งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ เสมอกาญจน์ โสภณหิรัญรักษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ เสมอกาญจน์ โสภณหิรัญรักษ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ เสมอกาญจน์ โสภณหิรัญรักษ์
การศึกษาเพื่อเสนอแนวทางสำหรับออกแบบกลยุทธ์การสอนและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เชิงเสมือนเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรรค์ A Study to Propose Design Guide for Instructional Strategies and Virtual Learning Environment to Enhance Creative Thinking ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ เสมอกาญจน์ โสภณหิรัญรักษ์ สุมาลี เชื้อชัย

2 หัวข้อนำเสนอ กรอบแนวคิด การพัฒนาแนวทางการออกแบบฯ
ผลการวิจัยเอกสารและการสำรวจ แนวทางสำหรับออกแบบกลยุทธ์การสอนและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เชิงเสมือนเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

3 Creative Thinking Fluency. The total number of interpretable, meaningful, and relevant ideas generated in response to the stimulus. Flexibility. The number of different categories of relevant responses. Originality. The statistical rarity of the responses among the test subjects. Elaboration. The amount of detail in the responses.

4 Virtual Learning Environment
A virtual learning environment is a designed information space. A virtual learning environment is a social space. A virtual learning environment integrates multiple tools. (Cited in P. Dillenbourg ,

5 การพัฒนาแนวทางการออกแบบฯ

6 การพัฒนาแนวทางการออกแบบฯ (1)
ศึกษากลยุทธ์การสอนที่กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์จากการวิจัยเอกสาร พบบทความที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ 11 ฉบับ ฐานข้อมูล 8 ฐานข้อมูล กำหนดคำสำคัญ กำหนดช่วงเวลา

7 การพัฒนาแนวทางการออกแบบฯ (2)
การสำรวจสภาพการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของผู้สอนและผู้เรียนในกลุ่มรายวิชาการออกแบบและผลิตสื่อการสอน กลุ่มตัวอย่างผู้สอนที่มีประสบการณ์การสอนในระดับอุดมศึกษา ในรายวิชาด้านการออกแบบและผลิตสื่อการสอน จำนวน 38 คน กลุ่มตัวอย่างผู้เรียนที่เรียนในรายวิชาที่เกี่ยวกับการออกแบบและผลิตสื่อการสอนจำนวน 462 คน จาก 5 สถาบัน

8 การพัฒนาแนวทางการออกแบบฯ (3)
- สังเคราะห์ข้อมูลและออกแบบแนวทางเพื่อแนะนำผู้สอน - เสนอแนวทางการออกแบบเป็นระบบย่อยภายในรูปแบบ การออกแบบการสอนเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

9 ผลการวิเคราะห์เอกสาร เทคนิคการสอนความคิดสร้างสรรค์
เทคนิคหมวก 6 ใบ (Six thinking hats) การคิดเชิงเปรียบเทียบ (Analogy/ Synectics) การคิดหลายแง่มุม (Divergent thinking) การคิดเชิงทำนาย (Prediction) การตอบคำถาม (Wh- question) การสุ่มคำ (Random input) การระดมสมอง (Brainstorming) การหาแนวทางแก้ปัญหา (Problem solving) เทคนิคการสร้างความคิดใหม่ (SCAMPER) เทคนิคการคิดรอบด้าน (Plus Minus Interesting: PMI)

10 Instructional strategies

11 ผลการสำรวจสภาพการเรียนการสอน ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
3 ลำดับแรก การจัดการเรียนการสอนที่เอื้อให้เกิดบรรยากาศที่ยืดหยุ่นและสร้างความเป็นกันเอง เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนกล้าคิด กล้าแสดงออก การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสืบค้นความรู้ใหม่ๆ จากแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการกลุ่มช่วยในการจัดการเรียนการสอน

12 ผลการสำรวจเทคนิคการสอน 3 ลำดับแรก

13 สื่อที่ใช้จัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
PowerPoint Presentation VDO clip E–book CAI/ Multimedia ผู้สอน ผู้เรียน

14 ผลการสำรวจเครื่องมือที่ใช้จัดกิจกรรมการเรียนเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
สื่อสังคมออนไลน์ (Social media) เช่น Facebook จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ( ) กระดานสนทนา (Discussion board) ห้องสนทนา (Chatroom)

15 ระบบบริหารจัดการเรียนรู้ที่ผู้สอนใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

16 กิจกรรมที่ผู้สอนใช้ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
3 ลำดับแรก กิจกรรมให้ผู้เรียนฝึกเป็นนักประเมิน เช่น การวิพากษ์ แสดงความคิดเห็นผลงานของผู้อื่น เป็นกิจกรรมที่ผู้สอนจัดการเรียนการสอนมากที่สุด กิจกรรมให้ผู้เรียนสืบค้นความรู้ใหม่ๆ จากแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย กิจกรรมที่ให้ผู้เรียนนำเสนอความคิดที่แปลกใหม่ ผ่านการสร้างหรือผลิตงานที่สอดคล้องและสามารถนำไปใช้ได้จริง

17 Instructional systems design common task
Analyze I E Design Develop Implement Evaluate Richey, Klein, & Tracey, 2011

18 วิเคราะห์ความต้องการพัฒนาผู้เรียน วิเคราะห์ผู้เรียน
กำหนดจุดมุ่งหมายหลักและรองของการพัฒนาผู้เรียน วิเคราะห์เนื้อหา Analysis Design Development Implementation Evaluation

19 Design Guide

20 Creative thinking Originality Problem solving Elaboration Wh- question Fluency Brainstorming Flexibility

21 Fluency Brainstorming Synchronous Instant message Asynchronous
Creative thinking Technique Media Fluency Brainstorming Synchronous Asynchronous Instant message Discussion board Polling

22 การกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความคิดคล่อง
เทคนิคการระดมสมอง (Brainstorming) โดยใช้เครื่องมือเว็บ สื่อสารแบบประสานเวลา ห้องสนทนา ข้อความสำเร็จรูป Website Tools สื่อสารแบบต่างเวลา กระดานแลกเปลี่ยนแบ่งปัน กระดานอภิปราย การสำรวจออนไลน์

23 การกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิด ความคิดยืดหยุ่นและความคิดละเอียดลออ
โดยการใช้ความคิดที่หลากหลาย WH-QUESTION

24 Flexibility Elaboration Wh- question Synchronous Chat room
Creative thinking Technique Media Flexibility Wh- question Synchronous Asynchronous Chat room Social media Blog Elaboration

25 การกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิด ความคิดยืดหยุ่นและความคิดละเอียดลออ
เครื่องมือแบบประสานเวลา เครื่องมือแบบต่างเวลา Video conferencing Chat room Social Media Blog WIKI

26 Originality Problem solving Synchronous Audio/Video conferencing
Creative thinking Technique Media Originality Problem solving Synchronous Asynchronous Audio/Video conferencing Online mind mapping tools Social bookmarking

27 การกระตุ้น ให้เกิดความคิดริเริ่ม
เทคนิคการแก้ปัญหา การนำเสนอปัญหา วิเคราะห์ปัญหาและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวบรวมข้อมูล ตั้งสมมติฐาน การประเมินผล

28 การกระตุ้น ให้เกิดความคิดริเริ่ม
เครื่องมือแบบประสานเวลา เครื่องมือแบบต่างเวลา Video conferencing Online mind mapping tools Social Bookmarking WIKI

29 Design Guide

30 Q & A


ดาวน์โหลด ppt ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ เสมอกาญจน์ โสภณหิรัญรักษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google