งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานที่ที่สำคัญในอยุธยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานที่ที่สำคัญในอยุธยา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานที่ที่สำคัญในอยุธยา
โดย เด็กหญิง ธณัชชา นฤนาทวัฒนา เลขที่ ๑๘ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑ โรงเรียนแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

2 คำนำ รายงานเรื่องสถานที่ที่สำคัญในอยุธยาเป็นส่วนหนึ่งในงานบูรณาการในวิชาประวัติศาสตร์และวิชาคอมพิวเตอร์ (โปรแกรมนำเสนอสารสนเทศ)ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญตั้งแต่ครั้งสมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบันนี้ และทางผู้จัดทำได้หาข้อมูลมาจากทั้งทางอินเทอร์เน็ตแล้วนำมาเรียบเรียงขึ้นใหม่ ถ้าหากรายงานนี้ได้มีข้อมูลผิดพลาดอะไรโดย ทางผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาใดๆทั้งสิ้น ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ ธณัชชา นฤนาทวัฒนา ผู้จัดทำ

3 สารบัญ หน้า สถานที่ที่สำคัญในอยุธยา ๑ วัดใหม่ประชุมพล ๒
สถานที่ที่สำคัญในอยุธยา ๑ วัดใหม่ประชุมพล ๒ วัดชุมพลนิกายาราม ๔ ปราสาทนครหลวง ๖ บรรณานุกรม ๘

4 สถานที่ที่สำคัญในอยุธยา
วัดใหม่ประชุมพล วัดชุมพลนิกายาราม ปราสาทนครหลวง สู่บรรณานุกรม

5 -๒- วัดใหม่ประชุมพล

6 -๓- วัดใหม่ประชุมอยู่ทางทิศเหนือของริมแม่น้ำป่าสัก ในเขตอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สร้างโดยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา เนื่องจากพระองค์ได้เสด็จทางชลมารคและทรงแวะค้างคืนที่อำเภอแห่งนี้จึงได้มีการสร้างวัดนี้ขึ้น เพราะเป็นสถานที่ชุมนุมพล ภายในวิหารตึกเล็กๆ ตั้งระหว่างศาลาการเปรียญใหญ่สองหลังประดิษฐานพระพุทธรูปทรงเครื่องซึ่งพระพุทธรูปองค์นี้ไม่เหมือนพระพุทธรูปองค์อื่น พระพุทธรูปองค์นี้สวมใส่ด้วยเครื่องทรงกษัตริย์ ทรงสวมพระเศียรด้วยมงกุฎกษัตริย์มิใช่เทวรูป หรือ เทพเทวา ดังที่เห็นโดยทั่วไปจึงทำให้นึกถึงพระมหากษัตริย์พระองค์หนึ่งที่ทรงพระนามว่าพระเจ้าทรงธรรม

7 -๔- วัดชุมพลนิกายาราม

8 -๕- วัดชุมพลนิกายาราม ตั้งอยู่อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สร้างโดยสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ ๕ หรือ พระเจ้าปราสาททอง ในสมัยกรุงศรีอยุธยา เมื่อปี พ.ศ. ๒๑๗๕ ตรงบริเวณที่เป็นเคหสถานเดิมของพระราชชนนีของพระองค์ หากจะสันนิษฐานตามหลักฐานที่อ้างอิงทุกกรณีแล้วเห็นว่าเป็นความจริงโดยแน่แท้ เพราะว่าวัดแห่งนี้ต่อมาปรากฏว่าเจ้าฟ้ากรมขุนสุเรนทร์พิทักษ์ ซึ่งมีพระนามเดิมว่าเจ้าฟ้านเรนทร์ ที่เป็นพระราชโอรสของพระสรรเพชญ์ที่ ๙ หรือขุนหลวงท้ายสระ ซึ่งทรงผนวชอยู่ที่วัดโคกแสง ได้เสด็จมาปฏิสังขรณ์ในครั้งกระนั้น นอกจากนี้แล้ว ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดมาปฏิสังขรณ์หรือบูรณะแต่อย่างใด

9 -๖- ปราสาทนครหลวง

10 -๗- ปราสาทนครหลวงอยู่ริมแม่น้ำป่าสักทิศตะวันออก ตำบลนครหลวง พระราชพงศวดารระบุว่า เป็นตำหนักที่ประทับในระหว่างเสด็จไปพระพุทธบาทที่สระบุรีและในระหว่างเสด็จไปลพบุรี สร้างในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม แต่มาสร้างเป็นที่ประทับก่ออิฐถือปูน ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง พระองค์โปรดให้ช่างไปถ่ายแบบปราสาทศิลาที่เรียกว่า“พระนครหลวง” ในกรุงกัมพูชาเมื่อ พ.ศ. ๒๑๔๗ มาสร้างใกล้วัดเทพจันทร์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติที่ได้กรุงกัมพูชากลับมาเป็นประเทศราชอีก แต่สร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ด้วยประการใดไม่ปรากฏ ต่อมาจึงมีผู้สร้างมณฑปและพระบาทสี่รอยขึ้นบนปราสาทแห่งนี้

11 -๘- บรรณานุกรม วัดใหม่ประชุมพล วัดชุมพลนิกายาราม ปราสาทนครหลวง

12


ดาวน์โหลด ppt สถานที่ที่สำคัญในอยุธยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google