งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กับเส้นทางของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กับเส้นทางของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กับเส้นทางของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มรภ.พบ. (PBRU) เพชรราชภัฏ กับเส้นทางของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.พบ. (PBRU)

2 โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรมณฑล แผนกกสิกรรม
โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรมณฑล แผนกกสิกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เริ่มก่อตั้งครั้งแรกที่ตำบลอู่เรือ จังหวัดราชบุรี จากการเป็น โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรมณฑล แผนกกสิกรรม เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2469 จากนั้นจึงมีวิวัฒนาการตามลำดับ พ.ศ.2470 ย้ายมาอยู่ในเขตพระราชวัง พระรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน) ตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี มีครูใหญ่ 2 ท่านตามลำดับ ดังนี้ 1. นายฮู้ ภิงคานนท์ เป็นครูใหญ่ปี 2. ขุนจีนศิริศึกษากร (เฮง จีรศิริ) เป็นครูใหญ่ปี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.พบ. (PBRU)

3 โรงเรียนฝึกหัดครูมูล และแผนกฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัด
พ.ศ.2476 ยกฐานะขึ้นเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูมูลและแผนกฝึกหัดครู ประกาศนียบัตรจังหวัด  มีครูใหญ่ 1 ท่าน คือ นายแช สามชัย เป็นครูใหญ่คนที่ 3 ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.พบ. (PBRU)

4 โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตร จังหวัดเพชรบุรี
พ.ศ เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ ย้ายสถานที่ไปตั้งบริเวณวัดเกตุ ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี  มีครูใหญ่ 3 ท่านตามลำดับ ดังนี้ 1. นายไกรสีห์ (เซ่งฮวด) สุขสมัย ดำรงตำแหน่งปี 2. นายบุญช่วย (เชวง) เลี้ยงสกุล ดำรงตำแหน่งปี 3. นายโกวิท ต่อวงศ์ ดำรงตำแหน่งปี 2584 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.พบ. (PBRU)

5 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มรภ.พบ. (PBRU)

6 โรงเรียนฝึกหัดครูมูลเพชรบุรี
พ.ศ เปิดสอนนักเรียนฝึกหัดครูประชาบาล และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูมูลเพชรบุรี   พ.ศ ยกเลิกหลักสูตรครูประชาบาล มีครูใหญ่ 2 ท่าน ตามลำดับ ดังนี้ 1. นายรัศมี ศรีเสน่ห์ ดำรงตำแหน่งปี 2. นายไปล่ สมิตเมฆ ดำรงตำแหน่งปี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.พบ. (PBRU)

7 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มรภ.พบ. (PBRU)

8 โรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรี
พ.ศ เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรี พ.ศ ย้ายมาตั้งอยู่ที่ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี บนเนื้อที่ 200 ไร่เศษ ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งปัจจุบัน เปลี่ยนชื่อตำแหน่งหัวหน้าสถานศึกษาเป็นอาจารย์ใหญ่ มี 4 ท่าน ตามลำดับ ดังนี้ 1. นายน้อม บุญดิเรก ดำรงตำแหน่งปี 2. นายเติม จันทชุม ดำรงตำแหน่งปี 2503 3. นายพร้อม ปริงทอง ดำรงตำแหน่งปี 4. นายพะนอม แก้วกำเนิด ดำรงตำแหน่งปี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.พบ. (PBRU)

9 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มรภ.พบ. (PBRU)

10 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มรภ.พบ. (PBRU)

11 ผู้ผลักดันคนสำคัญในการย้ายสถานศึกษามาอยู่ที่ปัจจุบัน
นายพะนอม แก้วกำเนิด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.พบ. (PBRU)

12 อาจารย์ใหญ่โรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรี พ.ศ. 2505-2512
อาจารย์ใหญ่โรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรี พ.ศ เป็นกำลังสำคัญสร้างโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เป็นกำลังสำคัญเริ่มงานสร้างวิทยาลัยครูให้สามารถสอนวิชาการต่างๆ ได้ถึงระดับปริญญาตรี โดยออกพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ. ศ (ฉบับที่ 2) เริ่มงานโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ในระดับมัธยมศึกษา เป็นกำลังสำคัญในการปรับปรุงหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เป็นกำลังสำคัญในการสร้าง แผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 6 กรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการร่วมมือระหว่างกลุ่มวิทยาลัยครูภาคตะวันตกกับมหาวิทยาลัยศิลปากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.พบ. (PBRU)

