งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการศึกษา และแผนปฏิบัติการ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่ตำบลยางคำ อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด คณะอนุกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจแบบพอเพียง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการศึกษา และแผนปฏิบัติการ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่ตำบลยางคำ อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด คณะอนุกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจแบบพอเพียง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการศึกษา และแผนปฏิบัติการ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่ตำบลยางคำ อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด คณะอนุกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจแบบพอเพียง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 คณะอนุกรรมการและคณะทำงานโครงการฯ
- นายธนะจักร เย็นบำรุง ประธานอนุกรรมการ / ผู้เชี่ยวชาญด้านสวัสดิการสังคม - ดร.พงษ์ศักดิ์ ยั่งยืน อนุกรรมการ / ผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรและเศรษฐกิจพอเพียง - อาจารย์ศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล อนุกรรมการ / ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมอาชีพและธุรกิจ ชุมชน - ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 (อุบลราชธานี) อนุกรรมการ / ผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำ ใต้ดิน -รองศาสตราจารย์กาญจนา นาถะพินธุ อนุกรรมการ / ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ -นางสาวจรัญญา วงษ์พรหม อนุกรรมการ / ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาและองค์กรชุมชน -นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ : นายสุพจน์ สิงหลสาย ผู้ประสานงานและเจ้าหน้าที่สนาม นาย ณัฐวุฒิ กรมภักดี ผู้ประสานงานพื้นที่ นางสาวมยุรี ยางงาม หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ เจ้าหน้าที่สนาม

3 หน่วยงานที่ร่วมโครงการ
สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 (อุบลราชธานี) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดร้อยเอ็ด พัฒนาชุมชนอำเภอโพนทราย เกษตรอำเภอโพนทราย ป่าไม้อำเภอโพนทราย ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลยางคำ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ผอ.โรงเรียน ใน ต.ยางคำ เจ้าอาวาสวัด ใน ต.ยางคำ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ร้อยเอ็ด ทีมวิจัยพลังงานทางเลือก RDI มข.

4 ความก้าวหน้าของโครงการ
กำหนดพื้นที่เป้าหมายเบื้องต้น สำรวจพื้นที่เบื้องต้น ประชุมหารือ จัดเวทีหารือ ปรึกษา อบต. และ ผู้นำหมู่บ้านเป้าหมาย จัดเวทีศึกษาข้อมูลชุมชน จัดการประชุมศึกษาชุมชนเพื่อจัดทำแผนแก้ไขปัญหาความยากจนแบบมีส่วนร่วม จัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน จัดเวทีประชาคมเพื่อวิพากษ์ และปรับปรุง (ร่าง) แผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหา ความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจแบบพอเพียง

5 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน อบต.ยางคำ
-อยู่ในเขตการปกครองของ อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด ประกอบด้วย 10 หมู่บ้าน ใน ต.ยางคำ และ 3 หมู่บ้านใน ต.โพนทราย รวม 13 หมู่บ้าน -ภูมิประเทศและเนื้อที่ : ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม น้ำท่วม ริมฝั่งแม่น้ำมูลด้านใต้ และ ฝั่งลำน้ำเสียวด้านตะวันออก ร้อยละ 40 ส่วนพื้นที่อีกร้อยละ 60 เป็นที่ราบสูง แห้งแล้ง ดินร่วน ปนทราย / เนื้อที่ประมาณ 80 ตร.กม. -จำนวนครัวเรือนและประชากร: 1,138 ครัวเรือน ประชากร 5,313 คน (ข้อมูลจาก อบต.ยางคำ ณ เมษายน 2556) - ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม ทำนา (อาศัยแหล่งน้ำธรรมชาติ / ใช้น้ำ ชลประทานน้อย) ปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงสัตว์ (วัว ควาย หมู ปลา (ในบ่อและในกระชัง) ไก่ เป็ด กบ จิ้งหรีด ฯลฯ - อาชีพนอกภาคเกษตร หัตกรรมพื้นบ้าน เช่น ทอผ้าไหม สานเสื่อจากกก เย็บผ้า นอกจากนั้น มีอาชีพค้าขาย และอพยพออกไปทำงานนอกพื้นที่ เช่น ขับแท็กซี่ คนงานตามโรงงาน กรรมกร ก่อสร้าง ฯลฯ ภูมินิเวศ: แห้งแล้ง (ทุ่งกุลาร้องไห้)

