งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Clinical Correlation Cardiovascular system

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Clinical Correlation Cardiovascular system"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Clinical Correlation Cardiovascular system

2 เกณฑ์ความรู้ความสามารถ ในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และมีความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ (Professional competencies) ดังต่อไปนี้ 1. พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ (Professional habits, Attitudes, Moral, and Ethics)     2. ทักษะในการติดต่อสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพ (Communication and interpersonal skills) 3. ความรู้พื้นฐาน

3 เกณฑ์ความรู้ความสามารถ ในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 4. ทักษะทางคลินิก (Clinical Skills) 5. ทักษะการตรวจโดยใช้เครื่องมือพื้นฐาน การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การทำหัตถการที่จำเป็น (Technical and Procedural skills) การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (Continuous professional development)

4 ความรู้พื้นฐานใน Cardiovascular System
Normal processes • embryonic development, fetal maturation, and perinatal changes • organ structure and function o chambers, valves o cardiac cycle, mechanics, heart sounds, cardiac output o hemodynamics, including systemic, pulmonary, coronary, and blood volume o circulation in specific vascular beds • cell/tissue structure and function o heart muscle, metabolism, oxygen consumption, biochemistry, and secretory function (eg, atrial natriuretic peptide) o endothelium and secretory function, vascular smooth muscle, microcirculation, and lymph flow o neural and hormonal regulation of the heart, blood vessels, and blood volume, including responses to change in posture, exercise, and tissue metabolism • repair, regeneration, and changes associated with stage of life

5 ความรู้พื้นฐานใน Cardiovascular System
Abnormal processes • infectious, inflammatory, and immunologic disorders o infectious disorders (eg, endocarditis) o inflammatory and immunologic disorders (eg, acute rheumatic fever, vasculitis) • traumatic and mechanical disorders (eg, tamponade, valvular disease, obstructive cardiomyopathy) • neoplastic disorders • metabolic and regulatory disorders (eg, hypertension, dysrhythmias, systolic and diastolic dysfunction, cor pulmonale, ischemic heart disease) • vascular disorders (eg, atherosclerosis) systemic diseases affecting the cardiovascular system • congenital disorders of the heart and central vessels

6 ความรู้พื้นฐานใน Cardiovascular System
Principles of therapeutics • mechanisms of action, indication and use, and adverse effects of drugs for treatment of disorders of the cardiovascular system o coronary and peripheral vasodilators o antiarrhythmic drugs o antihypertensive drugs o measures used to combat hypotension and shock o drugs affecting cholesterol and lipid metabolism o drugs affecting blood coagulation, thrombolytic agents o inotropic agents and treatment of heart failure o immunosuppressive and antimicrobial drugs o drugs to treat peripheral arterial disease o drugs to treat nicotine dependence (smoking cessation therapy) • other therapeutic modalities (eg, pacemakers, angioplasty, valve replacement) Gender, ethnic, and behavioral considerations affecting disease treatment and prevention, including psychosocial, cultural, occupational, and environmental • emotional and behavioral factors (eg, smoking, alcohol, ischemic heart disease, obesity, exercise, diet) • influence on person, family, and society (eg, altered lifestyle) • occupational and other environmental risk factors (eg, stress) • gender and ethnic factors (eg, hypertension)

7 Case 1 เด็กชาย อายุ 7 ปี เหนื่อยมา 1 เดือน ให้คุณแม่ลองเล่าว่าตั้งแต่เริ่มต้นเป็นอย่างไร ราววันที่ 10 เดือนที่แล้ว เด็กเริ่มบ่นว่าเหนื่อยเวลาเดิน ไป-กลับ โรงเรียน ตอนแรกก็ไม่ได้สนใจอะไร แต่ 2-3 วันต่อมาเด็กก็บอกว่าไปโรงเรียนไม่ไหว ก็ยังนึกว่าขี้เกียจ ให้หยุดโรงเรียนไป 1 สัปดาห์ก็ยังไม่ดีขึ้น เลยพาไปหาหมอ หมอให้ยามากิน ไม่ได้บอกว่าเป็นอะไร ยา 3 อย่าง เป็นยาเม็ด กินวันละ 3 เวลา กินไป 3 วันถามดูเด็กก็บอกว่ายังเหนื่อย ยังไปโรงเรียนไม่ไหว ไปหาหมออีก 2 แห่งก็เหมือนเดิม คนข้างบ้านบอกให้มา รพ.เด็ก

8 Case 1 (2) โรงเรียนอยู่ไกลแค่ไหน 500 ม เดิมเดินไปเองหรือ เดินไปเองตั้งแต่อนุบาล แม่ไปส่ง ไปรับทุกวัน ตอนอยู่บ้านสังเกตว่าเหนื่อยหรือไม่ เหนื่อย ขึ้นบันไดไม่ค่อยไหว ไอหรือไม่ อาทิตย์สุดท้ายก่อนมารพ.เด็กไอต้องลุกขึ้นมาตอนกลางคืน

9 Case 1 (3) บ้านอยู่ที่ไหน ราชบุรี ที่บ้านอยู่กันกี่คน 4 คน พ่อ แม่ แล้วก็มีน้อง 3 ขวบอีก 1 คน คุณพ่อ คุณแม่ทำงานอะไร คุณพ่อขับรถทัวร์ คุณแม่เป็นแม่บ้าน

