งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
Loa people‘s democratic republic เมืองหลวง นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 1.ข้อมูลพื้นฐาน จำนวนประชากร ประเทศลาวมีประชากรจำนวน 6,477,211 คน (สถิติปี พ.ศ. 2554) เป็นชาย 3,213,631 คน เป็นหญิง 3,263,580 คน อัตราการเติบโตของประชากร 1.684% ลักษณะภูมิศาสตร์ ประเทศลาวตั้งอยู่บนใจกลางของคาบสมุทรอินโดจีน ระหว่างละติจูดที่ องศาเหนือ ลองจิจูดที่ องศาตะวันออก มีพื้นที่โดยรวมประมาณ 236,800 ตารางกิโลเมตร แบ่งเป็นภาคพื้นดิน 230,800 ตารางกิโลเมตร ภาคพื้นน้ำ 6,000 ตารางกิโลเมตร สภาพภูมิประเทศ ภูเขาขรุขระ พื้นที่บางส่วนเป็นที่ราบและที่ราบสูง สภาพภูมิอากาศ มรสุมเขตร้อน ฤดูฝนในเดือนพฤษภาคม -พฤศจิกายน ฤดูแล้งเดือนธันวาคม-เมษายน ทรัพยากรธรรมชาติ ไม้ ดีบุก ยิบซั่ม ตะกั่ว หินเกลือ เหล็ก ถ่านหินลิกไนต์ สังกะสี ทองคำ อัญมณี หินอ่อน น้ำมัน และแหล่งน้ำผลิตไฟฟ้า 2.ด้านสังคม การเมือง/การปกครอง รูปแบบการปกครองสังคมนิยม (Communist State) แบ่งเขตการปกครองเป็น 16 แขวง และ 1 เขตปกครองพิเศษ (นครหลวงเวียงจันทน์) ระบบรัฐสภาเดี่ยวมีประธานาธิบดีเป็นประมุขของรัฐ และนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาล ได้รับเอกราชจากฝรั่งเศส วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2492 เชื้อชาติ ลาวลุ่ม 68% ลาวเทิง 22% ลาวสูง 9% และชนกลุ่มน้อยประมาณ 68 ชนเผ่า ศาสนา ศาสนาพุทธ 65% นับถือผี 32.9% ที่เหลือนับถือศาสนาคริสต์ 1.3% และ อื่น ๆ ไม่ระบุ 0.8% ภาษา ภาษาราชการ ภาษาลาว ภาษาอื่น อังกฤษ ฝรั่งเศส และภาษาพื้นบ้านอื่นๆ 3.การศึกษา ระบบการศึกษา ทางรัฐบาล สปป. ลาว ได้สนับสนุนงบประมาณด้านการศึกษา 3% ของ GDP ในประเทศ (ข้อมูลเมื่อ พ.ศ. 2549) โดยแบ่งออกเป็นระบบการศึกษา 3 ประเภทด้วยกัน คือ   1) สามัญศึกษา ประกอบด้วย 1.1) ระดับเตรียมอนุบาลและอนุบาล 3 ปี ใน พ.ศ มีจำนวนสถานศึกษา 1,087 แห่งห้องเรียน 2,094 ห้อง จำนวนครู 2,882 คน และนักเรียน 49,197 คน 1.2) ระถมศึกษา 5 ปี มีจำนวนสถานศึกษา 8,65 แห่ง ห้องเรียน 28,389 ห้อง จำนวนครู 27,776 คน และนักเรียน 891,881 คน 1.3) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3 ปี มีจำนวนสถานศึกษา 642 แห่ง 5,306 ห้อง จำนวนอาจารย์ 10,068 คน และนักเรียน 243,131คน มัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ปี มีจำนวนสถานศึกษา 28 แห่ง 2,752 ห้อง จำนวนอาจารย์ 5,096 คน และนักเรียน 147,510 คน 2) อาชีวะศึกษา ประกอบด้วย 2.1) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและช่างเทคนิค มีจำนวนสถานศึกษา 47 แห่ง จำนวนอาจารย์ 1,540 คน และนักศึกษา 26,337 คน 2.2) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มีจำนวนสถานศึกษา 12 แห่ง จำนวนครู 142 คน และนักศึกษา 2,953 คน 3) วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย วิทยาลัย มี 38 แห่ง อาจารย์จำนวน 1,148 คน และนักศึกษา 30,048 คน มหาวิทยาลัย มี 3 แห่ง อาจารย์จำนวน 1,385 คน และนักศึกษา 30,574 คน มหาวิทยาลัยทั้ง 3 แห่งใน สปป.ลาว ได้แก่ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวนครเวียงจันทน์ (National University of Laos) ซึ่งใช้เวลา 5-7 ปี ในศึกษาประกอบไปด้วย 6 วิทยาเขต 10 คณะวิชา ใน พ.ศ ได้เปิดสอนระดับปริญญาเอก เป็นโครงการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเศรษฐกิจของเวียดนาม มหาวิทยาลัยสุพานุวง แขวงหลวงพระบาง มหาวิทยาลัยจำปาสัก แขวงจำปาสัก นอกจากนั้นการศึกษานอกระบบโรงเรียน แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ 2/1) การฝึกอบรม...

