งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พ่อของแผ่นดิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พ่อของแผ่นดิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พ่อของแผ่นดิน

2

3 สมเด็จย่าสอน. ในหลวงจะเอากระดาษมาจด. มีอยู่เรื่องหนึ่ง. ที่จำได้แม่น
สมเด็จย่าสอน...ในหลวงจะเอากระดาษมาจด... มีอยู่เรื่องหนึ่ง... ที่จำได้แม่น... สมเด็จย่า...เล่าว่า ตอนเรียนหนังสือที่ Swiss ในหลวงยังเล็กอยู่ ...เข้ามาบอกว่า...อยากได้รถจักรยาน เพื่อน ๆ เขามีจักรยานกัน แม่บอกว่า "ลูกอยากได้จักรยาน... ลูกก็เก็บสตางค์... ที่แม่ให้ไปกินที่ โรงเรียนไว้ซิ" ...เก็บมาหยอดกระปุก... วันละเหรียญ...สองเหรียญ พอได้มากพอ... ก็เอาไปซื้อจักรยาน...

4 เศรษฐกิจพอเพียง         “ เศรษฐกิจพอเพียง ” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราช ดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๒๕ ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ำแนวทางการ แก้ไขเพื่อให้รอดพ้นและสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ภายใต้กระแสโลกาภิ วัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ

5 การดำเนินชีวิตในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการประกอบอาชีพตามทรพยากรที่มี อยู่โดยอาศัยความรู้ ความสามารถ เพื่อให้เกิดความพอเพียงในลักษณะพออยู่พอกิน ก่อให้เกิดความสุขความสบายภายในครอบครัว หากเหลือจากการดำรงชีพสามารถ นำไปขายเพื่อเป็นรายได้และเก็บออมเป็นเงินทุนสำรองต่อไป

6 เศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ ได้รับการเชิดชูสูงสุด จากองค์การสหประชาชาติ (UN)โดยนายโคฟี อันนัน ในฐานะเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล The Human Development Lifetime Achievement Award แก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อ 26 พฤษภาคม และได้มีปาฐกถาถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

7 หลักพึ่งตนเอง   การนำเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ ให้ได้ผลในการดำเนินชีวิต เริ่มต้นจากการมี ความรู้ความเข้าใจถูกต้อง ถึงความหมายหลักการสำคัญ และประโยชน์ของเศรษฐกิจ พอเพียง ซึ่งเกิดจากกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือร่วมกับผู้อื่น ทั้งจากการปฏิบัติ และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ ทั้งนี้เพื่อให้ตระหนักถึงประโยชน์ที่ จะเกิดขึ้น


ดาวน์โหลด ppt พ่อของแผ่นดิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google