งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยวิจัยนวัตกรรมสารสนเทศ และระบบห้องสมุด Walai AutoLib

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยวิจัยนวัตกรรมสารสนเทศ และระบบห้องสมุด Walai AutoLib"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยวิจัยนวัตกรรมสารสนเทศ และระบบห้องสมุด Walai AutoLib
Last update 02/07/2010

2 ประวัติและความเป็นมา
เริ่มเมื่อต้นปี 2548 มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ทดแทนระบบ VTLS Classic ที่ใช้งานอยู่ โดยมีประเด็นที่ค่าบำรุงรักษา และศักยภาพของระบบเดิมที่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของห้องสมุดในปัจจุบันได้ครบถ้วน มุ่งพัฒนาเพื่อใช้ภายในองค์กรเป็นอันดับแรก ระบบต้องตอบสนองงานพื้นฐานของห้องสมุดมหาวิทยาลัยได้ครบถ้วน

3 VTLS Classic Screen

4 WULIB beta version Screen

5 WULIB current version Screen

6 WULIB Web 2.0 version Screen

7 July 2548 ได้รับทุนพัฒนาจาก สกอ. วัตถุประสงค์คือโปรแกรมต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีชุดคำสั่งที่รองรับงานพื้นฐานของห้องสมุดมหาวิทยาลัยของประเทศไทย รองรับการการทำงานร่วมกันระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา เช่น Union Catalog, Broadcast Search เป็นต้น

8 ปัญหาและอุปสรรคในระยะเริ่มต้น
1 ความน่าเชื่อถือของระบบของคนไทย 2 Site Reference ของระบบ 3 ปัญหาด้าน User และ Change Management 4 ความซับซ้อนของระบบงานห้องสมุด

9 พัฒนาการของ Walai AutoLib
ระยะเริ่มต้น ปัจจุบัน อนาคต

10 ความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบ
Phase V Phase N Information Portal Phase III Phase IV DCMS & UC Phase I Phase II Library System

11 ผลงานระยะเริ่มต้น พัฒนาระบบตาม TOR ของ สกอ.
มีระบบย่อยจำนวน 6 โมดูล ได้แก่ Policy management, Acquisition, Cataloging, Circulation, Serials Control, Web OPAC เริ่มทดสอบโมดูลพื้นฐาน ณ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ม.วลัยลักษณ์ เริ่มพัฒนา Authority Control และ Inventory

12 ตัวอย่าง TOR ระยะที่ 1

13 ตัวอย่าง TOR ระยะที่ 2

14 ผลงานในปัจจุบัน ระบบสามารถให้บริการแก่สมาชิกแบบครบวงจรทั้ง ณ จุดให้บริการและผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระบบมีความยืดหยุ่นสูง เพื่อรองรับนโยบายการให้บริการที่แตกต่าง ทั้งต่างห้องสมุดสาขาและต่างสถาบัน

15 Identified สมาชิกด้วยรหัสบาร์โค้ด ภาพถ่าย หรือลายนิ้วมือ
บันทึกภาพและอัพเดทข้อมูลสมาชิก ณ จุดบริการ สนับสนุนอุปกรณ์เช่น Self Check, และ RFID

16 เป็นระบบ LMS ขนาดใหญ่ที่มีผู้ใช้มากสถาบันที่สุดในประเทศไทย
เป็นระบบจัดการเลขมาตรฐานสากลแห่งชาติ (ISN Management) กำลังจะเป็น Core ของ Union Catalog และ TDCMS ของประเทศ

17

18 แผนงานในอนาคต WULIB Project Research & Business Model Library System
Digital Library Hardware Research & Business Model WULIB Project Library System

19 สร้างบัณฑิตสู่ตลาดงาน
งานวิจัยและพัฒนา การเรียนการสอน โมเดลเชิงธุรกิจ สร้างบัณฑิตสู่ตลาดงาน

20 WULIB & Library 2.0 พัฒนาแนวคิด Library 2.0 สู่การประยุกต์เพื่อใช้งานจริงในห้องสมุด Onsite services เพื่อให้ผู้ใช้ได้รับความสะดวกสบาย มุ่งเน้นบริการใหม่ๆ ทันสมัย ให้กับผู้ใช้บริการ Online services สามารถใช้บริการจากที่ใดก็ได้ มีส่วนร่วม ปฏิสัมพันธ์ เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนบริการของห้องสมุด

21 WULIB Web Portal Content Management System (CMS) สามารถรวบรวม สร้าง เผยแพร่ ให้บริการสารสนเทศร่วมกันระหว่างห้องสมุดและผู้ใช้ผ่านโมดูล CMS โดยไม่ต้องอาศัยผ่ายจัดทำเว็บของห้องสมุด Dynamic Search System ระบบสืบค้นทรัพยากรที่ง่ายต่อการใช้งาน สามารถทำ Tag, Rating, Review, Broadcast search ตลอดจนช่วยห้องสมุด Catalog ผ่านหน้าจอสืบค้นได้

