งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ปี 2557

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ปี 2557"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ปี 2557
สถานการณ์ไข้เลือดออกระดับประเทศ ข้อมูลสำนักระบาดวิทยา ณ วันที่ 24 มิ.ย.57 - มีผู้ป่วยทุกจังหวัด รวมจำนวน 9,663 ราย ตาย 10 ราย อัตราป่วยเท่ากับ 15.04/แสน. อัตราป่วยตายร้อยละ จังหวัดเลยมีอัตราป่วยสูงเป็นลำดับที่ 59 ของประเทศ ลำดับ 9 ของภาค ลำดับ 2 ของ Zone

2 จังหวัดที่มีอัตราป่วยโรคไข้เลือดออกสูง 5 ลำดับแรก ณ วันที่ 24 มิ.ย.57
จังหวัดที่มีอัตราป่วยโรคไข้เลือดออกสูง 5 ลำดับแรก ณ วันที่ 24 มิ.ย.57 จังหวัด จำนวนป่วย อัตราป่วย/แสน. จำนวนตาย อัตราป่วยตาย % ภูเก็ต 222 62.12 1 0.45 กระบี่ 234 53.00 น่าน 214 44.85 แม่ฮ่องสอน 107 43.82 พัทลุง 224 43.68 เลย (ลำดับ 59) 45 7.17

3 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจังหวัดเลยรายเดือน ปี 2556 - 2557 เปรียบเทียบมัธยฐาน 5 ปี
ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 29 มิ.ย.57 จังหวัดเลยมีรายงานผู้ป่วย 49 ราย ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต อัตราป่วยเท่ากับ 7.77/แสน.

4 อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน
อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกจังหวัดเลย ปี 2557 แยกรายอำเภอ สะสมตั้งแต่ต้นปี – 29 มิถุนายน 2557 อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน จำนวน ราย

5 พื้นที่มีผู้ป่วยไข้เลือดออก สะสมตั้งแต่ต้นปี วันที่ 1 มกราคม - วันที่ 29 มิถุนายน 2557
อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน จำนวนผู้ป่วย สัปดาห์ที่ป่วย วันเริ่มป่วย ประเภท สะสมแต่ต้นปี รายแรก รายสุดท้าย พื้นที่เกิดโรค เมือง กกดู่ ตูบโกบ ม.2 1 15 19 เม.ย.57 ห้วยหวาย ม.7 19 17 พ.ค.57 กุดป่อง ใหม่ 11 พ.ค.57 นาหนอง-ท่าแพ 21 25 พ.ค.57 นาเขิน 25 25 มิ.ย.57 กกทอง ห้วยกระทิง 3 20,20,22 23 พ.ค.57 4 มิ.ย.57 ต่อเนื่อง นาดินดำ นาดินดำ ม.1 24 16 มิ.ย.57 นาอาน นาซำ ม.7 26 มิ.ย.57 ปากชม โนนสมบูรณ์ ม.9 2 9,21 8 มี.ค.57 ชมเจริญ ชมน้อย ม.2 11 20 มี.ค.57 ห้วยบ่อซืน ห้วยบ่อซืน ม.1 13 5 เม.ย.57 ห้วยพิชัย ใหม่พัฒนา ม.10 14 9 เม.ย.57 เชียงคาน บุฮม อุมุง ม.5 7 22 ก.พ.57 เขาแก้ว ตาดซ้อ ม.6 17 29 เม.ย.57

6 พื้นที่มีผู้ป่วยไข้เลือดออก สะสมตั้งแต่ต้นปี วันที่ 1 มกราคม - วันที่ 29 มิถุนายน 2557
อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน จำนวนผู้ป่วย สัปดาห์ที่ป่วย วันเริ่มป่วย ประเภท สะสมแต่ต้นปี รายแรก รายสุดท้าย พื้นที่เกิดโรค นาด้วง นาดอกคำ ร่มเย็น ม.7 2 9,19 7 มี.ค.57 15 พ.ค.57 โนนตะวัน ม.14 1 19 17 พ.ค.57 นาดอกคำ ม.1 20 23 พ.ค.57 เขาแก้วพัฒนา ม.15 22 2 มิ.ย.57 ใหม่ โพนสว่าง ม.3 23 13 มิ.ย.57 เวียงชัย ม.12 24 เม.ย.57 โพนเขาแก้ว ม.7 18 พ.ค.57 ท่าสะอาด รักธรรม ม.2 3 21,23,23 31 พ.ค.57 12 มิ.ย.57 ต่อเนื่อง ดงป่ายาง ม.7 22,23 3 มิ.ย.57 ท่าสวรรค์ งามวงศ์วาน ม.5 นาแห้ว เหล่ากอหก เหล่ากอหก ม.1 6 มิ.ย.57 วังสะพุง โคกขมิ้น ป่าบง ม.10 17 29 เม.ย.57

