งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มgirls’generation

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มgirls’generation"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มgirls’generation
สมาชิกกลุ่ม ม.4.11 1.นางสาว จิราพร ไชยวรรณ เลขที่ 6 2. นางสาว ชุติมา ธัญญารักษ์ เลขที่ 31 3. นางสาว สุวภัทร เตชะวงค์ เลขที่ 41

2 เทคโนโลยีกับศาสตร์อื่นๆ
ความสัมพันธ์วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์เป็นความรู้ที่นำไปใช้อธิบายว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้น ส่วนเทคโนโลยีนั้นจะเป็นความรู้ว่าจะทำอย่างไร จะผลิตอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในด้านต่างๆได้อย่างไร เป็นต้น จะเห็นได้ว่าวิทยาศาสตร์เป็นตัวความรู้ ส่วนเทคโนโลยีนั้นเป็นการนำความรู้ไปใช้ในทางปฏิบัติให้เกิดสิ่งที่เป็นรูปธรรมไม่ดี วัดได้หรือจับต้องได้โดยการนำทรัพยากรธรรมชาติต่างๆมาใช้ในทางปฏิบัติ แสดงด้วยภาพดังต่อไปนี้ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์+ทรัพยากรธรรมชาติ+เทคโนโลยี

3 บทสรุป วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยีมีความหมายเกี่ยวข้องเชื่อมโยงและใช้ควบคู่กัน โดยวิยาศาสตร์หมายถึงความรู้รอบตัวเกี่ยวกับธรรมชาติรอบๆตัวเรา ซึ่งได้มาโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ส่วนเทคโนโลยีหมายถึงวิทยาการที่เกี่ยวกับศิลปะในการนำเอาวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ้งทั้ง2อย่างนี้ต้องพึ่งพาอาศัยซึ้งกันและกัน ความรู้ทางวิทยาสาสตร์จะไม่มีคุณค่าถ้าปราศจากเทคโนโลยีมาเชื่อมโยง

4 ระบบเทคโนโลยีประกอบด้วย
- ตัวป้อน(Input) ความต้องการของมนุษย์(Need) หรือปัญหาที่ต้องการหาคำตอบ เช่น ความต้องการที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม อาหาร ยารักษาโรค กระบวนการ คือขั้นตอนการแก้ปัญหาหรือตอบสนองต่อความต้องการ ซึ่งจะก่อให้เกิดการแปลง(change) ทัพยากรให้เป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ขั้นตอนของกระบวนการจะประกอบด้วย - กำหนดปัญหาหรือความต้องการ - รวบรวมข้อมูลเพื่อแสวงหาวิธีการแก้ปัญหาหรือความต้องการ - ออกแบบและปฏิบัติการ - ทดสอบ - ปรับปรุงแก้ไข - ประเมินผล

5 ผลผลิต (output) ปัจจัยที่เอื้อ(consideration)
คือสิ่งที่ออกมาจากกระบวนการได้สิ่งของเครื่องใช้ หรือวิธีการแก้ปัญหา หรือสนองความต้องการของมนุษย์ เช่น การค้นพบสิ่งใหม่ความสะดวกสบายขึ้นเกิดความรู้ใหม่ ปัจจัยที่เอื้อ(consideration) เป็นข้อจำกัดข้อพิจารณาหรือสิ่งที่ต้องคำนึงถึงซึ้งจะทำให้ระบบทำงานได้มากน้อยต่างกัน ซึ้งอาจเกี่ยวข้องกับทรัพยากรทางเทคโนโลยี นั่นคือทรัพยากรจะเป็นทั้งตัวทรัพยากรและปัจจัยที่เอื้อ หรือขัดขวางต่อเทคโนโลยีด้วย

6 การวิเคราะห์ระบบเทคโนโลยีทำให้ทราบเกี่ยวกับปัจจัยในด้านต่างๆที่มีผลต่อการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ ดังนั้นการออกแบบทางเทคโนโลยีจึงเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งของกระบวนการเทคโนโลยี ซึ้งประกอบด้วย กำหนดปัญหาหรือความต้องการ รวบรวมข้อมูลเลือกวิธีการออกแบบ และปฏิบัติการ ทดสอบ ปรับปรุงแก้ไข และประเมินผล โดยที่ผลของการออกแบบ(ทางเทคโนโลยี)มีเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นหรือสนองความต้องการ ซึ้งผลผลิตอาจได้ผลออกมาในรูปของผลิตภัณฑ์หรือวิธีการ(Product หรือ Process)


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มgirls’generation

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google