งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประเมินคัดแยก โดย นางกนกพร อินรัมย์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประเมินคัดแยก โดย นางกนกพร อินรัมย์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประเมินคัดแยก โดย นางกนกพร อินรัมย์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
นางกนกพร อินรัมย์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11

2 การคัดแยก การคัดแยก หมายถึง การคัดบุคคลที่มีลักษณะบางประการแยกจากกลุ่มประชากรเพื่อดูว่าใครมีภาวะเสี่ยงเพื่อค้นว่าเด็กควรได้รับความช่วยเหลือในด้านใด

3 วิธีคัดแยก ☞แบบเป็นทางการ - การใช้แบบทดสอบมาตรฐาน ☞แบบไม่เป็นทางการ
- สังเกตพฤติกรรมอย่างเป็นระบบบันทึกพฤติกรรม - แบบสัมภาษณ์ - แบบเยี่ยมบ้าน

4 กระบวนการคัดแยก ขั้นรวบรวมข้อมูล ( ทดสอบ สังเกต เยี่ยมบาน สัมภาษณ์)
ขั้นรวบรวมข้อมูล ( ทดสอบ สังเกต เยี่ยมบาน สัมภาษณ์) ขั้นประเมินผล ( ข้อมูลเพียงพอหรือไม่) ขั้นประมวลผล ( ทำรายงาน กราฟ แผนภูมิ เพื่อสรุป ) ขั้นให้ความช่วยเหลือ ( ประสานส่งต่อ)

5 แบบคัดกรองนักเรียนบกพร่องทางการเห็น
ที่ ลักษณะ/พฤติกรรม ใช่ ไม่ใช่ 1 เดินงุ่มง่าม ซน และสะดุดวัตถุ 2 เดินหรือวิ่งไม่สม่ำเสมอ สะดุดพลาดโดยไม่มีสาเหตุ 3 ก้มศีรษะ เอนศีรษะ เมื่อมองสิ่งกีดขวางที่อยู่ข้างหน้า 4 มองภาพหรือสิ่งของ ต้องไปมองใกล้ ๆ 5 หรี่ตา กดตา หรือปิดตาข้างหนึ่งเมื่อต้องใช้สายตา 6 เวลาอ่านหนังสือมักจะอ่านข้ามบรรทัด หรืออ่านซ้ำบรรทัดเดิม 7 ขยี้ตา หรือกระพริบตาถี่จนผิดปกติหรือกรอกลูกตาไปมา มาบ่อย ๆ 8 ชอบหรี่ตาหรือป้องแสงไม่ให้เข้าตา 9 ขอบตาแดง น้ำตาคลอ มีน้ำตาไหลเสมอ มีตุ่มหรือผื่นบนหนังตาและขอบตา 10 มักใช้ประสาทสัมผัสที่เหลืออยู่ส่วนอื่นเพื่อสำรวจสิ่งของมากกว่าการใช้สายตา 11 มักบอกอาการปวดศีรษะ ปวดตา คลื่นไส้ ตาลาย คันตา มองเห็นสิ่งของที่ชัดเจน 12 ไม่สามารถบอกรายละเอียดของภาพหรือสิ่งของได้ 13 ไม่สามารถบอกความแตกต่างจากสีที่ใกล้เคียงกันหรือสีไม่ติดกันเช่นสีเขียวกับสีฟ้า

6 เกณฑ์การพิจารณา ถ้าตอบว่าใช่ 10 ข้อขึ้นไป แสดงว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น ควรส่งต่อให้แพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะตรวจอีกครั้ง และให้การช่วยเหลือต่อความต้องการพิเศษทางการศึกษาของผู้เรียนต่อไป ผลการคัดกรอง พบความบกพร่อง ไม่พบความบกพร่อง ความคิดเห็นเพิ่มเติม ………………………………………….. ………………………………………….

