู่แก้ว

11 10. เปรียบเทียบตัวกลางในข้อใดที่แสงเดินทางได้ช้าที่สุด
10. เปรียบเทียบตัวกลางในข้อใดที่แสงเดินทางได้ช้าที่สุด 1. น้ำ 2. พลาสติก 3. แก้ว 4. อากาศ


ดาวน์โหลด ppt แบบทดสอบชุดที่ 2 คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียวทำลงในกระดาษคำตอบที่กำหนดให้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google