งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิต
ปี 2555 จังหวัดสกลนคร

2 รณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิต
วันที่ 1-7 พฤศจิกายน ของทุกปี เจ้าหน้าที่สาธารณสุข - จัดนิทรรศการ บอร์ด เสียงตามสาย ให้ความรู้ด้านสุขภาพจิต ฉายวิดิทัศน์ เดือน พฤศจิกายน 2554

3 รณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิต
วันที่ 1-7 พฤศจิกายน ของทุกปี อ.ส.ม. เสียงตามสาย หอกระจายข่าว ให้ความรู้สุขภาพจิต

4 รณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิต
วันที่ 1-7 พฤศจิกายน ของทุกปี การส่งแบบรายงาน รายงานการรณรงค์ สิ้นเดือน พฤศจิกายน 2554 หน่วยงานที่ส่งรายงานแล้ว ภูพาน คำตากล้า อากาศอำนวย บ้านม่วง พรรณนานิคม ส่องดาว พังโคน

5 ค้นหาและดูแลผู้ป่วยโรคจิต ลมชักและปัญญาอ่อน ในชุมชน
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 1.1 อบรม อสม.เรื่องโรคจิต ลมชัก ปัญญาอ่อน 1.2 ติดตามเยี่ยมและเป็นที่ปรึกษาให้ อสม.

6 ค้นหาและดูแลผู้ป่วยโรคจิต ลมชักและปัญญาอ่อน ในชุมชน(ต่อ)
อ.ส.ม. 1.1 ค้นหาผู้ป่วย 3 โรค โดยใช้แบบสำรวจและบันทึกในทะเบียนผู้ป่วย เก็บไว้ที่ ศสมช. 1.2 ติดตามเยี่ยมและดูแลผู้ป่วย ให้ครบ 4 ครั้ง/ ปี และบันทึกในทะเบียนผู้ป่วย ทุกครั้ง

7 ค้นหาและดูแลผู้ป่วยโรคจิต ลมชักและปัญญาอ่อน ในชุมชน(ต่อ)
การส่งแบบรายงาน รายงาน ศสมช. 01/1 งวดที่1 (ตค.-มีค) ส่งวันที่ 5 เมย.55 งวดที่2 (เมย.-กย) ส่งวันที่ 5 ตค.55 * เก็บข้อมูลจากทะเบียนผู้ป่วยสุขภาพจิต

8 รณรงค์สุขภาพจิตครอบครัว วันที่ 13-15 เมษายน ของทุกปี
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข - จัดนิทรรศการ บอร์ด เสียงตามสาย ให้ความรู้ด้านสุขภาพจิต ฉายวิดิทัศน์

9 รณรงค์สุขภาพจิตครอบครัว วันที่ 13-15 เมษายน ของทุกปี
อ.ส.ม. เสียงตามสาย หอกระจายข่าว ให้ความรู้สุขภาพจิต

10 รณรงค์สุขภาพจิตครอบครัว วันที่ 13-15 เมษายน ของทุกปี
การส่งแบบรายงาน รายงานการรณรงค์ สิ้นเดือน เมษายน 2555

11 สุขภาพจิตในหญิงตั้งครรภ์
(ตามเกณฑ์ พบส.) เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทำแบบประเมินความเครียด(สมุดฝากครรภ์) อย่างน้อย 2 ครั้ง ในหญิงมีครรภ์ที่ฝากครรภ์ คือ 1. ครั้งแรกที่มาฝากครรภ์ 2. ก่อนคลอด 1 เดือน

12 รายงานสุขภาพจิต 8 โรค เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ให้บริการบำบัดรักษาผู้ป่วยสุขภาพจิตในสถานบริการ

13 รายงานสุขภาพจิต 8 โรค การส่งแบบรายงาน
ส่งแบบรายงานผลการบำบัดรักษาผู้ป่วยสุขภาพจิต 8 โรค ส่งรายงาน ทุก 3 เดือน ( 4 งวด)

14 โครงการป้องกันปัญหาผู้มีภาวะซึมเศร้า
ตัวชี้วัดความสำเร็จ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในจังหวัด เข้าถึงบริการเพิ่มขึ้น 25% ของปี 2554

15

16

17

18 สกลนคร 9.2%

19

20

21

22

23 ค้นหาและดูแลผู้ป่วยโรคจิต ลมชักและปัญญาอ่อน ในชุมชน
โครงการป้องกันปัญหาผู้มีภาวะซึมเศร้า อ.ส.ม. คัดกรองผู้มีภาวะซึมเศร้า จากกลุ่มเสี่ยงในชุมชน ด้วย 2Q หรือ DS8 - เมื่อพบ ผู้มีภาวะซึมเศร้า ให้ส่งต่อ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

