งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายนามผู้เกษียณ ปี ๒๕๕๑.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายนามผู้เกษียณ ปี ๒๕๕๑."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายนามผู้เกษียณ ปี ๒๕๕๑

2 ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว
นางดารา เจตนะจิตร ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว

3 ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร
นายภูดิศ นิยมเดช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร

4 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรี
นายนิกูล รังสิชล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรี

5 นายวีระศักดิ์ ศรีอ่อน
นายวีระศักดิ์ ศรีอ่อน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง

6 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี
นายเจริญ ศิริอุดมภาส ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี

7 สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว
นายอานันท์ ผลวัฒนะ นักวิชาการเกษตร 8ว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว

8 สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว
นายพากเพียร อรัญนารถ นักวิชาการเกษตร 8ว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว

9 นายวิวัฒน์ อิงคะประดิษฐ์
นายวิวัฒน์ อิงคะประดิษฐ์ นักวิชาการเกษตร 8ว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว

10 นายเอกสงวน ชูวิสิฐกุล
นายเอกสงวน ชูวิสิฐกุล นักวิชาการเกษตร 8ว สำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว

11 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว
นายสรายุทธ์ ภูมิผล นักวิชาการเกษตร 8ว สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว

12 นางจารุนันต์ ตันติวรวิทย์
นางจารุนันต์ ตันติวรวิทย์ นักวิชาการเกษตร 8ว ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่

13 ศูนย์วิจัยข้างคลองหลวง
นางพรรณผกา สระดอกบัว นักวิชาการเกษตร 8ว ศูนย์วิจัยข้างคลองหลวง

14 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง
นางยุอินทร์ บุลยเลิศ นักวิชาการเกษตร 7ว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง

15 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่
นายบุญชัย ต.ไชยสุวรรณ นักวิชาการเกษตร 7ว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่

16 นายสงกรานต์ ไชยพันธุ์
นายสงกรานต์ ไชยพันธุ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 6ว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร

17 นายชุมพล เอียการนา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 6ว
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด

18 นายรังสิต เส็งหะพันธุ์
นายรังสิต เส็งหะพันธุ์ นักวิชาการเกษตร 8ว ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี

19 สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว
นายเรวัต ภัทรสุทธิ นักกีฏวิทยา 7ว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว

20 ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง
นางสมคิด วรวาท นักวิชาการเกษตร 7ว ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง

21 ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา
นายเกริก เกษโกศล นักวิชาการเกษตร 7ว ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา

22 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร
นางนุสรา จงเจริญ นักวิชาการเกษตร 7ว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร

23 นายสมชัย เชื้อเกี้ยน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 สำนักเมล็ดพันธุ์ข้าว

24 น.ส.สุรีพร อนุชา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

25 นายธงไชย เข่งวา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 ศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรี

26 นางพรทิพย์ นวลศิริ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก

27 นายเด็ดเชาวน์ ไกรสรกุล
นายเด็ดเชาวน์ ไกรสรกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร

28 นางพิชชาภา เจริญสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6
นางพิชชาภา เจริญสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 สำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว

29 นางชูชื่น แสงทับ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6
นางชูชื่น แสงทับ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท

30 นายวิกิจ โชคนำธัมนุกิจ
นายวิกิจ โชคนำธัมนุกิจ นายช่างเครื่องกล 6 สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว

31 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท
นางสมพร ไทยเขียว เจ้าพนักงานการเกษตร 6 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท

32 ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่
นายวิเชียร เพ็งคำ เจ้าพนักงานการเกษตร 6 ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่

33 นายสมประสงค์ สุชัยบุญศิริ
นายสมประสงค์ สุชัยบุญศิริ เจ้าพนักงานการเกษตร 6 ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่

34 ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์
นายสว่าง โรจนกุศล เจ้าพนักงานการเกษตร 6 ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์

35 ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง
นางมาลี ธนเศรษฐ์ เจ้าพนักงานการเกษตร 6 ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง

36 ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง
นางจันทนา สุดโต เจ้าพนักงานการเกษตร 6 ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง

37 ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี
นายวิญญู วงศ์อุบล เจ้าพนักงานการเกษตร 6 ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี

38 ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง
นายสถิตย์ อินทราวุธ เจ้าพนักงานการเกษตร 6 ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง

39 ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา
นายพนัส สุวรรณธาดา เจ้าพนักงานการเกษตร 6 ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา

40 นายวิชิต จรัสเจษฎา เจ้าพนักงานการเกษตร 6 ศูนย์วิจัยข้าวแพร่

41 นายชัชวาลย์ วงศ์ราษฎร์
เจ้าพนักงานการเกษตร 6 ศูนย์วิจัยข้าวแพร่

42 ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา
นายสุนันท์ ฉินเจริญ เจ้าพนักงานการเกษตร 6 ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา

43 ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา
นายประกอบ สุวภาพ เจ้าพนักงานการเกษตร 6 ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา

44 ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี
นายสุทัย วุธรา เจ้าพนักงานการเกษตร 6 ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี

45 นายสุวัฒน์ ขุนทองจันทร์
นายสุวัฒน์ ขุนทองจันทร์ เจ้าพนักงานการเกษตร 5 ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช

46 นายพงษ์ศักดิ์ เทพอรัญ
นายพงษ์ศักดิ์ เทพอรัญ เจ้าพนักงานการเกษตร 5 ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี

47 นางสำอางค์ นิลม่วง เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 5
นางสำอางค์ นิลม่วง เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 5 สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว

48 น.ส.นวพรรณ เบี้ยพุ่มพวง
น.ส.นวพรรณ เบี้ยพุ่มพวง เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ 5 ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี

49 น.ส.ทิพวรรณ เจริญสุข เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5 สำนักเมล็ดพันธุ์ข้าว

50 นางสมจิตร ภาคนิ่มนวล เจ้าหน้าที่ธุรการ 5 สำนักบริหารกลาง

51 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว
นายวีระชาติ ทองคง พนักงานขับรถยนต์ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว

52 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง
นายปั๋น ดวงเดช คนงาน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง

53 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก
นายพนม สุจจัง พนักงานโทรศัพท์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก

54 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี
นายศักดิ์ ทวีศักดิ์ หัวหน้าหมวดสถานที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี

55 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี
นายบัญชา พันธ์งาม ยาม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี

56 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี
นางประยูร เคนหาญ นักการภารโรง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี

57 นางระเบียบ แสงวิจิตร์
นางระเบียบ แสงวิจิตร์ พนักงานประจำห้องทดลอง สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว

58 นางวารี บุณยพุกกะนะ พนักงานประจำห้องทดลอง สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว

59 นายดาวเรือง พวงเขียว พนักงานประจำห้องทดลอง สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว

60 นางแสงเดือน เอื้อรักสกุล
นางแสงเดือน เอื้อรักสกุล พนักงานธุรการชั้น 3 ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย

61 ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย
นายคำมูล อุดทังไข พนักงานขับรถยนต์ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย

62 ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง
นายทัศน์ แสนกุย คนงาน ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง

63 ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่
นางอนงค์ แสนกุย คนงานทดลองการเกษตร ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่

64 นายสมชาย มะส่าห์ พนักงานขับรถแทรกเตอร์ ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน

65 นายธีระ พรหมสาขา ณ สกลนคร
นายธีระ พรหมสาขา ณ สกลนคร ช่างซ่อมบำรุงชั้น 3 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร

66 นางศิริพรรณ กฤษณสุวรรณ
นางศิริพรรณ กฤษณสุวรรณ คนงานทดลองการเกษตร ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น

67 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น
นายคูณ วิชาธรรม นักการภารโรง ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น

68 ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี
นายหนูกร เดชผล พนักงานขับรถยนต์ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี

69 ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์
นายชวาลย์ ดวงศรี พนักงานขับรถยนต์ ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์

70 ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์
นางวัชรีพร แก้วหาญ คนงาน ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์

71 ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์
นายเป๊ก ล้ำเลิศ ยาม ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์

72 ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา
นายถวัลย์ ลายขุนทด คนงาน ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา

73 ศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรี
ส.ต.ประคอง สุมิตรเดช พนักงานขับรถยนต์ ศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรี

74 ศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรี
นายนภา เผือกนาค ยาม ศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรี

75 ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี
นายสังวาลย์ สนุกแสน ช่างซ่อมบำรุงชั้น 3 ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี

76 ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี
นางอำนวย ฮึกเหิม คนงาน ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี

77 ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี
นายสมาน บริรักษ์ คนงาน ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี

78 ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี
นายแก้ว ทองเก่งกล้า คนงาน ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี

79 ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี
นายสมปอง โอบอ้อม คนงาน ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี

80 นางอุไรวรรณ ประเสริฐปั้น
นางอุไรวรรณ ประเสริฐปั้น พนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท

81 ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี
นายเกษม สายเพชร หัวหน้าหมวดรถยนต์ ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี

82 ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช
นายโกมล ชินพงศ์ หัวหน้าหมวดสถานที่ ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช

83 นายไพฑูรย์ ทองพูล พนักงานขับรถแทรกเตอร์ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง

84 ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี
นายขนิษฐ์ ราชโรจน์ พนักงานขับรถยนต์ ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี


ดาวน์โหลด ppt รายนามผู้เกษียณ ปี ๒๕๕๑.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google