งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎระเบียบภาครัฐเกี่ยวกับรถบรรทุกและรถโดยสาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎระเบียบภาครัฐเกี่ยวกับรถบรรทุกและรถโดยสาร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎระเบียบภาครัฐเกี่ยวกับรถบรรทุกและรถโดยสาร
1

2 หน่วยงานภาครัฐและความรับผิดชอบ
กรมทางหลวง พรบ.ทางหลวง : กำหนดพิกัด นน.บรรทุกของรถที่แล่นบนถนนหลวง กรมขนส่งทางบก พรบ.ขนส่ง : กำหนดคุณลักษณะรถที่วิ่งบนถนนหลวงและด้านความปลอดภัย สนง.ตำรวจทางหลวง พรบ.จราจร : ควบคุมการใช้รถและถนน (เวลาเดินรถ, น้ำหนักบรรทุก,สภาพตัวรถ) กรมธุรกิจพลังงาน ประกาศกรม ฯ : กำหนดคุณลักษณะมาตรฐานพลังงานเชื้อเพลิงให้สอดคล้องกับ มาตรฐานด้านมลพิษ 2

3 รายละเอียด กฎระเบียบที่สำคัญและใช้บังคับในปัจจุบัน น้ำหนักบรรทุก
ลักษณะตัวถังรถกระบะบรรทุก คุณลักษณะและคุณภาพของเชื้อเพลิงในประเทศไทย โครงการที่จะดำเนินการในอนาคต 4. กำหนดมาตรฐานระดับเสียงของรถยนต์ ความสูงของรถโดยสาร ระบบห้ามล้อแบบมีเครื่องหน่วงความเร็ว (RETARDER) การยึดตำแหน่งเก้าอี้ในรถโดยสาร การทดสอบโครงสร้างตัวถังรถโดยสาร 3

4 กฎระเบียบที่สำคัญและใช้บังคับในปัจจุบัน
4

5 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
1. กฎหมายน้ำหนักบรรทุก ประกาศกรมทางหลวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2556) เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหาย เดินบนทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงสัมปทาน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 30 ธันวาคม 2556 5

6 วิ่งบนสะพานต้องห่างจาก คันหน้า 200 เมตรเป็นอย่างน้อย
วัตถุประสงค์ : เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับ ทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงสัมปทาน รถบรรทุกรวมลากพ่วง 3 เพลา ประกาศกรมทางหลวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2556) จดทะเบียน GVW = 25 ตัน จดทะเบียน GVW = 25.5 ตัน > 9.75 m 1 ก.ค. 2552 30 มิ.ย. 2557 GCW 53 T 1 ก.ค. 2557 GCW 50.5 T จดทะเบียน GVW = 30 ตัน จดทะเบียน GVW = 25.5 ตัน 18 ม.ค. 2556 30 มิ.ย. 2557 GCW 58 T ด้วยเงื่อนไข วิ่งบนสะพานต้องห่างจาก คันหน้า 200 เมตรเป็นอย่างน้อย > 9.75 m ก่อนหน้า: 12W + Full trailer 3 axles, GCW = 58 T ตั้งแต่ 18 มกราคม 2556 – 31 ธันวาคม 2556 GCW = 50.5 T ตั้งแต่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป ปัจจุบัน : 12W + Full trailer 3 axles, GCW = 58 T ตั้งแต่ 1 มกราคม 2557 – 30 มิถุนายน 2557 GCW = 50.5 T ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป 6

7 2. กฎหมายแบบตัวถังส่วนที่บรรทุกของรถ
ประกาศนี้ให้บังคับใช้ ตั้งแต่ วันที่ 1 ม.ค เป็นต้นไป วัตถุประสงค์ : โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแบบตัวถังของรถเสียใหม่ ให้เหมาะสมกับการใช้งานยิ่งขึ้น 7

8 รถที่ใช้ขนส่งสัตว์และสิ่งของ (รถบรรทุก 9 ลักษณะ)
รถบรรทุกลักษณะ 1 (รถกระบะบรรทุก) รถบรรทุกลักษณะ 6 (รถพ่วง) รถบรรทุกลักษณะ 7 (รถกึ่งพ่วง) รถบรรทุกลักษณะ 2 (รถตู้บรรทุก) รถบรรทุกลักษณะ 3 (รถบรรทุกของเหลว) รถบรรทุกลักษณะ 8 (รถกึ่งพ่วงบรรทุกวัสดุยาว) รถบรรทุกลักษณะ 4 (รถบรรทุกวัสดุอันตราย) รถบรรทุกลักษณะ 9 (รถลากจูง) รถบรรทุกลักษณะ 5 (รถบรรทุกเฉพาะกิจ) 8

