งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายการวิทยุ “ทช.หมอทาง”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายการวิทยุ “ทช.หมอทาง”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายการวิทยุ “ทช.หมอทาง”

2 รายการวิทยุ “ทช.หมอทาง” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทย (สวท.) กรมประชาสัมพันธ์ ระบบ เอฟ.เอ็ม. ความถี่ เมกะเฮิรตซ์ และเครือข่าย เอ.เอ็ม. 819 กิโลเฮิรตซ์ ทุกวันอาทิตย์ เวลา น.

3 ผังรายการวิทยุ ทช.หมอทาง

4 แผนดำเนินการร่วมออกอากาศในรายการวิทยุ“ทช.หมอทาง”

5 แผนดำเนินการร่วมออกอากาศในรายการวิทยุ“ทช.หมอทาง”

6 แผนดำเนินการร่วมออกอากาศในรายการวิทยุ“ทช.หมอทาง”

7 ประวัติผู้ประกาศ (D.J.)
ชื่อ น.ส.ชัยศิลป์ คนคล่อง ชื่อเล่น น้อย ตำแหน่ง นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย(สวท.) กรมประชาสัมพันธ์ รับราชการก้าวสู่ปีที่ 11 การศึกษา - ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ แขนงประชาสัมพันธ์ สถาบันราชภัฎรำไพพรรณี จ.จันทบุรี - ประกาศนียบัตรบัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร) ม.ธรรมศาสตร์ - นักศึกษาทุนสื่อมวลชนและกำลังศึกษาระดับปริญญาโท นิเทศศาสตร์ สาขาสื่อสารมวลชน ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

8 ประวัติผู้ประกาศ (D.J.)
ปัจจุบัน - จัดรายการข่าวยามเช้า ทาง สวท.กทม. FM Mhz/AM 891 Khz น. วันอังคาร-เสาร์ - จัดรายการสถานการณ์ข่าวทั่วไทย ทาง สวท.กทม. FM Mhz/AM 891 Khz น. วันจันทร์-วันศุกร์ - จัดรายการลูกทุ่งสามัคคี ทาง สวท.กทม. AM 837 Khz น. วันจันทร์-วันศุกร์ - จัดรายการเตือนภัยใกล้ตัว ทาง สวท.กทม. AM 819 Khz น. วันอาทิตย์(ที่สนับสนุนให้ได้รับรางวัลสื่อมวลชนสตรีดีเด่น) - อ่านสปอต สารคดี บทความต่างๆ ของ สวท. /เขียนบทสคริปต์พิธีกร-คอนเสิร์ต /บทสารคดี รายงานต่างๆ - คณะทำงานสำคัญต่างๆ ของ สวท.

9 ประวัติผู้ประกาศ (D.J.)
รางวัลบางส่วน - “สตรีดีเด่นด้านสื่อมวลชน” ประจำปี 2558 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (จะเข้ารับรางวัลฯในปี 2558) - “สื่อมวลชนสตรีดีเด่น”ในฐานะสตรีทำงานดีเด่น ประจำปี 2557 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เนื่องในวันสตรีสากล ประจาปี 2557 (รับโล่จากพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร) - “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น” สำนักนายกรัฐมนตรี ปี 2553 - “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น” กรมประชาสัมพันธ์ ปี 2553 - ผู้กระทำกิจกรรมดีเด่นด้านการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม ปี 2538 จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ -เหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 3 ผู้ทำคุณประโยชน์ให้สภากาชาดไทย จากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาศ ประจำปี 2552

10 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt รายการวิทยุ “ทช.หมอทาง”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google