งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส 33101

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส 33101"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส 33101
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง ศาลยุติธรรม จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย นางพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี

2 รู้และเข้าใจบทบัญญัติของ รัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการตรวจ
2 ผลการเรียนรู้ รู้และเข้าใจบทบัญญัติของ รัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการตรวจ สอบการใช้อำนาจของรัฐ

3 การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ - ศาลรัฐธรรมนูญ - ศาลปกครอง - ศาลยุติธรรม
3 สาระการเรียนรู้ การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ - ศาลรัฐธรรมนูญ - ศาลปกครอง - ศาลยุติธรรม

4 รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันกำหนด ให้ศาลเป็นองค์กรพิจารณา พิพากษาอรรถคดี ใน
12 ศาลรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันกำหนด ให้ศาลเป็นองค์กรพิจารณา พิพากษาอรรถคดี ใน พระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

5 หมายความว่า คำพิพากษาหรือ คำสั่งของศาลเป็นเสมือนพระ
13 หมายความว่า คำพิพากษาหรือ คำสั่งของศาลเป็นเสมือนพระ บรมราชโองการของพระมหา กษัตริย์การออกนั่งบัลลังก์ของ คณะตุลากรให้ถือเสมือนว่า กระทำในนามของพระองค์

6 วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง ศาลรัฐธรรมนูญ
14 วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง ศาลรัฐธรรมนูญ 1.ป้องกันมิให้มีการตรา กฎหมายที่อาจไปละเมิด หรือกระทบต่อเสรีภาพ ของประชาชน

7 2. เพื่อรักษาดุลยภาพในการ ปฏิบัติหน้าที่ 3.เพื่อปกครองคุ้มครอง
15 2. เพื่อรักษาดุลยภาพในการ ปฏิบัติหน้าที่ 3.เพื่อปกครองคุ้มครอง รัฐธรรมนูญว่ายังเป็น กฎหมายสูงสุด

8 องค์ประกอบของศาลรัฐธรรมนูญ -ประธานศาลรัฐธรรมนูญหนึ่งคน
16 องค์ประกอบของศาลรัฐธรรมนูญ -ประธานศาลรัฐธรรมนูญหนึ่งคน -ตุลาการศาลอื่นอีก 14 คน - อยู่ในตำแหน่งคราวละ 9 ปี (ต้องพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ เมื่อมีอายุ 70 ปีบริบูรณ์ )

9 ศาลปกครอง อำนาจหน้าที่พิจารณาพิพากษา คดีที่เป็นข้อพิพาทระหว่าง
18 ศาลปกครอง อำนาจหน้าที่พิจารณาพิพากษา คดีที่เป็นข้อพิพาทระหว่าง ราชการกับเอกชนหรือระหว่าง ราชการด้วยกันเอง

10 คณะกรรมการตุลากรศาลปกครอง
19 คณะกรรมการตุลากรศาลปกครอง - ประธานศาลปกครองสูงสุด1 คน - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 9 คน - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่วุฒิสภา เลือก 2 คน และจากคณะ รัฐมนตรี 1 คน

11 มีอำนาจพิจารณาคดีทั้งปวง เว้นแต่คดีที่รัฐธรรมนูญหรือ
21 ศาลยุติธรรม มีอำนาจพิจารณาคดีทั้งปวง เว้นแต่คดีที่รัฐธรรมนูญหรือ กฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอำนาจ ศาลอื่น

12 2. เรียกบุคคลมาให้ถ้อยคำ 3. ออกหมายค้น หมายจับ หรือหมายขัง
22 อำนาจหน้าที่ 1. พิจารณาพิพากษาคดี หรือมีคำสั่ง 2. เรียกบุคคลมาให้ถ้อยคำ 3. ออกหมายค้น หมายจับ หรือหมายขัง

13 เรื่อง คณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
23 พบกันใหม่ วันอังคารที่ 29 พ.ย.48 เวลา น. เรื่อง คณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ


ดาวน์โหลด ppt สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส 33101

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google