งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การควบคุมคุณภาพ Quality Control

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การควบคุมคุณภาพ Quality Control"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การควบคุมคุณภาพ Quality Control

2 การวางแผนการผลิต และการดำเนินงาน
การควบคุมคุณภาพ คุณภาพ หมายถึง ลักษณะและคุณสมบัติทั้งหมดของสินค้าหรือบริการที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้

3 การวางแผนการผลิต และการดำเนินงาน
ลักษณะคุณภาพ จำแนกได้ดังนี้ หน้าที่ใช้งาน ความทนทานและอายุการใช้งาน รูปร่างลักษณะ การบริการหลังการขาย

4 การวางแผนการผลิต และการดำเนินงาน
ความสำคัญของคุณภาพ ชื่อเสียงขององค์กร กำไรขององค์กร ลูกค้าเชื่อถือ ส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้น ขยายกำลังการผลิต ต้นทุนลดลง ตั้งราคาได้สูงขึ้น

5 การวางแผนการผลิต และการดำเนินงาน
จำนวนของเสียลดลง ลดการซ่อมแซมสินค้า ต้นทุนการผลิตลดลง ลดต้นทุนการประกันคุณภาพ ต้นทุนการบริการหลังการขายลดลง ความไว้วางใจต่อองค์กร ชื่อเสียงของประเทศชาติ

6 การวางแผนการผลิต และการดำเนินงาน
การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) หมายถึง การจัดเกี่ยวกับการควบคุมวัตถุดิบ และการควบคุมการผลิตเพื่อป้องกันไม่ให้ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปมีข้อบกพร่อง และเกิดการเสียหาย การควบคุมเป็นการป้องกันมากกว่าการแก้ไข

7 ตัวอย่างเครื่องมือในการวัดคุณภาพ
TQC JIT TPM QCC Suggestion QC VE Kaizen KYT ISO9000 ISO 14000 Problem Solving สร้างนิสัย (Shisuke) A สะสาง (Seiri) P C D สะดวก (Seiton) สุขลักษณะ (Seiketsu) สะอาด (Seiso)

8 ตัวอย่างเครื่องมือในการวัดคุณภาพ
TQC JIT TPM QCC Suggestion QC VE Kaizen KYT ISO9000 ISO 14000 Problem Solving สร้างนิสัย (Shisuke) A สะสาง (Seiri) P C D สะดวก (Seiton) สุขลักษณะ (Seiketsu) สะอาด (Seiso)

9 การวางแผนการผลิต และการดำเนินงาน
ระบบเพื่อควบคุมคุณภาพมาตรฐาน ที่เป็นที่นิยม อนุกรมมาตรฐาน ISO9000 หรือเรียกย่อว่ามาตรฐาน ISO9000

10 การวางแผนการผลิต และการดำเนินงาน
ISO หมายถึง องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน (International Organization for Standardization) มาตรฐาน ISO แบ่งออกเป็นเรื่องต่างๆ เช่น ISO9000 เป็นมาตรฐานการบริหารงานคุณภาพ และประกันคุณภาพ แนวทางการเลือกและการใช้

11 การวางแผนการผลิต และการดำเนินงาน
มาตรฐาน ISO9000 มีมาตรฐานเพื่อการขอรับรอง3มาตรฐาน ISO9001 ระบบคุณภาพแบบการประกันคุณภาพในการออกแบบ/พัฒนา การผลิต การติดตั้งและการบริการ ประยุกต์ใช้กับธุรกิจที่ทำการออกแบบสินค้าหรือบริการเอง ผลิตติดตั้งและให้บริการลูกค้า มีกิจการครบทุกขั้นตอนตั้งแต่ออกแบบจนถึงบริการหลังการขาย