7 อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน จำนวนผู้ป่วย สัปดาห์ที่ป่วย วันเริ่มป่วย ประเภท
พื้นที่มีผู้ป่วยไข้เลือดออก สะสมตั้งแต่ต้นปี วันที่ 1 มกราคม - วันที่ 29 มิถุนายน 2557 อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน จำนวนผู้ป่วย สัปดาห์ที่ป่วย วันเริ่มป่วย ประเภท สะสมแต่ต้นปี รายแรก รายสุดท้าย พื้นที่เกิดโรค ด่านซ้าย นาหอ บุ่งกุ่ม ม.1 1 7 ม.ค.57 โป่ง ทุ่งเทิง ม.11 4 27 ม.ค.57 อิปุ่ม ถ้ำพระ ม.7 12 25 มี.ค.57 หินแลบ ม.4 16 24 เม.ย.57 ป่าม่วง ม.5 23 13 มิ.ย.57 ใหม่ วังยาว วังเวิน ม.6 9 มิ.ย.57 โพนสูง ห้วยทอง ม.3 22 6 มิ.ย.57 กกโพธิ์วังกำ ม.4 24 21 มิ.ย.57 กกสะทอน หัวนา ม.10 20 มิ.ย.57 ภูเรือ ร่องจิก นาคูณ ม.3 2 11,11 16 มี.ค.57 21 มี.ค.57 ขามป้อม ม.9 15 17 เม.ย.57 ท่าลี่ โนนสว่าง ม.3 8 27 ก.พ.57 น้ำแคม น้ำแคม ม.3 14 7 เม.ย.57 ภูกระดึง ทุ่งใหญ่ ม.1 6 14 ก.พ.57 ห้วยส้ม โนนงาม ม.9 25 ก.พ.57

8 สถานการณ์โรคมือ เท้า ปากจังหวัดเลย ปี 2557
สถานการณ์ระดับประเทศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2557 มีผู้ป่วย 19,763 ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต อัตราป่วยเท่ากับ ต่อประชากร แสนคน จังหวัดเลยมีอัตราป่วยสูงลำดับที่ 7 ของประเทศ ลำดับที่ 1 ของภาค

9 จำนวนผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปากจังหวัดเลยรายเดือน ปี 2557 เปรียบเทียบมัธยฐาน 5 ปี
ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 29 มิ.ย.57 จังหวัดเลยมีรายงานผู้ป่วย 396 ราย ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต อัตราป่วยเท่ากับ 62.78/แสน.

10 อัตราป่วยโรคมือ เท้า ปากจังหวัดเลย ปี 2557 แยกกลุ่มอายุ
อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ปี จำนวน ราย

11 อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน
อัตราป่วยโรคมือ เท้า ปากจังหวัดเลย ปี 2557 แยกรายอำเภอ สะสมตั้งแต่ต้นปี – 29 มิถุนายน 2557 อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน จำนวน ราย

12 จำนวนผู้ป่วยโรคสุกใสจังหวัดเลยรายเดือน ปี 2557 เปรียบเทียบมัธยฐาน 5 ปี
จำนวนผู้ป่วยโรคสุกใสจังหวัดเลยรายเดือน ปี 2557 เปรียบเทียบมัธยฐาน 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 29 มิ.ย.57 จังหวัดเลยมีรายงานผู้ป่วย 536 ราย ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต อัตราป่วยเท่ากับ 84.98/แสน.

13 อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน
อัตราป่วยโรคสุกใสจังหวัดเลย ปี 2557 แยกรายอำเภอ สะสมตั้งแต่ต้นปี – 29 มิถุนายน 2557 อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน จำนวน ราย

14 สรุปผลการดำเนินงานควบคุมและป้องกัน งานวัณโรค ประจำเดือน มิถุนายน 2557
สรุปผลการดำเนินงานควบคุมและป้องกัน งานวัณโรค ประจำเดือน มิถุนายน 2557

15 จำนวนผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภท ที่ยังรักษาอยู่ถึงปัจจุบัน
66 50 จำนวนผู้ป่วย (ราย) 27 20 18 15 14 12 12 10 9 8 5 2 รวม สสจ.เลย New M+ 133 ราย NEW M- 55 ราย New EP 53 ราย Relapse 7 ราย Others 8 ราย Others M+ 2 ราย TAD 1 ราย TAF 4 ราย New not done 1 ราย MDR-TB 4 ราย ***All form 268 ราย***

