งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการดำเนินธุรกิจ และการจัดทำแผนธุรกิจสหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการดำเนินธุรกิจ และการจัดทำแผนธุรกิจสหกรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการดำเนินธุรกิจ และการจัดทำแผนธุรกิจสหกรณ์
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน ปลีหะจินดา ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1

2 เป้าหมายของการพัฒนาองค์กร
ความยั่งยืน

3 Managing Yourself Managing Others Managing Business

4 Learn Practice Apply Develop Others

5 ระบบการบริหาร การควบคุม ต้องเป็นผู้นำ วิสัยทัศน์ การประสานงาน
การแก้ปัญหา คน ความคิด การชักนำ ต้องเป็นผู้นำ สารสนเทศ การวางแผน การตัดสินใจ สิ่งของ ต้องบริหาร การจัดองค์การ การติดต่อสื่อสาร ระบบการบริหาร

6 - Planning(การวางแผน) - Organizing(การจัด - Leading(การนำ)
หน้าที่การจัดการ POSDCORB POSDC POLC - Planning(การวางแผน) - Organizing(การจัด องค์การ) - Leading(การนำ) - Controlling(การควบคุม) หน้าที่ธุรกิจ - การผลิต - การตลาด - การเงิน - การบริหารบุคคล - การจัดการ สารสนเทศ เครื่องมือการจัดการ (Management Tools) - TQM - Benchmarking - KPIs - Strategic Plan -BSC - PDCA - CSR - CRM - HRM - KM - Kaizen - Six Sigma - Good Governance - CFSAWS:ss etc

7 ระบบเศรษฐกิจไทย Private Sector Government Sector Cooperative Sector

8 เป้าหมายการบริหารธุรกิจสหกรณ์
สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดี องค์กรสหกรณ์มีความเข้มแข็ง ยั่งยืน วิธีการสหกรณ์ สมาชิก พึงพอใจ + รายได้สูง + ค่าใช้จ่ายต่ำ องค์กรสหกรณ์ เข้มแข็ง + ยั่งยืน

9 สหกรณ์ = ธุรกิจ + สหกรณ์

10 คุณค่า อุดมการณ์ หลักการ
วิธีการสหกรณ์

11 ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์
ว่าด้วยคุณค่าสหกรณ์ อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ 25 สิงหาคม 2552

12 ค่านิยม/คุณค่าของสหกรณ์
(Cooperative Values) “ สหกรณ์อยู่บนพื้นฐานแห่งคุณค่าของการช่วยตนเอง ความรับผิดชอบต่อตนเอง ความเป็นประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความเที่ยงธรรม และความเป็นเอกภาพ สมาชิกสหกรณ์เชื่อมั่นในคุณค่าทางจริยธรรมแห่งความสุจริต ความเปิดเผย ความรับผิดชอบต่อสังคมและความเอื้ออาทรต่อผู้อื่น โดยสืบทอดประเพณีปฏิบัติของผู้ริเริ่มการสหกรณ์”

13 (Cooperative Ideology)
อุดมการณ์สหกรณ์ (Cooperative Ideology) ความเชื่อร่วมกันที่ว่าการช่วยตนเอง และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตามหลักการสหกรณ์ จะนำไปสู่การกินดี อยู่ดี มีความเป็นธรรมและสันติสุขในสังคม

14 อุดมการณ์สหกรณ์ * การช่วยตนเอง * การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

15 (Cooperative Principles)
หลักการสหกรณ์ (Cooperative Principles) แนวทางที่สหกรณ์ยึดถือปฏิบัติ เพื่อให้คุณค่าของสหกรณ์เกิดผลเป็นรูปธรรม

16 หลักการสหกรณ์ (2538) 1. การเปิดรับสมาชิกทั่วไป ด้วยความสมัครใจ
2. การควบคุมโดยสมาชิก ตามหลัก ประชาธิปไตย 3. การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก 4. การปกครองตนเอง และความเป็นอิสระ 5. การศึกษา การฝึกอบรม และสารสนเทศ 6. การร่วมมือระหว่างสหกรณ์ 7. การเอื้ออาทรต่อชุมชน

17 วิธีการสหกรณ์ (Cooperative Practices)
การนำหลักการสหกรณ์มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อประโยชน์ของมวลสมาชิกและชุมชน โดยไม่ละเลยหลักการธุรกิจที่ดี

18 การพัฒนาองค์กรอย่างสร้างสรรค์

19 การสร้างสรรค์คุณค่า สมาชิกได้รับคุณค่าเพิ่มขึ้น ต้นทุนการให้บริการลดลง

20 การเพิ่มคุณค่าให้สมาชิก
สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง สุภาพ เป็นธรรม ประหยัด ผลิตภัณฑ์ใหม่