12 การวางแผนการผลิต และการดำเนินงาน
2. ISO9002 ระบบคุณภาพแบบการประกันคุณภาพในการผลิต ติดตั้ง และบริการ ประยุกต์ใช้กับธุรกิจที่มิได้ทำการออกแบบสินค้าเอง โดยอาจจะใช้แบบที่ลูกค้ากำหนดให้หรือโรงงานที่ใช้แม่แบบจากบริษัทแม่ส่งมา

13 การวางแผนการผลิต และการดำเนินงาน
3. ISO9003 ระบบคุณภาพแบบประกันคุณภาพในการตรวจและการทดสอบขั้นสุดท้าย ประยุกต์ใช้กับธุรกิจที่มิได้ผลิตสินค้าเอง ทำแต่เฉพาะการตรวจสอบและทดสอบสินค้าเท่านั้น

14 การวางแผนการผลิต และการดำเนินงาน
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจัดหาและการผลิต การตรวจสอบและทดสอบ การติดตั้ง การบริการ ISO9003 ISO9002 ISO9001

15 การวางแผนการผลิต และการดำเนินงาน
ประโยชน์ของการควบคุมคุณภาพ ลดค่าใช้จ่าย เช่น ลดความเสียหายในการผลิต ลดการทำงานซ้ำซ้อน ลดค่าใช้จ่ายภายนอกโรงงาน เช่น ค่าโฆษณา ทำให้ขายผลผลิตได้ในราคาที่ตั้งไว้ เพราะสินค้ามีคุณภาพ ทำให้บรรยากาศในการทำงานดีขึ้น ทำให้ขวัญ กำลังใจของพนักงานดีขึ้น และอื่นๆ

16 การควบคุมคุณภาพเชิงรวม Total Quality Control (TQC)

17 มารู้จักกับ TQC ระบบการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร
ร่วมกันทําเป็นประจํา เพื่อปรับปรุงงานอย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่อง โดยทํ าอย่างมีระบบ ทําอย่างเชิงวิชาการ อิงข้อมูล และมีหลักการที่สมเหตุ สมผล เพื่อจุดมุ่งหมายที่ทํ าให้ลูกค้าพึงพอใจในคุณภาพสินค้าและบริการ T = TOTAL หมายถึง ทุกคน ทุกระดับ ทุกหน่วยงาน และทุกวัน Q = QUALITY หมายถึง คุณภาพสินค้า คุณภาพบริการ และคุณภาพ ของงานประจํ าวันทุกชนิด (DAILY WORK)

18 QUALITY ตามความหมาย TQC
มีองค์ประกอบ 5 อย่างคือ 1. คุณภาพ (Quality = Q) หมายถึง คุณภาพของสินค้าและบริการ และคุณภาพของงานระหว่างทำ 2. ต้นทุน (Cost = C) หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการผลิต การให้บริการ และการทำงาน ซึ่งจะมีผลต่อราคาสินค้า และบริการนั้น 3. การส่งมอบ (Delivery = D) หมายถึง การส่งมอบสินค้า และบริการในจำนวนที่ถูกต้อง ไปในสถานที่ที่ถูกต้อง และตรงตามเวลาที่นัดหมาย 4. ความปลอดภัย (Safety=S) ความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ/ลูกค้า รวมถึงความปลอดภัยของพนักงาน ซึ่งมีผลต่อคุณภาพของสินค้าและบริการ 5. ขวัญของพนักงาน (Morale = M) หมายถึง การสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีความเชื่อว่าขวัญและกำลังใจของพนักงานมีผลกระทบโดยตรงต่อพฤติกรรมการทำงานของพนักงาน และการปรับปรุงงานเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

19 ความหมายของ TQC ในมุมมองต่างๆ (ต่อ)
ดร. เฟเกนบาม ( Dr. Feigenbaum ) กล่าวไว้ว่า TQC คือ ระบบหรือวิธีการที่รวบรวมความพยายามของกลุ่มต่างๆในองค์กร ที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพในอันที่จะให้การผลิตและการบริการอย่างประหยัดที่สุด โดยคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าอย่างรอบคอบ ดร. จูแรน ( Dr. Juran ) ผู้ศึกษาและพัฒนา TQC อีกผู้หนึ่ง กล่าวว่า TQC เป็นกิจกรรมทุกกิจกรรมที่สมเหตุสมผล ที่ทำให้คุณภาพเป้าหมายสัมฤทธิ์ผล *