7 แบบคัดกรองบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
ลักษณะ/พฤติกรรม ใช่ ไม่ใช่ 1. ไม่มีปฏิกิริยาต่อเสียงดัง เสียงพูด หรือเสียงดนตรี 2 ไม่ตอบสนองต่อเสียง 3 ไม่พูด แต่ใช้กิริยาท่าทางแทน 4 พูดไม่ชัด พูดเสียงผิดปกติ พูดเสียงในระดับเดียวกันตลอด 5 ในการสนทนาจะมองปากหรือจ้องหน้าผู้พูดตลอดเวลา 6 ตอบไม่ตรงคำถาม หรือไม่ตอบคำถาม 7 พูดตามหรือเลียนเสียงพูดไม่ได้ 8 มีประวัติเป็นโรคหูน้ำหนวกเรื้อรัง

8 เกณฑ์การพิจารณา ถ้าตอบว่าใช่ 3 ข้อขึ้นไป แสดงว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยินควรส่งต่อแพทย์หรือผู้เชียวชาญเฉพาะตรวจอีกครั้ง และให้การช่วยเหลือต่อความต้องการพิเศษทางการศึกษาต่อไป

9 แบบคัดกรองบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
ลักษณะ/พฤติกรรม ใช่ ไม่ใช่ 1 มีปัญหาการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับสายตาขณะปฏิบัติกิจกรรม 2 มีความสามารถในการเคลื่อนไหวช้ากว่าเด็กในวัยเดียวกัน 3 ไม่พูด หรือไม่พูดได้แต่ไม่ชัด 4 ใช้ภาษาไม่สมวัย 5 ช่วงความสนใจสั้น/ไม่มีสมาธิในการเรียน การทำงาน 6 ทำตามคำสั่งต่อเนื่อง 2 คำสั่งขึ้นไปได้ยากสับสนง่าย 7 ลืมง่าย/ จำในสิ่งที่เรียนแล้วไม่ได้ 8 เรียนรู้บทเรียนได้ช้าต้องเรียนซ้ำแล้วซ้ำอีก 9 เลียนแบบผู้อื่นโดยไม่ใช้ความคิดของตนเอง

10 แบบคัดกรองบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
ลักษณะ/พฤติกรรม ใช่ ไม่ใช่ 10 ช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันได้ต่ำกว่าวัย 11 นำทักษะที่เคยเรียนรู้แล้วนำไปใช้กับสถานการณ์อื่นได้น้อย 12 ชอบเล่นกับเด็กที่อายุน้อยกว่า 13 ตอบสนองต่อสิ่งต่าง ๆช้า 14 ตอบสนองต่อสิ่งต่าง ๆช้า ในลักษณะที่ไม่เหมาะสม 15 มีอารมณ์โกรธฉุนเฉียวบ่อย ๆ 16 สับสนง่าย 17 มักทำตามคำสั่งไม่ได้ 18 สรุปความไม่ค่อยได้ 19 เขียนประโยคไม่ถูกต้อง 20 ชอบลอกเลียนแบบ ไม่ใช่ความคิดของตนเอง

11 แบบคัดกรองบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
ลักษณะ/พฤติกรรม ใช่ ไม่ใช่ 21 อยู่ภายใต้การควบคุมตลอดเวลา 22 ไม่สนใจสิ่งที่อยู่รอบตัว 23 ชอบทำอะไรซ้ำ ๆ ลักษณะเดิม 24 จิตใจวอกแวกง่าย 25 ไม่สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน

12 เกณฑ์การพิจารณา ถ้าตอบว่าใช่ 15 ข้อขึ้นไป แสดงว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาควรส่งต่อแพทย์หรือผู้เชียวชาญเฉพาะตรวจอีกครั้ง และให้การช่วยเหลือต่อความต้องการพิเศษทางการศึกษาต่อไป