6 การคัดเลือกพื้นที่เข้าร่วมโครงการ
หมู่บ้านเป้าหมายที่ อบต. ยางคำ คัดเลือกเข้าร่วมโครงการ คือ บ้านท่างาม หมู่ที่ 5 เป็นตัวแทน Zone ทาม ที่น้ำท่วม บ้านดอนไร่ หมู่ที่ 7 เป็นตัวแทน Zone ที่สูง ที่ดอน แห้งแล้ง

7 บ้านท่างาม หมู่ 5 ต.ยางคำ อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด
บ้านท่างาม หมู่ 5 ต.ยางคำ อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด

8 บ้านท่างาม หมู่ 5 บ้านท่างาม ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของตำบลยางคำ อยู่ทางทิศตะวันออกของ อำเภอโพนทราย ห่างจากตัวอำเภอโพนทรายประมาณ 6 กิโลเมตร หมู่บ้านเป็นชุมชนขนาดเล็ก มีบ้านเรือนตั้งอยู่ติดกัน และส่วนหนึ่งตั้ง บ้านเรือนอยู่ติดริมฝั่งแม่น้ำมูล พื้นที่บริเวณหมู่บ้านเป็นที่ราบลุ่มและมี ความลาดเอียงจากทิศเหนือไปยังทิศใต้ จะมีพื้นที่ที่เป็นที่ดอนแห้งแล้ง ทางทิศเหนือของหมู่บ้าน

9 ข้อมูลพื้นฐานชุมชน บ้านท่างาม หมู่ 5
จำนวนครัวเรือน มีทั้งหมด 79 ครัวเรือน มีจำนวนประชากรรวม 403 คน โดยแบ่งเป็น ชาย 192 คน หญิง 211 คน จำนวนพื้นที่รวมทั้งหมด 3,125 ไร่ มีพื้นที่เกษตรกรรม 1,700 ไร่ / ที่อยู่อาศัย 45 ไร่ / พื้นที่สาธารณประโยชน์ 155 ไร่ และมีพื้นที่ตกสำรวจที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ จำนวน 8 ครัวเรือน พื้นที่สาธารณประโยชน์ เช่น ดอนปู่ตา /ดอนสวนหม่อน /สำนักสงฆ์รวมถึงมีพื้นที่ สาธารณประโยชน์อื่นๆ ที่มีการใช้ประโยชน์ร่วมกันในหลายหมู่บ้าน ตำบล และ อำเภอ ได้แก่ กุดขี้เหล็ก กุดเป่ง ครัวเรือนอพยพแบบชั่วคราวตามฤดูกาลร้อยละ 50 ของประชากรทั้งหมู่บ้าน มีการอพยพย้ายถิ่นแบบถาวร จำนวน 3 ครัวเรือน

10 แผนที่หมู่บ้านท่างาม หมู่ที่ 5

11

12 บ้านดอนไร่ หมู่ 7 ต.ยางคำ อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด
บ้านดอนไร่ หมู่ 7 ต.ยางคำ อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด

13 ข้อมูลพื้นฐานบ้านดอนไร่ หมู่ 7
* บ้านดอนไร่ หมู่ 7 เป็น 1 ใน 10 หมู่บ้านภายใต้การปกครองขององค์การบริหาร ส่วนตำบลยางคำ * มีครัวเรือนทั้งหมด 43 หลังคาเรือน เป็นบ้านเลขที่ว่าง 2 หลัง ประชากรทั้งหมด 186 คน ชาย 98 คน หญิง 88 คน ครัวเรือนไม่มีที่ทำกิน 17 หลังคาเรือน * มีพื้นที่รวมของชุมชนเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์จำนวน 453 ไร่ พื้นที่ตั้ง หมู่บ้าน 100 ไร่ พื้นที่นา 353 ไร่ เป็นที่ดินกรรมสิทธิ์ชาวบ้านดอนไร่ประมาณ 74 ไร่ ชาวบ้านมีที่ทำกินน้อย บางรายที่ทำกินอยู่บนพื้นที่ดอน ไกลหมู่บ้าน * การอพยพแรงงาน มีการอพยพแรงงานแบบถาวรเฉลี่ย 2 คนต่อครัวเรือน จำนวน 35 หลังคา