2 สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ
1) การฝึกอบรมผู้ใหญ่ที่อ่านและเขียนหนังสือไม่เป็น 2) การยกระดับวิชาชีพแก่ผู้ใหญ่และการยกระดับวิชาชีพแก่เจ้าหน้าที่และพนักงาน 3) การศึกษาภาคเอกชน ที่ทางรัฐบาลอนุญาตให้ทางเอกชนจัดระบบการเรียนการสอนในระดับอนุบาล จนถึงปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก 4) โรงเรียนสงฆ์ ตั้งอยู่ในหลวงพระบาง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐเป็นอย่างดีและเก็บค่าเล่าเรียนในอัตราที่ถูก คือ 35,000 กีบ หรือประมาณ 140 บาทต่อปี ทำให้มีผู้มาบวชเรียนจำนวนมาก แต่จำกัดเฉพาะเพศชายเท่านั้น อัตราการอ่านออกเขียนได้ ร้อยละ 77.5 (พ.ศ.2550) 5.เศรษฐกิจ ผลผลิตทางการเกษตร หัวมันฝรั่งหวาน ผัก ข้าวโพด กาแฟ อ้อย ยาสูบ ฝ้าย ชา ถั่วลิสง กระบือ ปศุสัตว์ อุตสาหกรรม ทองแดง ดีบุก ทองคำ เหมืองแร่ ยิปซัม พลังงานไฟฟ้า แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การก่อสร้าง เสื้อผ้าสำเร็จรูป ท่องเที่ยวซีเมนต์ที่ให้ความร้อน อาหาร ผ้าผืน สารเคมี สินค้านำเข้า รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องอุปโภคบริโภค สินค้าส่งออก ไม้ซุง ไม้แปรรูป ผลิตภัณฑ์ไม้ สินแร่ เศษโลหะ ถ่านหินเสื้อผ้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 8.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ รายได้ประชากรต่อหัว ดอลลาร์สหรัฐ 6.ตัวอย่างภาษา สวัสดี ใช้คำว่า ซำบายดี ขอบคุณ ใช้คำว่า ขอบใจ ลาก่อน(จากไปไกล) ใช้คำว่า ลาก่อน ลาก่อน (ยังอยู่ใกล้) ใช้คำว่า โซกดี สวย ใช้คำว่า งาม รูปงามมีเสน่ห์ ใช้คำว่า เจ้าชู้ สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ชุดประจำชาติลาว ชุดประจำชาติลาว สลัดหลวงพระบาง (Luang Prabang Salad) 7.สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ - พระราชวังหลวงพระบาง - นครเวียงจันทน์ - หอพระแก้ว - ประตูชัย - วัดสีสะเกด - ถ้ำจัน - วัดเชียงทอง ดอกลีลาวดี (Champa) ดอกไม้ประจำชาติประเทศลาว


ดาวน์โหลด ppt สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google