20 ความหมายของ TQC ในมุมมองต่างๆ
อิชิโร มิยาอูชิ ( Ichiro Miyauchi ) ให้คำจำกัดความของ TQC คือ กิจกรรมที่จะสร้างระบบควบคุมคุณภาพเชิงรวมหรือที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งเน้นคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยการร่วมมือกันทั้งบริษัททำการพัฒนาผลิต และจำหน่ายสินค้าหรือบริการที่มีความเชื่อถือได้สูง เพื่อที่จะให้ผู้ใช้สินค้านั้นมีความพอใจในสินค้าในระยะยาว *

21 ในอดีตผู้ผลิตสินค้าจะเน้นความพอใจของผู้ผลิตเป็นสำคัญ นั่นคือ ยึดถือคุณภาพของสินค้า ตามที่ผู้ผลิตกำหนดเป็นมาตรฐานในการผลิตเท่านั้น

22 ต่อมาในปัจจุบัน ความหมายตามแนวความคิดดั้งเดิมได้เปลี่ยนแปลงไปคำจำกัดความของคุณภาพคือ ความพอใจของผู้ใช้หรือคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการใช้งาน

23 ความหมายของการควบคุมคุณภาพเชิงรวม
มีความหมาย 3 ประการ 1. เป็นการรวมกิจกรรมทุกๆ อย่างในองค์กรเข้าด้วยกัน 2. เป็นการร่วมมือกันของทุกๆ ฝ่ายในองค์กร 3. เป็นการร่วมมือกันของทุกคนในองค์กร *

24 TQC วิวัฒนาการของการควบคุมคุณภาพ
TQC เป็นวิวัฒนาการอีกชั้นหนึ่งของการควบคุมคุณภาพ (QC) เริ่มเมื่อหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยที่ญี่ปุ่นได้แรงจูงใจมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา เริ่มแรกนั้นเป็นการใช้ QC ในเชิงสถิติ SQC ( Statistical Quality Control ) แล้วก็เกิดกลุ่ม QCC ( Quality Control Circle ) *

25 จุดบกพร่องในกิจกรรม QC มีสาเหตุดังต่อไปนี้
1. คิดว่า เมื่อได้แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ QC แล้วก็ถือว่าการทำ QC นี้สมบูรณ์ 2. คิดว่า ตัวเองไม่จำเป็นต้องไปสนใจในเรื่อง QC มากนัก 3. คิดว่า บริษัทได้ทำกิจกรรม QC มาตั้งเกือบ 10 ปีถือว่าเพียงพอแล้ว 4. คิดว่าได้ส่งพนักงานบริษัทไปรับการอบรมเรื่อง QC ก็เป็นสิ่งเพียงพอแล้ว 5. คิดว่า ไม่ต้องคำนึงถึงคุณภาพของสินค้าและงานที่ทำก็ได้หากต้นทุนลดต่ำลง *

26 หลักการของ TQC (ต่อ) TQC ได้วิวัฒนาการมาจาก QCC กิจกรรมกลุ่ม QCC เป็นพื้นฐานที่ค้ำจุน TQC ดังนั้น TQC จะต้องมีกิจกรรมกลุ่ม QCC อยู่ด้วยเสมอ โดยมีหลักการดังนี้ 1. เพื่อประโยชน์ต่อองค์กร ภายใต้ความสำนึกที่ว่ากิจการที่ทำอยู่ในองค์กรเปรียบเสมือนหนึ่งเป็นกิจการของตนเอง ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีหน้าที่พัฒนาปรับปรุงงานต่างๆ ภายในองค์กรให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ภายใต้การปฏิบัติงานที่มีความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติงานอย่างเปิดเผย *