13 แบบคัดกรองบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ
ลักษณะ/พฤติกรรม ทำได้ ทำไม่ได้ 1 นั่งโดยไม่ต้องช่วย 2 นั่งบนเก้าอี้ที่ไม่มีเท้าแขนและพนักพิง 3 นั่งพื้นและลุกยืนได้ 4 ยืน 2 ขา 5 ยืนขาเดียวได้ 5 วินาที 6 เดินโดยใช้เครื่องช่วย 7 ลุกวิ่งจากการนั่งเก้าอี้หรือโซฟา 8 วิ่ง 9 กระโดด 2 ขา 10 กระโดดขาเดียว

14 แบบคัดกรองบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ
ลักษณะ/พฤติกรรม ทำได้ ทำไม่ได้ 11 เดินสลับเท้าขึ้นลงบันได 12 รับโยนบอลอย่างมีทิศทาง 13 เตะบอลไปข้างหน้า 14 ถีบจักรยานสามล้อ 15 เดินโดยถือสิ่งของ 16 การใช้มือจับช้อนหรือซ้อมเข้าปาก 17 การใช้มือยกแก้วน้ำ 18 ใช้มือข้างหนึ่งหวีผมแล้วอีกข้างหนึ่งจัดแต่งผม 19 ใช้มือ 2 ติดกระดุม สวมกกระโปรงหรือกางเกง 20 พลิกตัวบนเตียง 21 ลุกจากนั่งเป็นยืน 22 ก้าวหน้า ลงบันได ไม่น้อยกว่า 4 ก้าว โดยไม่เกาะราว

15 แบบคัดกรองบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ
ลักษณะ/พฤติกรรม ทำได้ ทำไม่ได้ 23 ย้ายของเล่นจากมือหนึ่งไปอีกข้างหนึ่ง 24 นำวัตถุทรงกระบอกขนาดเล็ก เช่น เทียนไข ดินสอ 25 ขีดเส้น ลากเส้นตรง โค้ง คด 26 ขีดเขียนในแนวนอน/แนวตั้ง 27 ต่อก้อนไม้หรืออื่น ๆ เป็นตึกสูง 28 ต่อภาพตัดต่อ (จิ๊กซอร์) 3 ชิ้น 29 เปิด - ปิดฝาขวดเกลียว 30 ต่อก้อนไม้เป็นสะพานหรือตามแบบที่กำหนด 31 ร้อยลูกปัดขนาดต่าง ๆ 32 ตัดกระดาษขาดจากกันโดยใช้กรรไกร 33 ตัดกระดาษเป็นรูปทรงพื้นฐาน 34 ทำงานโดยใช้มือทั้งสองข้างพร้อมกัน

16 เกณฑ์การพิจารณา ถ้าตอบว่าทำไม่ได้ 21 ข้อขึ้นไป แสดงว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพควรส่งต่อแพทย์หรือผู้เชียวชาญเฉพาะตรวจอีกครั้ง และให้การช่วยเหลือต่อความต้องการพิเศษทางการศึกษาต่อไป

17 แบบคัดกรองบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
ลักษณะ/พฤติกรรม ใช่ ไม่ใช่ 1 ดูฉลาดหรือปกติ ในด้านอื่น ๆ นอกจากในด้านการเรียน 2 ต้องมีปัญหาทางการเรียน ซึ่งอาจทำได้เลยหรือทำได้ต่ำกว่า 2 ชั้นเรียนในด้านหนึ่งด้านใดหรือมากว่า 1 ด้าน ต่อไปนี้ 1.1 ด้านการอ่าน 1.2 ด้านการเขียน 1.3 ด้านการคำนวณ 3. ไม่มีปัญหาทางด้านการเห็น การได้ยิน สติปัญญา หรืออทิสติก หรือจากการละทิ้ง ละเลย หรือความด้อยโอกาสอื่น ๆ

18 พบความบกพร่อง ไม่พบความบกพร่อง
เกณฑ์การพิจารณา ถ้าตอบว่าใช่ 3 ข้อ แสดงว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ควรสังเกตในส่วนที่ 2 ต่อ ผลการคัดกรอง พบความบกพร่อง ไม่พบความบกพร่อง