24 โครงการป้องกันปัญหาผู้มีภาวะซึมเศร้า
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข คัดกรองภาวะซึมเศร้าผู้ป่วยในสถานบริการ (2Q หรือ DS8) - ประเมินภาวะซึมเศร้า (9Q) ประเมินภาวะเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย (8Q) เมื่อมีภาวะซึมเศร้าให้ลง ใน 21แฟ้ม (รหัส Z133) และบันทึกข้อมูลonline (thaidepression.com)

25 การลงบันทึกข้อมูล ปี 2555 สปสช. ยกเลิกการสนับสนุนงบประมาณที่ได้จาก เวป รพ.พระศรีมหาโพธิ์ แต่ยังคงสนับสนุนงบประมาณ ในการคัดกรองผู้ป่วยซึมเศร้า ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป ในกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยมะเร็ง ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์และหลังคลอด ผู้มีอารมณ์เศร้าชัดเจน ผู้ติดสารเสพติด เน้น... ลงบันทึกข้อมูล ใน 21 แฟ้ม ด้วยรหัส z133**

26 การลงบันทึกข้อมูลใน 21 แฟ้มข้อมูล
รพช. Hos xp ไปที่ หน้าคัดกรอง 2Q 9Q 8Q  save ไปที่ หน้าตรวจรักษา  ให้ลงในช่อง Dxโรค ด้วยรหัส z133 ** หน้าตรวจรักษา  ให้ลงในช่อง Dx ลงรหัส ICD10 (F30 F321 F……) จากนั้น นำส่งออก ข้อมูล เข้า สสจ.สกลนคร รพ.สต. J- HCIS ไปที่ หน้าตรวจรักษา  ให้ลงในช่อง Dxโรค ด้วยรหัส z133 ** การให้ยา  ลงยา ตัวใด ตัวหนึ่ง เช่น para, cpm  save งาน ICTสสจ.สกลนคร นำส่งข้อมูลให้ สปสช. จัดสรรงบประมาณ ตามผลการคัดกรอง

27 Download 15 มีนาคม เป็นต้นไป

28

29

30 โครงการดูแลช่วยเหลือผู้มีภาวะ
เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 1.อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จไม่เกิน 6.5 ต่อ ปชก.แสนคน 2. ร้อยละ 70 ของผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายไม่สำเร็จได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง 3. อัตราการฆ่าตัวตายซ้ำลดลง จากเดิม ร้อยละ 10

31 โครงการดูแลช่วยเหลือผู้มีภาวะ
เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข - คัดกรองแนวโน้มซึมเศร้าผู้ป่วยในสถานบริการ - ประเมินภาวะซึมเศร้า ประเมินภาวะเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย เมื่อมีภาวะซึมเศร้าหรือพยายามทำร้ายตัวเอง ลงรายงานใน 506 DS, online หากพบผู้ป่วย suicide สำเร็จ ให้บันทึกใน มบ.1

32 ค้นหาและดูแลผู้ป่วยโรคจิต ลมชักและปัญญาอ่อน ในชุมชน
โครงการดูแลช่วยเหลือผู้มีภาวะ เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย การส่งแบบรายงาน 1) ส่ง - รง.1/1 วันที่ 5 เมษายน 2555 รง.1/2 วันที่ 5 กรกฎาคม 2555 รง.1/3 วันที่ 5 ตุลาคม 2555 2) มบ.1 ส่งทันที ที่มีผู้ป่วย suicide ในพื้นที่

33 ผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิต ท่านใด ยังไม่มี username password
WWW .SUICIDETHAI.COM ผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิต ท่านใด ยังไม่มี username password ให้แต่ละอำเภอรวบรวม รายชื่อ และรพช/รพ.สต. ส่งมาที่ งานสุขภาพจิต สสจ.สกลนคร

34 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการ แบบประเมินตนเอง

35 กรอบแนวคิดและแนวทางการพัฒนาสติปัญญาเด็กไทยในจังหวัดต้นแบบ

36 แนวทางการพัฒนาสติปัญญาเด็กไทย ในจังหวัดต้นแบบ
มุ่งเน้นการพัฒนาสติปัญญาเด็กไทย 3 วัยและดำเนินงานในระดับจังหวัด ในแต่ละจังหวัดจะดำเนินการทุกอำเภอๆ ละ 1 ตำบลเป็นอย่างน้อย 2555 ฉะเชิงเทรา ลพบุรี สุรินทร์ สกลนคร กระบี่ เชียงราย