21 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
แนวคิดการปรับตัว รักษาตลาดเดิม เพิ่มตลาดใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน พัฒนาคน

22 กลยุทธ์การรักษาตลาดเดิม ใช้กิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ สร้างเอกลักษณ์สินค้า
- แจ้งข่าวสาร - เยี่ยมเยียน ให้รางวัลตอบแทน สร้างเอกลักษณ์สินค้า

23 กลยุทธ์การเพิ่มตลาดใหม่ แสวงหาตลาดเพิ่ม ทั้งบุคคล กลุ่ม และองค์กร
รับสมาชิกเพิ่ม แสวงหาตลาดเพิ่ม ทั้งบุคคล กลุ่ม และองค์กร

24 กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
เพิ่มผลงาน - เพิ่มยอดขาย - เพิ่มดอกเบี้ยรับ - ลดหนี้ค้างชำระ ลดค่าใช้จ่าย

25 กลยุทธ์การพัฒนาคน เปลี่ยนวิธีคิด จากงานประจำ เป็นงานสร้างสรรค์
เตรียมคน (กรรมการ ผู้นำกลุ่ม เจ้าหน้าที่) สร้างแรงกระตุ้น - ตั้งเป้าหมายการทำงาน - มีการติดตาม ประเมินผลการทำงาน - เพิ่มแรงจูงใจ

26 การสร้างสรรค์คุณค่า ลูกค้า/สมาชิก ได้รับคุณค่าเพิ่มขึ้น
ต้นทุนการให้บริการลดลง

27 การวางแผนธุรกิจสหกรณ์

28 “แผนงานที่แสดงกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ”
แผนธุรกิจคืออะไร “แผนงานที่แสดงกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ”

29 แผนธุรกิจ แผนเตรียมความพร้อมของการดำเนินธุรกิจเดิม
แผนแสดงความเป็นไปได้ของการดำเนินธุรกิจใหม่ แผนเตรียมความพร้อมของการดำเนินธุรกิจเดิม B

30 * ธุรกิจเดิม (ต่อเนื่อง)
แผนกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ แผนธุรกิจ *ธุรกิจใหม่ * ธุรกิจเดิม (ต่อเนื่อง)

31 กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร การกำหนดวิสัยทัศน์ การกำหนดพันธกิจ ค่านิยม ความสามารถหลัก การกำหนดวัตถุประสงค์/เป้าประสงค์ - ตัวชี้วัด (KPIs) การกำหนดกลยุทธ์ การกำหนดแผนปฏิบัติการ/โครงการ การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ การควบคุม

32 Balanced Scorecard

33 ขั้นตอนการทำ BSC การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การกำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์
การกำหนดมุมมองและความสัมพันธ์ระหว่างมุมมอง การกำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ภายใต้มุมมอง การจัดทำแผนที่กลยุทธ์ การกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายสำหรับแต่ละวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ การกำหนดกิจกรรม/โครงการ

34 กระบวนการ วัตถุประสงค์ การเงิน
ลูกค้า กระบวนการ วัตถุประสงค์ การเงิน ภายใน เชิงกลยุทธ์ การเรียนรู้และพัฒนา

35 วิสัยทัศน์ และ กลยุทธ์ มุมมองด้านการเงิน
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการ มุมมองด้านกระบวนการภายใน วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการ มุมมองด้านลูกค้า วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการ วิสัยทัศน์ และ กลยุทธ์ มุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการ

36 ตัวอย่างแผนกลยุทธ์ พันธกิจ
พัฒนาธุรกิจสินเชื่อ พัฒนาธุรกิจการตลาด กลยุทธ์ : 1. จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคให้หลากหลาย 2. จัดตั้งตลาดกลางสินค้าเกษตร 3. จัดตั้งศูนย์กระจายสินค้า

37 กลยุทธ์ : จัดตั้งศูนย์กระจายสินค้า
แผนธุรกิจการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้า

38 องค์ประกอบของแผนธุรกิจ การจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้า
* แผนการตลาด * แผนการผลิต/แผนด้านเทคนิค * แผนการบริหาร * แผนการเงิน * แผนอื่นๆ ตามความจำเป็น

39 แผนการตลาด * สถานการณ์ของตลาด
* การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) * วัตถุประสงค์ทางการตลาด * กลุ่มเป้าหมาย * กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ราคา กลยุทธ์สถานที่และช่องทางการจัดจำหน่าย กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด

40 สถานการณ์ของตลาด (การวิเคราะห์ตลาด)
ลักษณะของตลาด การกระจายของสินค้าในตลาด ขนาดของตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การแข่งขัน ความแน่นอนและความต่อเนื่องของตลาด แนวโน้มการเติบโตของธุรกิจ

41 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด * ปัจจัยภายใน
S - จุดแข็ง W - จุดอ่อน * ปัจจัยภายนอก O - โอกาส T - อุปสรรค

