งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดชลบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดชลบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดชลบุรี
การถอดบทเรียน ความก้าวหน้าการดำเนินงานแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ไตรมาสที่ 1 ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดชลบุรี นางสุจิตรา เทพมงคล กลุ่มส่งเสริมสนับสนุนวิชาการ 1

2 คำถามเพื่อการถอดบทเรียนความก้าวหน้าของโครงการ (ไตรมาสที่ 1)
แรงบันดาลใจ (ทำไมถึงทำ ) - นโยบาย - มีพื้นที่ที่เป็นปัญหาเฉพาะ เช่น มาบตาพุด ถูกประกาศเป็น เขตควบคุมมลพิษ - เป็นทางเลือกใหม่ในการพัฒนางาน / การแก้ไขปัญหาในพื้นที่

3 คำถามเพื่อการถอดบทเรียนความก้าวหน้าของโครงการ (ไตรมาสที่ 1)
2. สิ่งที่อยากให้เกิด (ทำเพื่ออะไร) ตอบสนองนโยบาย - อยากให้ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมกันแก้ปัญหาอย่างจริงจัง และยั่งยืน - การบูรณาการงานในพื้นที่ ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน NGO ใช้งบประมาณและทรัพยากรร่วมกัน - ประชาชนมีการคิดวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง

4 สิ่งที่สำนักงานฯ ดำเนินการไปแล้ว
ประชุมปรึกษาหารือ กับ ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี เพื่อร่วมวิเคราะห์และกำหนดกรอบ การดำเนินงาน การพัฒนางานสร้างและใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์(SRM) (ต.ค.52-ธ.ค.52) จัดประชุมปรึกษาหารือกับจังหวัดในพื้นที่สาธารณสุขเขต 3 ละ 9 ร่วมกับ ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี และ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 6 ระยอง วันที่ ธันวาคม ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จัดส่งสรุปความก้าวหน้าการดำเนินงานและผลประชุมปรึกษาหารือการพัฒนาการสร้างและใช้ฯ เพื่อให้จังหวัดในพื้นที่ เข้าใจและรับทราบแนวทางการพัฒนางานฯ ร่วมกับ สคร.

5 สิ่งที่สำนักงานฯ ดำเนินการไปแล้ว(ต่อ)
ประสาน จังหวัดในพื้นที่ และสอบถามความต้องในการรับการสนับสนุน /พัฒนางานฯ ประสาน จังหวัดในพื้นที่ เพื่อคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบในการดำเนินงานฯ (โดยคัดเลือกพื้นที่เข้มแข็งระดับหนึ่งเป็นพื้นที่นำร่อง)

6 จังหวัด พื้นที่ สมุทรปราการ ตำบลบางโปรง อำเภอเมืองฯ ฉะเชิงเทรา
ตำบลบางโปรง อำเภอเมืองฯ ฉะเชิงเทรา อบต.คลองจุกกระเชอ อ.เมือง ปราจีนบุรี เทศบาลเมืองปราจีนบุรี อ.เมือง สระแก้ว อบต.โคกปี่ฆ้อง อ.เมือง นครนายก อบต.พรหมณี อ.เมือง ชลบุรี ต. หมอนนาง อ.พนัสนิคม / เทศบาลตำบลแหลมฉบัง ระยอง เทศบาลเมืองมาบตะพุด อ. เมือง จันทบุรี อบต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว ตราด อบต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด

7 สิ่งที่สำนักงานฯ ดำเนินการไปแล้ว(ต่อ)
จัดตั้งคณะทำงานการพัฒนางานสร้างและใช้แผนที่ฯ - คณะกรรมการที่ปรึกษา - คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย - คณะทำงานด้านวิชาการ ประกอบด้วย (จากกลุ่มสว / NCD / En-Occ /แมลง / เอดส์ / งาน IT) 1 คณะทำงานด้านพัฒนาวิชาการ 2 คณะทำงานด้านปฏิบัติการถ่ายระดับแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ 3 คณะทำงานด้านพัฒนาเว็บบล็อกแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ใช้กระบวนการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคณะทำงาน จัดตั้ง CoPs SRM

