งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Nursing Administration to Risk management ผศ. ดร. ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Nursing Administration to Risk management ผศ. ดร. ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Nursing Administration to Risk management ผศ. ดร. ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์

2 Risk management ตามแนวคิดไน ติงเกล

3 ก. ย. 1859 “ เธอพิมพ์หนังสือ Note on Hospital …… เธอตั้งกฎอย่างง่ายว่าด้วยการ ปรับปรุงโครงสร้างอาคาร ส่งเสริมสุขภาพทาง กาย ซึ่งจะช่วยลดอัตราการตายใน โรงพยาบาลอย่างมาก เพิ่มจำนวนหน้าต่าง เพิ่มการระบายอากาศ ปรับปรุงระบบน้ำทิ้ง น้ำเสีย ขัดพื้นอย่างสม่ำเสมอ กำหนดมาตรฐานขนาดเตียง ระยะห่าง ระหว่างเตียง การประดับดอกไม้สวยงาม.....”

4 พระราชดำรัสของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ “... การพัฒนาคุณภาพงานบริการพยาบาลให้ มีประสิทธิภาพต้องอาศัยองค์ประกอบหลาย ด้าน บุคลากรทางการพยาบาลต้องมีความรู้ และประสบการณ์ มีระบบการบริหารจัดการที่ ดี สิ่งสำคัญที่สุดคือข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ได้ จากการค้นคว้าวิจัย ในการวางนโยบาย การ วางแผน และการปฏิบัติ ประกอบกับผู้นำต้อง มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความเสียสละ มี สติปัญญา และความรู้ สามารถร่วมมือ ประสานงานและสร้างเครือข่ายทั้งระดับชาติ และนานาชาติ.......” 29 ต. ค.2552 ณ พระที่นั่งจักรีมหา ปราสาท พระบรมมหาราชวัง

5 จรรยาบรรณวิชาชีพที่เกี่ยวกับ Risk management “ การพยาบาลเป็นการปฏิบัติโดยตรงต่อ บุคคล ครอบครัว ชุมชนและสังคม นับได้ว่า เป็นบริการในระดับสถาบันของสังคม ดังนั้นผู้ ประกอบวิชาชีพการพยาบาลจึงต้องเป็นผู้ที่มี ความรับผิดชอบสูง เป็นผู้ไว้วางใจได้ มี ความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติ มีจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นแนวทางในการ ประพฤติและปฏิบัติทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย ของสังคมโดยส่วนรวม ”

6 ความเชี่ยวชาญด้านสถิติและการ วิเคราะห์ข้อมูล : ไนติงเกล

7 คุณธรรม จริยธรรม

8 Avoid Malpractice 1. ปฏิบัติการพยาบาลในขอบเขตของ วิชาชีพการพยาบาล 2. ปฏิบัติงานตามนโยบายหน่วยงาน และ Procedures 3. การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ / งานวิจัย / เทคนิควิธีการที่ทันสมัย 4. ยึดหลักสิทธิผู้รับบริการเป็นสำคัญ 5. ตระหนักในข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยบูรณาการกับ biological, psychological, social sciences

9 กรณีตัวอย่างที่เกิดความผิดพลาด จากการประกอบวิชาชีพ 1. การติดชื่อผู้ป่วยผิดหรือสลับกัน 2. การปฏิบัติที่ผิดไปจากคำสั่งแพทย์ที่ ให้ไว้ 3. การป้อนนมเด็กอายุ 3 เดือน เด็ก สำลักและตกจากมือผู้อุ้ม 4. เด็กวัน 7 เดือน เข้าผ่าตัดลำไส้ นอน บนเบาะไฟฟ้า แพทย์ใช้เวลาผ่านาน กว่าปกติ ทำให้ขาไหม้ไฟ ต้องตัดขา ทิ้ง 5. ผู้ป่วยตกเตียง 6. การให้ยาผิด

10 การเขียนบันทึกทางการพยาบาล 1. การบันทึกอาการและอาการแสดง กับการนำไปใช้ประโยชน์ 2. บันทึกของพยาบาลที่ถูกนำไปใช้เป็น พยานเอกสาร 3. การเปิดเผยบันทึกของพยาบาลหรือ เวชระเบียน

11 Causes of malpractice for nurse managers 1.Assignment 2.Delegation 3.Supervision

12 การลดความเสี่ยงตามแนวคิดสมเด็จย่า : เริ่มต้นที่ตนเอง Her Royal Highness Princess Srinagarindra preferred a simple and informal life style. She liked doing chores for herself and would spend her free time usefully. ……… She enjoyed hiking in the forests, hill climbing, looking at flowers and natural scenery. She sought after all kinds of knowledge throughout her life.

13 การลดความเสี่ยงตามแนวคิดสมเด็จย่า : การ ให้ความรู้ Educational projects She donated her private Funds, together with monies from other sources, to build small schools in the hardship areas throughout the country, in support of the projects, organized by the border Patrol Police, to establish school for hilltribes and people in hard to reach areas. Moreover, she rendered support, through the Thai Hillcrafts Foudation, the teaching of hilltribes children, providing health care,…….

14 การลดความเสี่ยงตามแนวคิดสมเด็จย่า : เข้าถึงบริการสุขภาพ Mobile medical teams The Princess Mother set up mobile medical teams to provide volunteer services, during off-duty hour, in health care and preventive medicine for people in border and hardship areas. These teams are organized by the Princess Mother’s Medical Volunteer Foundation (Por-Or-Sor-Wor). All the participants are volunteers. When the government realized the benefit of the project they gave it partial financial support annually. …………

15 การลดความเสี่ยงตามแนวคิดสมเด็จย่า : อนุรักษ์ป่าและน้ำ The Doi Tung Development Projects The aim was to rehabilitate the forests in the watershed areas and to improve the quality of life for the local inhabitants, so that people and forests can cohabit in harmony. This project received the cooperation of both the government and private sectors, with the Mae Fah Luang Foundation. This project was able in the area have become the vital source of strength for the reforestation project. Moreover, the project promotes training of various other skills for the local people, ……….

16 การลดความเสี่ยงตามแนวคิดสมเด็จย่า : ยึด หลักธรรม She study in depth the teachings of Lord Buddha, practice meditation, and led a life accordingly to the Dhamma, without concern for good fortune, high rank of praise. She once said “a person should not forget himself, be arrogant or become big headed”

17 สวัสดี ขอให้ทุกท่านพบแต่ความเจริญรุ่งเรือง


ดาวน์โหลด ppt Nursing Administration to Risk management ผศ. ดร. ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google