22 WULIB & Informatics R&D เป็นจุดตั้งต้นในการหาหัวข้อวิจัยสำหรับอาจารย์ นักศึกษา ด้านการออกแบบ เขียนโปรแกรม สร้างอัลกอริทึม และแอพพลิเคชั่น Library Professional เพื่อสร้างบัณฑิตที่ผ่านกระบวนงานที่ครบถ้วน สามารถทำงานได้ทันทีเมื่อจบการศึกษา Commercial Software & Hardware เป็นผู้นำธุรกิจด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีห้องสมุด

23

24 สำหรับห้องสมุดที่สนใจ
Walai AutoLib สำหรับห้องสมุดที่สนใจ แจ้งความประสงค์ผ่าน สกอ. หรือ มวล. ติดต่อ ติดตั้ง บำรุงรักษา สถาบัน–สกอ. สถาบัน-มวล. สถาบัน/มวล.

25 เงื่อนไขการใช้บริการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบ
1 ดำเนินการติดตั้ง อบรม และ MA ระบบเอง 2 มวล. ติดตั้งอบรมให้ สถาบันดูแลระบบเอง มวล. ติดตั้ง อบรม MA ระบบแบบ remote 3 มวล. ติดตั้ง อบรม MA ระบบแบบ ณ ไซต์งาน 4

26 รายนามห้องสมุดที่ดำเนินการติดตั้งไปแล้ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 3 แห่ง ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วิทยาเขตกรุงเทพมหานคร 1

27 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร องค์การมหาชน
2 ห้องสมุดสถาบันนำร่องของ สกอ. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร องค์การมหาชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร 5 วิทยาเขต วิทยาเขตเทเวศร์ วิทยาเขตพระนครเหนือ วิทยาเขตโชติเวช วิทยาเขตพาณิชพระนคร วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ

28 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ห้องสมุดสถาบันนำร่องสังกัด สกอ. (ต่อ) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ห้องสมุดเฉพาะอื่นๆ ห้องสมุดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ห้องสมดสภาวิจัยแห่งชาติ ห้องสมุด TCDC และ Mini TCDC โครงการห้องสมุด OKMD ห้องสมุด TK Park 2 3

29 วิทยาลัยชุมชนปัตตานี วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส วิทยาลัยชุมชนยะลา
4 ห้องสมุดวิทยาลัยชุมชน สำนักบริหาร กรุงเทพฯ วิทยาลัยชุมชนแพร่ วิทยาลัยชุมชนระนอง วิทยาลัยชุมชนพังงา วิทยาลัยชุมชนปัตตานี วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส วิทยาลัยชุมชนยะลา วิทยาลัยชุมชนสตูล วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

30 วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร วิทยาลัยชุมชนตราด
4 ห้องสมุดวิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร วิทยาลัยชุมชนตราด วิทยาลัยชุมชนยโสธร วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี วิทยาลัยชุมชนตาก วิทยาลัยชุมชนพิจิตร วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์

31 คณะทำงาน ผู้บริหารโครงการ รศ.ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ ที่ปรึกษาโครงการ
ดร. สลิล บุญพราหมณ์ ดร. ฐิมาพร เพชรแก้ว อาจารย์ศิวนาถ นันทพิชัย อาจารย์สมจิตร ไชยศรียา อาจารย์ศศิธร รัตนรุ่งโรจน์ อาจารย์ยุทธนา เจริญรื่น

32 คณะทำงาน ผู้ดูแลระบบ นายภานุวัตร์ แสงกระจ่าง
นายภานุวัตร์ แสงกระจ่าง ผู้ดูแลระบบจัดการฐานข้อมูล นางสาวญาณิศชา บุญญวงศ์ โปรแกรมเมอร์ Circulation module นายศราวุธ มากชิต Acquisition module นายธาริต อ่าวเจริญ

33 คณะทำงาน Acquisition Serials module นายชัยยันณ์ ดำแก้ว
นายชัยยันณ์ ดำแก้ว นายนันธชัย ดับทุกข์ Cataloging module นายศิริชัย เลี้ยงพันธุ์สกุล นางสาววัชรี พืชโรจน์ OPAC module นายเอกพล ปรีชา

34 คณะทำงาน Serials module นางสาวพรพิมล วัชรกุล นายณรงค์ ทองรักจันทร์
Authority module นายวิทยา เทวรังษี Trainer & Coordinator นางสาวจันทิมา สิงห์บำรุง นางสาวประทุมพร วีระสุข นายพีระยุทธ เมตปรีชา

35 Thank you for your attention


ดาวน์โหลด ppt หน่วยวิจัยนวัตกรรมสารสนเทศ และระบบห้องสมุด Walai AutoLib

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google