งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Robinson CSR Project “โรบินสัน แต้ม 86 ฝัน ให้ 86 โรงเรียน” ปี 2556

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Robinson CSR Project “โรบินสัน แต้ม 86 ฝัน ให้ 86 โรงเรียน” ปี 2556"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Robinson CSR Project “โรบินสัน แต้ม 86 ฝัน ให้ 86 โรงเรียน” ปี 2556
Revised 15 Oct 2012

2 Objectives เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา เพื่อขยายการให้ความช่วยเหลือแก่โรงเรียนในถิ่นทุรกันดารที่ขาดแคลน ทุนทรัยพย์ในด้านต่างๆ พร้อมทั้งให้การสนับสนุนเพิ่มเติมให้ครอบคลุม เพิ่มมากขึ้นในทั่วประเทศ อย่างต่อเนื่องจากปี 2008 เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนและสนับสนุน เพิ่มเติม ให้แก่ จำนวน 86 โรงเรียน ทั่วประเทศ ในฐานะบรรษัทภิบาลที่ดี เพื่อร่วมสนับสนุนโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมของโรบินสัน (CSR) ในปี ในด้านการการศึกษา เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร

3 Target audience โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ที่ยังขาดทุนทรัพย์
ในการพัฒนาทางด้านการศึกษา ทั่วประเทศ จำนวน 86 โรงเรียน

4 Key Message โรบินสัน ร่วมสานฝ้นให้เยาวชน
“แต้ม 86 ฝัน ให้ 86 โรงเรียน” ทั่วประเทศ

5 เยาวชน นำเสนอ “1 ความฝัน” เพื่อสานฝัน
รายละเอียดโครงการ สานฝันเยาวชนไทย ใน 86 โรงเรียน โดยให้ตัวแทนนักเรียนในโรงเรียน ทั่วประเทศ เขียนจดหมายเล่าเรื่องราวของโรงเรียน พร้อมทั้งระบุ ความช่วยเหลือ ดังต่อไปนี้ เพื่อให้ทางโรบินสันพิจารณา เพื่อให้การ สนับสนุน โรงเรียนละ 10,000 บาท จำนวน 86 โรงเรียน รวม 860,000 บาท เยาวชน นำเสนอ “1 ความฝัน” เพื่อสานฝัน ให้โรงเรียน และเพื่อนๆ ได้รับประโยชน์ร่วมกัน และพิเศษ วัน D-Day ที่ โรบินสัน จะคัดเลือก โรงเรียนที่คณะกรรมการ เล็งเห็นว่ามีความจำเป็นต้องสนับสนุนเพิ่มเติม ให้สาขาที่รับผิดชอบโครงการฯ ไปจัดกิจกรรม จิตอาสา เพิ่มอีก 1 โรงเรียน

6 จำนวนโควต้าโรงเรียนตามพื้นที่สาขา รวมทั้งสิ้น 86 โรงเรียน
จำนวนโควต้าโรงเรียนตามพื้นที่สาขา รวมทั้งสิ้น 86 โรงเรียน สาขาต่างๆ 1. สาขา กทม. 9 โรงเรียน D-Day โรงเรียน (RS, RT, FI สาขาละ 3 โรงเรียน) (RS, RT, FI สาขาละ 1 โรงเรียน) 2. สาขาเชียงใหม่ 4 โรงเรียน D-Day โรงเรียน 3. สาขาเชียงราย โรงเรียน D-Day โรงเรียน 4. สาขาราชบุรี 4 โรงเรียน D-Day โรงเรียน 5. สาขาจันทบุรี 4 โรงเรียน D-Day โรงเรียน 6. สาขาอยุธยา 4 โรงเรียน D-Day โรงเรียน 7. สาขาอุบลราชธานี (2 สาขา) 6 โรงเรียน D-Day โรงเรียน 8. สาขาอุดรธานี 4 โรงเรียน D-Day โรงเรียน 9. สาขาขอนแก่น 4 โรงเรียน D-Day โรงเรียน 10. สาขาหาดใหญ่ 4 โรงเรียน D-Day โรงเรียน 11. สาขาตรัง 5 โรงเรียน D-Day โรงเรียน 12. สาขาพิษณุโลก 4 โรงเรียน D-Day โรงเรียน 13. สาขานครศรีธรรมราช 4 โรงเรียน D-Day โรงเรียน 14. สาขาศรีราชา 4 โรงเรียน D-Day โรงเรียน 15. สาขาชลบุรี 4 โรงเรียน D-Day โรงเรียน 16. สาขาสุพรรณบุรี 5 โรงเรียน D-Day โรงเรียน 17. สาขาสุราษฎร์ธานี 4 โรงเรียน D-Day โรงเรียน 18. สาขาภูเก็ต+จังซีลอน 1 โรงเรียน D-Day โรงเรียน 19. สาขาลำปาง 4 โรงเรียน D-Day โรงเรียน 20. สาขากาญจนบุรี 4 โรงเรียน D-Day โรงเรียน รวม โรงเรียน โรงเรียน **หมายเหตุ : ทางโรบินสันขอจำกัดสิทธิ์การให้ความช่วยเหลือ เฉพาะโรงเรียนที่ยังไม่เคยรับการช่วยเหลือเท่านั้น การดำเนินการติดต่อโรงเรียน : 1. การติดต่อโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร ให้ติดต่อกับทาง กรุงเทพมหานคร เนื่องจาก โรงเรียนส่วนใหญ่ อยู่ในความรับผิดชอบของ กรุงเทพมหานคร หรือใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของสาขาท่านฯ 2. สาขาในต่างจังหวัดให้ติดต่อผ่าน สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในแต่ละจังหวัด