13 อาจารย์ใหญ่โรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรี พ.ศ. 2505-2512
อาจารย์ใหญ่โรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรี พ.ศ แนวคิดในการพัฒนาสถาบันราชภัฏเพชรบุรี สถาบันราชภัฏ ต้องมุ่งเน้นบทบาทหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษา ของท้องถิ่น จัดการศึกษาวัฒนธรรมเพื่อพพัฒนาเยาวชน ประชาชนในท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ตาม นโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.พบ. (PBRU)

14 วิทยาลัยครูเพชรบุรี พ.ศ. 2512 เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
ชั้นสูง และยกฐานะเป็น วิทยาลัยครูเพชรบุรี เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม   มีอาจารย์ใหญ่ 2 ท่าน ตามลำดับ ดังนี้ 1. นายวิเชียร แสนโสภณ ดำรงตำแหน่งปี 2. นายประกอบ ระกิตติ ดำรงตำแหน่งปี และเปลี่ยนเป็นผู้อำนวยการ อีก 2 ท่าน ตามลำดับดังนี้ 3. นายสกล นิลวรรณ ดำรงตำแหน่งปี 4. นายเสยย์ เกิดเจริญ ดำรงตำแหน่งปี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.พบ. (PBRU)

15 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มรภ.พบ. (PBRU)

16 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มรภ.พบ. (PBRU)

17 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มรภ.พบ. (PBRU)

18 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มรภ.พบ. (PBRU)

19 วิทยาลัยครูเพชรบุรี ตาม พ.ร.บ. วิทยาลัยครู พ.ศ. 2518
วิทยาลัยครูเพชรบุรี ตาม พ.ร.บ. วิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 พ.ศ ยกฐานะขึ้นเป็นสถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2519 ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518  มีอธิการบดี 5 ท่าน ตามลำดับ ดังนี้ 1. นายเสยย์ เกิดเจริญ ดำรงตำแหน่งปี 2. ผศ.ดร. วรชัย เยาวปาณี ดำรงตำแหน่งปี 3. นายนิทัศน์ เพียกขุนทด ดำรงตำแหน่งปี 4. รศ. สันต์ ธรรมบำรุง ดำรงตำแหน่งปี 5. ผศ.ดร. ปัญญา การพานิช ดำรงตำแหน่งปี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.พบ. (PBRU)

20 นายเสยย์ เกิดเจริญ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.พบ. (PBRU)

21 อธิการบดีคนแรกของวิทยาลัยครูเพชรบุรี พ.ศ. 2519-2524
อธิการบดีคนแรกของวิทยาลัยครูเพชรบุรี พ.ศ ประวัติ นายเสยย์ เกิดเจริญ เกิดเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๔๗๑ สมรสกับนางสาวพะเยาว์ (โชติประดิษฐ์) เกิดเจริญ มีบุตรรวม ๓ คน คือ ๑. นางสาวชุติมา เกิดเจริญ ๒. นายณพงศ์ เกิดเจริญ ๓. นายพิริย์สัณห์ เกิดเจริญ การศึกษา ประถมศึกษา โรงเรียนประชาบาล ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎ์วิทยาลัย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.พบ. (PBRU)

22 อธิการบดีคนแรกของวิทยาลัยครูเพชรบุรี พ.ศ. 2519-2524(ต่อ)
อธิการบดีคนแรกของวิทยาลัยครูเพชรบุรี พ.ศ (ต่อ) การศึกษา(ต่อ) มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนประจำจังหวัดเพชรบุรี “วัดคงคาราม” ป.ป. โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ม. ศึกษาด้วยตนเอง กศ.บ. (สาขามัธยมศึกษา) วิทยาลัยการศึกษาประสานมิตร หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ รุ่น ๓๔ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง หลักสูตรการพัฒนาชนบท รุ่น ๔๙ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.พบ. (PBRU)