42 ปัจจัยภายใน * องค์ประกอบอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตลาด
* ส่วนประสมการตลาด (ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่ การส่งเสริมการตลาด) * องค์ประกอบอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตลาด - การผลิต - การเงิน - การจัดองค์การ - ทรัพยากรบุคคล - การวิจัยและพัฒนา - ภาพลักษณ์องค์กร - ระบบการจัดการที่เกี่ยวข้องกับการตลาด

43 ปัจจัยภายนอก * สภาพแวดล้อมจุลภาค * สภาพแวดล้อมมหภาค - พ่อค้าคนกลาง
- ตลาด(ผู้บริโภค) - พ่อค้าคนกลาง - Supplier * สภาพแวดล้อมมหภาค - ประชากรศาสตร์ - เศรษฐกิจ - เทคโนโลยี - สังคมและวัฒนธรรม - การเมืองและกฎหมาย - ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

44 วัตถุประสงค์ทางการตลาด
แนะนำสินค้า เผยแพร่สินค้า สร้างยอดขาย เพิ่มส่วนครองตลาด/ส่วนแบ่งตลาด สร้างกำไร

45 ตลาดเป้าหมาย S(Segmentation) - การแบ่งส่วนตลาด
T(Targeting) – การกำหนดตลาดเป้าหมาย ตลาดหลัก ใคร ? ตลาดรอง ใคร ?

46 การแบ่งส่วนตลาด 1. ภูมิศาสตร์ 2. ประชากรศาสตร์ 3. จิตวิทยา 4. พฤติกรรม

47 กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ ชนิด คุณภาพ รูปร่าง ตรายี่ห้อ คำรับรอง มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ ฝา วัสดุที่ใช้ เนื้อ ขนาด ขนาดบรรจุ บริการ การรับประกัน การรับคืน รสชาติ ตำแหน่งผลิตภัณฑ์ (Product Positioning)

48 กลยุทธ์ราคา ราคาขายส่ง ราคาขายปลีก ระยะแรก (ระยะเริ่มเข้าสู่ตลาด)
ระยะหลัง (ระยะที่ได้รับการยอมรับแล้ว)

49 กลยุทธ์สถานที่/ช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่วางจำหน่าย ช่องทางการจัดจำหน่าย ขายตรง (%) ขายผ่านคนกลาง (%)

50 กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด
การโฆษณา ระยะแรก ระยะหลัง แนวการโฆษณา (เน้นอะไร) สื่อโฆษณา

51 การประชาสัมพันธ์ พาเข้าเยี่ยมชมกิจการ จัดแข่งกีฬา อื่นๆ

52 การส่งเสริมการขาย ลด แลก แจก แถม

53 กิจกรรมเพื่อสังคม การให้ทุนการศึกษา การมอบอุปกรณ์ อื่นๆ

54 แผนการผลิต/เทคนิค/กายภาพ
ทำเล/สถานที่ตั้ง แหล่งและการจัดหาวัตถุดิบ การขนส่งวัตถุดิบ การสำรองวัตถุดิบ ขั้นตอนการผลิต เทคโนโลยีการผลิต เครื่องจักร อุปกรณ์การผลิต การวางผังโรงงาน อาคาร สิ่งก่อสร้าง ระบบสาธารณูปโภค

55 แผนการผลิต/เทคนิค/กายภาพ (ต่อ)
ความเชี่ยวชาญของบุคลากร กำลังการผลิต ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ต้นทุนการผลิต

56 แผนการบริหาร ทีมงาน อัตรากำลัง ค่าตอบแทน การศึกษา ประสบการณ์
รูปแบบธุรกิจ/การประกอบการ ทีมงาน อัตรากำลัง ค่าตอบแทน การศึกษา ประสบการณ์ คุณสมบัติของผู้บริหาร บุคลากร การจัดหาคนงาน/การแบ่งงาน/หน้าที่ความรับผิดชอบ การพัฒนาบุคลากร

57 แผนการเงิน ความต้องการเงินลงทุน - ลงทุนครั้งแรก - ค่าใช้จ่ายระหว่างปี
งบกำไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน งบกระแสเงินสด การวิเคราะห์ทางการเงิน - จุดคุ้มทุน - ระยะเวลาคืนทุน - NPV IRR B/C Ratio - อัตราส่วนทางการเงิน

58 งบกำไรขาดทุนล่วงหน้า (ผลประกอบการ)
รายได้ xx หัก ต้นทุนขาย xx กำไรขั้นต้น xx หัก ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน xx กำไรก่อนหักภาษี xx หัก ภาษี xx กำไรสุทธิ xx

