งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ของขวัญปีใหม่ “การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ของขวัญปีใหม่ “การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ของขวัญปีใหม่ “การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว”
ของขวัญปีใหม่ “การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว” ตำบลโคกชะงาย อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 1

2 อาชีพ ประชาชนประกอบอาชีพสวนยางพารา
อาชีพ ประชาชนประกอบอาชีพสวนยางพารา เกษตรกรรม รายได้ดี สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็น สวนยางพารา วิถีชีวิตในชุมชนที่มีการบริโภคอาหาร หวาน มัน เค็ม ปัญหาสุขภาพในกลุ่มโรค Metabolic สูง

3 การไปวัดทำบุญในวันพระ
แปลงผักชุมชน การรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ วิถีชีวิตชุมชน แปลงผักชุมชน การทำสวนยางพารา การปลูกผักสวนครัว การเลี้ยงสัตว์

4 บริบท ตำบลโคกชะงาย อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง จำนวน ประชากร ๕,๖๘๔ คน ผู้สูงอายุทั้งหมด ๘๘๗ คน คิดเป็น ร้อยละ ๑๕.๖๑ ผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม จำนวน ๗๙๘ คน ผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน จำนวน ๗๑ คน ผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียง จำนวน ๑๕ คน

5 มาตรการ/กระบวนการดำเนินงาน
๑. ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ อสม. ในการประเมิน/คัดกรอง ADL , ปัญหาและโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ และ Geratric Sydrom 5

6 ๒. มอบสมุดพร้อมกับการประเมิน/คัดกรอง
6

7 ๓.คืนข้อมูลกับชุมชน ภาคีเครือข่าย
๓.คืนข้อมูลกับชุมชน ภาคีเครือข่าย

8 ๔. ใช้กระบวนการ DHS ในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว

9 ๕. มีระบบการดูแลผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง โดย Care Manager และ Care Giver

10 ผลการประเมิน/คัดกรอง
๑. การประกอบกิจวัตรประจำวัน (ADL) จำนวน ผู้สูงอายุทั้งหมด ๘๘๗ คน ผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม จำนวน ๘๐๑ คน(ร้อยละ ๙๐.๓๐) ผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน จำนวน ๗๑ คน (ร้อยละ ๘.๐๑) ผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียง จำนวน ๑๕ คน(ร้อยละ ๑.๖๙)

11 ๒. การคัดกรองปัญหาสำคัญและโรคที่พบบ่อย
- ความดันโลหิตสูง จำนวน ๘๗๓ คน(ร้อยละ ๙๘.๔๒) ปกติ ๘๔๑ คน (ร้อยละ ๙๖.๓๓) เสี่ยง/ป่วย ๓๒ คน(ร้อยละ ๓.๖๗) - เบาหวาน จำนวน ๘๗๓ คน(ร้อยละ ๙๗.๙๗) ปกติ ๘๓๔ คน(ร้อยละ ๙๕.๙๗) เสี่ยง/ป่วย ๓๕ คน(ร้อยละ ๔.๐๓) - ฟัน ได้รับการตรวจคัดกรอง จำนวน ๘๕๓ คน(ร้อยละ ๙๖.๑๗) ปกติ ๑๓ คน(ร้อยละ ๑.๕๒) ผิดปกติ ๘๔๐ คน(ร้อยละ ๙๘.๔๘) ส่วนมากมีรอยดำ เป็นรูผุสึก และเป็นหลุม - ตา ได้รับการตรวจคัดกรอง จำนวน ๘๕๓ คน(ร้อยละ ๙๖.๑๗) ปกติ ๔๔ คน(ร้อยละ ๕.๑๖) ผิดปกติ ๘๐๙ คน(ร้อยละ ๙๔.๘๔) ส่วนมากอ่าน หนังสือพิมพ์หน้า๑ ในระยะ ๑ ฟุตไม่ได้

12 ๓. การคัดกรอง Geratric Syndrom
- สมองเสื่อม ได้การตรวจ จำนวน ๘๕๓ คน(ร้อยละ ๙๖.๑๗) ปกติ ๗๗๒ คน(ร้อยละ ๙๐.๕๐) ผิดปกติ ๘๑ คน(ร้อยละ ๙.๕๐) - เข่าเสื่อม ได้รับการตรวจคัดกรอง จำนวน ๘๕๓ คน(ร้อยละ ๙๖.๑๗) ปกติ ๖๔๓ คน(ร้อยละ ๗๕.๓๘) ผิดปกติ ๒๑๐ คน(ร้อยละ ๒๔.๖๒) - ความเครียด ได้รับการตรวจคัดกรองด้วย 2Q จำนวน ๘๕๓ คน(ร้อยละ ๙๖.๑๗) ปกติทุกคน

13 ผลการติดตามดูแลผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียง จำนวน ๑๕ คน
ผลการติดตามดูแลผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียง จำนวน ๑๕ คน ๑. สาเหตุการติดเตียง - เส้นเลือดในสมองตีบ ๔ คน - โรคความความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ไขมัน ๘ คน - โรคมะเร็งสมอง ๑ คน - หกล้ม ๑ คน - โรคจิตเวท ๑ คน ๒. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ไม่พบปัญหาทางเศรษฐกิจ ๓. ปัญหาด้านขาดผู้ดูแล ไม่พบปัญหาผู้ดูแล ๔. ปัญหาโรคประจำตัว/ปัญหาสุขภาพ เช่นแผลกดทับ การเกิดข้อติด ฯ ไม่พบปัญหา

14 - การดำเนินงานดูแลผู้สูงอายุที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุน
งบประมาณ คน จาก ทต.โคกชะงาย - ภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรมดูแลผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุ ชมรม อสม. เทศบาลตำบลโคกชะงาย 14

15 การดำเนินงานการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว(ติดบ้าน)ที่ผ่านมา
15

16 เยี่ยมผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียงร่วมกับ อปท. ชมรมผู้สูงอายุ
เยี่ยมผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียงร่วมกับ อปท. ชมรมผู้สูงอายุ

17 เยี่ยมผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียงร่วมกับ อปท. ชมรมผู้สูงอายุ
เยี่ยมผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียงร่วมกับ อปท. ชมรมผู้สูงอายุ


ดาวน์โหลด ppt ของขวัญปีใหม่ “การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google