19 ที่ ลักษณะ/พฤติกรรม ใช่ ไม่ใช่
1. ความบกพร่องทางด้านการอ่าน อ่านไม่ได้ 2 อ่านช้า อ่านข้ามคำไม่ได้ จำคำไม่ได้ 3 อ่านสะกดคำไม่ได้ 4 อ่านซ้ำ อ่านข้าม หรืออ่านเพิ่มคำ 5 ผันเสียงวรรณยุกต์ไม่ได้ 6 อ่านสลับอักษรหรือออกเสียงสลับกัน เช่น ม กับ น หรือ ด กับ ต 7 ผิดประโยค หรือผิดตำแหน่ง อ่านหลงบรรทัด 8 ไม่รู้ความหมายของคำที่อ่าน 9 จับใจความสำคัญไม่ได้

20 ที่ ลักษณะ/พฤติกรรม ใช่ ไม่ใช่
1 2. ความกบพร่องด้านการเขียนและการสะกดคำ เขียนเป็นตัวอักษรไม่ได้ 2 เขียนพยัญชนะหรือตัวเลขกลับด้าน คล้ายกะจกเงา 3 เขียนไม่ได้ใจความ 4 เขียนด้วยลายมือที่อ่านไม่ออก 5 เรียงลำดับตัวอักษรผิด เช่นสถิติ เป็น สติถิ 6 เขียนพยัญชนะหรือตัวเลขที่มีลักษณะคล้ายกันสลับกัน เช่น ม - น , ด - ต

21 3. ความบกพร่องด้านคำนวณ 1 นับจำนวนไม่ได้ 2 ไม่เข้าใจค่าของจำนวน 3
ที่ ลักษณะ/พฤติกรรม ใช่ ไม่ใช่ 3. ความบกพร่องด้านคำนวณ 1 นับจำนวนไม่ได้ 2 ไม่เข้าใจค่าของจำนวน 3 คำนวณ บวก ลบ คูณ หารไม่ได้ 4 คำนวณเลขที่มีการทดหรือการยืมไม่ได้ 5 แก้ปัญหาโจทย์ง่าย ๆ ไม่ได้ 6 ไม่เข้าใจหลักการพื้นฐานทางคณิตศาสตร์

22 เกณฑ์การพิจารณา 1. ความบกพร่องด้านการอ่าน ถ้าตอบว่าใช่ 6 ข้อแสดงว่ามีแนวโน้มที่จะมีปัญหาด้านการอ่าน 2. ความบกพร่องด้านการเขียน ถ้าตอบว่าใช่ 4 ข้อขึ้นไป แสดงว่ามีแนวโน้มปัญหาด้านการเขียน 3. ความบกพร่องด้านการคิดคำนวณ ถ้าตอบว่าใช่ 4 ข้อแสดงว่ามีแนวโน้มมีปัญหาด้านการเขียน

23 แบบคัดกรองบุคคลที่มีความบกพร่องภาษาและการพูด
ลักษณะ/พฤติกรรม ใช่ ไม่ใช่ 1 ใช้หน่วยเสียงแทนกัน เช่น เสือ เป็น เหือ 2 ออกเสียงไม่ครบทุกเสียงไม่ว่าจะเป็นพยัญชนะ 3 พูดเสียงไม่ชัดเจน 4 พูดตะกุกตะกัก หรือพูดติดอ่าง 5 พูดเดิมเป็นเสียงสระ หรือพยัญชนะเข้าไปในคำ 6 เปล่งเสียงสูงต่ำ ไม่ได้ หรือออกเสียงสูงต่ำ ผิด 7 ใช้ภาษาไม่ถูกหลักไวยากรณ์ 8 มีความสามารถทางภาษาต่ำกว่าวัย