27 หลักการของ TQC . 2. รับฟังความคิดเห็นต่างๆ
โดยให้ความเคารพในความคิดเห็นของบุคคลอื่น พูดจาด้วยเหตุและผล โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นหลัก ตัดเรื่องปัญหาภูมิหลังต่างๆ ของเพื่อนร่วมงานออกไป เสริมสร้างให้มีการแสดงออกอย่างเป็นอิสระ เพื่อให้เกิดสัมพันธภาพอันดี และจะเป็นผลทำให้สถานที่ทำงานเป็นที่น่าอยู่ น่าสนุกสนาน *

28 ผลจากจุดมุ่งหมายในการปฏิบัติ (ต่อ)
1. ทำให้เกิดบรรยากาศในการทำงาน เสริมสร้างความเข้าใจให้พนักงาน รู้จักทำงานเป็นหมู่คณะ 2. ก่อให้เกิดความรู้ ความสามารถมากขึ้น 3. ทุกคนมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็น เป็นการแสดงความสามารถออกมาอย่างเต็มที่ เป็นการยกระดับจิตใจของพนักงานก่อให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการทำงานของสำนักงาน 4. เป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะเดียวกัน 5. สามารถนำความรู้ในการสร้างคุณภาพมาใช้ประโยชน์ต่อตนเอง *

29 ผลจากจุดมุ่งหมายในการปฏิบัติ
6. ทำให้ทุกคนมีความสบายใจในการทำงาน ไม่มีความขัดแย้งกันในการ ปฏิบัติงาน หันหน้าเข้าหากันเพื่อปรึกษา 7. ก่อให้เกิดขวัญและกำลังใจในการทำงานของพนักงาน 8. ทำให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์เข้าสู่คำว่า “คุณภาพ” อย่างแท้จริง 9. ลดความสูญเสียของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ 10. ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 11. ลดค่าใช้จ่ายการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ 12. ก่อให้เกิดระบบการควบคุมคุณภาพทั้งองค์กร สร้างความเจริญให้กับ องค์กรที่ตนเองปฏิบัติอยู่ *

30 ขั้นตอนการปฏิบัติการสร้างกลุ่มสร้างคุณภาพ
วัฏจักรของเดมิ่ง (Deming Cycle) คือ 1. การวางแผน ( plan : P ) 2. การปฏิบัติ ( do : D ) 3. การตรวจสอบ ( check :C ) 4. การปรับปรุงแก้ไข ( action : A ) *

31

32 1. ขั้นตอนการจัดตั้งกลุ่มสร้างคุณภาพ
กลุ่มสร้างคุณภาพจะเกิดขึ้นได้สิ่งสำคัญ คือ จะต้องมีการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติกลุ่มสร้างคุณภาพ ด้วยการจัดอบรมปูพื้นความคิด พื้นฐานในหลักการปฏิบัติกลุ่มสร้างคุณภาพ และขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรมการสร้างคุณภาพ ชี้ให้เห็นถึงคุณประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกลุ่มสร้างคุณภาพ *

33 2. ขั้นตอนการปฏิบัติในกลุ่มสร้างคุณภาพ
ขั้นวางแผน ขั้นการปฏิบัติ ขั้นการตรวจสอบ ขั้นการปรับปรุง *

34 ขั้นการวางแผน ก. ระบุถึงปัญหาต่างๆ ที่ต้องการปรับปรุง
ก. ระบุถึงปัญหาต่างๆ ที่ต้องการปรับปรุง ข. เก็บรวบรวมข้อมูล ค. กำหนดหัวข้อและแสดงภาพของปัญหา ง. กำหนดเป้าหมายที่แน่นอน จ. เลือกวิธีการแก้ไขปรับปรุง *