9 2. กฎหมายแบบตัวถังส่วนที่บรรทุกของรถ
ตัวอย่างแบบตัวถังส่วนที่บรรทุก แบบที่ 1 หมายเหตุ จะมีหลังคาหรือไม่ก็ได้ 2. ระหว่างช่องโปร่งจะมีวัสดุปิดกั้นอีกไม่ได้ 9

10 2. กฎหมายแบบตัวถังส่วนที่บรรทุกของรถ
ตัวอย่างแบบตัวถังส่วนที่บรรทุก แบบที่ 2 หมายเหตุ จะมีหลังคาหรือไม่ก็ได้ 2. ระหว่างช่องโปร่งจะมีวัสดุปิดกั้นอีกไม่ได้ 10

11 2. กฎหมายแบบตัวถังส่วนที่บรรทุกของรถ
ตัวอย่างแบบตัวถังส่วนที่บรรทุก แบบที่ 3 หมายเหตุ จะมีหลังคาหรือไม่ก็ได้ 2. ความสูงของกระบะส่วนทึบ 2.1 นน. รวมเกิน 8,000 กก. แต่ไม่เกิน 18,000 กก. สูงได้ไม่เกิน 60 ซม. 2.2 นน. รวมเกิน 18,000 กก. สูงไม่เกิน 80 ซม. *** สำหรับใช้บรรทุกของที่มีน้ำหนักมาก *** 11

12 2. กฎหมายแบบตัวถังส่วนที่บรรทุกของรถ
ตัวอย่างแบบตัวถังส่วนที่บรรทุก แบบที่ 4 หมายเหตุ ระหว่างช่องโปร่งจะมีวัสดุปิดกั้นอีกไม่ได้ ความสูงของกระบะส่วนทึบ 2.1 นน. รวมเกิน 8,000 กก. แต่ไม่เกิน 18,000 กก. สูงได้ไม่เกิน 60 ซม. ทั้งนี้ จะมีส่วนกระบะโปร่งได้อีกไม่เกิน 2 ช่อง และมีความสูงจากพื้นกระบะส่วนที่ต่ำที่สุด ถึงส่วนที่สูงสุดของกระบะโปร่งไม่เกิน 90 ซม. 2.2 นน. รวมเกิน 18,000 กก. สูงไม่เกิน 80 ซม. ทั้งนี้จะมีส่วนกระบะโปร่ง ได้อีกไม่เกิน 2 ช่อง และมีความสูงจากพื้นกระบะส่วนที่ต่ำที่สุดถึงส่วน ที่สูงสุดของกระบะโปร่งไม่เกิน 110 ซม. *** สำหรับใช้บรรทุกของที่มีน้ำหนักมาก *** 12

13 2. กฎหมายแบบตัวถังส่วนที่บรรทุกของรถ
ตัวอย่างแบบตัวถังส่วนที่บรรทุก แบบที่ 5 หมายเหตุ ระหว่างช่องโปร่งจะมีวัสดุปิดกั้นอีกไม่ได้ จะมีหลังคาหรือไม่ก็ได้ ความสูงของกระบะส่วนทึบ 3.1 นน. รวมเกิน 8,000 กก. แต่ไม่เกิน 18,000 กก. สูงได้ไม่เกิน 60 ซม. 3.2 นน. รวมเกิน 18,000 กก. สูงไม่เกิน 80 ซม. *** พืชเกษตรรรม สัตว์มีชีวิต *** 13

14 2. กฎหมายแบบตัวถังส่วนที่บรรทุกของรถ
ตัวอย่างแบบตัวถังส่วนที่บรรทุก แบบที่ 6 หมายเหตุ ระหว่างช่องโปร่งจะมีวัสดุปิดกั้นอีกไม่ได้ จะมีหลังคาหรือไม่ก็ได้ ความสูงของกระบะส่วนทึบ 3.1 นน. รวมเกิน 8,000 กก. แต่ไม่เกิน 18,000 กก. สูงได้ไม่เกิน 60 ซม. 3.2 นน. รวมเกิน 18,000 กก. สูงไม่เกิน 80 ซม. *** พืชเกษตรรรม สัตว์มีชีวิต *** 14

15 3. คุณลักษณะและคุณภาพของเชื้อเพลิงในประเทศไทย
ประกาศนี้ให้บังคับใช้ ตั้งแต่ วันที่ 14 พ.ค เป็นต้นไป 15

