งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

8 พ. ย. 1979 ได้รับการจดทะเบียนสหภาพฯ ทะเบียนเลขที่ สป. 34 พ. ย. 1994 ทำบุญครบรอบ 15 ปีสหภาพฯ พ. ค. 1997 บริษัท NHK GATEWAY ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “TASI”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "8 พ. ย. 1979 ได้รับการจดทะเบียนสหภาพฯ ทะเบียนเลขที่ สป. 34 พ. ย. 1994 ทำบุญครบรอบ 15 ปีสหภาพฯ พ. ค. 1997 บริษัท NHK GATEWAY ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “TASI”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 8 พ. ย. 1979 ได้รับการจดทะเบียนสหภาพฯ ทะเบียนเลขที่ สป. 34 พ. ย. 1994 ทำบุญครบรอบ 15 ปีสหภาพฯ พ. ค. 1997 บริษัท NHK GATEWAY ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “TASI” เพื่อรองรับ Order จาก TOYOTA 100% ก. ค. 1979 เกิดวิกฤติเศรษฐกิจครั้งรุนแรง สหภาพ แรงงานกลุ่มอุตสาหกรรม - ยานยนต์ จึงได้รวมกัน ก่อตั้ง “ สหพันธ์แรงงานยานยนต์และอะไหล่ แห่งประเทศไทย ” ก. ค. 1999 พนักงานบริษัท เอ็น เอช เค พรีซิชั่นฯ ( ผลิต ดิสก์เบรก ) เข้าเป็นสมาชิกฯ ก. พ. 2003 สหภาพฯ มีผู้แทนหน่วยงานเข้ามาร่วมการ บริหารงาน ก. พ. 2005 เปลี่ยนการจัดเก็บค่าบำรุงเป็นเปอร์เซ็นต์ = 1% ไม่น้อยกว่า 80 บาท ไม่เกิน 180 บาท ก. พ. 2006 สมาชิกฯ มีมติให้ยืมเงินจากกองทุนนัด หยุดงานเพื่อสร้างศูนย์ ฝึกอบรมสหภาพฯ

3 มิ. ย. 2006 งานทำบุญ และเลี้ยงฉลองเปิด ศูนย์ฝึกอบรมฯ ก. พ. 2008 เปลี่ยนชื่อสหภาพฯ เป็น “ สหภาพแรงงาน ชิ้นส่วน – ยานยนต์และโลหะแห่งประเทศ ไทย ” ม. ค. 2009 รับพนักงาน บริษัท เอส เค ออโต้ อินทีเรีย จำกัด เข้าเป็นสมาชิกฯ ก. พ. 2009 สหภาพฯ จัดงานเลี้ยงฉลองครบรอบ 30 ปี สหภาพฯ ก. พ. 2010 - ขอมติควบรวมสหภาพแรงงาน เพื่อ รองรับรูปแบบสหภาพแรงงาน อุตสาหกรรม - ปรับเพิ่มอัตราการจัดเก็บค่าบำรุงเป็น เปอร์เซ็นต์ = 1% ไม่น้อยกว่า 100 บาท ไม่เกิน 300 บาท มิ. ย. 2010 รับพนักงานจากบริษัท ทีเอฟโอ เทคฯ เข้า เป็นสมาชิกฯ ต. ค. 2010 รับพนักงานจากบริษัท มิตซูบิชิ เทอร์โบ ชาร์จเจอร์ฯ เข้าเป็นสมาชิกฯ ก. พ. 2011 รับสมาชิกสหภาพแรงงาน เจเทคโตะฯ เข้า เป็นสมาชิกฯ ตามแผนการ ควบรวมสหภาพฯ

4 THAILAND AUTO PART AND METAL WORKER'S UNION (TAM) ConstituteNovember 8, 1979 Branch8 Company (at May 2011) Member 5314 person (at May 2011) MITSUBISHI TURBOCHARGERS 45 person 3090 person 133 person 102 person 241 person 1056 person 189 person 458 person

5 TAM UNION TFO TECH. TOYOTA BOSHOKU GATEWAY. JTEKT. SK AUTO. NHK SPRING NIPPON GASKET NHK PRECISION MITSUBISHI TURBO CHARGERS MITSUBISHI TURBO CHARGERS DYNA METAL

6 เป็นองค์กรที่บริหารงานแบบมีส่วนร่วม เป็นเอกภาพ มีอิสระ และความสมานฉันท์ ยึดเป้าหมายในการบริหาร เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ สืบสานวัฒนธรรม สร้างระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ยั่งยืน

7

8

9 ประธา น กรรมก าร เจ้าหน้ าที่ นาย ทะเบีย น เหรัญ ญิก รอง เลขาธิ การ เลขาธิ การ ที่ ปรึกษ า ประธา น ที่ ปรึกษา เจ้าหน้ าที่ รอง ประธา น DYNA METAL รอง ประธา น DYNA METAL รอง ประธา น NHK SPRING รอง ประธา น NIPPON GASKET รอง ประธา น NHK PRECISION รอง ประธา น TOYOTA BOCHOKU รอง ประธา น SK AUTO รอง ประธา น TFO TECH รอง ประธา น MITSUBIS HI TURBO รอง ประธา น JTEKT เลขานุ การ ประธาน คณะทำง าน กรรมการ เจ้าหน้า ที่ กรรมการ คณะทำงาน โครงสร้างการบริหาร สหภาพแรงงานชิ้นส่วนยานยนต์และโลหะ แห่งประเทศไทย