14

15

16 ปัญหาของชุมชน บ้านท่างาม ม.5 มีปัญหาสำคัญ คือ ที่ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ บางส่วนประสบปัญหา น้ำท่วม ทำให้ผลผลิตทางเกษตรได้ผลน้อย น้ำอุปโภค บริโภคขาดแคลน น้ำบาดาลมีความ เค็ม ประชากรขาดอาชีพเสริม มีการอพยพแรงงานทำให้เกิดปัญหาครอบครัว เด็กและ เยาวชนมั่วสุม ทะเลาะวิวาท บ้านดอนไร่ ม.7 มีปัญหาสำคัญคือ ที่ตั้งหมู่บ้านอยู่ในเขตที่สาธารณประโยชน์ ชาวบ้านไม่ มีกรรมสิทธิ์ที่ดิน เป็นที่ดอนแห้งแล้ง ดินเป็นดินร่วนปนทราย สภาพดินเสื่อมโทรม ขาด ทางเลือกอาชีพเสริม ทำให้รายได้ไม่พอต่อการครองชีพ มีการบุกรุกทำลายพื้นที่ สาธารณประโยชน์ของชุมชน เยาวชนมั่วสุมและสร้างปัญหาแก่สังคม

17 สาเหตุของความยากจน บ้านท่างาม ม.5 ที่ดินทำกินขาดความอุดมสมบูรณ์ แหล่งน้ำบริโภค และน้ำทำ การเกษตรในบางพื้นที่ไม่เพียงพอ น้ำท่วมนาข้าวและที่อาศัย ชาวบ้านไม่มีอาชีพ เสริมรายได้ที่มั่นคง ทำให้ต้องอพยพไปทำงานต่างถิ่น มีหนี้สินมาก บ้านดอนไร่ ม.7 ส่วนใหญ่ไม่มีที่ทำกิน ที่อยู่อาศัยไม่มีกรรมสิทธิ์ (อยู่ในเขตที่ สปก. และที่สาธารณประโยชน์) แห้งแล้ง ดินเสื่อมคุณภาพ น้ำอุปโภค บริโภค และทำ การเกษตรไม่มี มีการอพยพออกนอกพื้นที่สูง มีหนี้สินมาก

18 อุปสรรคและโอกาสการพัฒนาที่ชุมชนต้องการ
อุปสรรคในการพัฒนา คือ ภัยธรรมชาติ ได้แก่ ภัยแล้ง น้ำท่วม และราคาผลผลิต ทางการเกษตรตกต่ำ มีรายได้ไม่คุ้มทุน มีการอพยพนอกพื้นที่สูง คนวัยหนุ่มสาวที่ เป็นฐานการพัฒนามีน้อย โอกาสในการพัฒนา คือ การมีส่วนร่วมของชุมชนค่อนข้างสูง และเคยมีการส่งเสริม การทำเกษตรผสมผสาน เกษตรธรรมชาติ ผู้นำมีประสบการณ์ และความ กระตือรือร้นในการพัฒนา (บ้านท่างาม เคยเป็นหมู่บ้านพัฒนาดีเด่นของตำบลเมื่อ 10 ปีก่อน)

19 ความต้องการของชาวบ้าน

20 บ้านท่างาม หมู่ 5 ต้องการให้ช่วยหาแนวทางที่เหมาะสมในการส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมกับชุมชน ต้องการให้ช่วยแนะนำอาชีพและช่วยหาตลาดให้ ต้องการคำแนะนำและให้ความรู้ในการบริหารจัดการหนี้สินและส่งเสริมการออม ต้องการมีแหล่งเงินทุนในการสนับสนุนอาชีพ ต้องการให้ช่วยผลักดันเรื่องสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เช่น ระบบประปา และบาดาล ชุมชน ต้องการให้ช่วยพัฒนาความรู้ และทักษะด้านภาษาแก่เยาวชนและคนในชุมชน ต้องการให้มีการทำงานอย่างต่อเนื่องและแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง ต้องการให้แก้ไขปัญหาอย่างมีระบบจากทุกภาคส่วน สนใจเรื่องพลังงานทดแทน ด้านกังหันลม และการทำปุ๋ยชีวภาพ (แต่ยังขาดความรู้) ต้องการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน

21 บ้านดอนไร่ หมู่ 7 ต้องการขยายเขตไฟฟ้า
ต้องการ การติดตามเร่งรัดการดำเนินโครงการผันน้ำสู่แปลงเกษตร ต้องการเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ต้องการหาแนวทางเพื่อมีกรรมสิทธิ์ที่ดินอยู่อาศัย และที่ดินทำกิน ต้องการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน

22 ตำบลยางคำ อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด
แผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของ หมู่บ้านท่างาม หมู่ 5 ปี โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจแบบ พอเพียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำบลยางคำ อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด

23 เศรษฐกิจพอเพียง และความมั่นคงทาง อาหาร
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เศรษฐกิจพอเพียง และความมั่นคงทาง อาหาร

24 โครงการที่จะดำเนินการ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
กลยุทธ์ โครงการที่จะดำเนินการ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้รับผิดชอบ 1.1 พัฒนาการเกษตรผสมผสานในรูปแบบที่เหมาะสมกับพื้นที่ขนาดเล็ก 1.1.1โครงการพัฒนาระบบการจัดการน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อการเกษตรจากแหล่งน้ำหลัก(ลำน้ำมูล กุดขี้เหล็ก)ในการส่งน้ำสู่แปลงเกษตรในพื้นที่สูง 1.1.2โครงการส่งเสริมรูปแบบการเกษตรแบบผสมผสานและเกษตรปลอดสารพิษในครัวเรือน - 10 ครัวเรือน - ผอ.สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 (อุบลราชธานี)  - ดร.พงษ์ศักดิ์ ยั่งยืน  - ธนะจักร เย็นบำรุง - จรัญญา วงษ์พรหม - เกษตรตำบล/อำเภอ - สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด

25 โครงการที่จะดำเนินการ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
กลยุทธ์ โครงการที่จะดำเนินการ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้รับผิดชอบ 1.2ส่งเสริมให้มีการพัฒนาเกษตรกรรมให้เหมาะกับภูมินิเวศ 1.2.1โครงการพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพดินที่เสื่อมคุณภาพ เพื่อเพิ่มผลผลิตในการเกษตรและส่งเสริมการปลูกพืชสวนรอบแปลงนา 1.2.2โครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกับระบบนิเวศน้ำท่วม และริมทาม และการแก้ไขปัญหาโรคระบาดในข้าว (โรคใบด่าง เพลี้ยกระโดด หนามกอ ใบไหม้ ฯลฯ) - 10 ครัวเรือน - ดร.พงษ์ศักดิ์ ยั่งยืน  - ธนะจักร เย็นบำรุง - จรัญญา วงษ์พรหม - เกษตรตำบล/อำเภอ - สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด

26 โครงการที่จะดำเนินการ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
กลยุทธ์ โครงการที่จะดำเนินการ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้รับผิดชอบ 1.3ส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมกับบริบทชุมชนเพื่อเพิ่มรายได้ 1.3.1โครงการส่งเสริมอาชีพภาคเกษตร (เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ กบ จิ้งหรีด) 1.3.2โครงการส่งเสริมอาชีพนอกภาคเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่และความต้องการของชุมชน (ทอเสื่อผือทาม จักสาน กลุ่มทำขนม ฯลฯ) 1.3.3 โครงการฟื้นฟูและพัฒนาระบบการเลี้ยงปลาในกระชังริมแม่น้ำมูล (ปลานิล ปลาทับทิม ฯลฯ) 30ครัวเรือน 40ครัวเรือน 10ครัวเรือน อาจารย์ศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล - ดร.พงษ์ศักดิ์ ยั่งยืน  - ธนะจักร เย็นบำรุง - พัฒนาชุมชนอำเภอโพนทราย - ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดร้อยเอ็ด

27 โครงการที่จะดำเนินการ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
กลยุทธ์ โครงการที่จะดำเนินการ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้รับผิดชอบ 1.4 ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจชุมชน และการบริหารจัดการกลุ่มและครัวเรือนเพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ 1.4.1 โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อย (ไก่พันธุ์ไข่ กบ จิ้งหรีด) และวิสาหกิจชุมชน เพื่อลดต้นทุนในการผลิต และสร้างพลังต่อรองราคาผลผลิต (ส่งเสริมการจัดการตลาดร่วมกัน/พัฒนาการแปรรูปผลผลิต) 1.4.2โครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อการออม และลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และหาแนวทางลดภาวะหนี้สินของครัวเรือน - โครงการระดับชุมชนทุกครัวเรือน โดยดึงทุกกลุ่มอาชีพมาเข้าร่วม - ทุกครัวเรือน - ดร.พงษ์ศักดิ์ ยั่งยืน  - ธนะจักร เย็นบำรุง - พัฒนาชุมชนอำเภอโพนทราย - สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด

28 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สุขภาพชุมชน

29 โครงการที่จะดำเนินการ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
กลยุทธ์ โครงการที่จะดำเนินการ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้รับผิดชอบ 2.1 ส่งเสริมสุขภาพชุมชน 2.1.1โครงการอบรมดูแล รักษาสุขภาพเพื่อลดภาวะโรคเรื้อรัง 2.1.2โครงการอบรม ความรู้เรื่องโรคที่เกิดจากการปนเปื้อนสารเคมีและการป้องกัน ดูแล รักษา 2.1.3โครงการลดพฤติกรรมการบริโภคปลาดิบ 2.1.4โครงการสนับสนุนการหาแหล่งน้ำอุปโภค บริโภคที่ถูกสุขลักษณะ กลุ่มเสี่ยง 30 คน -กลุ่มเสี่ยง 30 คน -กลุ่มเสี่ยง 20 คน -ทุกครัวเรือน รศ.กาญจนา นาถะพินธุ อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มข. - ผอ.รพ.สต. ยางคำ - ธนะจักร เย็นบำรุง - จรัญญา วงษ์พรหม

30 โครงการที่จะดำเนินการ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
กลยุทธ์ โครงการที่จะดำเนินการ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้รับผิดชอบ 2.2การพัฒนาฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านสุขภาพ 2.2.1โครงการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพโดยการบูรณาการองค์ความรู้ที่มีอยู่กับภูมิปัญญาท้องถิ่น ( หมอเป่า และ หมอสมุนไพร) -ทุกครัวเรือน - รศ.กาญจนา นาถะพินธุ - อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มข. - ผอ.รพ.สต. ยางคำ - ธนะจักร เย็นบำรุง - จรัญญา วงษ์พรหม

31 สวัสดิการชุมชนและทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สวัสดิการชุมชนและทุนทางสังคม

32 โครงการที่จะดำเนินการ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
กลยุทธ์ โครงการที่จะดำเนินการ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้รับผิดชอบ 3.1 พัฒนาและฟื้นฟูระบบสวัสดิการชุมชน 3.2 การมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนเพื่อแก้แก้ไขปัญหาสังคมของกลุ่มเยาวชน 3.1.1โครงการพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งด้านสวัสดิการ และระบบโครงข่ายความคุ้มครองทางสังคม (social safety net) เพื่อเป็นทุนทางสังคมของชุมชน 3.2.1โครงการเสริมสร้างกิจกรรรมเชิงสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชนในชุมชน ทุกครัวเรือน - เด็กและเยาวชน 30 คน - จรัญญา วงษ์พรหม - ธนะจักร เย็นบำรุง พัฒนาชุมชนอำเภอโพนทราย ผู้นำชุมชน/กลุ่มเยาวชน ผอ.โรงเรียน ใน ต.ยางคำ เจ้าอาวาสวัด ใน ต.ยางคำ - พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดร้อยเอ็ด

33 ยุทธศาสตร์ที่ 4 องค์กรชุมชน

34 โครงการที่จะดำเนินการ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
กลยุทธ์ โครงการที่จะดำเนินการ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้รับผิดชอบ 4.1 การพัฒนาความเข้มแข็งองค์กรชุมชน 4.1.1 โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนากระบวนการทำงานพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม(การพัฒนากลุ่ม/องค์กร การสร้างภาวะผู้นำ การสร้างเครือข่ายภายใน/ภายนอกชุมชน) กลุ่มผู้นำชุมชนทั้งทางการและไม่เป็นทางการ 30 คน -ธนะจักร เย็นบำรุง - จรัญญา วงษ์พรหม

