งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การอ่านเพื่อพัฒนาตนเอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การอ่านเพื่อพัฒนาตนเอง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การอ่านเพื่อพัฒนาตนเอง

2 ๑. การอ่านเพื่อพัฒนาตนเองในด้านความรู้
๑. การอ่านเพื่อพัฒนาตนเองในด้านความรู้  ปกติคนที่รอบรู้มักจะเป็นผู้ที่รับฟังหรือ อ่านสิ่งต่างๆอยู่เสมอ ซึ่งช่วยให้ปรับตัว เข้ากับสิ่งแวดล้อมและอยู่ในสังคมได้ อย่างปกติสุข การอ่านหาอ่านได้ในหนังสือหลายๆ ประเภทความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ใน ชีวิตประจำวัน จะอ่านได้จากหนังสือพิมพ์ ซึ่งจะมีการรายงานข่าวหลายๆด้าน ข่าว ในหนังสือพิมพ์ อาจไม่ใช่ข้อเท็จจริง เสมอไป เราจึงต้องพิจารณาอย่าหลงเชื่อ โดยเปรียบเทียบข่าวจากหนังสือพิมพ์ หลายๆฉบับหรือ สอบถามจากบุคคลอื่น และใช้ดุลยพินิจของตนในการ พิจ ราณา

3 การอ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์
ข่าวหนังสือพิมพ์แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ ๑) พาดหัวข่าว: อ่านผ่านๆเพียง เพื่อให้เข้าใจเรื่องโดยย่อเท่านั้น ๒) เนื้อข่าว: จะอ่าน เฉพาะรายละเอียด แต่การอ่านข่าว จากหนังสือพิมพ์ ก็มีข้อพึงระวังอยู่ เหมือนกัน เพราะการเสนอข่าวมักจะ ไม่ใช่ข้อเท็จจริงเสมอไป บางฉบับก็ลง ไม่ตรงกัน  

4 ๒. การอ่านเพื่อพัฒนาตนเองในด้านอารมณ์
  ๒. การอ่านเพื่อพัฒนาตนเองใน ด้านอารมณ์ กล่าวคือ เป็นการ เปลี่ยนแปลงปรับปรุงความรู้สึก โดยให้สามารถควบคุมอารมณ์ รุนแรงได้ และมีความรู้สึกต่อสิ่งที่ กระทบทั้งในด้านที่พึงพอใจและไม่ พึงพอใจ

5 ๓. การอ่านเพื่อพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรม
๓. การอ่านเพื่อพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรม  คุณธรรมเป็นเครื่องกำกับจิตใจของ มนุษย์ให้ประพฤติปฏิบัติในด้านดีงาม เป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์แตกต่างกับสัตว์  คุณธรรมประกอบด้วยความรู้ ความคิด และอารมณ์อันช่วยขัดเกลา จิตใจให้ประณีตยิ่งขึ้นทำให้เกิด วิจารณญาณ และสติปัญญา

6 ขอบคุณที่รับชมครับ                         ที่มา: เพลินพิศ  สุพพัตกุล แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ท๓๑๑๐๑  ม.๔                         ที่มา : เพลินพิศ  สุพพัตกุล คู่มื่อการสอนวิชาภาษาไทย                         ขอบคุณ :                          ขอบคุณ : 


ดาวน์โหลด ppt การอ่านเพื่อพัฒนาตนเอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google