35 ขั้นการปฏิบัติ หลังจากได้ดำเนินการวางแผนขั้นต่าง ๆ แล้ว ในขั้นไปนี้จะเป็นขั้นของการปฏิบัติตามแผน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้สาเหตุของแต่ละสาเหตุ *

36 ขั้นการตรวจสอบ เมื่อทำในขั้นที่2 แล้ว จะต้องตรวจติดตามผลงานที่ปฏิบัติไปด้วย *

37 ขั้นการปรับปรุง เป็นผลจากขั้นตอนการตรวจสอบจากที่กล่าวมาแล้วในหัวข้อที่ 3 ที่ว่าถ้าได้ผลตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมายก็ได้นำผลการปฏิบัติต่างๆ มาจัดทำเป็นมาตรฐาน และถ้าได้ผลต่ำกว่าเป้าหมายก็ให้รีบแก้ไขปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพขึ้น แล้วจึงจัดทำเป็นมาตรฐานงานการปฏิบัติเพื่อเสนอรายงานผลงานให้กลุ่มอื่นได้ทราบต่อไป *

38 ประโยชน์และขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม TQC
1. มีความสามารถในการค้นหาปัญหา 2. เห็นความสำคัญของการวางแผนงาน 3. เห็นความสำคัญของงานที่เป็นกระบวนการ 4. สามารถมุ่งสู่จุดหลักที่สำคัญได้ 5. พนักงานทุกคนรู้ซึ้งถึงความเป็นระบบ *

39 ข้อควรคำนึงในการดำเนินกิจกรรม
1. กำหนดจุดยืนและแนวความคิดในเรื่องการทำกิจกรรม TQC 2. กำหนดแนวทางให้แน่ชัด 3. การดำเนินการไปทั้งโครงสร้างนั้นจำเป็นจะต้องจัดสิ่งต่างๆ ให้เป็นระบบที่ดี 4. เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างแน่นอนและมีประสิทธิภาพ จำเป็น จะต้องให้การศึกษากับพนักงานทุกคนในเรื่องของความคิดเกี่ยวกับ TQC รวมทั้งเทคนิควิธีด้วย *

40 ขั้นตอนการทำ TQC 1. จะต้องกำหนดระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ชัดเจน
1. จะต้องกำหนดระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ชัดเจน 2. ให้ทุกๆ ฝ่ายในบริษัททำความเข้าใจความคิด PDCA 3. ทำงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ และทำให้พร้อมเพรียงทั้งบริษัท 4. ใช้เทคนิคทางสถิติ ( เครื่องมือ 7 อย่างของ QC ) ทั่วทั้งบริษัท 5. สร้างบริษัทให้มีระบบที่สามารถหาข้อบกพร่องได้อยู่เสมอ 6. พนักงานทุกคนในบริษัทจะต้องเข้าใจเรื่อง QCC ได้อย่างถูก 7. แม้จะอยู่ในบริษัทเดียวกันก็ตาม ให้คิดว่าผู้ที่ทำงานในขั้นตอนต่อไปคือลูกค้าที่ต้องให้ความสำคัญอย่างที่สุด *

41 เทคนิคการวิเคราะห์ 7 อย่าง
เทคนิคการวิเคราะห์ 7 อย่าง 1. ใบตรวจสอบ ( check sheet ) 2. ฮีสโตแกรม ( histogram ) 3. แผนภูมิพาเรโต ( Pareto diagram ) 4. ผังก้างปลา ( fish – bone diagram ) หรือผังเหตุและผล ( Cause – Effect diagram ) 5. กราฟ ( graph ) 6. แผนภูมิกระจาย ( scatter diagram ) 7. แผนภูมิควบคุม ( control chart )

42 1. ใบตรวจสอบ ( check sheet )
ชื่อผลิตภัณฑ์………………………………..หมายเลข………… ลักษณะที่วัด………………………………………………… ล็อตที่……………………………………….วันที่………………………… ขนาดของล็อต……………………………หน่วยที่ตรวจสอบ…………………… จำนวนที่ตรวจสอบ…………………………ตรวจสอบโดย……………………… หมายเหตุ………………………………………………………………………