16 จำนวนผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภท ที่ขึ้นทะเบียนเดือน พฤษภาคม 2557
18 จำนวนผู้ป่วย (ราย) 5 5 3 3 4 2 2 2 1 2 1 N/A N/A รวม สสจ.เลย New M+ 32 ราย NEW M- 6 ราย New EP 5 ราย Relapse 2 ราย Others 1 ราย TAD 1 ราย TAF 1 ราย ***All form 48 ราย***

17 ร้อยละของผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภท ที่นอนโรงพยาบาล (พ.ค.57)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A หมายเหตุ รพ.เลยแจ้งว่า Case New M+ ทำ Homeward

18 ร้อยละของผู้ป่วยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียน เดือน พฤษภาคม 2557 ที่ได้รับการให้การปรึกษา (VCT) ตรวจเอชไอวี และรับยา ARV ร้อยละ N/A N/A รพ.หนองหินมี ผป ขึ้นทะเบียน 2 ราย ทำ VCT ไปแล้ว 1 ราย อีก 1 ราย นัด ก.ค.57 พบผู้ป่วย HIV  รพ.เลย 1 ราย ได้รับยา ARV แล้ว  รพ.ผาขาว 1 ราย ยังไม่ได้รับยา ARV แพทย์ให้รับยาTBก่อน รพร.ด่านซ้าย รอผลตรวจ HIV 1 ราย

19 การเยี่ยมบ้านตามเกณฑ์คุณภาพ 8-12 ครั้ง (ผู้ป่วยขึ้นทะเบียนเดือนมีนาคม 2557)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A หมายเหตุ รพ.เลย ผู้ป่วยประเภทอื่นๆ ที่ไม่ได้ติดตามเยี่ยมเป็นผู้ป่วยจากต่างอำเภอ 1 ราย (วังสะพุง ติดตามแล้วไม่พบผู้ป่วย) อ.เชียงคาน มีผู้ป่วย New M+ 2 ราย ติดตามเยี่ยม 1 ราย ไม่ได้ติดตามการเยี่ยม 1 ราย เนื่องจาก transfer out รพ.บ้านผือ 3. อ.นาด้วง มีผู้ป่วย New M+ 2 ราย อีก 1 ราย ไม่ได้เยี่ยม เนื่องจากผู้ป่วยไม่เปิดเผยตัว ไม่ยินยอมให้เยี่ยม อ.วังสะพุง ผู้ป่วยประเภทอื่นๆ ที่ไม่ได้ติดตามเยี่ยมเนื่องจากผู้ป่วยรักษาจากที่อื่น ผ่านระยะเข้มข้นแล้ว จึงมาขึ้นทะเบียนที่ รพ.วังสะพุง 5. อ.เอราวัณ มีผู้ป่วย New M+ 4 ราย เยี่ยมทางโทรศัพท์ 1 ราย อีก3ราย ไปอยู่ที่อื่น 6. อ.ผาขาว มีผู้ป่วยประเภทอื่นๆ ที่ไม่ใช่เสมหะบวก 3 ราย ได้รับการเยี่ยม 1 ราย อีก 2 รายเสียชีวิต 7. อ.ภูกระดึง มีผู้ป่วยประเภทอื่นๆ ที่ไม่ใช่เสมหะบวก 3 ราย ได้รับการติดตามเยี่ยม 1 ราย อีก 2 รายไม่ได้เยี่ยมเนื่องจากผู้ป่วยรักษาจากที่อื่น ผ่านระยะเข้มข้นแล้ว จึงมาขึ้นทะเบียนที่ รพ.ภูกระดึง

20 CONVERSION RATE (ผู้ป่วยขึ้นทะเบียนเดือนมีนาคม 2557)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Conversion rate รพร.ด่านซ้าย มี ผู้ป่วย New M+ 1 ราย ผลเสมหะเดือนที่ 2-3 ยังพบเชื่ออยู่ (ผลงาน 0%) รพ.ผาขาว มีผู้ป่วย M+ 2 ราย ไม่ได้ตรวจเสมหะเดือนที่ 2-3 (ผลงาน 0%)

21 SUCCESS RATE (ผู้ป่วยขึ้นทะเบียนเดือนพฤศจิกายน 2556)
รพ.วังสะพุง M+ 4 ราย cure 2 ราย เสียชีวิต 2 (Hepaitis 1 ราย สรุปไม่ได้ 1 ราย) (ผลงาน 50%) รพ.ภูกระดึง มีผู้ป่วย M+ 2 ราย cure 1 ราย เสียชีวิต 1 ราย (เสียชีวิตที่บ้าน กินอาหาร ไม่ได้ ท้องเสีย มีประวัติเป็นDM) (ผลงาน50%)