7 สิ่งที่แตกต่าง สำหรับปี 2556 กิจกรรม Big D-Day ระดับภาค 4 ภูมิภาค
คัดเลือกระดับภูมิภาค ให้ทุกสาขา ส่งจดหมาย ที่ได้รับคัดเลือกจากแต่ละสาขา แล้ว ตามโควต้า ทั้ง 86 โรงเรียน ทั่วประเทศ เข้ามายัง สำนักงานใหญ่ (ส่วนกลาง) เพื่อทำการคัดเลือก 4 โรงเรียน (ระดับภูมิภาค) เพื่อจัดทำกิจกรรม Big D-Day ซึ่งจะเป็นกิจกรรมใหญ่ ที่เปิดโอกาสให้ คณะผู้บริหารและพนักงานจิตอาสา ของบริษัทฯ ได้มีโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรม CSR ขององค์กร มากยิ่งขึ้น

8 งบประมาณ (เฉพาะสาขา) งบสนับนสนุน 86 ฝัน 86 รร. 860,000 บาท
งบสนับนสนุน 86 ฝัน 86 รร ,000 บาท งบสนับสนุนการทำกิจกรรม ภาคสนาม วัน D-Day 22 โรงเรียน ,000 บาท เป็นเงิน ,080,000 บาท (หนึ่งล้านแปดพันบาทถ้วน)

9 ขั้นตอน การทำกิจกรรมของสาขา
ขั้นตอนที่ 1 สาขา ทำจดหมายติดต่อ สพฐ พ.ค. ขั้นตอนที่ 2 ระยะเวลาส่งจดหมาย ของนักเรียน มิ.ย. ขั้นตอนที่ 3 สาขาคัดเลือก (จม.จากนักเรียน) ก.ค. ขั้นตอนที่ 4 ประกาศผล โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือก 86 รร ก.ค. ขั้นตอนที่ 5 ทุกสาขา ส่งจดหมาย 86 รร. มายังส่วนกลาง ก.ค เพื่อคัดเลือก 4 โรงเรียน ระดับภูมิภาค ขั้นตอนที่ 6 ส่วนกลาง ทำพิธีคัดเลือก 4 รร. ระดับภูมิภาค ก.ค. ขั้นตอนที่ 7 ทุกสาขา ทำพิธีส่งมอบทุน 86 รร. (กทม.+ตจว.)22-31 ก.ค. (ทำภาพใหญ่ ในทุกจังหวัด ทั่วไทย) ขั้นตอนที่ 8 กรุงเทพฯ + ภาคกลาง และภาคเหนือ ทำกิจกรรม “D-Day” และ “Big D-Day” 1-31 ส.ค. (วันแม่) ขั้นตอนที่ 9 ภาคอีสาน และภาคใต้ ทำกิจกรรม “D-Day” และ “Big D-Day” 1-30 พ.ย.(วันพ่อ) ขั้นตอนที่ 10 สรุปโครงการฯ ปิดปีงบประมาณ ธ.ค.