37 ผลการสำรวจระดับสติปัญญารายจังหวัด
Mean Total N ลพบุรี 99.62 953 เชียงราย 99.32 967 สุรินทร์ 97.42 1057 ฉะเชิงเทรา 97.03 944 กระบี่ 93.85 916 สกลนคร 93.74 983 จังหวัดที่ IQ เฉลี่ย = 100 จังหวัดที่ IQ เฉลี่ย < 100

38

39 แนวทางการดำเนินงานจังหวัดต้นแบบ
พัฒนาระบบสาธารณสุขให้มีการเฝ้าระวังใน WBC และในชุมชน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) อปท. ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดกิจกรรมส่งเสริม 2ก2ล และ ชุมชนจัดกิจกรรมสำหรับเด็กวัยเรียน/วัยรุ่นได้ มีระบบการเฝ้าระวังปัญหาเด็กวัยเรียนในโรงเรียน

40 เป้าประสงค์ มีรูปแบบการเฝ้าระวังปัญหาพัฒนาการและปัญหาเด็กวัยเรียนในชุมชน มีกิจกรรมการดูแลเมื่อเด็กเสี่ยง/มีปัญหา มีกิจกรรมส่งเสริมป้องกัน ได้แก่ 2ก2ล กิจกรรมเด็กวัยเรียน/วัยรุ่นในชุมชน

41 เป้าประสงค์ การประเมินผลไอคิว อีคิว มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นโดยในปี 2555 ระดับสติปัญญาเด็กวัยเรียนเพิ่มขึ้น จุด โดยใช้ฐานการสำรวจของกรมสุขภาพจิตปี 2554 ในแต่ละจังหวัด) และในปี 2559 ระดับความฉลาดทางสติปัญญาเด็กวัยเรียนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

42 กลุ่มเป้าหมาย ๙.๑ กิจกรรมอบรมครู ข (วันที่ มีนาคม 2555 ภูพานรีสอร์ท ) เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจาก สสอ., รพ.สต./รพช, เจ้าหน้าที่ อปท, ครูพี่เลี้ยงศูนย์เด็กเล็ก ครูปฐมวัย จำนวน ๙๐ คน (แบ่งเป็น 2 รุ่นๆ ละ 45 คน) ๙.๒ กิจกรรมอบรมพยาบาลกระตุ้นพัฒนาการเด็ก (วันที่ 22 มีนาคม 2555 ภูพานรีสอร์ท) พยาบาลผู้รับผิดชอบ Well Baby ในรพ.สต.ที่เข้าร่วมโครงการ ๓๓คน/รพช. ๑๗คน จำนวน ๕๐ คน ๙.๓ กิจกรรมอบรมพ่อแม่ผู้ปกครองเด็ก (เดือน เมษายน – พฤษภาคม 2555) พ่อแม่ผู้ปกครองเด็ก อายุ ๓-๕ ปี ในศูนย์เด็กเล็ก รวม ๗๘ แห่งๆ ละ ๓๐ คน จำนวน ๒,๓๔๐ คน ๙.๔ กิจกรรมรณรงค์ฯ ประชาชนทั่วไป (เดือน เมษายน - พฤษภาคม 2555) สิ่งที่ต้องทำ เตรียมบุคลากร เข้าร่วมอบรม ครู ข, และ วางแผน จัดกิจกรรม อบรมพ่อแม่เด็ก

43 ตำบลเป้าหมาย อำเภอ ตำบลที่คัดเลือก เมืองสกลนคร ขมิ้น กุสุมาลย์
โพธิไพศาล กุดบาก นาม่อง พรรณานิคม ช้างมิ่ง พังโคน ไฮหย่อง วาริชภูมิ หนองลาด นิคมน้ำอูน สุวรรณคาม วานรนิวาส เดื่อศรีคันไชย คำตากล้า หนองบัวสิม บ้านม่วง บ่อแก้ว อากาศอำนวย วาใหญ่ สว่างแดนดิน บงเหนือ ส่องดาว ท่าศิลา เต่างอย จันทร์เพ็ญ โคกศรีสุพรรณ ตองโขบ เจริญศิลป์ โพนนาแก้ว นาตงวัฒนา ภูพาน หลุบเลา

44


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google