งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการจัดสรร งบค่าบริการแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2558

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการจัดสรร งบค่าบริการแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2558"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการจัดสรร งบค่าบริการแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2558

2 การจัดสรรงบบริการแพทย์แผนไทย สปสช.เขต 10 ปี 2558
การจัดสรรงบบริการแพทย์แผนไทย สปสช.เขต 10 ปี 2558

3 เกณฑ์พัฒนาศักยภาพ แพทย์แผนไทย หมายถึง ผู้ที่จบปริญญาตรีจากหลักสูตรและสถาบันที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการวิชาชีพด้านการแพทย์แผนไทย/แพทย์แผนไทยประยุกต์ และมีใบประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยหรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

4 เกณฑ์พัฒนาศักยภาพ จัดสรรงบประมาณงวดเดียว 100% ให้หน่วยบริการ
จัดสรรงบประมาณงวดเดียว 100% ให้หน่วยบริการ ภายใน 30 ธันวาคม 2557 หน่วยบริการที่ได้รับงบประมาณเพิ่มจำนวน บาทให้ส่งผลการดำเนินงานให้สปสช. ภายในสิงหาคม 2558

5 เกณฑ์ผลงานบริการ เป็นงบประมาณที่เหลือจากการจัดสรรงบพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการแยกรายกิจกรรมดังนี้ การนวด อบ ประคบสมุนไพร สัดส่วนงบประมาณ60% การใช้ยาสมุนไพร สัดส่วนงบประมาณ 30% การฟื้นฟูมารดาหลังคลอด สัดส่วนงบประมาณ 10%

6 เกณฑ์ผลงานบริการ มีเกณฑ์ในการจัดสรรดังนี้ 1. การนวดอบประคบสมุนไพรเพื่อการรักษาฟื้นฟูสภาพด้วยการแพทย์แผนไทยมีเกณฑ์การจ่ายคิดเป็น บาท/point (ผลงานบริการ)ดังนี้ A. การให้บริการในหน่วยบริการ - นวด ครั้งละ 1.0 คะแนน - ประคบ ครั้งละ 0.5 คะแนน - อบไอน้ำสมุนไพร ครั้งละ 0.5 คะแนน ****กรณีถ้ามีการทำหัตถการประคบและอบในวันเดียวกัน จะตัดให้เฉพาะหัตถการใดหัตถการหนึ่งเท่านั้น**** B. การให้บริการในชุมชน กรณีในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง, ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง, ผู้พิการ, อัมพฤกษ์/อัมพาต และผู้สูงอายุ - นวด ครั้งละ 1.5 คะแนน - ประคบ ครั้งละ 1.2 คะแนน ***ไม่มีการคิดค่า K

7 เกณฑ์ผลงานบริการ 2.การใช้ยาสมุนไพร จัดสรรให้ทุกหน่วยบริการ โดยพิจารณาจากปริมาณการใช้ยาสมุนไพรจาก ED ตามรายการสั่งจ่ายยาสมุนไพร 1 รายการยา คิดเป็น1 คะแนน

8 เกณฑ์ผลงานบริการ 3.การฟื้นฟูสุขภาพแม่หลังคลอดจัดสรรเป็นชุดบริการ1 ชุด บริการคิดเป็น 1 คะแนน กรณีเป็นหน่วยบริการเดิมของปีงบประมาณ 2557ยืนยันผู้ให้บริการและสามารถให้บริการต่อเนื่องได้ กรณีเป็นหน่วยบริการใหม่ ต้องมีการสมัครเข้าร่วมเป็นหน่วยบริการ

9 เกณฑ์ผลงานบริการ 3.การฟื้นฟูสุขภาพแม่หลังคลอด(ต่อ) การบริการต้องให้เป็นไปตาม CPG ที่สปสช.กำหนด สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ***โดยผู้ให้บริการต้องเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย (ประเภทนวดไทย/ผดุงครรภ์ไทย) หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์*** การให้บริการ 1 ชุดกิจกรรม ต้องให้บริการครบ 5 ครั้ง และแต่ละครั้งต้องครบ 5 กิจกรรม (นวด อบประคบ ทับหม้อเกลือ แนะนำการปฏิบัติตัวฯ)และต้องทำภายใน 90 วันหลังคลอด

10 เกณฑ์ผลงานบริการ จ่ายตามผลงานจริงงวดเดียว ใช้ข้อมูลบริการ 12 เดือน กรกฎาคม มิถุนายน 2558 ตัดข้อมูล 30 กรกฏาคม 2558 จ่ายชดเชย สิงหาคม 2558 ****สปสช.เขต 10 ไม่รับการอุทธรณ์ข้อมูลการให้บริการเนื่องจากงบประมาณเป็นงบ Global รายเขต สปสช.เขต10 ไม่ได้กันเงินไว้สำหรับการอุทธรณ์ข้อมูลและก่อนทำการตัดข้อมูลและการจ่ายชดเชยค่าบริการจะมีการแจ้งและส่งข้อมูลให้ทางผู้รับผิดชอบงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยืนยันข้อมูลให้ก่อน****

11 การจ่ายชดเชย สิทธิ UC กรณี OP เท่านั้น ไม่ตายก่อนมารับบริการ
ไม่อยู่ระหว่าง Admit ขณะมารับบริการ เลข CID ผู้รับบริการและผู้ให้บริการต้องมีในฐานข้อมูลประชากรของสนบท.หรือสปสช

12 การบริการนวด อบ ประคบ การประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ
การบริการนวด อบ ประคบ การประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ผู้ให้บริการ 1 คน นวดได้ไม่เกิน 5 คนต่อวัน การบันทึกข้อมูลหัตถการแพทย์แผนไทย(หัตถการ 7 หลัก) การบันทึกข้อมูลการวินิจฉัยโรค(รหัสโรคแผนปัจจุบันหรือรหัสโรคแผนไทย) ผู้รับบริการสามารถมารับบริการได้ไม่เกิน 1 ครั้ง/วัน เลข CID ของผู้ให้บริการต้องตรงตาม OP/PP และตามไฟล์ที่ยืนยันผ่านสสจ.

13 การใช้ยาสมุนไพร รหัสยาสมุนไพร 24 หลักที่ถูกต้อง
รหัสยาสมุนไพร 24 หลักที่ถูกต้อง เป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ

14 บริการฟื้นฟูแม่หลังคลอด
เป็นหน่วยบริการที่สมัคร จำนวน 94 แห่ง ผู้ให้บริการเป็นผู้มีใบประกอบโรคศิลป์เท่านั้น หัตถการที่ให้บริการมารดาหลังคลอด( , , , , ) ต้องมี DX U ด้วย

15 การจัดสรรงบประมาณทั้ง 3กิจกรรม ของสปสช.เขต 10
การจัดสรรงบประมาณทั้ง 3กิจกรรม ของสปสช.เขต 10 กิจกรรม ปี 2556 ปี 2557 นวด อบ ประคบ 16,058,508(13.80) 17,732,905(10.78) การใช้ยาสมุนไพร 7,846,500(7.30) 8,714,100(8.37) ฟื้นฟูสุขภาพแม่หลังคลอด 2,250,000(2488) 2,900,000(2500) รวม

16 ตัวชี้วัดงานแพทย์แผนไทย
ร้อยละผู้ป่วยที่ได้รับบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 18

17 ผลการดำเนินงานแพทย์แผนไทยจาก HDC2 ข้อมูล ณ 6 มกราคม 2558

18


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการจัดสรร งบค่าบริการแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2558

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google