59 งบกระแสเงินสด มค กพ มีค............... กระแสเงินสดรับ ขาย xx .......
มค กพ มีค กระแสเงินสดรับ ขาย xx รวมรับ xx กระแสเงินสดจ่าย ค่าน้ำ xx xx รวมจ่าย xx เงินสดคงเหลือต้นงวด xx เงินสดคงเหลือระหว่างงวด xx เงินสดคงเหลือปลายงวด xx

60 ปัจจัยเสี่ยง

61 แผนธุรกิจของธุรกิจใหม่และธุรกิจเดิม(ทำต่อเนื่อง)ของสหกรณ์จำแนกตามประเภทธุรกิจ
ธุรกิจการให้สินเชื่อ ธุรกิจการรับฝากเงิน ธุรกิจการรวบรวมผลผลิต ธุรกิจการจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ธุรกิจการให้บริการต่างๆ ธุรกิจอื่นๆ

62 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2558)
แผนธุรกิจ สหกรณ์ ปี 2558 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2558)

63 แผนธุรกิจสินเชื่อ รายการ หน่วย : บาท เงินกู้ระยะสั้น
มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค รวม เงินกู้ระยะสั้น เงินกู้ระยะปานกลาง เงินกู้ระยะยาว ปริมาณธุรกิจประกอบด้วยทั้งของธุรกิจเดิมและธุรกิจใหม่

64 แผนธุรกิจการรวบรวมผลผลิต
หน่วย : บาท รายการ มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค รวม ข้าวเปลือก มันสำปะหลัง อ้อย ปริมาณธุรกิจประกอบด้วยทั้งของธุรกิจเดิมและธุรกิจใหม่

65 แผนธุรกิจการจัดหาสินค้ามาจำหน่าย
หน่วย : บาท รายการ มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค รวม ข้าวสาร - หอมมะลิ - ขาวตาแห้ง ปุ๋ย - สุตร - สูตร ยาปราบศัตรูพืช ปริมาณธุรกิจประกอบด้วยทั้งของธุรกิจเดิมและธุรกิจใหม่

66 วิธีประมาณการปริมาณธุรกิจ
สำรวจความต้องการของสมาชิก ใช้ข้อมูลจากอดีต เพื่อหาแนวโน้ม พิจารณาวัฎจักรธุรกิจ

67 การหาแนวโน้มปริมาณธุรกิจ
(ใช้ข้อมูลจากอดีต) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักแบบเคลื่อนที่ ร้อยละของการเปลี่ยนแปลง

68 ตัวอย่าง สหกรณ์มียอดขาย 5 ปี ดังนี้
การหาค่าเฉลี่ย ตัวอย่าง สหกรณ์มียอดขาย 5 ปี ดังนี้ ปี ยอดขาย (ล้านบาท) 2553 10 2554 12 2555 14 2556 2557 16 ประมาณการยอดขาย ปี 2558 12.4 การคำนวณหาค่าเฉลี่ย = = 12.4 ยอดขาย 5 ปี

69 ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักแบบเคลื่อนที่
การคำนวณยอดขายเฉลี่ย 5 ปี เพื่อใช้เป็นยอดขายปี 2558 = (1x10) +(2x12)+(3x14)+(4x10)+(5x16) 15 = =

70 ค่าร้อยละของการเปลี่ยนแปลง
ปี ยอดขาย (ล้านบาท) % การเปลี่ยนแปลง 2553 10 - 2554 12 +20 2555 14 +16.67 2556 2557 16 +60 ประมาณการยอดขาย ปี 2558 18.73 +17.03 ตัวอย่างการคำนวณ % การเปลี่ยนแปลงยอดขาย ปี = (12-10) x = 20 % 10 % การเปลี่ยนแปลงเฉลี่ย 4 ปี = = % ยอดขาย=18.73 ล้านบาท

71 แผนการเงินและการวิเคราะห์ทางการเงิน
งบกำไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน งบกระแสเงินสด การวิเคราะห์ทางการเงิน - จุดคุ้มทุน - ระยะเวลาคืนทุน - NPV IRR B/C Ratio - อัตราส่วนทางการเงิน

72 งบกำไรขาดทุนล่วงหน้า (ผลประกอบการ)
รายได้ xx หัก ต้นทุนขาย xx กำไรขั้นต้น xx หัก ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน xx กำไรก่อนหักภาษี xx หัก ภาษี xx กำไรสุทธิ xx

73 งบกระแสเงินสด มค กพ มีค............... กระแสเงินสดรับ ขาย xx .......
มค กพ มีค กระแสเงินสดรับ ขาย xx รวมรับ xx กระแสเงินสดจ่าย ค่าน้ำ xx xx รวมจ่าย xx เงินสดคงเหลือต้นงวด xx เงินสดคงเหลือระหว่างงวด xx เงินสดคงเหลือปลายงวด xx

74 สวัสดี ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการดำเนินธุรกิจ และการจัดทำแผนธุรกิจสหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google