งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการศึกษา สำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการศึกษา สำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องการเรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการศึกษา สำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องการเรียนรู้
การจัดการศึกษา สำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องการเรียนรู้ รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ rise.swu.ac.th

2 หลายคำ เด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้ เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้
เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ Learning Disabilities (LD) Learning Difficulty Learning Disorders Specific Learning Disabilities

3 เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้
เด็กที่มีความบกพร่องหรือผิดปกติเกี่ยวกับกระบวนการพื้นฐาน ทางจิตวิทยา ที่แสดงให้เห็นถึงความบกพร่องทางด้านการฟัง การคิด การพูด การอ่าน การเขียน การสะกดคำ และการคิดคำนวณในการ เรียนคณิตศาสตร์

4 Learning Disabilities
Reading Disability (Dyslexia) Mathematics Disorder (Dyscalculia) Written Expression Disorder (Dysgraphia) Nonverbal Learning Disability Reading Difficulties Mathematical Difficulties Visual Spatial Social Difficulties Writing Difficulties Handwriting Difficulties Spelling Difficulties

5 Learning Disabilities
Skill Areas Associated with Learning Disabilities Receptive and Expressive language Auditory/ Phonological Processing Social Skills Study and Organizational Skills Visual Processing Learning Disabilities Visual Motor Processing Metacognition Memory Attention

6 กระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์
การรับรู้ การแสดงออก ภาษา คณิตศาสตร์ การเคลื่อนไหว กระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์

7 ทั้งนี้ไม่ได้เกิดจาก
ความบกพร่องทางสติปัญญา ความบกพร่องทางประสาทสัมผัส (การได้ยิน การเห็น การเคลื่อนไหว) ปัญหาทางพฤติกรรม ความแตกต่างทางวัฒนธรรม

8 เปอร์เซ็นต์ไทล์

9 สาเหตุของปัญหาทางการเรียนรู้
จำแนกเป็นประเภทใหญ่ๆได้ 3 ประเภทคือ 1. การได้รับบาดเจ็บทางสมอง ทำให้ระบบประสาทส่วนกลางทำงานได้ไม่เต็มที่

10 2. ปัจจัยทางพันธุกรรม 3. ปัจจัยสิ่งแวดล้อม สภาพแวดล้อมภายในครอบครัว
2. ปัจจัยทางพันธุกรรม 3. ปัจจัยสิ่งแวดล้อม สภาพมลพิษ สภาพแวดล้อมภายในครอบครัว

11 ลักษณะของเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้
ด้านการอ่าน อ่านไม่ออก อ่านตกหล่น อ่านเรียงลำดับคำผิด อ่านสับสนระหว่างอักษรหรือคำที่คล้ายคลึงกัน อ่านเอาเรื่องไม่ได้ ฯลฯ

12 การประสานงานระหว่างกล้ามเนื้อมือกับสายตาไม่ดี
ด้านการเขียน การประสานงานระหว่างกล้ามเนื้อมือกับสายตาไม่ดี บกพร่องของการจำสิ่งที่มองเห็น เขียนอักษรผิดทิศทาง เว้นระยะไม่ถูกต้อง ลายมืออ่านยาก ฯลฯ

13 จำแนกตัวเลขบางตัวไม่ได้ เช่น 6 - 9 , 17-71
ด้านคณิตศาสตร์ จำแนกตัวเลขบางตัวไม่ได้ เช่น , 17-71 เขียนตัวเลขจากหลังมาหน้า ขวามาซ้าย มีปัญหาในการลอกรูปทรงและโจทย์ปัญหา ไม่เข้าใจเกี่ยวกับความคิดรวบยอด ฯลฯ

14 เด็ก LD ส่วนใหญ่พบในระดับชั้นประถมศึกษา ~ 75 %
เป็นชายมากกว่าหญิง 3 :1 ระดับสติปัญญาปกติหรือสูงกว่าปกติ ปัญหาทางการอ่านการเขียนจะมีมากกว่าคณิตศาสตร์ รูปร่างหน้าตาเหมือนเด็กปกติ เกิดได้กับทุกชาติทุกภาษา ความสามารถ.....จะต่ำกว่าประมาณสองระดับชั้น

15 การคัดแยกเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้
1. การคัดแยกอย่างไม่เป็นทางการ วิธีสังเกตพฤติกรรม 2. การคัดแยกอย่างเป็นทางการ แบบทดสอบ ด้านการเรียน ด้านคณิตศาสตร์ ด้านพฤติกรรม

16 แบบคัดแยกเด็กเล็ก / อนุบาล
ศ. ศรียา นิยมธรรม ได้พัฒนาแบบคัดแยกเด็กที่มีปัญหา ทางการเรียนรู้ โดยปรับปรุงจากเครื่องมือของ McCarthy Screening Test ใช้กับเด็กที่มีอายุระหว่าง 4 – ปี ใช้ทดสอบความสามารถของเด็กใน 6 ด้าน แบบคัดแยกเด็กเล็ก / อนุบาล ผลการคัดแยก : เสี่ยง ไม่เสี่ยง

