งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO www.themegallery.com ศึกษาการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศของบุคลากร ในวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย A study to used information technology of personnel at Nongkhai.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO www.themegallery.com ศึกษาการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศของบุคลากร ในวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย A study to used information technology of personnel at Nongkhai."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO www.themegallery.com ศึกษาการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศของบุคลากร ในวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย A study to used information technology of personnel at Nongkhai Technical College วรรณิศา พิทักษ์กุล รศ. สุวรรณา สมบุญสุโข ดร. ผ่องศรี เวสารัช สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2 LOGO www.themegallery.com ภาพรวม 1. ความสำคัญของเทคโนโลยี สารสนเทศในองค์กร 2. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

3 LOGO www.themegallery.com วัตถุประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 1) เพื่อศึกษาการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศของบุคลากรใน วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 2) เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างของการ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร โดยพิจารณาจากตำแหน่งที่ต่างกันใน วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

4 LOGO www.themegallery.com ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1) ทราบถึงการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศของบุคลากรใน วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 2) ทราบถึงความแตกต่างของการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรใน วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

5 LOGO www.themegallery.com ขอบเขตของการวิจัย การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิง สำรวจ เพื่อศึกษา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของ บุคลากรในวิทยาลัยเทคนิค หนองคาย จำนวน 200 คน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

6 LOGO www.themegallery.com วิธีดำเนินการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ข้อมูลทั่วไป ของบุคลากร 1. เพศ 2. อายุ 3. ระดับการศึกษา 4. ตำแหน่ง 5. ประสบการณ์ใน การทำงาน การใช้เทคโนโลยี สารสนเทศของ บุคลากรใน วิทยาลัยเทคนิค หนองคาย 1. การใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ 2. ประโยชน์ที่ได้รับจาก การใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ

7 LOGO www.themegallery.com วิธีการดำเนินการวิจัย ( ต่อ ) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้ แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 1. ค่าสถิติร้อยละ 2. ค่าเฉลี่ย 3. ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

8 LOGO www.themegallery.com ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 1. ผลการศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ของบุคลากรในวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หัวข้อ µσ ระดับ การใช้ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร ในวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 4.61.209 มากที่สุด ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศของบุคลากรใน วิทยาลัยเทคนิค หนองคาย 4.62.273 มากที่สุด รวม 4.62.241 มากที่สุด

9 LOGO www.themegallery.com ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ( ต่อ ) 2. ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศของบุคลากรในวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

10 LOGO www.themegallery.com ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ( ต่อ )

11 LOGO www.themegallery.com สรุปผล 1) ศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของ บุคลากรในวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ผล การวิเคราะห์โดยภาพรวมของการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า อยู่ในระดับมาก ที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.61 และผลการวิเคราะห์ โดยภาพรวมของประโยชน์ที่ได้จากการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่าอยู่ในระดับมาก ที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.62 2) วิเคราะห์ความแตกต่างของการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรใน วิทยาลัยเทคนิคหนองคายนั้น พบว่า บุคลากรในตำแหน่งลูกจ้างประจำมีการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศแตกต่างกับตำแหน่ง อื่นๆ โดยมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ ในระดับมาก ส่วนบุคลากรในตำแหน่งอื่นๆ มี การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศไม่แตกต่างกัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

12 LOGO www.themegallery.com อภิปรายผล 1) การศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรใน วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย อยู่ในระดับ มากที่สุด ทั้งนี้เป็นเพราะสถานศึกษาได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้งานในระบบต่างๆ เช่น มีการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรับ - ส่งข้อมูลทางราชการ ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อติดต่อสอบถามขอข้อมูล จากครูผู้สอนในสาขางานต่างๆ รวมถึงเจ้าหน้าที่งานต่างๆ ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประชุมทางไกล R-radio ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตอยู่ในระดับมากที่สุด 2) การวิเคราะห์ความแตกต่างของการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศของบุคลากรใน วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ผู้วิจัยพบว่าบุคลากรในตำแหน่ง ลูกจ้างประจำมีการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศแตกต่างกับตำแหน่งอื่นๆ เนื่องจากตำแหน่ง ลูกจ้างประจำมีการใช้งานเทคโนโลยี สารสนเทศ ในด้านทางการศึกษา และรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ยังน้อยมาก ส่วนบุคลากรใน ตำแหน่งอื่นๆ มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศไม่ต่างกัน เนื่องจากบุคลากรในตำแหน่งอื่นๆ มีการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาค้นคว้าข้อมูล เพื่อรับ - ส่ง ข้อมูลทางราชการ และนำมารับรู้ ข่าวสารที่เกิดขึ้นทั่วโลก เพื่อนำมาใช้จัดการเรียนการสอน มากกว่าตำแหน่งลูกจ้างประจำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

13 LOGO


ดาวน์โหลด ppt LOGO www.themegallery.com ศึกษาการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศของบุคลากร ในวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย A study to used information technology of personnel at Nongkhai.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google