งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานควบคุมโรคติดต่อ งานระบาดวิทยา เอดส์และกามโรค , ทันตะฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานควบคุมโรคติดต่อ งานระบาดวิทยา เอดส์และกามโรค , ทันตะฯ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานควบคุมโรคติดต่อ งานระบาดวิทยา เอดส์และกามโรค , ทันตะฯ
เรียนท่านประธานที่ประชุมและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข สสอ.ป่าติ้วทุกท่าน งานควบคุมโรคติดต่อ งานระบาดวิทยา เอดส์และกามโรค และงาน ทันตะฯ มีเรื่องแจ้ง เกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง และหนังสือสั่งการ ตามลำดับดังนี้ นายณัทพล ทองน้อย

2 สถานการณ์ โรคไข้เลือดออก

3 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกของจังหวัดยโสธร ตั้งแต่วันที่ 1 – 26 กุมภาพันธ์ 2556 มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก สะสมจำนวน 59 ราย อัตราป่วย ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต โดยพบผู้ป่วยเพศชาย 30 ราย เพศหญิง 29 ราย กลุ่มอายุที่พบสูงสุด คือ กลุ่มอายุ ปี จำนวน 23 ราย รองลงมาคือ กลุ่มอายุ ปีและ 5-9 ปี จำนวน 13 รายและ 11 ราย ตามลำดับ อาชีพที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุด คือ นักเรียน จำนวน 44 ราย รองลงมาคือเกษตรกร และรับจ้าง จำนวน 7 และ 3 ราย ตามลำดับ อำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือ คือ อำเภอค้อวัง อัตราป่วย ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ คือ มหาชนะชัยและเลิงนกทา อัตราป่วย และ ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ

4 แนวโน้มการระบาดของโรค

5 ผู้ป่วยรายสุดท้าย ศรีชุมพร ต.ส้มผ่อ อ.ไทยเจริญ วินิจฉัย DHF ป่วย 21 ก.พ.56 รักษา 21 ก.พ.56 รักษาที่ รพ.ไทยเจริญ หาย ศิริพัฒนา ต.น้าอ้อม อ.ค้อวัง วินิจฉัย DF ป่วย 22 ก.พ.56 รักษา 25 ก.พ.56 รักษาที่ รพ.มหาชนะชัย หาย สร้างมิ่ง ต.สร้างมิ่ง อ.เลิงนกทา วินิจฉัย DF 22 ก.พ.56 รักษา 24 ก.พ.56 รักษาที่ รพ.กุดชุม หาย

6 แนวทางของอำเภอป่าติ้วในการดำเนินควบคุมโรคไข้เลือดออกเมื่อมีผู้ป่วย ตามมาตรการ ป่าติ้ว 3-3-1
โรงพยาบาลแจ้ง 09.00 น./ทันที 09.00 น. แจ้งพื้นที่ รพ.สต.(อบต.) สสอ. รับแจ้ง - รายงานกลับถึง สสอ. ภายใน 16.30น. คีย์ข้อมูลความผิดปกติ ผ่านเวปฯ 10.00 น. อสม. การพ่นเคมี ครั้งที่ 1 = 24 ชั่วโมง ครั้งที่ 2 = ไม่เกิน 7 วัน กำจัดแหล่งให้ ค่า HI,CI = 0 เป็นเวลา 1 เดือน รายงานกลับ 14.00 น. อสม. ไป Knock down + ทำลายลูกน้ำที่บ้านผู้ป่วยทันที

7 “โครงการจำกัดหนอนพยาธิ ลดมะเร็งท่อน้ำดี วาระคนป่าติ้ว”
ผลการดำเนินงาน “โครงการจำกัดหนอนพยาธิ ลดมะเร็งท่อน้ำดี วาระคนป่าติ้ว”

8 จำนวนที่ส่งตรวจ (ข้อมูล 14 ก.พ. 56)
ลำดับ ชื่อหน่วยบริการ รพ./รพ.สต. กลุ่มเป้าหมาย CCA01 จำนวนที่ส่งตรวจ (ข้อมูล 14 ก.พ. 56) ร้อยละ พบไข่พยาธิ (ราย) 1 ศรีฐาน 90 54 60 - OV 1 ราย 2 กระจาย 78 76.92 - Strongyloides 1 ราย 3 บ้านนิคม 80 57 71.25 - OV 2 ราย - Strongyloides 2 ราย 4 เซซ่ง 49 34 69.38 ไม่พบ 5 หนองแข้ 50 48 96 OV 1 ราย 6 หนองชุม 72 66 91.66 Strongyloides 4 ราย - Ascaris L 1 ราย 7 โคกนาโก 38 26 68.42 Taenia spp. 1 ราย 8 รพ.ป่าติ้ว 208 161 77.40 OV 8 ราย Strongyloides 5 ราย - Taenia spp. 1 ราย - Hook Worm 1 ราย รวม 665 506 76.09 ผลการตรวจหาไข่พยาธิใบไม้ตับตามโครงการ”กำจัดหนอนพยาธิ ลดมะเร็งท่อน้ำดี วาระคนป่าติ้ว” ณ วันที่ 14 ก.พ พบว่า กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 665 ราย กลุ่มเป้าหมายที่ตรวจ 507 ราย คิดเป็นร้อยละ พบไข่พยาธิ 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.14 โดยพบไข่พยาธิ OV จำนวน 3 ราย และ strongyroi จำนวน 2 รายตามลำดับ ทั้งนี้ให้พื้นที่ที่ตรวจพบไข่พยาธิสามารถนำบัตรผู้ป่วยมาขึ้นทะเบียน และยาถ่ายพยาธิจากฝ่ายเภสัชกรรมโดยที่ผู้ป่วยไม่ต้องเข้ามารับยาเอง

9 กลุ่มเป้าหมายที่พบไข่พยาธิ(ราย)
2 ราย 1 ราย ที่มา:ฝ่ายชันสูตร โรงพยาบาลป่าติ้ว

10 โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันโรคคอตีบ(รอบที่ 2)

11 จำนวนบุคลากรสาธารณสุข
ลำดับ ชื่อหน่วยบริการ จำนวนบุคลากรสาธารณสุข จำนวน อสม. รวม 1 รพ.สต.ศรีฐาน 113 96 109 2 รพ.สต.บ้านกระจาย 10 79 89 3 รพ.สต.บ้านนิคม 8 92 100 4 รพ.สต.เซซ่ง 11 73 84 5 รพ.สต.บ้านหนองแข้ 6 52 58 รพ.สต.บ้านหนองชุม 42 48 7 รพ.สต.บ้านโคกนาโก 9 57 66 รพ.ป่าติ้ว 101 208 309 273 699 972 แจ้งทุก รพ.สต.เบิกวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ และดำเนินการฉีดกลุ่มเป็นหมายประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน รพ.สต.และ อสม. โดยแจ้งให้สสอ.ทราบทางเวปบอร์ด เพื่อท่าน สสอ.ติดตามการดำเนินงานและให้กำลังใจ

12 กองทุนทันตกรรม

13 แผนออกหน่วยทันตกรรม ปี 56
กำหนด แผนออกหน่วยทันตกรรม ปี 56

14 สวัสดี ขอจบการบรรยายแต่เพียงเท่านี้ หากท่านมีข้อคำถามหรือข้อเสนอแนะ ขอเรียนเชิญค่ะ (ครับ)


ดาวน์โหลด ppt งานควบคุมโรคติดต่อ งานระบาดวิทยา เอดส์และกามโรค , ทันตะฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google