22 MDR-TB นางกฤษณา แก้วมาลา อายุ 38 ปี
นางกฤษณา แก้วมาลา อายุ 38 ปี ที่อยู่ 33 ม.1 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง เริ่มรักษา 14 ตุลาคม 2556 รับยา เดือนที่ 11 ยาที่ได้รับ Ofloxacin (100) 2*2 pc Cycloserine (250) 1*2 pc PAS (1000) 4*2 pc Ethambutol (400) 2*hs อาการทั่วไปปกติ น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น กินยาต่อเนื่อง ไม่มีภาวะแทรกซ้อน หากมีปัญหาเรื่องDMน้ำตาลต่ำ hypoglycemia แพทย์ปรับยาฉีดให้ DOT โดย จนท. รพ.สต.โนนสว่าง

23 MDR-TB นายลานทอง ถมนา อายุ 45 ปี ที่อยู่ 1/1 ม.4 ต.ปากตม อ.เชียงคาน
นายลานทอง ถมนา อายุ 45 ปี ที่อยู่ 1/1 ม.4 ต.ปากตม อ.เชียงคาน ผู้ป่วยอาศัยที่สวนยาง คนเดียว เริ่มรักษา 28 เมษายน 2557 รับยา เดือนที่ 2 ยาที่ได้รับ Ofloxacin (100) 4*hs Cycloserine (250) 2*2 pc PAS (1000) 6*2 pc Ethambutol (400) 2*hs Ethionamide (250) 2*2 pc Kanamycin (750) ฉีดทุกวัน เว้นเสาร์-อาทิตย์ อาการทั่วไปปกติ กินยาต่อเนื่อง DOT โดย จนท.รพ.สต.ท่าดีหมี ช่วงเช้า และ อสม. ช่วงเย็น

24 MDR-TB นายพนม โทลา อายุ 35 ปี
นายพนม โทลา อายุ 35 ปี ที่อยู่ ศูนย์โยคะ บ้านร่องจิก ต.ร่องจิก อ.ภูเรือ เริ่มรักษา 2 มิถุนายน 2557 ยาที่ได้รับ Ofloxacin (100) 4*hs PAS (1000) 12*hs Ethambutol (400) 3*hs Streptomycin (750) ฉีดทุกวัน เว้นเสาร์-อาทิตย์ มีอาการเหนื่อย อ่อนเพลีย DOT โดย จนท.รพ.สต.ร่องจิก ช่วงเช้า (จันทร์-ศุกร์) เสาร์-อาทิตย์ เจ้าของศูนย์โยคะ จะเป็นผู้ทำ DOT ให้

25 MDR-TB นางหนู ทินราช อายุ 67 ปี (สัมผัส XDR-TB)
ที่อยู่ 112 ม.9 ต.ห้วยส้ม อ.ภูกระดึง จ.เลย เริ่มรักษา 26 มิถุนายน 2557 ยาที่ได้รับ Ofloxacin (100) 3*2 pc Ethionamide (250) 1*3 pc Cycloserine (250) 1*3 pc PAS (1000) 6*2 pc Kanamycin (500) ฉีดทุกวัน เว้นเสาร์-อาทิตย์ DOT โดย จนท.รพ.สต.ห้วยส้ม

26 ผลงานการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลกลุ่มบุคลากรปี 2557 เทียบกับจำนวนวัคซีนที่ได้รับจัดสรร (%Acieve) รายอำเภอ จังหวัดเลย ร้อยละ แหล่งข้อมูล : โปรแกรมบันทึกข้อมูลของสปสช. วันที่ 1 พฤษภาคม – 27 มิถุนายน 2557

27 ผลงานการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลกลุ่มประชาชนปี 2557 เทียบกับจำนวนวัคซีนที่ได้รับจัดสรร (%Acieve) รายอำเภอ จังหวัดเลย ร้อยละ แหล่งข้อมูล : โปรแกรมบันทึกข้อมูลของสปสช. วันที่ 1 พฤษภาคม – 27 มิถุนายน 2557

28 ผลงานการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลกลุ่มบุคลากรและประชาชนกลุ่มเสี่ยงปี 2557 เทียบกับจำนวนวัคซีนที่ได้รับจัดสรร (%Acieve) รายอำเภอ จังหวัดเลย ร้อยละ แหล่งข้อมูล : โปรแกรมบันทึกข้อมูลของสปสช. วันที่ 1 พฤษภาคม – 27 มิถุนายน 2557


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ปี 2557

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google