23 อธิการบดีคนแรกของวิทยาลัยครูเพชรบุรี พ.ศ. 2519-2524(ต่อ)
อธิการบดีคนแรกของวิทยาลัยครูเพชรบุรี พ.ศ (ต่อ) การทำงาน พ.ศ. ๒๔๙๕ ครูจัตวา พ.ศ. ๒๕๐๐ ครูตรี พ.ศ. ๒๕๐๓ อาจารย์ตรี พ.ศ. ๒๕๐๔ อาจารย์โท พ.ศ. ๒๕๑๒ อาจารย์เอก วิทยาครูเพชรบุรี พ.ศ. ๒๕๑๘ ผู้อำนวยการวิทยาลัยครูเพชรบุรี พ.ศ. ๒๕๑๙ อธิการวิทยาลัยครูเพชรบุรี พ.ศ. ๒๕๒๕ อาจารย์ ๓ ช่วยราชการกรมการฝึกหัดครู สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.พบ. (PBRU)

24 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มรภ.พบ. (PBRU)

25 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มรภ.พบ. (PBRU)

26 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มรภ.พบ. (PBRU)

27 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มรภ.พบ. (PBRU)

28 สถาบันราชภัฏเพชรบุรี
พ.ศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิ พลอดุลยเดชฯ ทรงพระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” เมื่อ วันที่ 14 กุมภาพันธ์   พ.ศ ยกฐานะเป็นสถาบันราชภัฏเพชรบุรี ตามพ.ร.บ.สถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.พบ. (PBRU)

29 สถาบันราชภัฏเพชรบุรี
มีอธิการบดี 2 ท่าน ตามลำดับ ดังนี้  1. ผศ.ดร. ปัญญา การพานิช ดำรงตำแหน่งปี (สองวาระ) 2. ผศ.ดร. เอกศักดิ์ บุตรลับ ดำรงตำแหน่งปี มีนายกสภาประจำสถาบันท่านแรก คือ ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล ดำรงตำแหน่งปี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.พบ. (PBRU)

30 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มรภ.พบ. (PBRU)

31 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มรภ.พบ. (PBRU)

32 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มรภ.พบ. (PBRU)

33 นายกสภาสถาบันราชภัฏเพชรบุรี ปี 2537-2547
นายกสภาสถาบันราชภัฏเพชรบุรี ปี ท่านเป็นลูกเกิดจังหวัดเพชรบุรี เลขาธิการคณะกรรมการ กปร. กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.พบ. (PBRU)

34 นายกสภาสถาบันราชภัฏเพชรบุรี ปี 2537-2547
นายกสภาสถาบันราชภัฏเพชรบุรี ปี แนวคิดในการพัฒนาสถาบันราชภัฎเพชรบุรี พัฒนาสถาบันให้เป็นตัวอย่างในเรื่องสภาพแวดล้อม เช่น การบำบัดน้ำเสีย การกำจัดขยะ ตั้งชมรมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถาบัน สถาบันควรเป็นศูนย์ข้อมูลท้องถิ่นที่สามารถบริการประชาชนและหน่วยงานต่างๆได้ บริเวณสถาบัน บริเวณบ้านพักอาจารย์ ควรปรับปรุงให้ร่มรื่น มีภูมิทัศน์สวยงาม พัฒนาท้องถิ่น พระราชวัง วัด โดยดำเนินให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น มุ่งพัฒนาสถาบันให้เป็นมหาวิทยาลัยส่วนท้องถิ่น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.พบ. (PBRU)

35 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
พ.ศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ มีพระบรม ราชโองการโปรดเกล้าฯ ยกฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี” ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มีอธิการบดี 2 ท่าน ตามลำดับ ดังนี้ 1. ผศ.ดร. เอกศักดิ์ บุตรลับ ดำรงตำแหน่งปี 2. ผศ.ดร. นิวัติ กลิ่นงาม ดำรงตำแหน่งปี 2552-ปัจจุบัน นายกสภามหาวิทยาลัย คือ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ดำรงตำแหน่งปี 2547-ปัจจุบัน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.พบ. (PBRU)

36 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มรภ.พบ. (PBRU)

37 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มรภ.พบ. (PBRU)

38 พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์
พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.พบ. (PBRU)

39 นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี 2547-ปัจจุบัน
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี 2547-ปัจจุบัน ท่านเป็นลูกเกิดจังหวัดเพชรบุรี อดีตผู้บัญชาการทหารบกและผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งองคมนตรี นายกรัฐมนตรี คนที่ 24 ของประเทศไทย ประธานมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อดีตสมาชิกวุฒิสภา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.พบ. (PBRU)


ดาวน์โหลด ppt กับเส้นทางของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google