8 สิ่งที่สำนักงานฯ กำลังจะดำเนินการต่อไป
จัดประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการสร้างและใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ในระดับเขตให้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด - รุ่นที่ 1 (เขต 9) วันที่ กุมภาพันธ์ 53 - รุ่นที่ 2 (เขต 3) วันที่ กุมภาพันธ์ 53 ร่วมดำเนินงานตามพื้นที่เป้าหมายที่จังหวัดคัดเลือก ร่วมกับเครือข่ายฯติดตามประเมินผลการดำเนินงานฯ ประชุมถอดบทเรียน จากการดำเนินงานฯเพื่อพัฒนางานในปีต่อไป

9 คำถามเพื่อการถอดบทเรียนความก้าวหน้าของโครงการ (ไตรมาสที่ 1)
๔. ผลที่เกิด (ทำแล้วได้อะไร ในแต่ละช่วงเวลาที่กำหนด) (ผลที่ได้ของกิจกรรมตามระยะเวลาที่กำหนดตามแผน) - มีการบูรณาการแผนงานร่วมกับศูนย์อนามัย / สปสช - ได้รับความร่วมมือจากจังหวัด

10 คำถามเพื่อการถอดบทเรียนความก้าวหน้าของโครงการ (ไตรมาสที่ 1)
5. ความก้าวหน้า ความสำเร็จ ความภาคภูมิใจ (มีอะไรบ้าง เป็นไปตามแผน หรือน้อยกว่าแผน หรือมากกว่าแผน) - เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ได้รับการยอมรับและเป็นแกนกลางในการประสานงานหลักเพื่อพัฒนางาน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดให้ความร่วมมือ ให้ความสำคัญกับการพัฒนางาน

11 คำถามเพื่อการถอดบทเรียนความก้าวหน้าของโครงการ (ไตรมาสที่ 1)
6. เส้นทางสู่ความสำเร็จ (มีปัจจัย เงื่อนไขอะไร) - มีการบูรณาการร่วมกับภาคี เครือข่าย( ศูนย์อนามัย /สปสช) มีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การติดตามงานทุกเดือน มีที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้านให้คำปรึกษาทั้งในระดับกรมและในหน่วยงาน ผู้บริหารให้การสนับสนุน ให้กำลังใจ การสื่อสารและประสานงานที่ดี

12 คำถามเพื่อการถอดบทเรียนความก้าวหน้าของโครงการ (ไตรมาสที่ 1)
7. สิ่งที่ยังไม่ได้ดั่งใจ คืออะไร…… ผู้ประสานงานหลักระดับจังหวัดไม่สามารถตัดสินใจได้ในทันทีเพราะติดขัดด้วยปัญหาเชิงระบบ ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานบ้าง 8. สิ่งที่ได้มาโดยไม่ได้คาดหวัง คืออะไร …… การตอบรับและได้รับความร่วมมือในการดำเนินงานจากสำนักงานสาธารณสุขทั้ง 9 แห่ง และ สปสช. เกิดขึ้นได้เพราะ.... การร่วมกันถอดบทเรียนผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและให้ทางเลือกจังหวัดในการพัฒนางานฯและการประสานที่ดี ประสานบ่อยๆ ทำให้เกิดการยอมรับ

13 คำถามเพื่อการถอดบทเรียนความก้าวหน้าของโครงการ (ไตรมาสที่ 1)
9. ใจ ความคิด ความรู้ ทักษะ ที่ได้ (ส่งผลต่อการพัฒนาอะไร อย่างไร พร้อมข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาในระยะต่อไปให้บรรลุเป้าหมาย) ใจ เปิดใจ ยอมรับ / พร้อมที่จะร่วมดำเนินงาน ความคิด เห็นประโยชน์ของเครื่องมือในการพัฒนางาน ความรู้ เพิ่มขึ้น เนื่องจากได้รับการพัฒนา ทักษะ การทำงานเป็นทีม การประสานงาน การเจรจาต่อรอง

14 สิ่งที่ต้องการสนับสนุนจากกรมควบคุมโรค
การเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการ จัดทำแผน ปี 54 รองรับการพัฒนาศูนย์นวตกรรมต้นแบบในแต่ละพื้นที่

15 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดชลบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google