16 คุณภาพก๊าซ CNG ประกาศนี้ให้บังคับใช้ ตั้งแต่ วันที่ 1 ส.ค เป็นต้นไป กฎข้อบังคับเกี่ยวกับเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติอัด (CNG) ที่ใช้กับรถบรรทุก ซึ่งอนุญาตให้ CNG มีค่าดัชนี WI อยู่ที่ เท่านั้น ซึ่งทางผู้ผลิตรถบรรทุกก็จัดทำรถให้สอดคล้องกับข้อบังคับนี้ ในส่วนทาง PTT เป็นผู้ปรับค่า WI โดยผ่านขบวนการเติม CO2 ลงใน LNG ทางกรมธุรกิจพลังงานและ PTT ต้องการลดขั้นตอนการทำงาน จึงได้มีแผนที่จะแก้ไขกฎข้อบังคับโดยปรับค่าเกรด WI ให้สูงกว่า 42 โดยเสนอให้ผู้ประกอบการรถบรรทุกที่พร้อมลงทุนสร้างสถานี ได้ใช้ก๊าซ CNG ที่ส่งจาก PTT จะสูงกว่า 42 เพื่อใช้ในกลุ่มรถของผู้ประกอบการเอง This test is called stability testing. The purpose of this is to check the highest angle before the bus roll. In Thailand, all buses that the height is from 3.60 meters and over, need to pass 30 degree before doing the vehicle type approval. เกรดพิเศษ 42 – 52 (สำหรับธุรกิจรถบรรทุกกลุ่มใหญ่) 16

17 เข็มขัดนิรภัย การติดตั้งเข็มขัดนิรภัย ที่นั่งผู้ขับ ที่นั่งริม ที่นั่งกลาง ที่นั่งแถวหน้า 3 จุด 2 หรือ 3 จุด ที่นั่งแถวอื่น (ตั้งแต่แถว 2 เป็นต้นไป) Double deck bus have some disadvantages as well. These pictures show the results of an accident between double-deck bus and semi-trailer in county side of Thailand. After collision, structure of bus was vital(ไว-เทิ้ล) damage. For this bus, total carriage passenger is about 50 , 10 for lower deck , and 40 for double deck. For this impact, around 10 persons died and 20 injures. This is the essential problem that we need to solve and decrease. Can I go to the next page? - รถโดยสารทุกคันในหมวด 2 และ 3 ที่จดทะเบียนตั้งแต่ 1 เม.ย.56 ต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง - รถโดยสารที่จดทะเบียนก่อน ต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งแล้วเสร็จก่อน 1 เม.ย.57 17

18 แผนโครงการที่จะดำเนินการในอนาคต
18

19 4. กำหนดมาตรฐานระดับเสียงของรถยนต์
ค่ามาตรฐานระดับเสียงของรถยนต์ที่ใช้ในทางขณะที่เดินเครื่องยนต์อยู่กับที่ ประเภทรถยนต์ มาตรฐานระดับเสียงของรถยนต์ วันที่จดทะเบียน ก่อน 1 ม.ค. 2557 ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2557 รถเก๋ง, รถตู้, รถกระบะ ฯลฯ น้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 2,200 กิโลกรัม ไม่เกิน 100 เดซิเบลเอ ไม่เกิน 95 เดซิเบลเอ รถบรรทุก, รถโดยสาร ฯลฯ น้ำหนักรถเปล่าเกินกว่า 2,200 กิโลกรัม ไม่เกิน 99 เดซิเบลเอ ความเร็วรอบเครื่องยนต์ที่ใช้ในการตรวจวัดระดับเสียง ความเร็วรอบที่ให้กำลังสูงสุด ความเร็วรอบที่ใช้ในการวัดระดับเสียง ไม่เกิน 5,000 รอบต่อนาที 3 ใน 4 ของความเร็วรอบที่ให้กำลังสูงสุด เกินกว่า 5,000 แต่ไม่ถึง 7,500 รอบต่อนาที 3,750 รอบต่อนาที ตั้งแต่ 7,500 รอบต่อนาที 1 ใน 2 ของความเร็วรอบที่ให้กำลังสูงสุด แผนกำหนดการออกประกาศบังคับใช้ กำหนดการณ์ยังอยู่ในขั้นตอนพิจารณา Pollution Control Department (PCD) 19

