งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี (Data Structures and Algorithms)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี (Data Structures and Algorithms)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 235012 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี (Data Structures and Algorithms)
อาจารย์ ยืนยง กันทะเนตร สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เคลื่อนที่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร

2 รหัสวิชา : 235012 ชื่อวิชา :โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
รหัสวิชา : ชื่อวิชา :โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี (Data Structures and Algorithms) ผู้สอน : อาจารย์ ยืนยง กันทะเนตร การสอนสาขา IT : ภาคบรรยาย วัน จันทร์ เวลา – น ห้อง ICT ภาคปฏิบัติ วัน อังคาร เวลา น ห้อง ICT 1109 การสอนสาขา MCT : ภาคบรรยาย วัน จันทร์ เวลา – น ห้อง ICT ภาคปฏิบัติ วัน อังคาร เวลา น ห้อง ICT 1102

3 คำอธิบายรายวิชา (Course Description)
โครงสร้างข้อมูลขั้นพื้นฐาน อาร์เรย์ รายการแบบเชื่อมโยง สแตก คิว ต้นไม้ กราฟ การวิเคราะห์ ประสิทธิภาพและความซับซ้อนของ ขั้นตอนวิธี การเรียงลำดับและการค้นหา ข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลแบบฮีพ แฮชชิ่ง การเวียนเกิด การประยุกต์ใช้โครงสร้าง ข้อมูลและขั้นตอนวิธี

4 ประมวลการเรียนรายวิชา (Course Outline) / หัวข้อการเรียนแบบย่อ
1. Introduction to Data Structure 2. stack 3. Queue 4. Linked list   5. Tree 6. Introduction to Algorithm

5 ประมวลการเรียนรายวิชา (Course Outline) / หัวข้อการเรียนแบบย่อ (ต่อ)
7. Sorting 8. Searching 9. Graph

6 วัตถุประสงค์ (Objectives)
1) เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ โครงสร้างข้อมูลแบบต่างๆ 2) เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการ จัดการกับข้อมูล 3) เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ วิเคราะห์ขั้นตอนวิธี 4) เพื่อให้นิสิตสามารถนำความรู้เกี่ยวกับ โครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี ไป ประยุกต์ใช้กับงานที่ต้องการได้

7 การประเมินผล (Evaluation )
เกณฑ์การวัดและประเมินผล (Evaluation criteria) 1. เกณฑ์การวัดผล - การสอบกลางภาค % - การสอบปลายภาค % - แบบทดสอบย่อย % - การเข้าห้องเรียน/ตอบคำถาม 10 % รวมทั้งหมด % 2.เกณฑ์การตัดเกรด (ระบุอิงเกณฑ์หรืออิงกลุ่ม) อิงเกณฑ์ร่วมกับอิงกลุ่ม

8 เอกสารประกอบการเรียนการสอน (Teaching Materials / References )
1. Gilberg, R. E. Data structures : APSEUDO CODE APPROACH WITH C 2. ดร. สุชาย ธนวเสถียร, วิชัย จิวังกูร. โครงสร้างข้อมูลเพื่อการ ออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 3. วิทยา สุคตบวร. คู่มือออกแบบและเขียนโปรแกรมโครงสร้าง ข้อมูลและอัลกอริทึม. กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย - ญี่ปุ่น), 2545. 4. จุฑามาส ไพบูลย์ศักดิ์. โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม ด้วย C/C++ . กรุงเทพฯ : จุดทอง, 2544.นิศาชล โตอดิเทพย์. โครงสร้างข้อมูล Data structure, 2537. 5. ทรงลักษณ์ สกุลวิจิตร์สินธุ. CD + คู่มือ โครงสร้างข้อมูลและ อัลกอริทึม. กรุงเทพฯ : โปรวิชัน, 2545

9 Home page http://ict.up.ac.th/ye unyong Facebook : Aj Yink ict


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี (Data Structures and Algorithms)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google