10 รายละเอียดโครงการ ให้โรงเรียนละ 1 ความฝัน (โครงการ) โดยให้นักเรียน เขียนความฝันของตัวเอง หรือ ความฝันของเพื่อนๆ ที่ต้องการปรับปรุง หรือพัฒนา หรือขาดแคลน ส่งจดหมาย ไปยัง สำนักงานโรบินสัน สาขาต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดของท่าน สาขาพิจารณาตัดสินคัดเลือกโรงเรียน ที่เห็นว่าสมควรให้ความช่วยเหลือตามกำหนดโควต้าในแต่ละสาขา ดำเนินการส่งมอบ พร้อมเก็บภาพเพื่อส่งเข้ามายังส่วนกลาง ในการดำเนินการประชาสัมพันธ์เป็นภาพรวมต่อไป

11 หลักเกณฑ์ในการส่งจดหมายมายังโครงการ
นำเสนอโครงการฯ โดยตัวแทนนักเรียน เขียนเล่าเรื่องราวที่โรงเรียนของตนเองต้องการ 1 โรงเรียน / 1 ฉบับ 2. รูปแบบของโครงการ (วัตถุประสงค์/วิธีดำเนินการ/งบประมาณ/ขั้นตอนปฏิบัติ/ระยะเวลา/การติดตามวัดผลแบบยั่งยืน ความยาวไม่เกิน 10 แผ่น กระดาษ A4) 3. ภาพถ่าย บรรยากาศ หรือสถานที่ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราว 4. ส่งโครงการฯ ไปยัง “ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน” ในสาขาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่นั้นๆ

12 เนื่องจากการคัดเลือกของคณะกรรมการจะพิจารณาจากรายละเอียดตามเนื้อหาของ
โครงการฯ ที่นักเรียน จัดส่งมา จึงขอให้ทางนักเรียน จัดทำ โครงการฯ โดยมีเนื้อหาให้ครบถ้วนตามหัวข้อดังต่อไปนี้ :- (เนื้อหา จะต้องไม่เกิน แผ่น) เนื่องจากการคัดเลือกของคณะกรรมการจะพิจารณาจากรายละเอียดตามเนื้อหาของ โครงการฯ ที่นักเรียน จัดส่งมา จึงขอให้ทางนักเรียน จัดทำ โครงการฯ โดยมีเนื้อหาให้ครบถ้วนตามหัวข้อดังต่อไปนี้ :- (เนื้อหา จะต้องไม่เกิน แผ่น) เนื่องจากการคัดเลือกของคณะกรรมการจะพิจารณาจากรายละเอียดตามเนื้อหาของ โครงการฯ ที่นักเรียน จัดส่งมา จึงขอให้ทางนักเรียน จัดทำ โครงการฯ โดยมีเนื้อหาให้ครบถ้วนตามหัวข้อดังต่อไปนี้ :- (เนื้อหา จะต้องไม่เกิน แผ่น) ส่วนที่ 1: รายละเอียดเบื้องต้นของโรงเรียน เช่น ที่ตั้ง, จำนวนครู-นักเรียน, สภาพทั่วไป (พร้อมภาพถ่าย)ฯลฯ ส่วนที่ 2: ระบุโครงการฯ ที่สานฝันของนักเรียน ที่ต้องการให้ โรบินสัน ร่วมแต้มฝันให้กับนักเรียน (ระยะเวลาและวิธีปฏิบัติ และตัวอย่างภาพถ่าย) ส่วนที่ 3: ชี้แจงประโยชน์จากการขอรับทุน ภายใต้ งบประมาณ 10,000 บาท ส่วนที่ 4: ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อส่วนรวม และแนวทางในการสานต่อโครงการอย่างยั่งยืน ส่วนที่ 5: ผู้ติดต่อ, เบอร์โทร, ที่อยู่, Address หากข้อความที่ส่งมาไม่เป็นไปตามความจริง ทางคณะกรรมการโครงการ ขออนุญาตตัดสิทธิ์ในการมอบทุน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

