งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Present Perfect.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Present Perfect."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Present Perfect

2 Menu Form Passive Adverbs Exercise Rule Credits

3 Present Perfect Back Menu Next

4 รูปกริยาที่ใช้กับประโยค Present perfect tense
Form Present Perfect Tense รูปกริยาที่ใช้กับประโยค  Present perfect  tense ประธาน + have, has + past participle (กริยาช่องที่ 3) Back Menu Next

5 Form Back Menu Next ประธาน have/has past participle ประโยคบอกเล่า I
ประธาน have/has past participle ประโยคบอกเล่า I have seen ET. You eaten mine. ประโยคปฏิเสธ She has not been to Thailand. We played football. ประโยคคำถาม Have you finished? they done it? Back Menu Next

6 Adverbs of time since (ตั้งแต่) for (เป็นเวลา) just (เพิ่งจะ) already (เรียบร้อยแล้ว) yet (ยัง) recently (เมื่อเร็วๆ นี้ ช่วงนี้) lately (เมื่อเร็วๆ นี้ ช่วงนี้) never (ไม่เคย) ever (เคย) so far (จากบัดนั้นจนบัดนี้) up to now (จากบัดนั้นจนบัดนี้) several times (หลายครั้ง) up to the present time(จนถึงปัจจุบัน) many times (หลายครั้ง) over and over(ครั้งแล้วครั้งเล่า) at last (ในที่สุด) Back Menu Next

7 Since - then For - ten minutes - yesterday - ages
Rule ใช้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต และยังดำเนินหรือมีผลต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน มักมีคำว่า since และ for อยู่ด้วย since (ตั้งแต่) for (เป็นเวลา) Since - then For - ten minutes - yesterday - ages - last month - a long time - Christmas - three years - six o’clock Back Menu Next

8 2. ใช้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เพิ่งกระทำเสร็จสิ้นใหม่ๆ จะมีคำว่า
Rule 2. ใช้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เพิ่งกระทำเสร็จสิ้นใหม่ๆ จะมีคำว่า recently(เมื่อเร็วๆนี้,ช่วงนี้), just(ยัง), not long ago(ไม่นานมานี้) และ lately(เมื่อเร็วๆนี้,ช่วงนี้) -Have you finished your assignment? -Yes, I have just finished it. *** just *** จะวางอยู่หน้า V Back Menu Next

9 Rule 3. ใช้กับคำว่า already(เรียบร้อยแล้ว) และ yet(ยัง) Yet ใช้กับ Question , NegativeAnswer และ NegativeStatement จะวางอยู่ท้ายประโยค - We have not read that book yet. (Neg. St.) A: Has he come back yet ? (Question) B: No, he has not come back yet. (Neg. Ans.) Already ใช้กับ Affirmative Statement และ Affirmative Answer จะวางอยู่หน้า V หรือท้ายประโยค - Have you finished your report already? - Jill has already bought a new blouse.             Back Menu Next

10 4. ใช้กล่าวถึงเหตุการณ์ในอดีตและยังไม่จบในขณะที่พูด จะมีคำว่า
Rule 4. ใช้กล่าวถึงเหตุการณ์ในอดีตและยังไม่จบในขณะที่พูด จะมีคำว่า ever(เคย) , never(ไม่เคย) ever ใช้กับ Question never ใช้กับ Negative Statement และ Negative - Have you ever been to America? (Question) - No, I have never been there. (Neg. Ans.) - I have never played ice-skating. (Neg, St.) Back Menu Next

11 Rule 5. ใช้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต แต่ไม่ได้บ่งเวลาที่เกิดขึ้นให้ชัดเจน จะมีคำว่า up to the present time (จนถึงปัจจุบัน) until now (จนกระทั้งบัดนี้) so far(จากบัดนั้นจนบัดนี้) so far this month(จากเดือนนั้นถึงเดือนนี้) at last(ในที่สุด) - Up to the present time we have had no news from John. - I have received no answer from him so far. Back Menu Next

12 6. ใช้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดซ้ำซากหลาย ๆ ครั้ง จะมีคำว่า
Rule 6. ใช้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดซ้ำซากหลาย ๆ ครั้ง จะมีคำว่า many times(หลายครั้ง) several times(หลายครั้ง) over and over(ครั้งแล้วครั้งเล่า) - I have been to Hua-Hin many times. ฉันเคยไปหัวหินมาแล้วหลายครั้ง - She has seen "Jurassic Park" several times ฉันได้ดูหนังเรื่อง Jirassic Park มาแล้วหลายครั้ง Back Menu Next

13 Rule 7. ใช้กล่าวถึงเหตุการณ์ในอดีตที่สิ้นสุดลงแล้ว แต่เกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์หนึ่งซึ่งเกิดขึ้นในปัจจุบันหรืออนาคต - Janet has bought a car so that she will have transportation to work. - He has studied all day so that he can go to the dance tonight. Back Menu Next

14 Rule 8. ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งยังไม่สิ้นสุด จะมีคำว่า this month(เดือนนี้) , this year(ปีนี้) -Have you had a holiday this year? -You have done a lot of work this morning Back Menu Next

15 Rule 9. ใช้ในบทสนทนา จดหมาย รายงาน หนังสือพิมพ์ Conversation A: I have lost my keys. Have you seen them? B: Yes, I have seen them. Back Menu Next

16 Passive ACTIVE:    Many tourists have visited that temple.            นักท่องเที่ยวหลายคนได้ไปเที่ยววัดนั่น PASSIVE:   That temple has been visited by many tourists.            วัดแห่งนั้นได้รับการเยี่ยมเยือนโดยนักท่องเที่ยวหลายคน Back Menu Next

