งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนรู้ โดยใช้เอกสารประกอบการสอน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนรู้ โดยใช้เอกสารประกอบการสอน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนรู้ โดยใช้เอกสารประกอบการสอน
เรื่อง ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนรู้ โดยใช้เอกสารประกอบการสอน ผู้วิจัย นายสมศักดิ์ จันทร์ศิริ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวเกษตรสงเคราะห์สระบุรี

2 ปัญหาการวิจัย เนื่องจากเนื้อหาที่ใช้สอน ไม่ครอบคลุมกับคำอธิบายรายวิชา
ขาดวิธีการประสานกันระหว่างทฤษฎีกับการปฏิบัติเข้าด้วยกัน นักศึกษาบางคนและนักศึกษาต่างชาติสะกดคำผิดมาก จดบันทึกไม่ทัน และไม่ชอบจดบันทึก

3 วัตถุประสงค์การทำวิจัย
เพื่อปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยฯที่ว่า “เป็นสถานศึกษา ชั้นนำด้านการเกษตรธรรมชาติ ผลิต พัฒนา บุคลากรที่มี คุณธรรมและคุณภาพ มาตรฐานสู่สากล” เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนของผู้เรียนที่ใช้ เอกสารประกอบการเรียนในรายวิชาการผลิตสัตว์ปีก เพื่อหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอน รายวิชาการผลิตสัตว์ปีก

4 ขั้นตอนการดำเนินการ การเตรียมการ - ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- กำหนดระยะเวลาในการทดลองคือภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2556 - สร้างเครื่องมือตรวจสอบและประเมินผล - สร้างเครื่องมือวัดความพึงพอใจ - กำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (นักศึกษาปวช.ปีที่2/2 สาขางานสัตวศาสตร์)

5 ขั้นตอนการดำเนินการ (ต่อ)
การดำเนินการทดลอง - จัดการเรียนการสอน วิชาการผลิตสัตว์ปีก สำหรับ นักศึกษาชั้นปวช.ปีที่ 2/2(สาขางานสัตวศาสตร์) - ทดสอบก่อนเรียน โดยใช้แบบทดสอบเก็บข้อมูลและ หลังสิ้นสุดการเรียนโดยใช้แบบทดสอบชุดเดียวกัน - สอบถามความคิดเห็นของผู้เรียน

6 ขั้นตอนการดำเนินการ (ต่อ)
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 1. เอกสารประกอบการเรียน การสอน วิชาการผลิตสัตว์ปีก รหัส 2501 – 2201 2. ใบความรู้และใบงาน 3. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 4. แบบประเมินเอกสารประกอบการสอน

7 ตารางที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ก่อนสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
เลขที่ รายการ ใบความรู้-ใบงานที่ รวม ร้อยละ 1 2 3 4 5 6 ชื่อ – สกุล คะแนนเก็บ 2.00 5.00 3.00 20.00 100.00 นายกฤษณพล แดงบุญเรือง 1.50 3.50 2.50 15.50 77.50 นายกัมปนาท เลิศยานนท์ 1.00 12.50 62.50 นายกิตติพงศ์ สุขสวรรณ์ 4.00 13.50 67.50 นายจตุพร สุพรรณ นายชนะกาญจน์ บุตรศรี นายทะนงศักดิ์ แสงปัญญา 11.00 55.00 7 นายทวีทรัพย์ ผึ้งศรีเกล้า 14.50 72.50 8 นายอภิสิทธิ์ น้ำคำเขียว 9 นายราเชนทร์ อินสอน 14.00 10 นายวงวิไล แสงสุลิจัน 11 นายสหรัฐ ภูมิเรศสุนทร 11.50 57.50 12 นายสุนทร ปาระบับ 13 นายอาริยะ จันศิริ 17.00 43.00 28.50 28.00 21.00 34.00 171.50 860 เฉลี่ย 1.31 3.31 2.19 2.15 1.62 2.62 13.19 66.15 E1 65.38 73.07 71.79 80.76 52.30 65.96

8 ตารางที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทดสอบหลังการสอนกับผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
เลขที่ รายการ ใบความรู้-ใบงานที่ รวม ร้อยละ 1 2 3 4 5 6 ชื่อ – สกุล คะแนนเก็บ 2.00 5.00 3.00 20.00 100 นายกฤษณพล แดงบุญเรือง 1.50 4.50 19.00 95.00 นายกัมปนาท เลิศยานนท์ 2.50 3.50 17.00 85.00 นายกิตติพงศ์ สุขสวรรณ์ 18.50 92.50 นายจตุพร สุพรรณ นายชนะกาญจน์ บุตรศรี 17.50 88.50 นายทะนงศักดิ์ แสงปัญญา 1.5 1.00 7 นายทวีทรัพย์ ผึ้งศรีเกล้า 5.50 8 นายอภิสิทธิ์ น้ำคำเขียว 9 นายราเชนทร์ อินสอน 16.50 82.50 10 นายวงวิไล แสงสุลิจัน 11 นายสหรัฐ ภูมิเรศสุนทร 4.00 16.00 80.00 12 นายสุนทร ปาระบับ 15.00 75.00 13 นายอาริยะ จันศิริ 22.00 55.50 36.00 31.00 23.00 56.50 224.00 เฉลี่ย 1.69 4.27 2.77 2.38 1.76 4.35 17.23 86.15 E2 84.61 85.38 92.30 79.48 88.46 86.92

9 ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการสอน
ใบความรู้ที่สอน ประสิทธิภาพ กระบวนการ (E1) ผลลัพธ์ (E2) 1. การเตรียมเครื่องกก 2. การจัดการเมื่อลูกไก่มาถึงเล้า 3. การเลี้ยงดูลูกไก่ระยะต่างๆ 4. การให้น้ำ-อาหาร 5. การชำแหละและบรรจุหีบห่อ 6. การหาเปอร์เซ็นต์ซาก 65.38 66.15 73.07 71.79 80.76 52.30 84.61 85.38 92.30 79.48 88.46 86.92

10 ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการสอน
ผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 13.19 หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 17.23 หาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอน ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนรู้ โดยใช้เอกสารประกอบการสอน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google