24 เกณฑ์การพิจารณา ถ้าตอบว่าใช่ 6 ข้อขึ้นไป แสดงว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางภาษาและการสื่อสารควรส่งต่อแพทย์หรือผู้เชียวชาญเฉพาะตรวจอีกครั้ง และให้การช่วยเหลือต่อความต้องการพิเศษทางการศึกษาต่อไป

25 แบบคัดกรองบุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมและอารมณ์
ลักษณะ/พฤติกรรม ใช่ ไม่ใช่ 1 บ่นหรืออ้างว่าไม่สบายหรือเจ็บป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุเพื่อหลีกเลี่ยงการเรียน 2 ลักขโมยที่บ้านที่โรงเรียนและที่อื่น ๆ 3 ไม่พบหรือพุดคุยกับเพื่อนหรือผู้ใกล้ชิด ปฏิเสธทุกคนที่เกี่ยวข้อง 4 ไม่เคารพยำเกรงผู้อื่น ฝ่าฝืนระเบียบ 5 ทะเลาะวิวาทผู้อื่นเสมอ 6 ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ 7 ขาดความมั่นใจในตนเอง หลีกเลี่ยงสถนการณ์ที่เผชิญ 8 อยู่นิ่งไม่ได้ ลุกลี้ ลุกลน 9 หนีเรียนเป็นประจำ ผลการเรียนตกต่ำ

26 เกณฑ์การพิจารณา ถ้าตอบว่าใช่ 4 ข้อขึ้นไป แสดงว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นบุคคลความบกพร่องทางพฤติกรรมและอารมณ์ที่ควรส่งต่อแพทย์หรือผู้เชียวชาญเฉพาะตรวจอีกครั้ง และให้การช่วยเหลือต่อความต้องการพิเศษทางการศึกษาต่อไป

27 แบบัดกรองบุคคลออทิสติก
ที่ ลักษณะ/พฤติกรรม ใช่ ไม่ใช่ 1 พฤติกรรม/อารมณ์ แยกตัวออกมาอยู่ตามลำพังคนเดียว 2 ไม่รับรู้อารมณ์ผู้อื่น 3 ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง 4 ไม่เข้าใจวิธีเล่น 5 มีพฤติกรรมกระตุ้นตนเอง ซึ่งมีพฤติกรรมซ้ำ ๆ 6 จัดเรียงลำดับไม่ได้ 7 เดินหรือยืนเขย่งบนปลายเท้า

28 แบบัดกรองบุคคลออทิสติก
ที่ ลักษณะ/พฤติกรรม ใช่ ไม่ใช่ 8 ด้านการสื่อความหมาย ไม่พูดหรือไม่ใช้ภาษาของตนเองที่ผู้อื่นไม่เข้าใจ 9 พูดเลียนแบบผู้อื่นหรือพูดทวนคำถามผู้อื่น 10 พูดคำซ้ำ ๆ จากหนังสือหรือที่เคยได้ยินมา 11 ไม่สามารถเริ่มต้นสนทนากับเพื่อนหรือผู้ใหญ่ได้ 12 ใช้ท่าทางแทนที่จะพูดเมื่อขอสิ่งของใด ๆ 13

29 แบบัดกรองบุคคลออทิสติก
ที่ ลักษณะ/พฤติกรรม ใช่ ไม่ใช่ ด้านสังคม 13 ไม่มองสบตาผู้อื่น 14 ขาดจินตนาการในการเล่น 15 ไม่เล่นกับผู้อื่น ชอบเล่นคนเดียว 16 ไม่สามารถเริ่มต้นการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้างได้

30 เกณฑ์การพิจารณา ตอบว่าใช่ในทุกพัฒนาการอย่างน้อยด้านละ 2 ข้อขึ้นไป แสดงว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นบุคคลออทิสติกที่ควรส่งต่อแพทย์หรือผู้เชียวชาญเฉพาะตรวจอีกครั้ง และให้การช่วยเหลือต่อความต้องการพิเศษทางการศึกษาต่อไป

31 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt การประเมินคัดแยก โดย นางกนกพร อินรัมย์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google