งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรณีศึกษามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 สัญญาเช่า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรณีศึกษามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 สัญญาเช่า"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรณีศึกษามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 สัญญาเช่า

2 กรณีศึกษาบริษัท ทิพยธารา จำกัด
ประเด็นคำถาม ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับข้อเท็จจริงและหลักการตามมาตรฐานการบัญชีเรื่องสัญญาเช่าระยะยาว ท่านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นของผู้ใด และมีประเด็นใดที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติมหรือไม่ตามมาตรฐานการบัญชี

3 กรณีศึกษาบริษัท ทิพยธารา จำกัด
ความคิดเห็นตามประเด็นคำถาม ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับข้อเท็จจริงและหลักการตามมาตรฐานการบัญชีเรื่องสัญญาเช่าระยะยาว การพิจารณานโยบายทางการบัญชีที่เกี่ยวข้องและต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องเมื่อมีความต้องการปรับใช้กับนโยบายในการประกอบธุรกิจ การกำหนดนโยบายทางธุรกิจแนวทางใดแนวทางหนึ่งย่อมส่งผลโดยตรงต่อผลประกอบการของกิจการ ซึ่งสะท้อนให้เห็นในรูปของผลกำไรขาดทุนและภาระในตัวสินทรัพย์และหนี้สิน

4 กรณีศึกษาบริษัท ทิพยธารา จำกัด
2 . ท่านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นของผู้ใด และมีประเด็นใดที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติมหรือไม่ตามมาตรฐานการบัญชี ไม่เห็นด้วย ความคิดเห็นของ คุณคล่องศักดิ์ : ที่กล่าวว่า ถ้าเป็นการเช่าการเงิน ในทางปฏิบัติแล้วลูกค้าส่วนใหญ่จะบันทึกรายการเช่านี้ในงบการเงิน โดยเฉพาะในงบดุลจะไม่ปรากฏรายการเช่าเป็นสินทรัพย์ ความคิดเห็นของ คุณคล่องศักดิ์ : ที่กล่าวว่า ลูกค้าไม่แสดงสินทรัพย์ไว้ในบัญชี ทำให้อัตราผลตอบแทนของการลงทุนสูง จริงอยู่ลูกค้าของเราต้องมีภาระผูกผันที่จะชำระหนี้สิน แต่เขาก็ไม่ได้แสดงไว้ในงบดุล ซึ่งมีผลทำให้อัตราความเสี่ยงของเขาต่ำด้วย

5 กรณีศึกษาบริษัท ทิพยธารา จำกัด
2 . ท่านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นของผู้ใด และมีประเด็นใดที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติมหรือไม่ตามมาตรฐานการบัญชี เห็นด้วย ความคิดเห็นของ คุณพรเลิศ : ที่กล่าวว่าเหตุผลที่ทำให้ธุรกิจเช่าซื้อของเราเติบโตดีมาก ย่อมมีสาเหตุมาจากเหตุผลอื่น เช่น ภาษี ดอกเบี้ย และจำนวนเงินลงทุน ด้วย ความคิดเห็นของ คุณพรเลิศ : ที่กล่าวว่า การเช่าการเงินยังคงอยู่ต่อไปได้ เนื่องจากการเช่าการเงินสำหรับลูกค้าแล้วง่าย สะดวก รวดเร็ว ราคาถูก โดยปกติสินทรัพย์ประเภทอุปกรณ์ก็จะตัดจำหน่ายหรือคิดค่าเสื่อมราคาจนหมดไปในช่วงอายุใช้งานของสินทรัพย์อยู่แล้ว ผู้เช่าก็ไม่ต้องมีหลักประกัน

6 กรณีศึกษาบริษัท ทิพยธารา จำกัด
2 . ท่านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นของผู้ใด และมีประเด็นใดที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติมหรือไม่ตามมาตรฐานการบัญชี ประเด็นที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติมตามมาตรฐานการบัญชี 1. การเปิดเผยข้อมูล 2.การขายและการเช่ากลับคืน 3.การบันทึกบัญชีในด้านผู้เช่าและผู้ให้เช่า 4.นโยบายการคิดค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินที่เช่าสำหรับสัญญาเช่าทั้งสองประเภท


ดาวน์โหลด ppt กรณีศึกษามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 สัญญาเช่า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google