งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การมีส่วนร่วมของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 ในกิจกรรม ของโรงเรียนกรุงเทพการบัญชี วิทยาลัย โรงเรียนกรุงเทพการบัญชี วิทยาลัย นางสาวโสภา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การมีส่วนร่วมของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 ในกิจกรรม ของโรงเรียนกรุงเทพการบัญชี วิทยาลัย โรงเรียนกรุงเทพการบัญชี วิทยาลัย นางสาวโสภา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การมีส่วนร่วมของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 ในกิจกรรม ของโรงเรียนกรุงเทพการบัญชี วิทยาลัย โรงเรียนกรุงเทพการบัญชี วิทยาลัย นางสาวโสภา เมฆ วสุ

2 ปัญหาการวิจัย นักเรียนบางส่วนไม่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมของทางโรงเรียน

3 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา ระดับการมีส่วนร่วม ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 ในกิจกรรม ของโรงเรียนกรุงเทพการบัญชี วิทยาลัย

4 ข้อมูลทั่วไปจำนวนคิดเป็นร้อยละ 1. เพศ - ชาย - หญิง 34 60 36.2 63.8 2. จบระดับชั้น ปวช. 3 จาก BBC หรือไม่ - จบจาก BBC - ไม่ได้จบจาก BBC 72 22 76.6 23.4 3. สาขาที่เรียน - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - เทคโนโลยี สารสนเทศ - การตลาด - การจัดการโลจิ สติกส์ - บัญชี 21 8 12 21 32 22.3 8.5 12.8 22.3 34.0 4. สถานภาพในโรงเรียน - มีตำแหน่ง - ไม่มีตำแหน่ง 11 83 11.7 88.3 ตารางข้อมูลทั่วไป

5 ตาราง ระดับการมีส่วน ร่วมในกิจกรรม กิจกรรมระดับการมีส่วนร่วม 1. ด้านการตัดสินใจและวางแผนในการ เสนอโครงการ 1. การเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินินาถ มาก ( x = 3.83, SD = 0.838) 2. การเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม Talent Contest มาก ( x = 3.72, SD = 0.822) 3. การเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมในวัน ปีใหม่ มาก ( x = 3.51, SD = 0.959) 4. การเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมใส่ บาตรตอนเช้า มาก ( x = 3.84, SD = 0.931) 5. การเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมปัจฉิม นิเทศ มาก ( x = 4.03, SD = 0.897) รวมด้านการตัดสินใจและวางแผนในการ เสนอโครงการ มาก ( x = 3.79, SD = 0.613)

6 ตาราง ระดับการมีส่วนร่วมใน กิจกรรม ( ต่อ ) 2. ด้านการปฏิบัติการของโครงการ 6. การเข้าร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระบรมราชินินาถ มาก ( x = 3.89, SD = 0.873) 7. การเข้าร่วมกิจกรรม Talent Contest มาก (x = 4.05, SD = 0.860) 8. การเข้าร่วมกิจกรรมในวันปีใหม่ มาก (x = 3.72, SD = 0.944) 9. การเข้าร่วมกิจกรรมใส่บาตรตอนเช้า มาก ( x = 3.83, SD = 0.946) 10. การเข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ มาก ( x = 4.22, SD = 0.906) รวมด้านการปฏิบัติการของโครงการมาก ( x = 3.95, SD = 0.678)

7 ตาราง ระดับการมีส่วนร่วมใน กิจกรรม ( ต่อ ) 3. ด้านการรับผลประโยชน์ 11. การได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์ มาก ( x = 4.20, SD = 0.756) 12. การได้แสดงออกถึงความสามารถของนักเรียน มาก (x = 3.86, SD = 0.899) 13. การได้รับความสนุกสนานและความบันเทิง มาก (x = 3.90, SD = 0.917) 14. การได้สืบทอดอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีทาง พุทธศาสนา มาก (x = 3.80, SD = 0.911) 15. การได้รับความรู้สึกที่ดีต่อกันระหว่างครูและ นักเรียน มาก (x = 4.02, SD = 0.829) รวมด้านการรับผลประโยชน์มาก ( x = 3.96, SD = 0.670)

8 ตาราง ระดับการมีส่วนร่วมใน กิจกรรม ( ต่อ ) 4. ด้านการประเมินผลโครงการ 16. การร่วมประเมินผลกิจกรรมเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรม ราชินินาถ มาก ( x = 3.99, SD = 0.945) 17. การร่วมประเมินผลกิจกรรม Talent Contest มาก ( x = 4.03, SD = 0.809) 18. การร่วมประเมินผลกิจกรรมในวันปีใหม่ มาก (x = 3.81, SD = 0.931) 19. การร่วมประเมินผลกิจกรรมใส่บาตรตอนเช้า มาก ( x = 3.87, SD = 0.953) 20. การร่วมประเมินผลกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ มาก ( x = 4.12, SD = 0.853) รวมด้านการประเมินผลโครงการ มาก ( x = 3.96, SD = 0.732) รวมทุกด้านมาก ( x = 3.91, SD = 0.605)

9 สรุปผลการวิจัย ผลการวิจัย พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 ใน กิจกรรมของโรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียง 3 ลำดับแรก ดังนี้ ด้านที่มากที่สุดคือด้านการประเมินผล โครงการ รองลงมาคือด้านการรับผลประโยชน์ และด้านสุดท้ายคือ ด้านการปฏิบัติการของ โครงการ


ดาวน์โหลด ppt การมีส่วนร่วมของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 ในกิจกรรม ของโรงเรียนกรุงเทพการบัญชี วิทยาลัย โรงเรียนกรุงเทพการบัญชี วิทยาลัย นางสาวโสภา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google