งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การอบรมอาสาสมัครดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การอบรมอาสาสมัครดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การอบรมอาสาสมัครดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
เวลา น. ลงทะเบียน เวลา น. พิธีเปิด (ใช้บุคลากรในพื้นที่) ปุยฝ้าย พิธีกร เวลา น. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ วิทยากร (ปุยฝ้าย , สรพงษ์) เวลา – น. ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุ (ภรรษนันท์ , น้ำค้าง) เวลา น. กิจกรรมฐานเรียนรู้ 4 ฐาน ฐาน 1 โภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ (นุสรา , อ้อยทิพย์) ฐาน 2 ออกกำลังกาย (กันณิกา) ฐาน 3 อารมณ์ (กัญญานัฐ ,สรพงษ์) ฐาน 4 สิ่งแวดล้อม อุบัติเหตุ (ธัญญา ,นฤมล) เวลา น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

2 การอบรมอาสาสมัครดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
เวลา น. – การใช้เครื่องมือตรวจคัดกรองสุขภาพ – การใช้แบบติดตามเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ (ภรรษนันท์ ,น้ำค้าง) – แบบคัดกรอง ตามคู่มือที่แจกให้ เวลา ประชุมกลุ่มย่อย(ตำบล)ในพื้นที่ นำเสนอ – ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนของอำเภอนครไทย ในปีงบประมาณต่อไป – พัฒนาต่อยอดเป็นโครงการเพื่อเสนอต่อกองทุนสุขภาพแต่ละตำบล

3 กำหนดการอบรม โซน 1 วันที่ 11 มิถุนายน 2557 ณ รพ.สต.ห้วยเฮี้ย
โซน 1 วันที่ 11 มิถุนายน ณ รพ.สต.ห้วยเฮี้ย โซน 2 วันที่ 25 มิถุนายน ณ วัดหนองกะท้าว หรือ วัดหนองสองเฒ่า โซน 3 วันที่ กรกฎาคม ณ วัดหัวนา โซน 4 วันที่ กรกฎาคม ณ รพ.สต.นาบัว โซน รพร.นครไทย กระจายไปตามโซนต่างๆ

4 รายละเอียดเนื้อหาการอบรม
ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุ (ภรรษนันท์,ป๊อก) - เบาหวาน ความดัน - ข้อเข่าเสื่อม - โรคหลอดเลือดสมอง - ภาวะสมองเสื่อม - การดูแลสุขภาพช่องปาก โภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ (นุสรา,อ้อยทิพย์) - ธงโภชนาการ - อาหารที่เหมาะสมตามวัย อาหารที่ควรหลีกเลี่ยง

5 ออกกำลังกายในผู้สูงอายุ (กันณิกา)
ออกกำลังกายในผู้สูงอายุ (กันณิกา) - ออกกำลังกายตามสภาพร่างกาย ตามโรคประจำตัว - การนวดด้วยตัวเอง เพื่อบำบัด สิ่งแวดล้อม อุบัติเหตุ (นฤมล, ธัญญา) - การจัดสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อสุขภาพ - การป้องกันอุบัติเหตุ อารมณ์ (กัญญานัฐ,สรพงษ์) - การประเมินความเครียดของตนเอง - การประเมิน 2 Q และ 9 Q - การจัดการอารมณ์ ให้เหมาะสมตามสถานการณ์ - ธรรมมะกับอารมณ์

6 การใช้เครื่องมือตรวจคัดกรองสุขภาพ (ภรรษนันท์,น้ำค้าง)
การใช้แบบติดตามเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ แบบคัดกรอง ตามคู่มือที่แจกให้ งบประมาณ โซนละ 6,000 บาท (เป้าหมาย ผู้อบรม วิทยากร ผู้อบรมจากรพร.นครไทย 5 คน รวมประมาณ 80 คน) ให้แต่ละโซน บริหารจัดการ ค่าอาหาร น้ำ สถานที่ คู่มือ ป้ายอบรม วัสดุจัดอบรม ใบประกาศ (เป็นหน้าที่ของศิริโชค,น้ำค้าง)

7 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (นุสรา)
สรุปประเด็นที่ได้จากการประชุมกลุ่มแต่ละตำบล มารวมกันเป็นภาพรวมของอำเภอ กำหนดทิศทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุอำเภอนครไทย (ROAD MAP)


ดาวน์โหลด ppt การอบรมอาสาสมัครดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google