35 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

36 โครงการที่จะดำเนินการ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
กลยุทธ์ โครงการที่จะดำเนินการ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้รับผิดชอบ 5.1 สนับสนุนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการเพื่ออนุรักษ์ พัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากร ธรรมชาติในระดับชุมชน 5.1.1โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู จัดการพื้นที่ป่าชุมชน และพื้นที่สาธารณประโยชน์ของชุมชน (คอนปู่ตา ดอนสวนหม่อน กุดเป่งและกุดขี้เหล็ก 5.1.2โครงการลดการแพร่กระจายของสารเคมีการเกษตรในพื้นที่เกษตรและแหล่งน้ำของชุมชน 5.1.3 โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกที่เหมาะสมกับชุมชน(พลังงานโซลาร์เซลล์ในการผันน้ำเพื่อการเกษตร และ การทำก๊าซหมักชีวภาพ) - ทุกครัวเรือน กลุ่มเสี่ยง30 ครัวเรือน 10ครัวเรือน - ป่าไม้อำเภอโพนทราย สำนักงานทรัพยากรธรรม ชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ร้อยเอ็ด ธนะจักร เย็นบำรุง นักวิชาการวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม มข.

37 ตำบลยางคำ อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด
แผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของ หมู่บ้านดอนไร่ หมู่ 7 ปี โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจแบบพอเพียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำบลยางคำ อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด

38 เศรษฐกิจพอเพียง และความมั่นคงทาง อาหาร
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เศรษฐกิจพอเพียง และความมั่นคงทาง อาหาร

39 โครงการที่จะดำเนินการ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
กลยุทธ์ โครงการที่จะดำเนินการ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้รับผิดชอบ 1.1 พัฒนาการเกษตรผสมผสานในรูปแบบที่เหมาะสมกับพื้นที่ขนาดเล็ก 1.1.1 โครงการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและติดตามการพัฒนาสถานีสูบน้ำโพนทุ่งคามเพื่อการเกษตร 1.1.2 โครงการส่งเสริมรูปแบบการเกษตรแบบผสมผสานและเกษตรปลอดสารพิษในครัวเรือน 1.1.3 โครงการพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพดินที่เสื่อมคุณภาพ เพื่อเพิ่มผลผลิตในการเกษตรและส่งเสริมการปลูกพืชสวนรอบแปลงนา  1.1.4 โครงการการปลูกพืชอายุสั้นในแปลงเกษตร - กลุ่มผู้ใช้น้ำ 10 ครัวเรือน - 8 ครัวเรือน (มีที่ดินอยู่ใกล้หมู่บ้าน) - 5 ครัวเรือน (เป็นที่นาโนน ดินไม่ดี) - ผอ.สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 (อุบลราชธานี)  - ดร.พงษ์ศักดิ์ ยั่งยืน  - ธนะจักร เย็นบำรุง - จรัญญา วงษ์พรหม - เกษตรตำบล/อำเภอ - สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด

40 โครงการที่จะดำเนินการ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
กลยุทธ์ โครงการที่จะดำเนินการ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้รับผิดชอบ 1.2 ส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมกับบริบทชุมชนเพื่อเพิ่มรายได้ 1.2.1 โครงการส่งเสริมอาชีพภาคเกษตร (เลี้ยงปลา กบ ไก่พันธุ์ไข่ จิ้งหรีด กระบือ ปลูกเห็ดฟาง) 1.2.2 โครงการส่งเสริมอาชีพนอกภาคเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่และความต้องการของชุมชน (เย็บผ้าเศษ ทำพานพุ่ม ทำขนม ฯลฯ) - 5 ครัวเรือน - 3 ครัวเรือน -ดร.พงษ์ศักดิ์ ยั่งยืน  ธนะจักร เย็นบำรุง พัฒนาชุมชนอำเภอโพนทราย

41 โครงการที่จะดำเนินการ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
กลยุทธ์ โครงการที่จะดำเนินการ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้รับผิดชอบ 1.3 ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและการบริหารจัดการกลุ่มและครัวเรือนเพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ 1.3.1 โครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อการออม และลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และหาแนวทางลดภาวะหนี้สินของครัวเรือน 1.3.2 โครงการเสริมสร้างวิสาหกิจชุมชน ทุกครัวเรือน -อาจารย์ศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล - ธนะจักร เย็นบำรุง - พัฒนาชุมชนอำเภอโพนทราย - สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด

42 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สุขภาพชุมชน

43 โครงการที่จะดำเนินการ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
กลยุทธ์ โครงการที่จะดำเนินการ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้รับผิดชอบ 2.1 ส่งเสริมสุขภาพชุมชน 2.1.1 โครงการอบรมดูแล รักษาสุขภาพเพื่อลดภาวะโรคเรื้อรัง (โรคเบาหวาน โรคความดัน) โครงการจัดการน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคอย่างถูกสุขลักษณะ กลุ่มเสี่ยง 10 คน ทั้งชุมชน ผอ.รพ.สต. ยางคำ อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มข. - ธนะจักร เย็นบำรุง จรัญญา วงษ์พรหม ผอ.สำนักงานน้ำบาดาลที่ 11 รศ.กาญจนา นาถะพินธุ

44 สวัสดิการชุมชนและทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สวัสดิการชุมชนและทุนทางสังคม

45 โครงการที่จะดำเนินการ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
กลยุทธ์ โครงการที่จะดำเนินการ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้รับผิดชอบ 3.1 พัฒนาและฟื้นฟูระบบสวัสดิการชุมชน 3.2 การมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมของกลุ่มเยาวชน 3.1.1โครงการพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งด้านสวัสดิการ และระบบโครงข่ายความคุ้มครองทางสังคม (social safety net) เพื่อเป็นทุนทางสังคมของชุมชน 3.2.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการของเด็กและเยาวชนเตรียมความสำหรับการเป็นผู้ใหญ่และก้าวเข้าสู่วัยทำงาน ทุกครัวเรือน - เยาวชนที่อยู่ในชุมชน 30 คน - จรัญญา วงษ์พรหม - ธนะจักร เย็นบำรุง พัฒนาชุมชนอำเภอโพนทราย ผู้นำชุมชน/กลุ่มเยาวชน ผอ.โรงเรียน ใน ต.ยางคำ เจ้าอาวาสวัด ใน ต.ยางคำ - พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดร้อยเอ็ด

46 ยุทธศาสตร์ที่ 4 องค์กรชุมชน

47 โครงการที่จะดำเนินการ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
กลยุทธ์ โครงการที่จะดำเนินการ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้รับผิดชอบ 4.1 การพัฒนาความเข้มแข็งองค์กรชุมชน 4.2การเสริมสร้างองค์กรชุมชนเพื่อจัดการกรรมสิทธิ์ที่ ดิน 4.1.1 โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนากระบวนการทำงานพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม(การพัฒนากลุ่ม/องค์กร การสร้างภาวะผู้นำ การสร้างเครือข่ายภายใน/ภายนอกชุมชน) 4.2.1 โครงการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดิน ผู้นำชุมชน 20 คน - แกนนำประเด็นปัญหา 5 คน -ธนะจักร เย็นบำรุง - จรัญญา วงษ์พรหม - อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มข.

48 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

49 โครงการที่จะดำเนินการ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
กลยุทธ์ โครงการที่จะดำเนินการ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้รับผิดชอบ 5.1 สนับสนุนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการเพื่ออนุรักษ์ พัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากร ธรรมชาติในระดับชุมชน 5.1.1 โครงการส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นตามหัวไร่ ปลายนา (ไม้ยืนต้น / ไม้ผล) 5.1.2 โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกที่เหมาะสมกับชุมชน (ก๊าซหมักชีวภาพ) - 10 ครัวเรือน - 3 ครัวเรือน - ดร.พงษ์ศักดิ์ ยั่งยืน - ป่าไม้อำเภอโพนทราย สำนักงานทรัพยากรธรรม ชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ร้อยเอ็ด - ธนะจักร เย็นบำรุง - ทีมพลังงานชุมชน RDI

50 องค์ความรู้/เทคโนโลยี/นวัตกรรม ในการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนที่ต้องการการสนับสนุน
เทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ด้านการเกษตรตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยบูรณาการ ความรู้ด้านการจัดการดิน พืช และการจัดการน้ำ ให้เหมาะกับภูมินิเวศ การแก้ไขปัญหาด้านโรคพืช (ข้าว) โรคระบาดสัตว์ (วัว ควาย ปลาในกระชัง)ฟื้นฟูพัฒนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการดำเนินชีวิตทั้งด้านการทำมาหากินและสุขภาพ การส่งเสริมจัดการวิสาหกิจชุมชน การพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน การจัดสวัสดิการชุมชน และระบบโครงข่ายความคุ้มครองทางสังคม (social safety net) สำหรับผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส นวัตกรรมด้านพลังงานทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับชุมชน (ก๊าซหมักชีวภาพ / พลังงาน โซลาร์เซลล์)

51 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการศึกษา และแผนปฏิบัติการ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่ตำบลยางคำ อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด คณะอนุกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจแบบพอเพียง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google