งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. นายสมคิด ศรีสัจจา 2. น. ส. ประภาพรรณ จงใจรักษื 3. นางชัชรวี ประดับมุข 4. นางพรสวรรค์ จันภิรมย์ 5. นางเพียรพันธ์ กิจพาณิชย์เจริญ 6. นางศักดิ์ แสนโอฬาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. นายสมคิด ศรีสัจจา 2. น. ส. ประภาพรรณ จงใจรักษื 3. นางชัชรวี ประดับมุข 4. นางพรสวรรค์ จันภิรมย์ 5. นางเพียรพันธ์ กิจพาณิชย์เจริญ 6. นางศักดิ์ แสนโอฬาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. นายสมคิด ศรีสัจจา 2. น. ส. ประภาพรรณ จงใจรักษื 3. นางชัชรวี ประดับมุข 4. นางพรสวรรค์ จันภิรมย์ 5. นางเพียรพันธ์ กิจพาณิชย์เจริญ 6. นางศักดิ์ แสนโอฬาร

2 เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ สมาชิก กลุ่ม 6 ต้องการเดินทางไปทำบุญ ไหว้พระ 9 วัดในเขตพระนครและ ร่วมกันบริจาคโลหิตให้กับ โรงพยาบาลหลังจากไหว้พระที่วัด สุดท้าย โดยมีจุดนัดพบกันที่ สนามหลวง

3 1. ตรวจสอบว่ามีวัดในเขตพระ นครอยู่ในพื้นที่ใดบ้าง 2. ในการเดินทางไปไหว้พระ 9 วัด มีระยะทางเท่าไร 3. สถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุดกับ วัดแห่งสุดท้าย คือ ที่ใด ขั้นตอนที่ 1 กำหนดวัตถุประสงค์ความต้องการ

4 ขั้นตอนที่ 2 รวบรวมข้อมูล และสร้างฐานข้อมูล 1. เลือกสำนักงานเขต คือ สำนักงานเขตพระนคร 2. เลือกวัดในเขตพระนคร 9 วัด ที่ใกล้กับ สนามหลวงมากที่สุด 3. เลือกสถานพยาบาล ที่ ใกล้กับวัดที่ไปไหว้ แห่งสุดท้าย

5 ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูล

6

7 ขั้นตอนที่ 4 นำเสนอ ผลวิเคราะห์ วัดในเขตพระนครที่ใกล้สนามหลวงมากที่สุด 9 แห่ง ได้แก่ 1. วัดมหาธาตุ 2. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 3. วัดโพธิ์ 4. วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม 5. วัดราชบพิตรสถิต 6. วัดสุทัศน์ 7. วัดราชนัดดา 8. วัดบวรนิเวศน์ 9. วัดชนะสงคราม

8 ในการเดินทางไปวัดทั้ง 9 แห่ง มีระยะทาง 3,723 เมตร * จากวัดมหาธาตุไปวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ระยะทาง 493 เมตร * จากวัดพระศรีรัตนศาสดารามไปวัดโพธิ์ ระยะทาง 527 เมตร * จากวัดโพธิ์ไปวัดราชบพิตรมหาสีมาราม ระยะทาง 415 เมตร * จากวัดราชบพิตรมหาสีมารามไปวัดราช ประดิษฐ สีมาราม ระยะทาง 212 เมตร * จากวัดราชประดิษฐไปวัดสุทัศน์ ระยะทาง 470 เมตร * จากวัดสุทัศน์ไปวัดราชนัดดา ระยะทาง 513 เมตร * จากวัดราชนัดดาไปวัดบวรนิเวศน์ ระยะทาง 454 เมตร * จากวัดบวรนิเวศน์ไปวัดชนะสงคราม ระยะทาง 639 เมตร

9 สถานพยาบาลที่ใกล้กับ วัดแห่งสุดท้าย ( วัดชนะสงคราม ) คือ โรงพยาบาลศิริราช

10


ดาวน์โหลด ppt 1. นายสมคิด ศรีสัจจา 2. น. ส. ประภาพรรณ จงใจรักษื 3. นางชัชรวี ประดับมุข 4. นางพรสวรรค์ จันภิรมย์ 5. นางเพียรพันธ์ กิจพาณิชย์เจริญ 6. นางศักดิ์ แสนโอฬาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google