43 2. ฮีสโตแกรม ( histogram )

44 3. แผนภูมิพาเรโต ( Pareto diagram )

45 4. ผังก้างปลา ( fish – bone diagram ) หรือผังเหตุและผล

46 5. กราฟ ( graph )

47 6. แผนภูมิกระจาย ( scatter diagram )

48 7. แผนภูมิควบคุม ( control chart )

49 ปัจจัยสำคัญในการบริหารงาน TQC
องค์กรมีนโยบายและเขียนเป็นนโยบายชัดเจน มีอุดมการณ์ที่เน้นเรื่อง “คน” / ทํ าความเข้าใจอย่างชัดเจนในกลุ่ม พนักงานทุกระดับ วางระบบบริหารคุณภาพทั้ง TOP-DOWN & BOTTOM-UP เน้นการฝึกอบรม ให้ความรู้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง TOP MGMT เป็นผู้นํ าในการปฏิวัติแนวความคิดใหม่ที่จะนํ าไปสู่ การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององค์กร TQC ต้องทํ างานเป็นทีม ทํ าอย่างต่อเนื่อง

50 อ้างอิงจาก

51 แนวความคิดการเพิ่มผลผลิต (PRODUCTIVITY)
1. แนวคิดทางด้านวิทยาศาสตร์ 2. แนวคิดทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

52 แนวคิดทางด้านวิทยาศาสตร์
การเพิ่มผลผลิต คือ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรให้คุ้มค่า ผลิตผล ปัจจัยการผลิต [OUTPUT] [INPUT]

53 แนวคิดทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
เหนือสิ่งอื่นใด การเพิ่มผลผลิต คือ….. ทัศนคติของจิตใจที่แสวงหาทางปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ ให้ดีขึ้น ความเชื่อมั่นว่า “เราสามารถทำวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวานนี้ และพรุ่งนี้จะต้องดีกว่าวันนี้” ความพยายามอย่างไม่มีที่สิ้นสุดที่จะปรับปรุงสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจให้ดีขึ้น ความเชื่อในความก้าวหน้าและความสามารถของมนุษย์ องค์การเพิ่มผลผลิตยุโรป (EPA 1958)

54 การเพิ่มผลผลิตโดยรวมของชาติที่ได้คุณธรรมและยั่งยืน
เพื่อลูกค้า เพื่อพนักงาน เพื่อสังคม Q C D S M E E ต้นทุน คุณภาพ การส่งมอบ สิ่งแวดล้อม จรรยาบรรณ ความปลอดภัย ขวัญและกำลังใจ

55 ต้นไม้ของการเพิ่มผลผลิต
TQC JIT TPM QCC Suggestion QC VE Kaizen KYT ISO9000 ISO 14000 Problem Solving สร้างนิสัย (Shisuke) A สะสาง (Seiri) P C D สะดวก (Seiton) สุขลักษณะ (Seiketsu) สะอาด (Seiso)

56 ต้นไม้ของการเพิ่มผลผลิต
TQC JIT TPM QCC Suggestion QC VE Kaizen KYT ISO9000 ISO 14000 Problem Solving สร้างนิสัย (Shisuke) A สะสาง (Seiri) P C D สะดวก (Seiton) สุขลักษณะ (Seiketsu) สะอาด (Seiso)

57 ความสามารถในการสับเปลี่ยนชิ้นส่วนกันได้
FORD PRODUCTION ความสามารถในการสับเปลี่ยนชิ้นส่วนกันได้

58 การพัฒนาแนวความคิด JIT.
MASS PRODUCTION สายพานการผลิต ( Conveyor Belt ) การแบ่งย่อยงาน ( Division of Labor ) การประสานกับผู้ส่งมอบ ( Integrated Supply Chain ) Lot การผลิตขนาดใหญ่ ( Large Lot Size )