20 ความสูงของรถโดยสาร ความสูงของรถโดยสาร 2 ชั้น จะมีการปรับเปลี่ยน
จาก 4.30 เมตร  4.00 เมตร สัดส่วน (เมตร) 10 เมตร 12 เมตร 15 เมตร ความกว้าง , (W) 2.55 ความยาว , (L) 10 12 15 ความสูง , (H) 3.2 4.3 4.0 ที่มาของโครงการ : สถิติการเกิดอุบัติเหตุของรถโดยสารสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ลักษณะของเส้นทางและสภาพถนน ไม่เหมาะกับลักษณะของรถ พฤติกรรมการขับขี่ของผู้ใช้รถ ลักษณะทางกายภาพของรถ ไม่เหมาะกับการใช้งาน (วัสดุ , รูปแบบตัวถัง , การติดตั้งอุปกรณ์) This test is called stability testing. The purpose of this is to check the highest angle before the bus roll. In Thailand, all buses that the height is from 3.60 meters and over, need to pass 30 degree before doing the vehicle type approval. แผนกำหนดการออกประกาศบังคับใช้ 1 มิถุนายน 2558 Engineering and Safety Bureau [DLT] 20

21 ความแข็งแรงของที่นั่งรถโดยสารและเข็มขัดนิรภัย
แผนกำหนดการออกประกาศบังคับใช้ 1 มิถุนายน 2558 (สำหรับรถ > 24 ที่นั่ง) 1 มิถุนายน 2559 (สำหรับรถ < 24 ที่นั่ง) ที่นั่งต้องผ่านมาตรฐาน ECE R80, ECE R14 or TIS เข็มขัดนิรภัยต้องผ่านมาตรฐาน ECE R14 การติดตั้งที่นั่งจะต้องยึดแน่นกับโครงสร้างพื้นของรถ โดยใช้โบล์ทขนาด M 10 (จำนวน 2 ตัว หรือ มีค่าความเค้นแรงดึงมากกว่า ≥ 40 กก.ต่อตารางเมตร (kg/m2) การติดตั้งที่นั่งจะต้องยึดแน่นกับโครงสร้างผนังด้านข้างของตัวรถ โดยใช้โบล์ทขนาด M 8 (จำนวน 2 ตัว หรือ มีค่าความเค้นแรงดึงมากกว่า ≥ 40 กก.ต่อตารางเมตร (kg/m2) This video show the testing of seat and anchor strength. ….กด click ที่ รูป The cylinder move forward to touch the rearmost of the seat by force and time based on UN regulation 80. In this video , you can see the anchor is very strong and tighten with the support floor specimen. ** กฎข้อบังคับนี้มีผลบังคับใช้รวมถึงรถบรรทุกฮีโน่ ที่นำมาติดตั้งตัวถังรถโดยสาร (คัสซีรุ่น FG,FC,XZU)** Engineering and Safety Bureau [DLT] 21

22 การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันล้อล็อคและ ระบบเบรกเสริมรีทราดเดอร์ในรถโดยสาร
รถโดยสารทุกคัน (รวมทั้งรถเก่าและรถรุ่นใหม่) ต้องติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันล้อล็อค (ABS) และระบบเบรกเสริมรีทราดเดอร์ (Retarder) เข้ากับเบรกหลัก. ทางกรมขนส่งกำลังศึกษาเกี่ยวกับต้นทุนการติดตั้งและระยะเวลา (รายละเอียดหัวข้อนี้เพียงอยู่ในวาระการประชุม แต่ยังไม่ออกร่างประกาศ) แผนกำหนดการออกประกาศบังคับใช้ 1 มิถุนายน 2558 This test is called stability testing. The purpose of this is to check the highest angle before the bus roll. In Thailand, all buses that the height is from 3.60 meters and over, need to pass 30 degree before doing the vehicle type approval. Engineering and Safety Bureau [DLT] 22

23 Engineering and Safety Bureau [DLT]
การทรงตัวรถโดยสาร รถที่สูงตั้งแต่ 3.6 เมตรขึ้นไป ต้องผ่านเกณฑ์ ไม่ต่ำกว่า 30 องศา รถที่จดทะเบียนไว้แล้วจะต้องผ่านการทดสอบ ภายใน 1 มกราคม 2561 สนามทดสอบ 1. สนามทดสอบลำลูกกา 2. สขจ. ราชบุรี 3. สขจ. สงขลา 4. สขจ. พิษณุโลก 5. สขจ. ขอนแก่น This test is called stability testing. The purpose of this is to check the highest angle before the bus roll. In Thailand, all buses that the height is from 3.60 meters and over, need to pass 30 degree before doing the vehicle type approval. Engineering and Safety Bureau [DLT] 23

24 Thank you for your consideration.
24


ดาวน์โหลด ppt กฎระเบียบภาครัฐเกี่ยวกับรถบรรทุกและรถโดยสาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google