13 ตัวอย่างจดหมาย

14 ตัวอย่างภาพประกอบในจดหมาย
โรงอาหารชำรุด ขาดแคลนสนามเด็กเล่น ขาดแคลนสนามเด็กเล่น ขาดแคลนอุปกรณ์กีฬา

15 ตัวอย่างโครงการฯ

16 ตัวอย่างภาพประกอบในโครงการฯ
ทำเตาเผาขยะลดมลพิษ ทำถังบำบัดน้ำเสีย สร้างโรงเรือนการเกษตรแบบพอเพียง แปลงผักปลอดสารพิษ อาหารกลางวัน

17 จาก 1000++ ฉบับ ...(1-6)... ฉบับ (ตามโควต้าของสาขา)
การคัดเลือกจดหมาย แต่ละสาขาคัดเลือก จาก ฉบับ (1-6)... ฉบับ (ตามโควต้าของสาขา) ขั้นตอนการคัดเลือกจดหมายหลังจากโรงเรียนส่งมายังสาขาแล้วประกอบด้วย 2 ขั้นตอนได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 : พนักงานของสาขานั้นๆ พิจารณาความถูกต้องของจดหมายตามหลักเกณฑ์และ รายละเอียดการขอทุน ขั้นตอนที่ 2 : แต่ละสาขาจัดตั้งกรรมการ 1 ชุด จำนวน 5-7 ท่าน เพื่อทำการคัดเลือกจดหมาย ให้ได้ตามกำหนดโควต้า ของแต่ละสาขา 2.1 GM สาขา ท่าน 2.2 สื่อมวลชนท้องถิ่น ท่าน 2.3 ตัวแทนภาคการศึกษา ท่าน 2.4 ลูกค้า Top Spender ที่เป็นที่รู้จัก และทรงคุณวุฒิ 1-2 ท่าน 2.5 ตัวแทนของพนักงาน ท่าน

18 หลักเกณฑ์การตัดสินเพื่อคัดเลือกจดหมาย
ในการคัดเลือกจดหมาย โดยคณะกรรมการทั้ง 2 ชุด นั้นจัดให้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันโดยมีรายละเอียดและการให้คะแนนดังนี้ คะแนน เต็ม 100 คะแนน ประกอบด้วย 1. เนื้อหาของจดหมายตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 10 คะแนน 2. เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม คะแนน 3. ให้ประโยชน์ต่อโรงเรียนได้ในระยะยาว 20 คะแนน 4. มีเหตุผลอันสมควรที่จะได้รับทุน 50 คะแนน รวม คะแนน

19 ตัวอย่างแบบฟอร์มการให้คะแนน
การคัดเลือกโรงเรียน ในสาขา ชื่อโรงเรียน ตรงตามวัตถุประสงค์โครงการ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เป็นประโยชน์แก่โรงเรียนในระยะยาว เห็นสมควรที่จะได้รับทุน รวม คะแนนเต็ม 10 คะแนนเต็ม 20 คะแนนเต็ม 50 คะแนนเต็ม100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

20 หลังจากคณะกรรมการแต่งละท่านให้คะแนนเรียบร้อยแล้ว
จะนำมารวมคะแนนเพื่อตัดสินโรงเรียนที่จะได้รับทุน ดังนี้ สรุปผลการตัดสินคัดเลือกโรงเรียนในสาขา ชื่อโรงเรียน คณะกรรมการท่านที่ 1 คณะกรรมการท่านที่ 2 คณะกรรมการท่านที่ 3 คณะกรรมการท่านที่ 4 คณะกรรมการท่านที่ 5 คะแนนรวม 500 คะแนน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

21 ขั้นตอนการส่งมอบ การส่งมอบให้ กับโรงเรียน จะมีการนัดหมายกับโรงเรียน เพื่อทำการส่งมอบ ณ โรบิสัน และทำข่าวประชาสัมพันธ์ รูปแบบการส่งมอบจะเป็นรูปแบบของการจัดซื้อ อุปกรณ์ ตามที่ต้องการและมอบ โดยสาขาทำการจัดซื้อ และจัดหา อุปกรณ์ หรือ สิ่งที่ทางโรงเรียนต้องการ มาในวันส่งมอบ