59 การพัฒนาแนวความคิด JIT.
MASS PRODUCTION การผลิตแบบยืดหยุ่น ( Flexible Manufacturing ) ระดับสินค้าคงคลัง และเวลาการผลิต ต่ำที่สุด ( Minimize Inventory and Production Lead Time ) ความเชื่อถือกันระหว่างพนักงานและ ผู้บริหาร ( Mutual Trust between Employee and Management ) สายพานการผลิต ( Conveyor Belt ) การแบ่งย่อยงาน ( Division of Labor ) การประสานกับผู้ส่งมอบ ( Integrated Supply Chain ) Lot การผลิตขนาดใหญ่ ( Large Lot Size )

60 คุณภาพ คืออะไร คุณภาพ คือ ลักษณะเฉพาะของ ผลิตภัณฑ์ ระบบ หรือ กระบวนการ ที่สามารถตอบสนองต่อข้อกำหนดของลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Quality : ability of a set of inherent characteristics of a product , system or process to fulfil requirements of customers and other interested parties. ISO/DIS 9000 : 2000 QUALITY คุณภาพ

61 คุณภาพในสายตาคนหลายชาติ
เขาเล่ากันว่า แต่ละชนชาติมี มุมมอง หรือ ทัศนคติต่อคุณภาพ ที่แตกต่างกันไป ชาวฝรั่งเศส : คุณภาพ คือ สิ่งที่หาได้ยาก หรือ มีไม่มาก (เช่น เหล้าไวน์) ชาวอิตาลี : คุณภาพ คือ ความมีสไตล์ หรือ รสนิยมที่ทันยุค ทันสมัย (เช่น เสื้อผ้า เครื่องใช้ต่าง ๆ) ชาวอเมริกัน : คุณภาพ คือ สตาร์ททุกครั้งควรติดทุกครั้ง (เช่น รถยนต์, เครื่องใช้ไฟฟ้า, ไฟแช็ค) ชาวเยอรมัน : คุณภาพ คือ ความคงทนใช้ได้นาน ใช้วัสดุดี การผลิตดี ชาวญี่ปุ่น : คุณภาพ คือ ความเหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้า ชาวไทย : คุณภาพ คือ ………………..

62 ส่วนประกอบของการใช้ทรัพยากรการผลิตที่มี
จำเป็น การว่างงาน / การรอคอย ไม่จำเป็น ปรับปรุงโดย ขจัด หรือ ลด การว่างงาน และ งานไม่สร้าง มูลค่าเพิ่ม งาน สุทธิ ทรัพยากร การผลิตที่มี งาน (Job) งาน ไม่สร้างมูลค่าเพิ่ม / ไร้ประโยชน์ (Non Value Added Job)

63 การแยกแยะความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในการผลิต 3 MU
1. การทำงานหนักเกินไป ( Muri ) - คนและเครื่องจักร 2. ความไม่สม่ำเสมอ ( Mura ) 3. ความสูญเสีย ( Muda ) 1. การผลิตมากเกินไป (Overproduction) 2. การเก็บวัสดุคงคลังที่ไม่จำเป็น (Unnecessary stock) 3. การขนส่ง (Transportation) 4. การเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็น (Unnecessary motion) 5. กระบวนการผลิตที่ขาดประสิทธิผล (Non-effective Process) 6. การรอคอย (Delay / Idle time) 7. การผลิตของเสีย / แก้ไขงานเสีย (Defects / Rework)

64 ความสูญเสีย 7 ประการ การผลิตของเสีย การแก้ไขงาน การผลิตมากเกินไป
การผลิตของเสีย การแก้ไขงาน การผลิตมากเกินไป กระบวนการผลิตที่ขาด ประสิทธิผล การขนส่ง การเก็บสต็อกมากเกินไป การเคลื่อน ไหวที่ ไม่จำเป็น การรอคอย การว่างงาน