17 แบบคัดแยกเด็กระดับเด็กเล็ก / อนุบาล
รศ. ดร. ดารณี ศักดิ์ศิริผล ใช้สำหรับเด็กอายุ 5 – 6 ปี ใช้ทดสอบความสามารถของเด็กใน 6 ด้าน ทิศทาง การจำจากการฟัง การจำจากการเห็น การเขียน การจัดหมวดหมู่ การเคลื่อนไหว

18 แบบคัดแยกเด็กระดับประถมศึกษา
ศาสตราจารย์ ดร. ผดุง อารยะวิญญู รศ. ดร. ดารณี อุทัยรัตนกิจ และคณะ กระทรวงศึกษาธิการ แบบคัดแยกเด็กระดับประถมศึกษา

19 ขั้นตอน การคัดแยก 1. ซักประวัติ 3. ประเมินเด็กเป็นรายบุคคล
1. ซักประวัติ 2. คัดแยกโดยใช้แบบคัดแยก 3. ประเมินเด็กเป็นรายบุคคล - การฟัง การพูด - การอ่าน การเขียน - คณิตศาสตร์ - สติปัญญา - อื่นๆ 4. ตัดสินใจจากข้อมูลที่ได้รับ

20 แนวโน้มการคัดแยกเด็ก
วิธี RtI Responsiveness to Intervention

21 Tier 3 Tier 2 Tier 1

22 เพราะอะไรต้องช่วยเหลือ

23 ปัญหาการอ่าน การเขียน
ปัญหาการอ่าน การเขียน ขั้นที่ 1 อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ขั้นที่ 2 อ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง ขั้นที่ 3 อ่านแล้วไม่เข้าใจ จับใจความไม่ได้ เขียนเพื่อตอบคำถามไม่ได้ ขั้นที่ 4 อ่านแล้วไม่มีความซาบซึ้ง นำไปใช้ในชีวิตประจำวันไม่ได้ เขียนเพื่อสื่อสารไม่ได้

24 หลักการใช้ประสาทสัมผัสหลายด้าน
การรับรู้สิ่งเร้าต่างๆ เข้าสู่กระบวนการแปลผลข้อมูล และ เก็บเป็นความจำ วิธี VAKT เป็นการใช้ประสาทสัมผัสหลายด้าน ได้แก่ การเห็น (Visual) การได้ยิน (Auditory) การเคลื่อนไหวร่างกาย (Kinesthetic) และการสัมผัสภายนอก (Tactile)

25 กิจกรรม การเล่าเรื่อง เพลง เกม บทกลอน

26 P - Lips

27 การเขียน การใช้สี การใช้สัญลักษณ์

28

29

30 วิธีการสอน เลือกคำที่อ่านไม่ได้/ไม่คล่องออกมาฝึกอ่านก่อน Highlight ด้วยสีต่างๆบนคำที่อ่านไม่ได้ /ไม่คล่อง อ่านด้วยกันกับครู บ้านของกระต่ายป่าอยู่ในโพรงดินกลางสวนมะพร้าว แม่กระต่ายมีลูกสองตัว ตัวหนึ่งสีดำเหมือนสีท้องฟ้ายามค่ำคืน ตัวหนึ่งสีขาวเหมือนปุยฝ้าย แม่กระต่ายรักลูกกระต่ายทั้งสองมาก และสอนให้ลูกๆ ร้องเพลง

31 ขั้นที่ 3 อ่านแล้วไม่เข้าใจ จับใจความไม่ได้ เขียนเพื่อตอบคำถามไม่ได้
ขั้นที่ 3 อ่านแล้วไม่เข้าใจ จับใจความไม่ได้ เขียนเพื่อตอบคำถามไม่ได้ เพิ่มพูนคำศัพท์ (ค้นหาจากพจนานุกรม ถามครู ถามเพื่อน) ใช้วิธีก้างปลา ใช้แผนผัง

32

33 No single reading method will be effective for all students with learning disabilities.
Most individuals with learning disabilities will benefit from the application of a variety of methods.

34 กิจกรรมอื่นๆ 2. เขียนในทราย 3. เขียนบนฝ่ามือ
1. เขียนในอากาศ 2. เขียนในทราย 3. เขียนบนฝ่ามือ 4. เขียนบนแผ่นหลังของกันและกัน 5. เขียนโดยใช้ pointer 6. เอานิ้วลากทับตัวอักษร สระ หรือวรรณยุกต์ต่างๆ

35

36 เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์
ปัญหา จำตัวเลขไม่ได้ เขียนตัวเลขไม่ถูกวิธี ไม่เข้าใจค่าของจำนวน ไม่เข้าใจขั้นตอนในการคำนวณ สับสนเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ ไม่เข้าใจโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ฯลฯ

37

38

39

40

41

42 ชุดบวกลบคูณหารผ่านหลักเม็ดนับ CD-ROM คณิตศาสตร์กับหลักเม็ดนับ
แสดงจำนวน CD-ROM คณิตศาสตร์กับหลักเม็ดนับ


ดาวน์โหลด ppt การจัดการศึกษา สำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google