10 TAM UNION Bangp oo Navanak ron Wellgr ow Gatew ay NHK -Seat NHK - Banpho NHK PRECISION Nippon gasket NHK - Head office NHK - Suspension NHK - Precision NHK - DDS. TFO TECH Mitsubishi turbo charger TOYOTA BOSHOKU. SK AUTO. Amata JTEKT NHK - Hemaraj DYNA METAL

11 11 พนักงานที่ได้รับการ เลือกตั้งจากพนักงาน ประจำของแต่ละ หน่วยงานหรือจาก หลายหน่วยงานรวมกัน ตามสัดส่วนของ พนักงาน เพื่อเข้ามา เป็นผู้แทนของสหภาพ ฯ ในการดูแลสมาชิกฯ ในหน่วยงานนั้นๆ TAM สำนักง าน ใหญ่ 2 คน แหนบ 20 คน สปริง เล็ก 26 คน DDS. 19 คน บางปู 45 คน บ้าน โพธิ์ 6 คน GASKET 4 คน TBGT. 24 คน SK 19 คน

12 THAILAND AUTO PART AND METAL WORKER'S UNION (TAM) Member 5314 person (at May’ 2011)

13 สหพันธ์ แรงงาน รถยนต์ญี่ปุ่น Federations of All TOYOTA Workers Union 285 Unions/ 308,000 Member Federations of All Nissan and General Worker’s Union 476 Unions/ 151,000 Member Federations of All HONDA Worker’s Union 52 Unions/ 81,000 Member Mitsubishi Motor Worker’s Federation 173 Unions/ 55,000 Member Federations of All Mazda Worker’s Union 112 Unions/ 43,000 Member Federations of All Daihutsu Automobile Worker,s Union 59 Unions/ 27,000 Member Federations of All Fuji Heavy Industry Worker’s Union 39 Unions/ 22,000 Member Federations of All Suzuki Automobile Worker’s Union 11 Unions/ 20,000 Member Federations of All Isuzu Automobile Worker’s Union 45 Unions/ 17,000 Member Federations of All Hino Motor Worker’s Union 16 Unions/ 15,000 Member Federations of All YAMAHA Worker’s Union 7 Unions/ 12,000 Member Federations of Auto-part manufacturing Worker’s Union 11 Unions/ 16,000 Member สมาพันธ์สภาแรงงาน รถยนต์ญี่ปุ่น 1286 สหภาพ สมาชิก 757,000 คน

14 Ron Gettelfinger Ron Gettelfinger President GettRon enfinger President

15 Organization Chart แผนผังองค์กร IG Metall 1 สหภาพแรงงาน 7 องค์กรภูมิภาค 164 องค์กรท้องถิ่น North-Rhine Westphalia (43 local organizations) Frankfurt (27 local organization) Baden-Wuerttemberg (27 local organization) Bavaria (21 local organization) Sea Coast (19 local organization) Lower Saxony and Saxony –Anhalt (14 local organization) Berlin-Brandenberg-Saxony (13 local organization) IG Metal Berthold Huber President IMF & IG Metall

16 WELLGROW LABOUR RELATION DEVELOPMENT GROUP IMF สหพันธ์แรงงานโลหะ ระหว่างประเทศ CONFEDERATION OF THAI ELECTRICAL APPLIANCES AND ELECTRONICS AUTOMOBILE AND METAL WORKERS (TEAM) FEDERATION OF THAILAND AUTOMOBILE WORKER’S UNION (TAW) TAM UNION สหภาพแรงงาน ชิ้นส่วนยานยนต์และ โลหะแห่งประเทศ ไทย คณะกรรมกา ร ผู้แทน หน่วยงาน สมาชิกฯ THE EASTERN LABOUR UNION GROUP Thai Labour Solidarity Committee (TLSC.) สมาชิก 40 สหภาพ 22,464 คน สมาชิก 57 สหภาพฯ 47,098 คน 10 สหภาพ ฯ, 8,560 คน 80 สหภาพฯ 26,000 คน สมาชิก จาก 34 องค์กร NHK SPRING NIPPON GASKET NHK PRECISION SK AUTO. TFO TECH. MITSUBISHI TURBO TOYOTA BOSHOKU GATEWAY. JTEKT. DYNA METAL

17 สัดส่วนการนำค่าบำรุงเข้า แต่ละกองทุน ปี 2554  กองทุนบริหาร  กองทุนจัดงานประชุม ใหญ่  กองทุนสวัสดิการ คณะกรรมการ  กองทุนนัดหยุดงาน  กองทุนสวัสดิการสมาชิกฯ 47% 12% 28% 4% 9% คนละ 200.- / ปี

18 “ THANK YOU ”


ดาวน์โหลด ppt 8 พ. ย. 1979 ได้รับการจดทะเบียนสหภาพฯ ทะเบียนเลขที่ สป. 34 พ. ย. 1994 ทำบุญครบรอบ 15 ปีสหภาพฯ พ. ค. 1997 บริษัท NHK GATEWAY ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “TASI”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google