งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คุณธรรมนักปกครอง กับค่านิยมหลักของคนไทย นายประดิษฐ์ ยมานันท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คุณธรรมนักปกครอง กับค่านิยมหลักของคนไทย นายประดิษฐ์ ยมานันท์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คุณธรรมนักปกครอง กับค่านิยมหลักของคนไทย นายประดิษฐ์ ยมานันท์
บรรยายโดย นายประดิษฐ์ ยมานันท์ รองอธิบดีกรมการปกครอง ฝ่ายความมั่นคง สนง. รองอธิบดีกรมการปกครอง ฝ่ายความมั่นคง

2 คุณธรรมที่ทุกคนควรจะศึกษาและน้อมนำมาปฏิบัติมีอยู่สี่ประการ
พระราชดำรัส ในพระราชพิธีบวงสรวง                                   สมเด็จพระบุรพมหากษัติยาธิราชเจ้า ณ ท้องสนามหลวง วันจันทร์ที่ 5 เมษายน พุทธศักราช 2525 คุณธรรมที่ทุกคนควรจะศึกษาและน้อมนำมาปฏิบัติมีอยู่สี่ประการ  ประการแรก คือ การรักษาสัจ  ความจริงใจต่อตัวเอง  ที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็น ประโยชน์และเป็นธรรม  ประการที่สอง คือ การรู้จักข่มใจตนเอง  ฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจความดี  ประการที่สาม คือ การอดทน อดกลั้น และอดออม  ที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัจสุจริต  ไม่ว่าจะด้วยเหตุใด  ประการที่สี่ คือ การรู้จักละวางความชั่ว  ความทุจริต  และรู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน เพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง 

3 ประการที่สาม คือ การที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในความสุจริต ในกฎกติกา
กระแสพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ณ สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม วันที่ 9 มิถุนายน พุทธศักราช 2549 ประการแรก คือ การที่ทุกคนคิด พูด ทำ ด้วยความเมตตา มุ่งดี มุ่งเจริญต่อกัน ประการที่สอง คือ การที่แต่ละคนต่างช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ประสานงาน ประสาน ประโยชน์กัน ให้งานที่ทำสำเร็จผล ทั้งแก่ตน แก่ผู้อื่น และกับประเทศชาติ ประการที่สาม คือ การที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในความสุจริต ในกฎกติกา และในระเบียบแบบแผน โดยเท่าเทียมเสมอกัน ประการที่สี่ คือ การที่ต่างคนต่างพยายามทำความคิด ความเห็นของตนให้ ถูกต้อง เที่ยงตรง และมั่นคงอยู่ในเหตุในผล                

4 ทศพิธราชธรรม หรือราชธรรม 10 ประการ
1. ทาน 2. ศีล 3. บริรจาคะ 4. ปริจจาคะ 5. มัททวะ 6. ตบะ 7. อักโกธะ 8. อวิหิงสา 9. ขันติ 10. อวิโรธนะ

5 ชาติ ประเทศ คือ ชุมชนในจินตนาการ
การสร้างความปรองดอง คือ การแก้วิกฤติในการสร้างชาติ 1. สร้างคนดี 2. สร้างค่านิยมร่วม 3. สร้างสันติกับวัฒนธรรม 4. สร้างบรรยากาศ

6 วิธีการสร้างความปรองดอง
1. สร้างกระแสให้เกิดการมีส่วนร่วม 2. สร้างต้นแบบ 3. สร้างเครือข่าย 4. สร้างความประทับใจ บันดาลใจ ปลูกฝังอยู่ในใจ ทำซ้ำ ผลิตซ้ำทางกระบวนการคิด

7 ความสามัคคี และความรักชาติ เห็นชาติเป็นองค์รวม
การปรองดอง คือ กระบวนการ แก้ไขปัญหาข้อขัดแย้ง เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ซึ่งจะนำไปสู่การยอมรับ ประนีประนอม และสันติภาพ ความสามัคคี และความรักชาติ เห็นชาติเป็นองค์รวม

8 ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป
1. ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป กรมการปกครอง 2. ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ระดับจังหวัด 3. ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ระดับอำเภอ

9 วัตถุประสงค์ 1. สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชุมชน และสังคม 2. สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนในสังคม 3. สร้างจิตสำนึกในความรักชาติและรักษาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย

10 เป้าหมาย เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ลดและยุติปัญหาข้อขัดแย้ง สร้างความมั่นคงเพื่อประโยชน์สุข ของประชาชน

11 แนวทางการดำเนินงาน 1. ป้องกันและแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งของประชน และสังคม 2. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม 3. ปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกความรักสามัคคี ของคนในชาติ

12 ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงาม เพื่อส่วนรวม  3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์  4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม  5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม  6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน  7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุขที่ถูกต้อง  8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่

13 ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
  9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้   ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี ภูมิคุ้มกันที่ดี  11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ หรือกิเลส   มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา  12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ ของตนเอง

14 ขอบพระคุณทุกท่าน สวัสดี มือถือ 081-8487632 ID-line : 081-8289315
นายประดิษฐ์ ยมานันท์ รองอธิบดีกรมการปกครอง ฝ่ายความมั่นคง สนง. รองอธิบดีกรมการปกครอง ฝ่ายความมั่นคง


ดาวน์โหลด ppt คุณธรรมนักปกครอง กับค่านิยมหลักของคนไทย นายประดิษฐ์ ยมานันท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google