22 จดหมายขอบคุณจากโรงเรียนที่ได้รับการช่วยเหลือ
บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน 10,000 บาท หลังจากที่โรงเรียนได้ทำการรับมอบ การช่วยเหลือตามที่แจ้งมากับทางโรบิน สันแล้ว ให้ทางสาขาทำการขอหนังสือ ขอบคุณจากโรงเรียน นั้นๆ ทุกโรงเรียน ส่งมายังส่วนกลางเพื่อเป็นหลักฐานในการ รับมอบและส่งไปยังฝ่ายบัญชีต่อไป รายละเอียดที่ต้องระบุในหนังสือ ขอบคุณจากทางโรงเรียนมีดังนี้ เรียน บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน รายละเอียดสิ่งของที่ให้การช่วยเหลือ พร้อมจำนวนเงิน 10,000 บาท

23 พิธีการส่งมอบทุน ให้กับโรงเรียนที่ได้รับพิจารณา
สิ่งที่สาขาต้องดำเนินการ สำหรับการจัดทำภาพประชาสัมพันธ์โครงการฯ พิธีการส่งมอบทุน ให้กับโรงเรียนที่ได้รับพิจารณา

24 (บันทึกภาพ และทำประชาสัมพันธ์)
ขั้นตอนที่ 1 การส่งมอบเงิน (บันทึกภาพ และทำประชาสัมพันธ์) นัดหมาย ผู้บริหารระดับสูงของโรงเรียนฯ พร้อมตัวแทนนักเรียน โดยกำหนดสถานที่จะทำพิธีมอบ ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน หรือ ณ โรงเรียนที่ได้รับทุน สาขาฯ จัดทำป้าย Mock up ขนาด 50x70 c.m. โดยมีข้อความดังนี้ : - ทาง PR ส่วนกลางจะออกแบบ และนำส่ง File เพื่อให้ทางสาขาผลิตในเวลาต่อไป

25 วันส่งมอบทุน องค์ประกอบของภาพ สำหรับพิธีการส่งมอบทุน (เพื่อถ่ายรูป) 1
วันส่งมอบทุน องค์ประกอบของภาพ สำหรับพิธีการส่งมอบทุน (เพื่อถ่ายรูป) 1. ผู้บริหารระดับสูง ของโรงเรียนที่ได้รับมอบทุน จะต้องประกอบด้วย : ผู้อำนวยการโรงเรียน หรือ อาจารย์ใหญ่ 1 ท่าน คณะตัวแทนครู-อาจารย์ อย่างน้อย 1-2 ท่าน (ขึ้นไป) ตัวแทนนักเรียน อย่างน้อย 3-5 คน (ขึ้นไป) 2. ผู้บริหาร ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขานั้นๆ ผู้จัดการทั่วไป ของโรบินสัน สาขานั้นๆ (และ/ หรือ) ผู้อำนวยการเขต ที่รับผิดชอบในสาขานั้นๆ อย่างน้อย 1-2 ท่าน ตัวแทนพนักงาน ระดับ ผู้จัดการฝ่าย / ผู้จัดการแผนก หรือ เจ้าหน้าที่ อย่างน้อย 1-2 ท่านขึ้นไป

26 ตัวอย่างป้ายมอบ และกิจกรรมในวันดีเดย์ (ขอให้จัดองค์ประกอบภาพให้สวยงาม เป็นระเบียบ ดังตัวอย่าง ควรถ่ายอย่างน้อย 5-10 ภาพขึ้นไป เพื่อจะได้เลือกภาพที่เหมาะสมได้ดีที่สุด)

27 ตัวอย่างป้ายมอบ และกิจกรรมในวันดีเดย์ (ขอให้จัดองค์ประกอบภาพให้สวยงาม เป็นระเบียบ ดังตัวอย่าง ควรถ่ายอย่างน้อย 5-10 ภาพขึ้นไป เพื่อจะได้เลือกภาพที่เหมาะสมได้ดีที่สุด)

