งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บที่ ๒ เนื้อหาของวัฒนธรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บที่ ๒ เนื้อหาของวัฒนธรรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บที่ ๒ เนื้อหาของวัฒนธรรม
คณะการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยคุนหมิง

2 วัตถุประสงค์การเรียนประจำบท
เมื่อได้ศึกษาเนื้อหาในบทนี้แล้ว นักเรียนสามารถ บอกเนื้อหาของวัฒนธรรมได้ เข้าใจวัฒนธรรมทางภาษาและวรรณคดี เข้าใจวัฒนธรรมทางจิตใจ เข้าใจวัฒนธรรมทางจารีต เข้าใจวัฒนธรรมทางสุนทรียะ

3 สาระการเรียนประจำบท เนื้อหาสำคัญของบท วัฒนธรรมทางภาษาและวรรณคดี
เนื้อหาของวัฒนธรรม วัฒนธรรมทางภาษาและวรรณคดี เข้าใจวัฒนธรรมทางจิตใจ เข้าใจวัฒนธรรมทางจารีต เข้าใจวัฒนธรรมทางสุนทรียะ

4 วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมไทยเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทย
เป็นมรดกสังคมที่คนไทยรับไว้ เป็นรากฐานของความเป็นอันหนึ่งเดียวกัน เป็นการสร้างสรรค์ความมั่งคงของชาติ วัฒนธรรมไทยแสดงศักดิ์ศรี เกียรติภมิ และความภูมิใจของคนไทย

5 วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมไทยแบ่งเป็น๕สาขาเพื่อความเข้าใจง่ายของนักเรียนต่างชาติ วัฒนธรรมวัฒนธรรมทางภาษาและวรรณคดี วัฒนธรรมทางจิตใจ วัฒนธรรมทางจารีต วัฒนธรรมทางสุนทรียะ

6 ๑ วัฒนธรรมวัฒนธรรมทางภาษาและวรรณคดี
๑๑ ภาษา ภาษาเป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมไทย เป็นสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายสามารถสื่อความหมายในคนในกลุ่มหรือคนใจชาติเข้าใจได้ ภาษาเป็นศาสต์และศิลป์

7 ๑ วัฒนธรรมวัฒนธรรมทางภาษาและวรรณคดี
ภาษาแบ่งเป็น๒ประเภท ใช้สื่อความด้วยการเปล่งเสียง พูดการในชีวิตประจำวัน ภาษาพูดมีขึ้นก่อนภาษาเขียน ภาษาพูด ใช้หลักไวยากรณ์เป็นหลักในการเขียน ปรับปรุงพัฒนาตามยุคสมัยเป็นลำดับจนสืบทอดมาถึงปัจจุบัน ภาษาเขียน

8 ๑ วัฒนธรรมวัฒนธรรมทางภาษาและวรรณคดี
แหล่งกำเนิดของภาษาไทย ศิลจาจึก พ่อขุนรามคำแหงทรงประดิษฐ์ขึ้น ในพศ๑๘๖๒ สมันสุโข

9 ๑ วัฒนธรรมวัฒนธรรมทางภาษา

10 วัฒนธรรมวัฒนธรรมทางภาษา

11 วัฒนธรรมวัฒนธรรมทางวรรณคดี
สะท้อนให้เห็นทรบสภาพความรู้สึกและอารมณ์ความคิด ปรัชญา ค่านิยม สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและประวัติศาสตร์ของไทย มีหลายรูปแบบ ร้อยกรอง ร้อยแก้ว ร้อยกรองจำแนกออกเป็น โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ร่าย

12 วัฒนธรรมวัฒนธรรมทางวรรณคดี

13 วัฒนธรรมวัฒนธรรมทางวัตถุ
ได้แก่ วัตถุสิ่งของที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น เครื่องมือ รถยนต์ หนังสือ อาคารบ้านเรือน โบสถ์ วิหาร เป็นต้น หัตถกรรมพื้นบ้าน

14 วัฒนธรรมวัฒนธรรมทางวัตถุ

15 วัฒนธรรมทางจิตใจ วัฒนธรรมทางจิตใจเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความคิดความเชื่อในศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม คนไทยมีความเชื่อว่าจะทำให้มีผลดังนี้ ตัดเคราะห์ ต่อชะตา เสริมวาสนาบารมี แก้วแหวนเงินทองไหลมาตลอด ร่มเย็นเป็นสุข กินดีอยู่ดีตลอด มีอำนาจบารมี เสริมอำนาจบารมี มีวิสัยทัศน์ที่ดี มีชัยชนะต่ออุปสรรคทั้งปวง อุปสรรคพ่ายแพ้ มีคนนิยมชมชอบ ชีวิตรุ่งโรจน์ทุกวันคืน เดินทางปลอดภัย

16 วัฒนธรรมทางจารีตขนมธรรมเนียมประเพณี
ขนมธรรมเนียมประเพณีของไทยที่สำคัญได้แก่ พระราชประเพณี จารีตประเพณี ขนมประเพณี ธรรมเนียมประเพณี

17 วัฒนธรรมทางจารีตขนมธรรมเนียมประเพณี

18 วัฒนธรรมทางจารีตขนมธรรมเนียมประเพณี
ขนมธรรมเนียมประเพณีของไทยที่สำคัญได้แก่ พระราชประเพณี จารีตประเพณี ขนมประเพณี ธรรมเนียมประเพณี

19 วัฒนธรรมทางสุนทรียะ วัฒนธรรมนี้แบ่งได้เป็นทัศนสิลป์และศิลปการแสดง
ทัศนสิลป์ คือผลงานสร้างสรรค์ด้านสุรศรียภาพที่รับรู้ด้ายประสาทตา จึงหมายรวมผลงานด้านจิตรกรรม ประติมกรรมและสถาปัตยกรรม

20 วัฒนธรรมทางสุนทรียะ วัฒนธรรมนี้แบ่งได้เป็นทัศนสิลป์และศิลปการแสดง
ทัศนสิลป์ คือผลงานสร้างสรรค์ด้านสุรศรียภาพที่รับรู้ด้ายประสาทตา จึงหมายรวมผลงานด้านจิตรกรรม ประติมกรรมและสถาปัตยกรรม จิตรกรรม ประติมกรรม สถาปัตยกรรม จิตรกรรมฝผนัง วิหาร สถูป เจดีย์ ปราสาท โปสพระราชวัง

21 วัฒนธรรมทางสุนทรียะ

22 วัฒนธรรมทางสุนทรียะ ศิลปการแสดง เน้นงานผลงานสร้างสรรค์ด้านสุรศรียภาพที่ต้อง การแสดงออกหรือบรรเลง รวม นาฏศิลป์ มีระบำ รำฟ้อน ละคร โขน ดนตรีมีเครื่องดีด เครื่องสี เครื่องตี เครื่องเป่า เพลงกับดนตรีพื้นบ้าน การแสดงพื้นบ้านและการละเล้น

23 วัฒนธรรมทางสุนทรียะ

24 วัฒนธรรมทางสุนทรียะ

25 คณะการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยคุนหมิง
ขอบคุณค่ะ คณะการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยคุนหมิง


ดาวน์โหลด ppt บที่ ๒ เนื้อหาของวัฒนธรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google