65 JIT. ( Just In Time ) SYSTEM
การผลิต สินค้าหรือชิ้นส่วน ที่จำเป็น ใน ปริมาณ ที่จำเป็น เมื่อ เวลา ที่จำเป็น การปรับเรียบการผลิต (Leveled Production) ระบบดึง (Pull System) [ โดยใช้ Kanban เป็นเครื่องมือ ] กระบวนการผลิตแบบต่อเนื่อง ( Continuous-Flow Processing) รอบเวลามาตรฐาน ( Takt Time ) (2) การควบคุมตัวเองโดยอัตโนมัติ ( Jidoka / Autonomation ) เป็นหลักที่ใช้ในการควบคุม คุณภาพ เพื่อไม่ให้เกิดของเสียขึ้น และ ป้องกันไม่ให้ส่งของเสียไปยังกระบวนการถัดไป ( Built-in Quality ) การควบคุมด้วยการมองเห็น ( Visual Control ) อันดง ( Andon ) ระบบป้องกันความผิดพลาด ( Poka-yoke ) การกำหนดมาตรฐานของงาน ( Standardized Work ) & การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ( Kaizen )

66

67

68 การปรับเรียบการผลิตกับการขนส่ง
การขนส่งแบบทั่วไป การขนส่งแบบผสม การขนส่ง ครั้งที่ 1 A อย่างเดียว A B C D การขนส่ง ครั้งที่ 2 B อย่างเดียว A B C D การขนส่ง ครั้งที่ 3 C อย่างเดียว A B C D การขนส่ง ครั้งที่ 4 D อย่างเดียว A B C D ขนส่งสินค้า 1 ชนิด/ครั้ง ขนส่งสินค้า 4 ชนิด/ครั้ง

69

70

71

72 การวางผังเครื่องจักรรูปตัว U
การวางผังทั่วไป การวางผังรูปตัว U ( U Shape ) วัตถุดิบ สินค้าสำเร็จรูป สินค้า สำเร็จรูป วัตถุดิบ

73 Visual Control การควบคุมด้วยการมองเห็น
เป็นระบบควบคุมการทำงานที่ทำให้พนักงานทุกคนสามารถเข้าใจขั้นตอนการทำงาน เป้าหมาย ผลลัพธ์การทำงานได้ง่ายและชัดเจน รวมถึงเห็นความผิดปกติต่าง ๆ และแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้ บอร์ด ป้าย สัญลักษณ์สีและอื่น ๆ เพื่อสื่อสารให้พนักงานทราบถึงข้อมูลข่าวสาร ที่สำคัญของสถานที่ทำงาน

74

75 แผนการดำเนินกิจกรรม 5 ส เดือนเมษายน 2546 แผนก F#1
ระยะเวลา รายการ สัปดาห์ที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 1 2 3 4 1. ทำความสะอาดพื้นที่รับผิดชอบ สุดสาคร-ศักดิ์ดา แผนเดือนมีนาคม 2. ทำความสะอาดล่องน้ำเสีย สุดสาคร-ศักดิ์ดา 3. ติดสติ๊กเกอร์มอเตอร์ ศักดิ์ดา 4. ล้างเครื่องจักรและพื้นที่ทำงาน สุดสาคร-ศักดิ์ดา 5. KPI สุดสาคร

76

77 KAIZEN

78 Kaizen - Continuous Improvement
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ทีละเล็กทีละน้อย โดยพนักงานทุกคน มีส่วนร่วม ซึ่งไม่ต้องใช้เทคนิคซับซ้อน เพื่อลดความสูญเสีย

79 Law of Minimum

80

81 เป้าหมายของ Kaizen พัฒนาคุณภาพ ลดต้นทุน ส่งเสริมความปลอดภัย
ลด Lead Time พัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน (ลดความเมื่อยล้าจากการทำงาน)

82

83

84

85 คำถาม


ดาวน์โหลด ppt การควบคุมคุณภาพ Quality Control

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google