งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายวิเชียร มีสม 1 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ 43102 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ 43102 หน่วยการเรียนที่ 3 สอนโดย นายวิเชียร มีสม เรื่อง การป้องกันอุบัติภัย เรื่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายวิเชียร มีสม 1 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ 43102 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ 43102 หน่วยการเรียนที่ 3 สอนโดย นายวิเชียร มีสม เรื่อง การป้องกันอุบัติภัย เรื่อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 นายวิเชียร มีสม 1 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ 43102 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ 43102 หน่วยการเรียนที่ 3 สอนโดย นายวิเชียร มีสม เรื่อง การป้องกันอุบัติภัย เรื่อง การป้องกันอุบัติภัย

3 นายวิเชียร มีสม 2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง บอกการป้องกันและหลีกเลี่ยง ปัจจัยเสี่ยงต่ออันตรายต่างๆ

4 นายวิเชียร มีสม อุบัติภัย หมายความว่า ภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุอันเนื่องจาก การจราจรทางบก ทางน้ำ หรือ ทางอากาศ

5 นายวิเชียร มีสม อุบัติเหตุเนื่องจากการทำงาน หรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในบ้าน หรือที่สาธารณะ

6 นายวิเชียร มีสม 3 ภัยอันตราย ภัยอันตราย และสถานการณ์คับขัน ต้องรู้ปฏิบัติตนเมื่อเผชิญอันตราย รู้จักป้องกันหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง

7 4 - น้ำท่วม ภัยจากธรรมชาติ - แผ่นดินไหว - ภูเขาไฟระเบิด - คลื่นยักษ์ - ฯลฯ

8 นายวิเชียร มีสม 5 - ภัยฝูงชน ภัยจากการกระทำของมนุษย์ - ภัยข่มขืน - ภัยการปองร้าย - ภัยจากการก่อสร้าง - ฯลฯ

9 นายวิเชียร มีสม 6 การป้องกันอุบัติภัย กับการดำรงชีวิต ( ตารางแสดง ขั้นที่ 1-4 )

10 นายวิเชียร มีสม 7 การป้องกันอุบัติภัย กับการดำรงชีวิต ( ตารางแสดงการบาดเจ็บ และสถิติผู้เจ็บป่วย )

11 8 ภัยจากการประกอบอาชีพ 1. เกษตรกรรม 2. อุตสาหกรรม นายวิเชียร มีสม

12 9 อุบัติภัยต่างๆ - อุบัติภัยภายในบ้าน - อุบัติภัยภายนอกบ้าน อุบัติภัยจากการจราจร

13 10 อุบัติภัยในการจราจร

14 นายวิเชียร มีสม 11 สวัสดิภาพการจราจรทางบก การจัดสวัสดิภาพแวดล้อมต่างๆ รวมทั้งตัวบุคคลให้ปราศจาก - อันตราย

15 นายวิเชียร มีสม 1212 การจราจรทางบก 1. การเดินทางเท้า 2. การเดินทางโดยใช้ยานพาหนะ - ยานพาหนะขับเคลื่อนจากแรงมนุษย์ - ยานพาหนะขับเคลื่อนจากเครื่องจักรกล

16 นายวิเชียร มีสม 1313 สาเหตุการจราจรทางบก 1. บุคคล 1.1 ผู้ขับขี่ยานพาหนะ - พฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัย - ขาดความรู้ความชำนาญ - ความผิดปกติของร่างกาย

17 นายวิเชียร มีสม 1414 - อารมณ์ของผู้ขับขี่ - ก- การละเมิดกฎหมาย และ การฝ่าฝืนกฏจราจร

18 1515 สาเหตุการจราจรทางบก 2. ผู้โดยสาร - ประมาทและคึกคะนอง - ความรีบร้อนในการขึ้น - ลงรถ - การไม่สวมหมวกนิรภัย

19 1616 สาเหตุการจราจรทางบก 3. ผู้ใช้ถนนและคนเล่นข้างถนน - ประมาทไม่ระวัง - ฝ่าฝืนกฏจราจร - สภาพร่างกายและจิตใจไม่ปกติ

20 1717 สาเหตุการจราจรทางบก 4. สภาพของยานพาหนะ - เบรกห้ามล้อชำรุด - ยางเสื่อมสภาพ - คลัตช์ส่งหลุด - กลอนประตูชำรุด

21 1818 - ไม่มีกระจกมองหลัง - ไม่มีเครื่องปัดน้ำฝน - ส่วนบกพร่องของพาหนะ - ไม่มีเข็มขัดนิรภัย - ฯลฯ

22 1919 สาเหตุการจราจรทางบก 5. สิ่งแวดล้อม - สภาพถนน - สภาพดินฟ้าอากาศ - เทศกาลต่างๆ - พฤติกรรมของคน - ปัญหาอาชญากร

23 20 การป้องกันจราจรทางบก 1. บุคคล ( ผู้ขับขี่ยานพาหนะ ) - สภาพร่างกายสมบูรณ์ - มีความรู้ ความชำนาญ - ขับรถระมัดระวัง รอบครอบ - ปฏิบัติตามกฏจราจร - ตรวจสภาพรถให้เรียบร้อย

24 นายวิเชียร มีสม 21 การป้องกันจราจรทางบก 2. ผู้โดยสาร - ขึ้นลงที่ป้ายรถประจำทาง - ข้ามถนนระมัดระวัง - รถแน่นไม่ห้อยโหน - ไม่ยื่นแขนขาออกนอกรถ - ไม่ยั่วยุ เสียดสีบุคคลต่างๆ

25 นายวิเชียร มีสม 22 การป้องกันจราจรทางบก 3. ผู้ใช้ถนน - เดินบนทางเท้า - สวมเสื้อสีขาวในเวลากลางคืน - ข- ข้ามถนนทางม้าลายหรือ สะพานลอย - อ- อย่าข้ามถนนจากที่กำบังตัว

26 นายวิเชียร มีสม 23 การป้องกันจราจรทางบก 4. ยานพาหนะ - ต- ตรวจสอบสภาพรถอยู่เสมอ - ร- รถต้องได้มาตรฐาน

27 นายวิเชียร มีสม 2424 การป้องกันจราจรทางบก 5. ถนน - ส- สร้างถนนได้มาตรฐานดี - ส- สร้างถนนมีทางแยก - ม- มีการทดสอบถนน - ม- มีเครื่องหมายบอกทาง - ม- มีถนนมีไหล่ทาง

28 25 การป้องกันจราจรทางบก 6. ด้านการศึกษา - ด- ด้านสื่อมวลชน โทรทัศน์ วิทยุ - ส- สถานพยาบาล - โ- โรงเรียน

29 นายวิเชียร มีสม 26 การป้องกันจราจรทางบก 7. ด้านวิศวกรรม - ว- วิศวกรรมจราจร - ว- วิศวกรรมรถยนต์


ดาวน์โหลด ppt นายวิเชียร มีสม 1 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ 43102 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ 43102 หน่วยการเรียนที่ 3 สอนโดย นายวิเชียร มีสม เรื่อง การป้องกันอุบัติภัย เรื่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google