10 Case 1 (4) ตอนคลอดหนักเท่าไร 3 กก. ตั้งแต่เล็กมีเจ็บป่วยอะไรรุนแรงบ้างไหม ไม่เคย เรียนชั้นไหนแล้ว ป 1 เรียนเก่งไหม เรียนได้ ไม่เก่ง ชอบวิ่งเล่น แต่ตอนป่วยนี้มึค่อยเล่น

11 Case 1 (5) A 7-year-old boy, acutely ill, dyspnea Heart rate 120/minute Respiratory rate 30/minute T 37.0 oC Blood pressure 110/60 mmHg Engorged neck veins Hepatomegaly

12 Case 1 (6)

13

14 Chaisit Sangtawesin, Queen Sirikit National Institute of Child Health

15 First heart sound (S1) Two components - MV & TV Increased S1
Decreased S1 Chaisit Sangtawesin, Queen Sirikit National Institute of Child Health

16 Second heart sound (S2) Two components – Aortic & Pulmonic
Normally splitting (Physiologic) Wide splitting Narrowly splitting Single second heart sound Chaisit Sangtawesin, Queen Sirikit National Institute of Child Health

17 S1 S1 S2 S2 S1 S1 S2 S2 S1 S1 S2 S2 S1 S1 S2 S2 Chaisit Sangtawesin, Queen Sirikit National Institute of Child Health

18 LISTEN

19 Heart murmur Where Diastolic Continuous To-and-fro Diastolic blowing
Diastolic rumbling Continuous To-and-fro Chaisit Sangtawesin, Queen Sirikit National Institute of Child Health

20 Heart murmur Systolic Diastolic Continuous To-and-fro
Crescendo-decrescendo, systolic ejection Holosystolic, pansystolic Diastolic Diastolic blowing Diastolic rumbling Continuous To-and-fro Chaisit Sangtawesin, Queen Sirikit National Institute of Child Health

21 Case 1 (6) ประวัติเพิ่มเติม เจ็บคอมีไข้มาก่อนประมาณ 2-3 สัปดาห์ ไม่ได้รักษาอะไร ข้อเท้าขวาบวม ซื้อยาแก้ปวดเอง อาการหายไป ESR 108 cm/hour ASO titer 1:1280

22

23

24

25

26 Acute Rheumatic Fever Carditis Polyarthritis Sydenham’s chorea
Subcutaneous nodules Erythema marginatum Evidence of -hemolytic streptococcus group A infection:- culture, ASO etc. Pediatric Cardiology Unit, Queen Sirikit National Institute of Child Health

27 -hemolytic streptococcus group A
Immunologic process Inflammation Endocardium Valvular regurgitation Myocardium Heart failure Valvular stenosis Pericardium

28

29 -hemolytic streptococcus group A
Immunologic process Inflammation Endocardium Valvular regurgitation Myocardium Heart failure Valvular stenosis Pericardium

30 Management (1) Antimicrobial agent Benzathine Penicillin G
Penicillin V Erythromycin Pediatric Cardiology Unit, Queen Sirikit National Institute of Child Health

31 Management (2) Anti-inflammatory agent Prednisolone 2 mg/Kg/day
ASA mg/Kg/day Pediatric Cardiology Unit, Queen Sirikit National Institute of Child Health

32 Management Rx Streptococcus group A Rx of CHF
Restrict salt and water intake Absolute bed rest Anti-congestive heart failure Furosemide +/- Spironolactone Vasodilators  Digitalis Pediatric Cardiology Unit, Queen Sirikit National Institute of Child Health

33 Management (3) Secondary prophylaxis for Rheumatic fever
Active influenzae immunization Prophylaxis for infective endocarditis Pediatric Cardiology Unit, Queen Sirikit National Institute of Child Health

34 www.dmsrsu.thaikm4u.com www.childrenhospital.go.th

35 Embryonic development

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45 Chaisit Sangtawesin, Queen Sirikit National Institute of Child Health

46 Chaisit Sangtawesin, Queen Sirikit National Institute of Child Health

47 Chaisit Sangtawesin, Queen Sirikit National Institute of Child Health

48 Chaisit Sangtawesin, Queen Sirikit National Institute of Child Health

49 Chaisit Sangtawesin, Queen Sirikit National Institute of Child Health

50 Chaisit Sangtawesin, Queen Sirikit National Institute of Child Health

51 Chaisit Sangtawesin, Queen Sirikit National Institute of Child Health

52 Chaisit Sangtawesin, Queen Sirikit National Institute of Child Health

53 Chaisit Sangtawesin, Queen Sirikit National Institute of Child Health

54 Normal ECG Chaisit Sangtawesin, Queen Sirikit National Institute of Child Health

55 p-wave Chaisit Sangtawesin, Queen Sirikit National Institute of Child Health

56 0.04 seconds Chaisit Sangtawesin, Queen Sirikit National Institute of Child Health

57 0.20 seconds Chaisit Sangtawesin, Queen Sirikit National Institute of Child Health

58 q-wave Chaisit Sangtawesin, Queen Sirikit National Institute of Child Health

59 Standardize Chaisit Sangtawesin, Queen Sirikit National Institute of Child Health

60 R-wave q-wave Chaisit Sangtawesin, Queen Sirikit National Institute of Child Health

61 R-R interval p-p interval
Chaisit Sangtawesin, Queen Sirikit National Institute of Child Health

62

63 SV=EDV-ESV EF=EDV-ESV EDV

64

65

66

67

68

69 Frank-Starling mechanism

70

71


ดาวน์โหลด ppt Clinical Correlation Cardiovascular system

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google