28 ขั้นตอนที่ 2 การทำประชาสัมพันธ์ (หลังถ่ายภาพ)
สื่อภายนอก ส่งรูปภาพทั้งหมด ไปยัง PR CENTER พร้อมแจ้งชื่อผู้บริหาร (ตัวแทนโรงเรียนที่อยู่ในภาพ), รายละเอียดของชื่อโรงเรียน และภายหลังจาก ทาง PR ได้รับรูปภาพแล้ว จะเขียนข่าวใต้ภาพ ให้และส่งเอกสารกลับไปยังสาขา เพื่อให้จัดส่ง ข่าวประชาสัมพันธ์ ผ่านไปยัง สื่อมวลชน ท้องถิ่น เพื่อเผยแพร่การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ในลำดับต่อไป สื่อภายใน ให้สาขาดำเนินการจัดทำบอร์ดรูปภาพประชาสัมพันธ์ ภายในห้างฯ เพื่อให้ลูกค้ารับทราบ อย่างต่อเนื่อง

29 ขั้นตอนที่ 3 การติดตามผล (หลังได้รับเงิน) (บันทึกภาพ และทำประชาสัมพันธ์)
ภาพบรรยากาศ กิจกรรม แต้มฝัน เติมรอยยิ้ม ให้ทางโรงเรียน จัดส่งรูปภาพบรรยากาศ การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ภายหลัง ได้รับมอบทุน และนำไปดำเนินการ เช่น ภาพบรรยากาศการปรับปรุง สนามเด็กเล่น, ภาพบรรยากาศการปรับปรุงโรงอาหาร เป็นต้น หนังสือขอบคุณและรับรองการรับมอบเงิน ภายหลังจากทาง โรงเรียนฯ ได้รับมอบเงินไปแล้ว ขอให้ออกจดหมายเป็น หนังสือราชการฯ ที่มีการรับรองถูกต้องตามระเบียบฯ (กระทรวงศึกษาธิ การ) โดยขอให้ระบุในเนื้อหาของเอกสารอย่างชัดเจน ว่า “ได้รับมอบเงิน บริจาคสมทบทุนสนับสนุนด้านการศึกษา เป็นเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) จาก บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน)” เมื่อได้รับจดหมายขอบคุณ ขอให้ทางสาขาฯ จัดส่งกลับไปยัง กองประชาสัมพันธ์ เพื่อนำเอกสารไปใช้ในการเคลียร์เอกสารการเงินและใช้ในการหักภาษีฯ ในลำดับ ต่อไป

30 PR PLAN

31 แผนงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนกลาง และท้องถิ่น)
16-31 พ.ค. - ข่าวเปิดตัว โครงการ “โรบินสัน แต้ม 86 ฝัน ให้ 86 โรงเรียน” 1-10 ก.ค. - ข่าว Kick off Project ด้วยการเริ่มคัดเลือกผลงานการประกวด เรียงความของโครงการฯ ในทุกๆ สาขาทั่วประเทศ 20-31 ก.ค. - ข่าว ส่วนกลาง ทำการคัดเลือกผลงานจาก 86 โรงเรียน เพื่อเฟ้นหา 4 โรงเรียน ในระดับภูมิภาค ทำกิจกรรม Big D-Day 4 ภูมิภาค 22-31 ก.ค. - ข่าว สาขา ทำพิธีส่งมอบทุน 86 โรงเรียน (กทม.+ตจว.) เพื่อทำภาพใหญ่ ในทุกจังหวัด ทั่วไทย 1-31 ส.ค ข่าว Road Show กรุงเทพ+ภาคกลาง+ภาคเหนือ ผู้บริหารและพนักงานจิตอาสา ร่วมกิจกรรม กับ 2 โรงเรียน ที่ได้รับคัดเลือกระดับภาค (2 ภาค) 1-30 พ.ย. - ข่าว Road Show ภาคอีสาน+ภาคใต้ ผู้บริหารและพนักงานจิตอาสา ร่วมกิจกรรม กับ 2 โรงเรียน ที่ได้รับคัดเลือก ระดับภาค (2 ภาค) และปิดโครงการ

32 ผู้ประสานงาน ส่วนกลาง กองประชาสัมพันธ์ โทร
ผู้ประสานงาน ส่วนกลาง กองประชาสัมพันธ์ โทร ต่อ 5451, 5452, สมฤทัย (เอ๋) ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ (มือถือ ) ปริฐา (เป้) ผู้จัดการแผนกประชาสัมพันธ์ (มือถือ )


ดาวน์โหลด ppt Robinson CSR Project “โรบินสัน แต้ม 86 ฝัน ให้ 86 โรงเรียน” ปี 2556

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google