17 Put in the verbs in brackets into the gaps.Use Present Perfect.
Exercise Put in the verbs in brackets into the gaps.Use Present Perfect. 1.Karen _______ me an . [send] 2.Dave and Pat _________ the museum. [visit] 3.I ________ at the pet shop. [be] 4.They ______________ their rucksacks.[already pack] 5.Marcus ______ an accident. [have] has send have visited have been have already packed has had Back Menu Next

18 Complete the sentence with since for or ago
Exercise Complete the sentence with since for or ago 1)  We’ve only been waiting _____ 10 minutes. 2)  They’ve lived in London _____ 1982. 3)  Alan called about half an hour _____. 4)  We haven’t met John _____ last week 5)  You haven’t sent me any money _____ ages. for since ago since for Back Menu Next

19 Exercise 1. Has he …… rice ……? a. has , yet b. yet , eat c. yet , eaten d. eaten , yet 2. I ……………………….. my breakfast this morning. a. has just had b. had c. have just had d. have just have Back Menu Next

20 Exercise 3. She ………………….. a headache since she got up. a. has b. has had c. had d. had had 4. He …………………. From the ฤ company lately. a. has resigned b. has resignes c. had resigned d. resigned Back Menu Next

21 Exercise 5. John …………………………famous peoples. a. have never met b. has never met c. never has met d. never has meet 6. Sara ………………………… famous peoples. a. has worked b. have worked c. has work d. had work Back Menu Next

22 Exercise 7.They ………………………… in the park. a. has not played b. have not played c. has not play d. had not play 8. ………………….. in Suratthani since 2002 ?. a. Have she live b. Has she live c. Has she lived d. Has she living Back Menu Next

23 Exercise 9. ประโยคใดเป็น Present perfect Tense a. Susan lives in Bangkok. b. Susan has live in Bangkok . c. Susan is living in Bangkok. d. Susan has lived in Bangkok 10. I………..football for 2 months. a. hasn’t played b. isn’t playing c. haven’t played d. doesn’t play Back Menu Next

24 Exercise 11. I ………..four cups of coffee since eight o’clock. a. drink b. will drink c. have drunk d. am drinking 12. Jill has……………bought a new blouse. a. yet b. already c. since d. for Back Menu Next

25 Exercise 13. He………….just……….me the tape I asked for. a. has , given b. is , giving c. was , given d. doesn’t , give 14. She……………her brother for five years. a. won’t see b. doesn’t see c. isn’t seeing d. hasn’t seen Back Menu Next

26 Exercise 15.……..you…….the new words from the blackboard yet ? a. Will , study b. Are , studying c. Have , studied d. Do , study   I…………….never………..by plane. a. don’t , travel b. am , travelling c. haven’t , travelled d. have , travelled Back Menu Next

27 Exercise 17. He…………..ill since Monday. a. has been b. is c. was d. had 18. Have you ever………….a camel ? a. ride b. rode c. ridden d. riding Back Menu Next

28 Exercise 19. Have you…………..seen some bad storms in this area ? a. never b. ever c. just d. yet 20. Richard hasn’t arrived …………… . a. already b. just c. never Back Menu Next

29 ความรู้เพิ่มเติม ความแตกต่างของ Present Perfect และ Past Simple
ไม่ใช้ Present perfect กับเหตุการณ์ที่กล่าวลอยๆ หรือเหตุการณ์ซึ่งจบลงไปแล้ว ประโยคซึ่งมีคำแสดงเวลาต่อไปนี้จะใช้ Present perfect ไม่ได้ (ต้องใช้ Past simple) ago at that time yesterday last week last month in 1994 at Christmas, etc. He lived here from 1991 until 1994. He has lived here for three years. He lived here for three years

30 1. This is my house. How long (you live) ________ here?
Exercise 1. This is my house. How long (you live) ________ here? 2. He is now in Bangkok. He (live) ________ here for five years. 3. Soontorn Poo (write) ________ Pra-Apai-Mani in the reign of King Rama III. 4. I (not read) ________ all of Soontron poo’s works yet. 5.My sister (just finish) _________ reading one of her books. have you lived has lived wrote have not read has just finished

31 6. I (not see) ________ him for years. I wonder where he is.
Exercise 6. I (not see) ________ him for years. I wonder where he is. 7. He (not smoke) _________ for two years. He is trying to give it up. 8. (You lock) ________ the door before you left? 9. I can’t go out because I (not finish) __________ my home work. 10. (you ever drink) ___________ whisky? Well, have some now have not seen has not smoked Did you lock have not finished Have you ever drunk

32 11. I (leave) ____ home at eight and (get) ___ there at twelve.
Exercise 11. I (leave) ____ home at eight and (get) ___ there at twelve. 12. He (just go) ________ out for a picnic. 13. She (go) ________ out ten minutes ago 14. I (meet) ________ Ladda last June 15. I (never meet) _________ Ladda since last June 16. (You see) ________ the moon last night? 17. (You see) ________ that film before? It’s now show left got has just gone went met have never met Did you see Have you seen

33 18. The concert (begin) ________ at eight and (last)
Exercise 18. The concert (begin) ________ at eight and (last) ________ two hours 19. The play (just begin) ________. You are a little late. 20. (You be) ________ here before? Yes, I (spend) ________ my holidays here last year. (You have) ________ a good time? No, it (never stop) ___________ raining. began lasted has just begun Have you been spent Did you have Has never stopped

34 Rawipa Jindawipusit 5/1 No 11 Janjira Krotngoen 5/1 No 18
Credits Rawipa Jindawipusit 5/1 No 11 Janjira Krotngoen 5/1 No 18 Parame Puyam 5/1 No 19 Suppanat Chumnanwat 5/1 No 27 Back Menu Next


ดาวน์โหลด ppt Present Perfect.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google